FrågaPROCESSRÄTTDomstol07/06/2022

Är en domare jävig om denne har uttalat sig om saken innan huvudförhandling?

Det har i flera fall uppmärksammats att en nämndeman i en del mål uttalat sig i olika sammanhang, i pressen eller i sociala medier, om ett mål innan det kommit upp i huvudförhandling och då ansetts jävig. Min fråga gäller nu en domare. Om en domare i ett tvistemål i samspråk med en part exempelvis vid ett förlikningssammanträde, uttalar att han eller hon anser att tvisten bör avgöras till denna parts fördel och att domaren uttalar detta med hänvisning till att denne inte ska döma i målet och sedan gör det genom att vara en av tre domare vid kommande huvudförhandling, är denna domare då jävig?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domarjäv regleras i Rättegångsbalken, RB.

När är en domare jävig?

En domare är jävig om någon av punkterna i 4 kap. 13 § RB är uppfyllda. Det gäller exempelvis fall då domaren är närstående till en part i målet, eller då domaren har ett intresse av att målet avgörs på visst sätt. Är domaren jävig så är denne obehörig att delta i handläggningen av målet. Domarjäven gäller både lagfarna domare och nämndemän. En jävsbedömning görs ur ett objektivt perspektiv, där man beaktar hur situationen ser ut ur ett samhällsperspektiv, men även hur det känns och verkar från parternas perspektiv.

Vad gäller i det fall du beskriver?

I ditt scenario så har en domare vid förlikningsförhandlingar uttalat sig om att denne anser att tvisten ska avgöras till den ena av parternas fördel, varpå samme domare senare handlägger målet under rättegång. Denna situation skulle kunna hamna under en så kallade generalklausulen i 4 kap. 13 § p.10 RB – ”om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet”. Det är under samma punkt som den andra situationen du beskriver i frågan hamnar under, den med nämndemannen som uttalat sig i sociala medier. I detta fall har ju då domaren uttalat sig i sakfrågan innan huvudförhandling, vilket föranleder att man kan ifrågasätta hans opartiskhet och oberoende. För den drabbade parten framstår det då som att domaren redan har bestämt sig, vilket gör att rättegången kan upplevas orättvis. 

En domare som misstänker att denne är jävig är även skyldig att informera rätten om detta, enligt 4 kap. 14 § RB. Domaren i ditt beskrivna scenario borde ha gjort detta eftersom denne förmodligen visste med sig att denne hade pratat med ena parten om utgången i målet. Att en domare underlåter att informera om sin potentiella jävighet kan dessutom tala i skärpande riktning för jävigheten.

Sammanfattning

I det scenario du beskriver bedömer jag att domaren varit jävig, eftersom det från ett objektivt perspektiv framstår som att personen redan har bestämt sig gällande sakfrågan. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,  

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”