Bevisbördan när betalningsförläggande överlämnas till domstol

2020-12-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag undrar lite om bevisbörda.En person som äger en klädbutik får ett betalningsföreläggande från en leverantör genom kronofogden på 37 000. Ägaren anser att skulden redan är betald så han bestrider kravet och det går till tingsrätten. Det är ju ett tvistemål men jag undrar vem är det egentligen som har bevisbördan? Ägaren eller leverantören?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån dina premisser framgår det att ägaren har bestridit betalningsföreläggandet och således ska målet överlämnas till tingsrätten om sökande (leverantören) vill vidhålla yrkandet (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)).Viktigt att notera är att kronofogdemyndigheten gör ingen sakprövning av innehållet i själva betalningsföreläggandet. Med det menas att den faktiska grunden av fordringen inte undersöks av kronofogdemyndigheten. Det är upp till behörig tingsrätt att undersöka och avgöra.

Sökande måste skriftligen begära att målet tas vidare till tingsrätten och göra det till kronofogdemyndigheten inom 4 månader från underrättelsen (34 § BFL). Där ska alla omständigheter och bevis anges som kommer åberopas i rättegången. (35 § BFL). Det är upp till rätten att undersöka att målet materiellt uppfyller rekvisiten i 42 kap. rättegångsbalken.

Här blir bevisbördan aktuell, det är leverantören som måste bevisa att en fordran faktiskt existerar. Lyckas leverantören med detta är det ägaren som måste bevisa att den skulden faktiskt är betald.

Detta styrks även genom praxis (NJA 2009 s. 64). Att gäldenärens bevisbörda aldrig föregår borgenärens bevisskyldighet om att en fordran existerar.

Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (368)
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis
2021-03-11 Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?
2021-02-28 Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?

Alla besvarade frågor (91293)