Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

2020-10-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, det är såhär att jag satt som passagerare i en bil som blev misstänkta för kört rundor med blåljus. Polisen fick tips om en vit Volvo som kör rundor som bluff poliser. Polisen fick sedan syn på vår bil och vi blev stoppade. I ingripandet var sirenen bortkopplad samt att den låg nere vid sidodörren. Jag trodde att min vän hade erkänt brottet när dem förhörde honom utanför bilen då han berättade för dem att han hade maskinen samt vart den låg. De ledde till att jag erkände brottet senare som passagerare. Han nekade till att blåljuset använts då de inte fanns bevis på den har använts. Räcker mitt erkännande som bevis för att vi ska bli dömda för föregivande av allmän ställning? Trotts att de ej finns tydliga bevis på att den används?
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottmål är ett erkännande inte bindande för domstolen (35 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken), utan domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt utom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Det är ett högt ställt beviskrav och ett erkännande kan inte på egen hand leda till fällande dom. Ett erkännande kan emellertid användas som ett av många bevis, men värdet kan variera avsevärt. Som regel värderas det som framkommit i polisförhör under förundersökning med försiktighet då rättssäkerhetsgarantier inte kan garanteras där i lika stor utsträckning som i domstol. Om det gäller bötesbrott vilka ej behöver leda till huvudförhandling i domstol då strafföreläggande är möjligt är ett erkännande tillräckligt. Men strafföreläggandet ska godkännas av den tilltalade, vilket är frivilligt. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att ditt erkännande inte på egen hand kan leda till att ni blir döma för brott i domstol. Det behövs fler bevis för att nå upp till beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Vänligen,

Vad ska bevisas i brottmål?

2020-10-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, Undrar en sak kring åklagare och försvarsadvokat. Tex om man är misstänkt för någon brott, och går till tingsrätt. Om man nu har begått brottet får man säga det till sin försvarare eller skall man säga att man är oskyldigt? Är det advokatens jobb att hitta bevis på att jag är oskyldig eller är det jag? Eller är det åklagare som skall bevisa motsatsen och jag skall försvara mig med bl .a bevisa min oskuld eller?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna dömas för ett brott krävs att domstolen finner att det är bevisat bortom rimligt tvivel att det är den åtalade personen som begått den åtalade gärningen. I brottmål är det åklagaren som har hela bevisbördan och den som är tilltalad ska beaktas som oskyldig tills dess att motsatsen är bevisad. Vad är försvararens uppgift?Försvarsadvokatens uppgift är att värna om och tillvarata klientens intresse. Försvarsadvokaten ska fungera som den tilltalades förlängda arm och föra den talan klienten ger uttryck för. Försvararen kan ifrågasätta bevisningen och föra fram alternativa förklaringar samt argumentera för den lämpligaste påföljden för klienten om denne skulle dömas för brottet. Du väljer själv om du vill erkänna eller förneka brottet för din försvarsadvokat och/eller för rätten. Att berätta som det är kan underlätta utredningen och advokaten kan ändå föra din talan eftersom det kan finnas andra detaljer i utredningen som är till din fördel. Om du vill erkänna brottet för försvararen men inte för rätten går det inte att säga hur en advokat kommer att hantera ärendet. En försvarsadvokat är nämligen skyldig att följa god advokatsed vilket bl.a. innebär att hen inte får lämna osanna uppgifter till rätten. Vem ska bevisa vad?Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan vilket innebär att hen ska bevisa samtliga rekvisit i den åtalade gärningen. Du som tilltalad har ingen skyldighet att bevisa din oskuld utan betraktas som oskyldig till dess att åklagaren kunnat bevisa att du är skyldig. Om åklagaren kunnat visa dig skyldig till brottet kan dock en förklaringsbörda inträda för dig men annars har du ingen skyldighet att bevisa något eller komma med förklaringar. Om man har en försvarare kommer denne att ganska utredningen och ifrågasätta åklagarens bevisning och ibland lägga fram egen motbevisning. Det är försvararens uppgift att lägga fram bevisning, men den kan givetvis grundas i vad du berättar om du känner till omständigheter som kan användas som bevisning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan ett vittnesmål från en polis ensamt leda till fällande dom?

2020-10-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!En polis har tydligen sett mig och en annan i mitt fordon, jag är passagerare och den som körde hade tydligen inget körkort.Kan man bli fälld på det när inga andra bevis finns än att han skulle ha sett oss?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fri bevisprövningI Sverige gäller fri bevisprövning (35 kap. 1 § Rättegångsbalken), vilket innebär både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Att både bevisföringen och bevisvärderingen är fri betyder att det inte finns några lagar eller krav som reglerar vad som får läggas fram som bevisning och/eller hur domstolen ska pröva och bedöma den bevisning som läggs fram. Rätten ska också pröva bevisningen objektivt, neutralt och rationellt.Det innebär att de som är parter i en rättegång, alltså du och åklagaren, får lägga fram all bevisning som ni kan (fri bevisning) och att denna sedan kommer prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Det blir alltså domstolen som då avgör hur starkt ett vittnesmål från en polis är.Olovlig körning och polisens utsagaÅklagaren kommer behöva bevisa att din vän körde bilen olovligt, och att du som medpassagerare var omedveten om att din vän saknade körkort, eftersom det är detta som är den straffbara handlingen (3 § Lag om straff för vissa trafikbrott).Ofta väger vittnesmål från polisen högt, vanligen med argument som att polisen i egenskap av sin yrkesutövning inte har något personligt intresse i att uppfatta en händelse på ett visst sätt. Det går däremot inte att svara på om det ensamt kommer leda till en fällande dom, utan det blir snarare en fråga om fri bevisvärdering. Om en polis lämnar ett trovärdigt och bevisstarkt vittnesmål skulle det kunna räcka för en fällande dom, men detta beror alltså på vad den samlade bedömningen blir efter att samtliga bevis från båda sidor har lagts fram blir.Hoppas du fått svar på din fråga, och glöm inte att du är varmt välkommen att återkomma med nya frågor till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

När man kan åberopa nya vittnen i tvistemål

2020-09-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Kan man i efterhand tillägga vittnen till ett tvistmål?Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Rättegångsbalken (RB). Svaret beror på vad du menar med "i efterhand". Till att börja med kommer jag därför redogöra för hur länge under processens gång man har möjlighet att åberopa vittnen. Därefter kommer jag redogöra för möjligheten till resning av en redan lagakraftvunnen dom.När man ska åberopa vittnen i ett tvistemålI ett tvistemål kan man åberopa vittnen fram till dess att domstolen beslutar om så kallad preklusion (42 kap 15-15a § RB). Det innebär att tingsrätten beslutar om en tidpunkt under processen då alla omständigheter och bevis, inklusive vittnen, ska vara åberopade. Efter denna tidpunkt får man endast i undantagsfall lägga till nya vittnen. Undantagen tar sikte på situationer då man inte kunnat åberopa till exempel ett vittne tidigare, eller då åberopandet av det nya vittnet inte innebär att rättegången inte i väsentlig mån fördröjs.ResningOm din fråga rör situationen att en dom redan har meddelats och inte längre går att överklaga, det vill säga att domen vunnit laga kraft, är huvudregeln enligt den så kallad orubblighetsprincipen att domen ska stå fast. Det finns dock en möjlighet att begära så kallad resning om vissa förutsättningar är uppfyllda. Resning kan bland annat beviljas om det framkommit nya omständigheter eller bevis, till exempel vittnen, som inte tidigare har åberopats, om detta sannolikt innebär att målet får en annan utgång (58 kap 1 § p.3 RB). Vill man åberopa ett nytt vittne måste man också göra sannolikt att det inte var möjligt att lägga fram vittnet vid första rättegången eller ha en annan giltig ursäkt (58 kap 1 § 2 stycket RB). Resning beviljas dock mycket sällan. Om man vill begära resning ska man, om den tidigare domen är meddelad av tingsrätten, lämna in en skriftlig resningsansökan till hovrätten (58 kap 4 § RB). Du kan om du vill använda dig av denna blankett.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vad kan man göra om man är åtalad för brott?

2020-10-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA |En dotter har anklagat sin mamma för misshandel och dottern är 20 år gammal och det har gått till åtal. Enligt mamman så är det lögn alltihop. Vad gör mamman? Detta har pågått sedan hon var liten, säger hon men varför har hon inte sagt något, inget till sina syskon eller till någon skolkamrat eller anhöriga. Man kan ju undra
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga, så har en mamma åtalats för misshandel mot sitt barn, och nu undrar du vad mamman kan göra.Om åklagaren har väckt åtal innebär det att åklagaren anser att det föreligger tillräckliga skäl att väcka åtal, och att åklagaren tror att mamman kan bli dömd för brottet. Detta betyder dock inte att mamman kommer bli dömd, då det är en högre ribba för att dömas (bortom rimligt tvivel) än för att bli åtalad. Har åtal väckts så är det viktigt att mamman kommer till huvudförhandlingen och berätta sin historia av vad hon är åtalad för. Det är domstolen som avgör vad som är bevisat i ärendet (35 kap. 1§ rättegångsbalken). I Sverige har vi vad som kallas fri bevisprövning och fri bevisföring, vilket innebär att parterna i målet får i princip använda vilken bevisning som helst för att styrka sin talan. Mamman kan alltså åberopa vittnesförhör och liknande med folk som kan tala för hennes sida av historien och annan bevisning om det finns. Men utgångspunkten i brottmål är att det är åklagaren som har bevisbördan, alltså att åklagaren ska bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till gärningen som hen åtalas för, och att detta står bortom rimligt tvivel. En gärningsperson har generellt ingen bevisbörda, alltså skyldighet att motbevisa detta men det är såklart alltid en fördel om man kan. Domstolen gör slutligen bedömningen om värdet på bevisen, vittnens trovärdighet och liknande och om det räcker för att bevisa brottet bortom rimligt tvivel. Detta är en väldig hög ribba, och i princip ska det vara uteslutet att andra rimliga händelseförlopp har kunnat föreligga. Men denna del är en expertis som i princip endast domare besitter, och inget jag kan besvara mer specifikt här. Jag vet inte om mamman i sammanhanget har fått en offentlig försvarare, men hon har rätt att hos tingsrätten begära detta annars. En försvarare kan hjälpa henne att föra hennes talan och besvara eventuella frågor i just hennes fall. Ansökan måste komma från henne, och bra är då att ange till tingsrätten varför hon anser sig behöva offentlig försvarar om hon vill ha det. Dock ska betonas att om hon blir dömd för brottet riskerar hon att få betala delar eller hela kostnaden för den offentliga försvararen. Om hon blir missnöjd med domen kan hon överklaga den till hovrätten. Information om hur man ska göra då kommer hon få tillsammans med att domen meddelas. SammantagetMer konkret finns det inte mycket mamman kan göra i detta läge. Det går inte att överklaga ett beslut om att väcka åtal. Hon får helt enkelt gå på rättegången och eventuellt begära försvarare om hon känner att det behövs, samt berätta sin version av händelserna, åberopa vittnen och liknande som kan tala för hennes sak. Är hon sedan missnöjd med domen har hon rätt att överklaga beslutet till hovrätten. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Vart i lagen står det att beviskravet är "ställt bortom rimligt tvivel"?

2020-10-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Var i brottsbalken går att läsa att beviskravet är "ställt bortom rimlig tvivel"?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Var i brottsbalken går det att läsa att beviskravet är "ställt bortom rimligt tvivel"?Beviskravet ställt bortom rimligt tvivel finns inte att hitta i varken brottsbalken eller rättegångsbalken. Det finns inte något specifikt lagstöd i för beviskravet, utan ställt bortom rimligt tvivel har växt fram ur praxis, dvs. genom domstolarnas domar (se t.ex. NJA 1980 s. 725 och NJA 1996 s. 176).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Olovlig körning och bevisvärdering

2020-09-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!vad gäller vid olovlig körning ?Krävs det att man blir stoppad av polis för att åka dit för olovlig körning?Vi säger att någon ringer och anmäler en olovlig körning över telefon, och man sen nekar i förhör.Leder det då till ett åtal ?
Sara Pedersen |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körning och bevisvärderingOlovlig körning innefattar att uppsåtligen föra ett fordon som kräver körkort, utan att man är behörig att köra det (3§ lag om straff för vissa trafikbrott). Det innebär att först och främst måste polisen och åklagaren bevisa vem som har fört fordonet, och att denna person saknar behörighet att göra det. Det måste även bevisas att personen hade uppsåt att köra bilen utan körkort. Det är åklagaren som har hela bevisbördan, och den misstänkte har ingen skyldighet att bevisa sin oskuld. I Sverige har vi något som kallas fri bevisvärdering och fri bevisprövning, vilket innebär att det inte finns några specifika begränsningar eller krav på bevisningen. Det krävs alltså inte nödvändigtvis att en polis ser körningen, men det krävs att någon eller något kan bekräfta att det är en specifik person som har kört bilen. Polisen kan lättare i efterhand plocka fram uppgifter om körkort och liknande för att styrka den delen. Generellt skulle jag säga att vid den absoluta majoriteten av olovliga körningar är det poliser som vittnar då de också stoppat personerna, och en polis vittnesmål väger tungt bevismässigt. Men det utesluter inte att det skulle räcka med ett annat ögonvittne, kameraövervakning eller liknande, som på samma sätt kan identifiera personen och att denna körde bilen. Även om det nog skulle vara mer vanskligt att bevisa uppsåtet om man inte blir tagen på bar gärning. Så även om lagen inte kräver att det är en polis som ser det, är det osannolikt att en privatpersons vittnesmål skulle räcka för fällande dom. Det lär krävas mer stödbevisning än endast ett vittnesmål, speciellt om föraren nekar det. Om gärningspersonen identifieras, och sedan nekar till körningen, krävs det för att bli fälld att något vittne, privatperson eller polis, kan peka ut personen och att den personen körde bilen, samt att den personen saknade körkort vid det tillfället och visste om det. Det finns alltså inget lagstadgat krav att det måste vara en polis som bevittnar körningen, men med största sannolikhet skulle jag säga att det är svårt att döma någon med endast en privatpersons vittnesmål och föraren nekar. Det krävs i sådana fall mer bevisning, men jag kan inte säga detta med någon säkerhet. Det är i slutändan domstolen som avgör om bevisen räcker och om vittnet är tillförlitglit nog för en fällande dom. Hoppas du har fått något svar på dina frågor!Vänligen,

Inspelade samtal- olagligt eller bevisning?

2020-09-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om jag spelar in varje samtal jag har haft med min chef, då det sker så mycket ändringar i mitt arbete att det är omöjligt att ha koll annars.Är det olagligt att spela upp det som bevis ifall de skulle försöka bryta ett muntligt avtal? T.ex " Dennis. Du ska få 1000 kronor per kund som går in i butiken" - dagen efter sägs det något annatHur länge får jag, ha en inspelning på mina chefer och övriga i rummet i användning för att bevisa att något har sagts? De andra personerna i rummet vet inte att jag har spelat in och ingen annan än jag har hört inspelningarna. Men ifall det blir konstigt. Får jag hänvisa att jag har spelat in samtal utan deras tillåtelse ifall deras advokat är i rummet vid en eventuell uppsägning? Återigen. Samtalen finns på min mobil och det är enbart jag som har hört dem. Vad kan jag göra med de här inspelningarna utan att bryta mot någon lag?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Får man spela in samtal? Huvudregeln är att man inte får spela in samtal. Då kan man göra sig skyldig till brottet olovlig avlyssning (4 kapitlet 9a § brottsbalken). Lagen säger dock att det endast är brottsligt om man inte själv deltar i samtalet. Om du är en aktiv part i samtalen med chefen och/eller med arbetskollegor har inget brott skett, även om dem inte känner till att du spelar in samtalet. Kan inspelningar användas som bevis vid avtalsbrott?I Sverige har vi "fri bevisprövning" och "fri bevisvärdering". Detta innebär att vad som helst får presenteras som bevis inför domstolen i en rättegång (35 kapitlet 1 § rättegångsbalken). Du kan därför använda inspelningarna som bevis, oavsett om du har deltagit i samtalen eller ej. Det finns dock inget som hindrar motparten för att anmäla dig för olovlig avlyssning, om du redovisar samtal där du själv ej aktivt deltagit. Därefter är det upp till rätten att avgöra bevisets styrka genom en bevisvärdering. Det finns inga klara regler på hur länge du har haft inspelningarna på mobilen, men detta skulle kunna påverka bevisvärderingen. Är inspelningen gammal kan det väcka invändningar om att man i efterhand bestämt något annat/hävt det muntliga avtalet. I det fall att du hänvisar till advokaterna att du har dessa inspelningar är den kvarstående risken att de anmäler dig för olovlig avlyssning (återigen: om du ej deltagit aktivt i det inspelade samtalet). Vad kan du göra med inspelningarna utan att bryta mot någon lag?Det är svårt att säga vad du kan göra med dessa utan att egentligen veta vad som sägs i samtalen. Några allmänna förslag är dels att vara vaksam över informationen som finns i samtalen; kan det exempelvis vara sekretessbelagd information som gör dig skadeståndsskyldig, alternativt orsakar lidande för någon annan, i det fall samtalen kommer ut? Detta kan innebära juridiska komplikationer för dig. Det är dina inspelningar och du har i stort sett rätt att använda dem. Men det kan vara en god idé att vara försiktig med att spela upp dem för andra för att undvika att göra dig skyldig för exempelvis förtal. SammanfattningDu kan göra dig skyldig till brottet olovlig avlyssning, om du inte själv deltagit i samtalet. Oavsett om du gör dig skyldig till brott eller inte kan inspelningarna fortfarande användas som bevis vid tvist eller avtalsbrott. Vad du kan göra med inspelningarna påverkas av dess karaktär och innehåll. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,