Överklagan

2021-05-27 i Domstol
FRÅGA |Hej. En tidigare vän till mig har tidigare tagit en ansenlig summa pengar för en brukare i utsatt position. Kvinnan fick straff , fängelse i 1 år och 8månader. Nu har hon överklagat domen. Kan hon bli fri eller dömas ännu mer?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En part som vill överklaga en brottmålsdom från tingsrätten har rätt att göra detta och överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades, 51 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Både åklagaren och den som har blivit dömd kan överklaga tingsrättens dom. Hovrätten får inte utdöma en strängare påföljd än tingsrätten om enbart den tilltalade överklagade. Inte heller får hovrätten döma till en strängare påföljd om åklagaren överklagar till den tilltalades fördel, 51 kap. 21 § RB. Din vän kan således inte dömas till ett strängare straff än tingsrätten om hon var den enda parten som överklagade domen. Om åklagaren också överklagat finns det en möjlighet för hovrätten att döma både lindrigare och strängare. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

När ska man börja avtjäna sitt straff om man överklagar till Högsta domstolen?

2021-04-29 i Domstol
FRÅGA |Hej. Jag fick ett straff från hovrätten den 20/04 men jag ska överklaga till högsta domstolen. Min fråga hur många dagar har man att ställa sig och börja avtjäna sitt straff ? Eller att jag nöjda mig efter högsta domstolens beslut Tack i förhand
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat s.k. prövningstillstånd. Om din dom från hovrätten får överklagas till Högsta domstolen brukar framgå av en bilaga till avgörandet om vad överklagandet ska innehålla. Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl). Ange därför varför ett avgörande från Högsta domstolen kan vara av värde för rättstillämpningen i ett vidare perspektiv än i just ditt fall eller, om du anser att det finns synnerliga skäl för att Högsta domstolen ska pröva ditt överklagande, varför det är så.Högsta domstolen fattar i normalfallet beslut i frågan om prövningstillstånd efter cirka 1 månad från det att överklagandet kom in till domstolen.När domstolen har beslutat i frågan om prövningstillstånd skickas en kopia av beslutet till dig och din motpart. Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd innebär det att domstolen inte tar upp överklagandet till prövning. Hovrättens avgörande är då det som gäller. Högsta domstolens beslut vinner omedelbart laga kraft och kan inte överklagas. Om domstolen meddelar prövningstillstånd fortsätter handläggningen av målet.Sammanfattningsvis bör det framgå i slutet av hovrättsdomen om vad ditt överklagande ska innehålla och när du senast måste skicka in överklagandet till hovrätten. Inte förrän domen från hovrätten vunnit laga kraft kan straff utdömas, och om du överklagar domen måste man invänta Högsta domstolens beslut innan eventuellt straff kan avtjänas. Jag rekommenderar dig att läsa på Högsta domstolens hemsida för mer information om hur du praktiskt går tillväga för att överklaga till Högsta domstolen: https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/om-handlaggningen/overklaga-och-begar-provningstillstand/Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Tredskodom och återvinning - vad är det?

2021-04-21 i Domstol
FRÅGA |Har ett civilmål inlämnat till Tingsrätten ang invaliditetsersättning för skada genom tidigare misshandel som dömdes till min fördel. Nu har Tingsrätten meddelat Treskedsdom och personen har 4 veckor att begära återvinning.Vad betyder detta i enkelt klarspråk så jag förstår?Kan motparten göra så här för att dra ut på tiden eller jäklas?Har han någon strategi genom att det blir så här? Eller är detta enbart till hans nackdel när Tingsrätten beslutar detta, och han får svårare att få gehör ?Har svårt att se att han skulle lägga sig platt, därav min skepticism.. Kan jag ta ut vinsten i förskott så att säga?Tacksam för svar och Mvh
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är en tredskodom?När det är fråga om ett tvistemål där förlikning i saken är tillåten, dvs ett dispositivt tvistemål, så kan rätten under vissa omständigheter meddela tredskodom. En tredskodom kan meddelas om svaranden, dvs personen som i detta fall är din motpart, inte avger sitt svaromål. Detta förutsätter att domstolen meddelat svaranden att han eller hon måste lämna in sitt svaromål för att inte riskera att tredskodom meddelas (42 kap. 11 § rättegångsbalken). En tredskodom kan även meddelas om en part ska befinna sig i rättssalen, vid förhandlingen, men inte dyker upp. Även i detta fall måste parten bli informerad om att personens frånvaro kan resultera i en tredskodom (42 kap. 12 § rättegångsbalken). Som utgångspunkt så resulterar en tredskodom i att kärandens, dvs ditt, yrkande beviljas så länge yrkandet inte är oskäligt. Med andra ord så skulle det innebär att ditt yrkande om invaliditetsersättning beviljas, förutsatt att du inte har yrkat en ersättning som skulle anses som oskälig. Återvinning Vanligtvis, när rätten meddelar dom, så kan parterna överklaga domen till en högre instans. När rätten har meddelat tredskodom så kan svaranden inte överklaga domen på detta sätt. Istället så måste svaranden söka återvinning inom fyra veckor från det att domen meddelats (44 kap. 9 § 1 st. rättegångsbalken). Om svaranden ansöker om återvinning så innebär det att målet ska prövas utifrån de omständigheter som gällde då tredskodomen meddelades (44 kap. 10 § rättegångsbalken). SammanfattningSammanfattningsvis så är det inte helt säkert att du kan ta ut vinsten i förskott. Om svaranden ansöker om återvinning så kan målet prövas av rätten. Då jag enbart har begränsat med information avseende ditt ärende i rätten så kan jag inte avgöra vilka strategiska motiv svaranden, i detta fall, skulle ha för att utebli från förhandlingen. Däremot så är det, generellt, så att tredskodomsförfarandet kan användas för att förhala en process och därmed få processen att dra ut på tiden. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Vad innebär det att en dom vinner laga kraft?

2021-04-06 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som händer när en dom vinner laga kraft, eller vad betyder det?
Vanessa Hannah |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en dom vunnit laga kraft innebär att tiden för överklagande har gått ut och att domen därmed blir slutgiltig. En dom i tvistemål vinner laga kraft tre veckor efter det att domen har meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. Detta följer av 50 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Samma tid gäller för domar i brottmål, vilket framgår av 51 kap 1 § RB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?

2021-05-20 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga att det gäller omröstning om domslut efter huvudförhandling. I tvistemål gäller RB 16 kap. 3 §. Vid omröstning skall den mening gälla, som omfattats av mer än hälften av rättens ledamöter. Om någon mening har erhållit hälften av rösterna och ordförandens röst är bland dem, skall dock den meningen gälla. I brottmål gäller RB 29 kap. 3§. I RB 29 kap. 3§ 1 st. står: Vid omröstning ska den mening som omfattas av mer än hälften av ledamöterna gälla. Om någon mening har fått hälften av rösterna och denna är den lindrigaste eller minst ingripande för den tilltalade, ska den meningen gälla. Om ingen mening kan anses som lindrigare eller mindre ingripande gäller den mening som fått hälften av rösterna, bland dem ordförandens. I RB 29 kap. 3§ 2 st. finns undantagsregler om det finns mer än två meningar utan att någon av dem fått majoritet. Dessutom finns det en annan undantagsregel i RB 29 kap. 3§ 3 st.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,Gabriella

Hur går jag tillväga för att stämma någon för att den skuldsatt mig?

2021-04-29 i Domstol
FRÅGA |Hejsan jag vill stämma en person och begära skadestånd ifrån denna personen . Han har förstört mitt liv och satt mig hos kronofogden och trots anmälningar sitter jag kvar med skulderna . Förlorar 2000* månadsvis. Kämpat och överklagat i flera år , utan resultat myndigheter envisas om att jag ska vara den betalningsskyldige . Nu är jag trött på att slita med skulder och kanske inte lida för något jag ej gjort . Hur går jag tillväga för att på ett framgångsrikt sätt lyckas stämma denna personen? Vill ha mina skulder avskrivna och ett jävla skadestånd, så jag kan betala av alla mina skulder och ha en ersättning för allt lidande igenom åren . Vad ska jag göra ?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Du kan stämma en person genom att skicka in en stämningsansökan. Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstol som finns i den ort där personen som du vill stämma har sin hemvist i, enligt 10 kap 1 § RB.Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB.-Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär av personen.-Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför du anser att personen är skyldig. Du önskar skadestånd med anledning av det inträffade. Det är därför viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen kan man få ersättning för förmögenhetsskador (alltså att du blivit av med pengar).-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående.-Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt namn och personens namn, adress, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen.-Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och personen du stämmer för svarande.Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Avgiften är 900 kr så länge värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021). Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.Om du behöver juridik hjälp är du alltid välkommen till oss på Lawline. Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Är det tillåtet att vara med via videolänk från alla länder i Europa vid huvudförhandling?

2021-04-14 i Domstol
FRÅGA |Kan man vara med vid muntlig förhandling genom videolänk från alla länder i Europa eller finns det lagliga hinder för det från vissa länder?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en huvudförhandling ska hållas muntligen, med alla aktörer närvarande, se 5 kap. 10 § RB.Det finns möjlighet att delta via videolänk eller telefon enligt samma paragraf, om rätten beslutar det. Hänsyn ska dock tas till kostnader eller olägenheter som skulle uppkomma om den som ska delta i sammanträdet måste infinna sig i rättssalen.Rent teoretiskt är det, om det finns skäl för det, möjligt att hålla huvudförhandling via videolänk från alla Europas länder. Det är dock som ovan stadgat rätten som beslutar om det är lämpligt. Ska huvudförhandling hållas i Malmö är det kanske inte lämpligt att ha huvudförhandling via videolänk om en aktör befinner sig i Köpenhamn exempelvis.Med vänlig hälsning!

Om Tingsrätten ogillar åtalet vad händer då med de extra kostnader den tilltalade haft pga exvis ett återkallat körkort?

2021-04-03 i Domstol
FRÅGA |Om Tingsrätten ogillar åtalet vad händer då med de extra kostnader den tilltalade haft pga exvis ett återkallat körkort?
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man har inte rätt till extra kostnader. Att tingsrätten ogillar åtalet innebär inte att det är något fel begånget vid handläggningen av förundersökningen eller målet.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella