FrågaPROCESSRÄTTDomstol21/06/2022

vad händer om brott uppdagas i tvistemål

Om det i ramen av ett rent civilrättsligt tvistemål (mellan två privatpersoner) framkommer under domstolsförhandlingen att brott har begåtts och för vilka det dyker upp tillräckligt med bevismaterial under rättegången (trots att ingen part har gjort en polisanmälan), var exakt går gränsen avseende brottens vikt att rätten på eget bevåg själv tar initiativet till att vidarebefordra brottsmisstanken till Polis/Åklagarmyndighet - med överlämning av all bevismaterial - för vidare utredning?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när domstolen kan anmäla till polisen när det framkommer uppgifter om brottslighet under en civilrättslig rättegång i tingsrätt.

Det finns inga regler som styr det du efterfrågar, utan jag skulle säga att det är upp till varje person att själv avgöra när man vill anmäla något som man misstänker är brottsligt till polisen. Det finns vissa befattningshavare som har anmälningsplikt, och det råder en generell anmälningsplikt för alla människor, för viss typ av allvarlig brottslighet om den är pågående eller förestående, dock inte om det redan har hänt (se 23 kap. 6§ 1 st brottsbalken). Om det under en förhandling i ett tvistemål framkommer uppgifter om att någon har begått ett brott, finns det alltså en möjlighet att anmäla detta till polisen. Det finns som utgångspunkt ingen uttalad gräns som måste passeras för att en domstol ska kunna anmäla något till polisen, om än det troligtvis är ovanligt att så sker. Troligtvis är det vanligare att det är någon part i målet som anmäler till polisen. Men uppkommer något kan det anmälas och sen får polisen utreda huruvida brott är begånget och om det kan bevisas, och i den processen begära in handlingar och liknande.

Jag kan också påtala att beviskravet i brottmål och tvistemål är lite olika, alltså vad som krävs för att något ska anses bevisat. I brottmål ska något vara bevisat bortom rimligt tvivel, vilket är ett högre beviskrav än i tvistemål. Det innebär att något kan anses bevisat i en civilrättslig process, och därmed läggas till grund för domen, exempelvis uppgifter om våld i hemmet i en vårdnadstvist, medan det kanske inte når upp till beviskravet i brottmål som gör att man inte kan dömas för gärningen så som brottslig. Att någon inte kan dömas på grund av beviskravet i brottmål, är alltså inte i sig ett hinder för att uppgiften ändå kan läggas till grund för en dom i ett tvistemål.

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare