FrågaPROCESSRÄTTDomstol28/06/2022

när får domstolen byta domare?

I mitt fall bytte tingsrätten domare dagen före rättegång vid mål om våld mot tjänsteman av enkel beskaffenhet. Den tidigare domaren verkar ha gjort bort sig genom en kraftig avvisning av vittnen. När kan tingsrätten byta domare?

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det finns ett mål vid tingsrätt om våld mot tjänsteman, och att domstolen dagen innan huvudförhandlingen bytte domare i målet, och du undrar nu när tingsrätten får byta domare. 

Det finns inga generella regler kring hur brottmål ska fördelas mellan domare, utan fördelningen sker vanligen enligt olika rutiner på domstolen. Det kan finnas vissa krav kring behörighetsfrågor, vad gäller måltypen, men även jävsfrågor, som påverkar valet av domare. Det förekommer inte sällan att domstolen byter domare i mål av olika anledningar, vanligen på grund av resursfrågor, men det finns inga regler som säger att man inte skulle få byta domare innan en huvudförhandling på detta sätt. En domare är skyldig att självmant bedöma jävsfrågan inför ett mål man ska avgöra, och ibland uppdagas inte jäv förrän väldigt sent i handläggningen, ibland redan på huvudförhandlingsdagen. Att en domare är jävig innebär att denna har ett intresse i målet, exempelvis ett visst intresse av målets utgång, en viss relation till någon i målet, eller att man har fattat beslut tidigare i målet som innebär att en viss intressekonflikt eller om man på annat sätt förfarit så man rubbat förtroendet, vilket gör det olämpligt att denna person avgör målet (4 kap. 13§ rättegångsbalken). Generellt skulle jag dock inte säga att beslut att avvisa bevisning medför en sådan intressekonflikt, men det kan ju vara så att man i detta all ansåg att det var olämpligt. 

Sammantaget finns det alltså inga generella regler som inskränker möjligheten att byta domare inför en rättegång i en sådan situation som du beskriver, utan troligtvis rör det sig här om en resursfråga eller liknande omständigheter. 

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare