Innebär ett brev innehållande lösa patroner och ett fotografi på min familj som olaga hot?

Hej! Jag har jobbar inom ett utsatt yrke där hot och liknande är förekommande och nu har jag fått ett kuvert på posten med bilder på mig och mina barn i och lösa patroner... Det är ordentligt skrämmande Visst bör det vara olaga hot (minst) Vi har anmält händelsen

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Inledningsvis vill jag kort säga att jag håller med dig om att det låter som olaga hot, vilket är ett brott som återfinns i brottsbalken (BrB). I mitt svar kommer jag ta upp och förklara brottsrubriceringens rekvisit i ljuset av brevet du fått, samt brottets straffskala. Brotten olaga tvång samt utpressning verkar inte direkt vara aktuella i just ditt fall, men eftersom de är närbesläktade med olaga hot, så berör jag dem kort i mitt svar.

Olaga hot
Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § första stycket BrB).

Brottet olaga hot kräver i första hand att gärningspersonen hotar någon med en brottslig gärning, exempelvis att hota med att utföra våldsdåd. Ett brev innehållande lösa patroner borde rimligtvis tolkas som att avsändaren vill markera att mottagaren och dennes familj ”inte går säker”, att deras fysiska och psykiska hälsa riskerar skada. I ditt fall vill jag påstå att det ”räcker” (missförstå mig rätt!) med lösa patroner; brevet behöver alltså inte innehålla något meddelande i text som förklarar ett uttryckligt hot.

Hotet ska dessutom vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Med "allvarlig rädsla" menas att hotet normalt inte ska vara av lindrig karaktär. Lösa patroner i ett brev kan antyda om våld med – i värsta fall – stort lidande och dödlig utgång. En mottagare borde rimligtvis reagera med rädsla, vilken rimligtvis borde ses som allvarlig. Att hotet är "ägnat" att framkalla allvarlig rädsla innebär inte att hotet behöver komma att verkställas. Mottagaren behöver inte ens ha anledning till att tro att hotet kommer verkställas; mottagaren behöver heller inte ens faktiskt ha blivit allvarligt rädd. Hotet är alltså ägnat att framkalla allvarlig rädsla, det behöver alltså varken vara ägnat att verkställas eller ägnat att framkalla faktisk allvarlig rädsla.

En person som begår brottet olaga hot riskerar böter eller fängelse i högst ett år.

Grovt olaga hot
Ovan har jag beskrivit ”normalgraden” av brottet olaga hot. Om gärningen är grov, så riskerar gärningspersonen i stället att dömas till grovt olaga hot (4 kap. 5 § andra stycket BrB). I bedömningen om ett olaga hot är grovt ska man ta hänsyn till

1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller
2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

En person som begår brottet grovt olaga hot riskerar fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

I rättsfallet RH 1996:28 bedömde hovrätten följande som grovt olaga hot. En person hade blivit hotad med en ”låtsaspistol” under en längre tid, och i en privat lokal dit gärningspersonen annars inte hade tillgång. Å andra sidan, i rättsfallet NJA 2001 s 627 hade gärningspersonen placerat en ”låtsasbomb” utanför en persons bostad och hotat personen till livet i samtal med 112. Detta ansågs inte som grovt brott. 

Med hänsyn till att brevet dels innehåller lösa patroner, och dels innehåller ett fotografi på din familj inklusive barn, så kan det röra sig om grovt olaga hot. De lösa patronerna skulle kunna anspela på att avsändaren antyder på ett våldskapital. Att inte bara du, utan dina näraste och käraste omfattas av hotet, skulle också kunna tala för att brottet är att klassas som grovt.

Olaga tvång och utpressning
Av din beskrivning framgår inte att avsändaren, genom hot om brottslig gärning, tvingar dig till att göra eller utföra något. Om så hade varit fallet, så skulle gärningspersonen riskera olaga tvång (4 kap. 4 § BrB). 

Om gärningspersonen hade hotat dig till att göra eller utföra något som innebär skada för dig och en vinning för gärningspersonen, så hade brottet utpressning varit aktuellt (9 kap. 4 § BrB).

Sammanfattning och hänvisning till ytterligare rättsfall
Eftersom du fått ett brev innehållande lösa patroner och en bild på din familj, så skulle jag säga att du har utsatts för brottet olaga hot – alternativt grovt olaga hot. De lösa patronerna skulle kunna antyda om hot om brottslig gärning. Hotet får även ses vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig.

lagen.nu kan du läsa fler rättsfall än de jag hänvisat till i mitt svar. Här länkar jag till paragrafen vari brottet olaga hot beskrivs. I högerkant på lagen.nu kan du klicka dig vidare till ett urval av rättsfall vari domstolen har tagit ställning till paragrafen.

Du har gjort helt rätt i att anmäla brevet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem.
Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”