Vem bestämmer om ett brott är bevisat?

2020-09-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejOm en underårig flicka utsätts för misstänkt partyneddrogning och oaktsam sex/oaktsam våltäkt.Kan åklagaren inte väcka åtal om teknisk bevisning inte går att få fram, för att prover tagits för sent efter det att brottet begåtts?Om ord står mot ord, vem avgör då vem ord som är rätt? Åklagaren eller försvaret? Om åtal inte kan väckas, vem ska då höra flickans ord? Om åtal inte kan väckas, finns det fortfarande inget skyddsnät för dessa flickor.
Sara Pedersen |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bevisvärdering fungerar i en brottmålsprocess, och jag ska försöka förklara det utifrån din situation. Vad krävs för att åklagaren ska väcka åtal?I många fall är det åklagaren som är förundersökningsledare under utredningen av brott, och är då också den person som fattar beslut om en förundersökning ska läggas ned eller inte. Åklagaren får inte väcka åtal om hen inte kan se fram emot en fällande dom utifrån den bevisningen som finns i ärendet (23 kap. 2§ rättegångsbalken). Åklagaren ska alltså ta ställning till om gärningen utgör en brottslig gärning och om det finns bevis för detta. Ett viktigt bevis i våldtäkter är just den rättsmedicinska undersökningen av offret som bör så fort som möjligt efter att brottet begåtts. Om detta inte görs, finns det risk att man förlorar tung bevisning i ärendet. Vid våldtäkt förutsätts att åklagaren kan bevisa att det förekommit sex (eller annan jämförbar handling), samt att det fanns uppsåt till detta. Det krävs då oftast att det finns någon annan typ av bevinsing än enbart parternas ord, exempelvis vittnen, SMS, kläder eller liknande som kan underbygga offrets utsaga. Om det inte finns kan det vara så att det inte finns tillräckligt med bevis för att väcka åta, och då måste åklagaren lägga ned förundersökningen. Vem avgör vems ord som är rätt?I Sverige föreligger fri bevisprövning och det är i slutänden domstolen som avgör vad som är bevisat, vem som är mest trovärdig när ord står mot ord, och om det räcker för att fälla någon för brott (35 kap. 1§ rättegångsbalken). Under förundersökningen är det dock huvudsakligen åklagaren som gör denna bedömning enligt ovan. Försvararen har inget att säga till om här, mer än att lämna sina synpunkter på bevisningen. Det är ändå åklagaren som har rätt, och skyldighet att åtala om de anser att bevisning finns. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga om åklagaren i detta fall har gjort rätt eller fel, och om bevisningen som fanns hade räckt till fällande dom. Sammantaget är det tyvärr så att våldtäkter är generellt svårt att bevisa, och uppklarningsstatistiken är inte särskilt hög av just den anledningen. Jag beklagar om ni känner er orättvist behandlade. Ni kan begära en överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. En begäran ska skickas till den polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet att lägga ned förundersökningen fattades. Det finns ingen särskild tidsfrist för att begära överprövning. Ni kan läsa mer om överprövning på åklagarmyndighetens hemsida. Ni kan även kontakta Brottsoffermyndigheten kan också vara behjälpliga med liknande frågor. Det finns möjlighet att få ersättning även om förundersökningen lagts ned. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida.Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Har du fler frågor eller vill ha ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,

Hur får jag tag på en professor som agera expertvittne i domstol?

2020-08-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejJag har sökt med ljus och lyckta med att få tag i privat professorer som kan ge mej ett intyg och kan sen ställa sig upp i en domstol. Min skada är en vårdskada mot Landstinget och söker en professor i neurologi mot betalning.Ni borde kunna ge mig en eller flera kontakter som jag kan vända mig till.Tackar på förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du ha kontakt med en professor i neurologi som kan utfärda dels sakkunnigutlåtande, dels kan tänka sig att vittna i domstol. Tyvärr kan vi inte ge dig något namn på någon specifik professor du kan anlita för ändamålet.Professorer i neurologi är i regel anknutna till universitetsvärlden och/eller universitetssjukhus. Min rekommendation för att du ska få kontakt med en professor är att du vänder dig till universitetsvärlden. Du bör undersöka dels universiteten, dels de sjukhus som är anslutna till universiteten (som exempel Karolinska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset i Lund osv.). När det gäller utlåtande från expertvittnen såsom en professor bör du vara uppmärksam på att begäran om ersättning för uppdraget kan variera stort. Jag vet att det funnits tvister där det varierat från att ena partens expertvittne inte tagit något betalt alls, till att expertvittnen begärt 80.000 kronor för ett enkelt utlåtande.I ditt fall har jag ingen insikt i vad tvisten du är i avser (mer än att det rör sig om en vårdskada). Om du inte redan har en jurist som företräder dig är däremot min rekommendation att du anlitar en sådan. Juristen kan hjälpa dig vidare och även att ta ställning till om ett expertvittne är den avgörande vägen att nå framgång. Anlitandet av ett expertvittne innebär inte per automatik att du kommer att nå framgång. Om din motpart har ett expertvittne som säger det motsatta kan det innebära att vittnena till viss del "tar ut varandra".Sammanfattningsvis kan vi inte ge dig några specifika namn på professorer i neurologi att anlita som expertvittne. För att eventuellt få kontakt med professorer inom neurologi är min rekommendation att du kontaktar universitet och/eller de sjukhus som har anknytning till universitetsvärlden. Min främsta rekommendation (i brist på insyn i ditt mål) är att du anlitar en jurist som är behjälplig. Det är långt ifrån alltid som ett expertvittne är den avgörande biten för att nå framgång. Om du önskar kontakt med, och en offert från, en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att använda sig av röstinspelningar som inspelaren själv har deltagit i och kan dessa användas som bevismaterial i domstol?

2020-08-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Min fråga är om jag i en vårdnadstvist kan använda mig av röstinspelningar som bevismaterial. I denna situation gäller det inspelningar jag har gjort när mina barn har berättat om hur dåligt de har mått under tiden deras pappa trakasserade mig och försummade dem pga av ett antal incidenter mellan oss vuxna. Jag vill gärna veta om det är lagligt att använda mig av dessa inspelningar som jag själv har deltagit i , barnen är 6 och 8 år.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Är det lagligt för dig att använda röstinspelningarna?Det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att inspelning sker och att du som spelar in inte själv deltar i samtalet, brottet kallas olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Eftersom du skriver att du själv har deltagit i röstinspelningarna så innebär det att handlingen är fullt tillåten. Kan röstinspelningarna användas som bevismaterial?I Sverige gäller något som kallas för fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Detta innebär att du som part kan hänvisa till vilken typ av bevisning som du vill samtidigt som värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. I ditt fall betyder det att du kan använda röstinspelningarna som bevisning i domstolen. Det kan däremot vara så att domstolen inte anser att inspelningarna har speciellt högt bevisvärde eftersom det alltid är osäkert hur inspelningar har kommit till. Inspelningar kan i många fall vara tagna ur ett sammanhang som domstolen oftast inte får vetskap om. Detta kan vara bra för dig att veta om men du kan fortfarande använda dig av inspelningarna som bevisning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

ny bevisning efter nedlagd förundersökning

2020-07-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om ett fall av misshandel har blivit nedlagt 2 gånger och det ska upp till rättegång efter 3 år hur troligt känns det att nya vittnen ska ha framkommit. Låter väldigt konstigt i mina öron.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inleda och lägga ned förundersökningEn förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken). Det är huvudsakligen polis eller åklagare som fattar beslut om att inleda en förundersökning (23 kap. 3§ första stycket RB). Det är antingen polis eller åklagare som beslutar om att lägga ned förundersökningen, utifrån det bevismaterial som finns (23 kap. 4a§ tredje stycket RB, 23 kap. 4a§ första stycket RB). En förundersökning kan dock återupptas om ny bevisning kommer fram som kan leda till en fällande dom. I ditt fall Det är svårt att säga hur sannolikt det är i ditt fall, att nya vittnen har framkommit under utredningen. Men som ovan nämnts är det möjligt, eftersom förundersökningen lagts ned och återupptagits. Det kan exempelvis även vara så att gamla vittnen har gett ny information. Om jag förstår din fråga rätt, har det även väckts åtal vid tingsrätt. Då kommer du få hem en stämningsansökan från tingsrätten. I den framgår all bevisning som åklagaren åberopar, både skriftlig och muntlig. Där kan du alltså se vilka vittnen åklagaren vill höra vid rättegången. Du kan även begära ut förundersökningen från tingsrätten för att läsa igenom alla vittnesförhör som utredningen har baserats på. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Är jag skyldig eftersom jag greps, när det finns bevis som talar för min oskuld?

2020-09-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hejsan!I fredags den 24/08 åkte jag tunnelbana med en klass kompis och själv hade jag glömt mitt SL kort hemma.min klass kompis betalade för min resa vilket då innebär att jag reste med ett giltig kort.sedan skilde vi oss från varandra och han fick med sig kortet av någon anledning. jag åkte fast då och min kompis kunde inte komma tillbaka och visa upp kortet. Är jag fortfarande skyldig om jag har åkt med en giltig biljett och har betalat för resan?Det finns bevaknings kameror och resehistoria på SL kortet som kan bevisa att jag har åkt med en giltig biljett och att resan är betalt.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall måste du kunna bevisa att du har åkt tunnelbana på ett regelrätt sätt, själva gripandet innebär inte att du är skyldig. Kan du visa den giltiga biljetten, alternativt på ett annat sätt visa att du har åkt med SL på ett regelrätt vis, kommer du inte att anses vara skyldig.Med vänliga hälsningar!

Vad får användas som bevis och kommer det visas offentligt?

2020-08-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej mitt ex som har blivit åtalat för en kväll där han ville döda mig med en kniv polisen fanns på plats och grep honom. Nu kommer vi till huvudförhandling han säger att han har spelat in mig när jag var arg och förbannad och provocerade honom via telefonsamtal? Han spelade in mig utan att jag vet. Jag undrar om dom här inspelningarna kan påverka rättegången och tas som en bevis jag minns inte ens vad jag sa i dessa. Kommer de spelas upp framför vittnen för att jag vill inte att dessa inspelningar kommer fram till allmänheten?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du om dessa inspelningar kan tas med som bevisning i en rättegång, och om de kommer spelas upp offentligt under förhandlingen. Kan detta påverka rättegången och får de tas med som bevisning?I Sverige råder fri bevisprövning, vilket innebär att parterna i ett mål får åberopa den bevisning som de kan få fram, och att värdet av denna bevisning ska prövas fritt av domstolen (35 kap. 1§ rättegångsbalken). Detta innebär att han får lov att ta med och åberopa detta som bevis under rättegången. Det är svårt för mig att säga huruvida det kommer påverka rättegången eller bevisläget i målet, då jag inte vet något om målet och vilken bevisning som redan finns. Men om inspelningarna ger uttryck för något som innebär att den tilltalades handlingar framstår som mindre allvarliga, eller till och med straffria, kan det ju påverka utgången av rättegången. Men återigen är det omöjligt för mig att säga, utan det är upp till domstolen att avgöra vilket värde inspelningarna har och vad de innebär för domen. Om du är målsägande kan du vända dig till åklagaren eller om du har ett målsägandebiträde, och fråga för att få ett tydligare svar. Kommer de spelas upp offentligt under förhandlingen?Utgångspunkten i svensk rättegång är att alla förhandlingar ska hållas offentligt (5 kap. 1§ rättegångsbalken). Men om inspelningarna innehåller något som kan skyddas av offentlighets- och sekretesslagen, och det bedöms att det är av synnerligen vikt att dessa inte spelas upp för allmänheten, kan den delen av rättegången hållas inom stängda dörrar. Parter i målet får dock alltid ta del av bevisningen. Om inspelningarna inte innehåller något som täcks av sekretess, blir de offentliga i samband med rättegången. Vittnen är inte parter, och oftast läggs all bevisning fram innan vittnena hörs, så det är inte säkert att vittnena kommer höra inspelningen. Men den får spelas upp på nytt om det behövs för att ställa frågor till dem. Om inspelningen innehåller hemliga eller känsliga uppgifter utifrån målets karaktär, kan de sekretessbeläggas. Exempel på innehåll som kan ge skäl till sekretess är exempelvis om uppgifter om hemligt boende röjs, namn eller liknande diskuteras på personer med skyddad identitet, uppgifter om sexualliv och hälsa, eller liknande uppgifter som är olämpliga att offentliggöra. Det finns en hel del uppgifter som kan skyddas av sekretess, du kan läsa mer om detta i offentlighets- och sekretesslagen.SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga om dessa inspelningar kommer påverka rättegången då jag inte vet något om vare sig inspelningarna eller målet, men jag kan med ganska stor säkerhet säga att om den tilltalade vill att de ska spelas upp, kommer de antagligen göra det. Om du har frågor kring målet och bevisningen rekommenderar jag dig att kontakta åklagarkammaren eller om du har ett målsägandebiträde, som kan ge dig bättre svar. Om inspelningarna inte innehåller något hemligt eller känsligt eller kan vara till men för någon, kommer de att spelas upp offentligt för allmänhet och kanske även för vittnen. Offentlighetsprincipen är väldigt stark. Det är svårt för mig att säga med säkerhet vad som kommer hända, då jag som sagt inte vet något om ärendet eller inspelningarna. Har du frågor kring detta, eller önskar att de inte spelas upp offentligt, kan du kontakta tingsrätten och framföra detta, men det är något som domaren i målet kommer ta ställning till. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Husrannsakan hos inneboende

2020-07-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejJag undrar om polisen vid husrannsakan har rätt att gå igenom hela lägenheten.Jag har inneboende som hyr ett rum som var orsaken till husrannsakan. De gick även igenom mitt rum 2 gånger, som inneboende inte har tillträde till.Jag fick inte lämna mitt rum under 2,5 timmar.Jag känner mig ganska kränkt av deras agerande.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om husrannsakanRegler om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). För att en husrannsakan ska kunna utföras måste det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts. Det måste dessutom vara ett brott som har fängelse i straffskalan (28 kap. 1 § RB).En husrannsakan innebär att hus, rum eller slutet förvaringsställe (exempelvis förråd eller bil) söks igenom. Syftet är att leta efter föremål som kan tas i beslag, till exempel sådant som kan bara av betydelse för utredningen av brottet eller föremål som är del av brottslig verksamhet.Förordande om husrannsakan meddelas som huvudregel av undersökningsledare, åklagaren eller rätten (28 kap. 4 § RB).Vart får husrannsakan ske?Vart en husrannsakan får ske i det enskilda fallet beror på vad som står i förordandet, alltså vad som har beslutats av åklagare, undersökningsledare eller rätten. Ofta sker husrannsakan i en persons bostad, men det krävs inte att den är folkbokförd på adressen. Det krävs dock i allmänhet att personen som husrannsakan sker hos har i princip oinskränkt tillgång till utrymmet för att husrannsakan ska anses äga rum "hos" denne och inte hos någon annan.Husrannsakan får företas som annan än den som är skäligen misstänkt endast om brottet begåtts hos hen, om den misstänkte gripits får eller om det finns s.k. synnerligen anledning (väldigt speciella skäl) att anta att man vid rannsakning kommer finna föremål som kan tas i beslag eller att man kommer finna föremål som är en del av brottslig verksamhet (se 28 kap. 1 § 2 st. RB).Sammanfattande kommentarOm ett förordnande om husrannsakan har lämnats, och att denna ska ske hos en person får "hos" personen får anses de utrymmen i bostaden som den inneboende har oinskränkt tillgång till. Husrannsakan behöver alltså inte enbart begränsas till den inneboendes rum. Ska husrannsakan företas hos någon annan som inte är skäligen misstänkt för brott, får detta ske om brottet har begåtts i dennes bostad, om den misstänkte gripits i dennes bostad eller om det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag etc.

Är sms tillåtna som bevis i en brottmålsrättegång?

2020-07-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag undrar om tidigare sparade sms har någon betydelse vid en brottsmålsrättegång.Jag menar om innehållet är till målsägandes nackdel vad det gäller rent psykiskt.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt råder det fri bevisprövning, vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram, och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. Att använda tidigare sparade sms är alltså tillåtet som bevis i en brottmålsrättegång. Hur sedan rätten väljer att bedöma denna information kan jag tyvärr inte svara på då jag inte vet omständigheterna i målet.Lycka till.Vänligen,