Hur kan man bevisa uppsåt?

2020-11-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Hur gör åklagaren när de utreder ifall den anklagade hade uppsåt till brottsliga gärningen eller inte? Vilka faktorer behöver vara uppfyllda för att bevisa det?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsåt kan vara svårt att bevisa eftersom det faktiskt rör sig om vad en annan person har tänkt sig. Jag ska försöka ge dig lite klarhet i din fråga genom att beskriva de olika uppsåtstyperna som finns och hur dessa kan bedömas. En gärning består av en handling, en följd och omständighet. Det måste föreligga uppsåt i förhållande till samtliga delar för att det ska dömas för ett uppsåtligt brott. Vad innebär uppsåt?Det finns tre olika former av uppsåt; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen utför gärningen med avsikt att åstadkomma följden. Gärningspersonen har som avsikt att viss följd ska ske, därför genomförs gärningen. Som exempel på avsiktsuppsåt kan man säga att A skjuter B för att A vill att B ska dö. Det klandervärda med avsiktsuppsåt är gärningspersonens attityd till en rättskränkning.Insiktsuppsåt innebär att gärningspersonen inser, eller är praktiskt taget säker på, att en viss omständighet föreligger eller att viss följd kommer att inträffa med anledning av gärningen. Det klandervärda med insiktsuppsåt är att man handlar trots att man har insikt om en viss följd eller omständighet. Insiktsuppsåt är en lägre form av uppsåt än avsiktsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är den lägsta formen av uppsåt och är oftast lättast att bevisa. Bedömningen av likgiltighetsuppsåt görs i två steg:- gärningspersonen inser att det finns en risk för att handlandet kommer att orsaka viss effekt- och gärningspersonen förhåller sig likgiltig till riskens förverkligande. Gärningspersonen kanske inser att det finns en risk för att personen avlider men genomför gärningen ändå eftersom man är likgiltig till följden, dvs det spelar ingen roll om personen avlider eller inte. Uppsåt kan vara vilken uppsåtstyp som helst, så är en uppsåtsform uppfylld behöver man inte prova fler. När lagen föreskriver att det krävs uppsåt för att döma till brottet är alltså alla tre grunderna för uppsåt godtagbara. Hur kan man bevisa uppsåt?För att se om en handling var uppsåtlig kan man se om gärningen utgör en så kallad kontrollerad gärning. En gärning är kontrollerad om gärningspersonen på order kan avsluta eller hejda det kausala förlopp som handlandet innebär. En kontrollerad gärning är automatiskt uppsåtlig. Som exempel kan nämnas att gärningspersonen skjuter en annan person. Om gärningspersonen kan hindra förloppet genom att inte trycka på avtryckaren föreligger en kontrollerad gärning. För att se om gärningspersonen hade uppsåt till följden av den kontrollerade gärningen bedömer man om gärningen utgjorde ett otillåtet risktagande. Om utförandet av den kontrollerade gärningen innebär en risk att följden inträffar och denna risk är sådan att det finns goda skäl att avstå från gärningen men gärningspersonen ändå utför gärningen kan den bedömas vara uppsåtlig. I bedömningen utgår man från aktsamhetsnormer, dvs man utgår från att en person normalt sett handlar rationellt. Exempelvis utgår man från att en rationell person förstår att ett slag kommer leda till smärta. I fråga om gärningen varit av relevant orsakande utgår man från gärningspersonens synvinkel. Då ska orsaksförbindelsen mellan den kontrollerade gärningen och följden vara så trolig och plausibel att hen borde avstått från gärningen. Det kan alltså vara krångligt att bevisa uppsåt, men rätten måste göra en bedömning av de objektiva omständigheterna som föreligger kring brottet, både omständigheterna före, under och efter gärningen. Det finns en tankemässig utgångspunkt att vårt sätt att handla säger något om vad vi förstår och vad vi försöker göra. Det går alltså inte att säga exakt vad åklagaren måste lyfta fram för att bevisa uppsåt i alla fall, utan det krävs en bedömning i varje enskilt fall. Det finns flera fall där domstolen resonerat kring olika uppsåtsformer, bl.a. i NJA 2016 s. 763, RH 2008:90 och RH 2013:59. Jag hoppas du fick lite guidning i din fråga!Med vänliga hälsningar

Lån eller gåva beviskrav

2020-10-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag lånade pengar, till mitt barns pappa, flera gånger under 2012. Han lovade betala tillbaka. Nu är det slut mellan oss och han vill inte betala. Räcker det med kontoutdrag från banken som bevis? Har jag någon grund till stämningsansökan? Hur ser denna processen ut?Kan ha slippa betala tillbaka genom att ljuga och säga att han fick pengar som ett present och att det var aldrig talan om att han skulle betala tillbaka?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det tråkiga svaret är dessvärre att du måste prestera konkreta bevis på att det har rört sig om ett lån och inte en gåva, så ja, han kan ljuga för att inte bli skyldig att betala tillbaka. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ofullständig fråga

2020-10-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Har en fråga om bevisprovokation från polisens sida när dom gör husrannsakan och går igenom ens bil eller kläder...
Cornelia Nilsson |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline. För det andra kan jag tyvärr inte utläsa vad det är för frågeställning du har. Du får gärna skicka in en ny fråga och specificera din frågeställning.Vänliga hälsningar,

Fastställelsetalan om äganderätt till hund.

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej övertog en hund som skulle avlivas för ca 14månader sen då ägaren inte kunde ha kvar honom pga olika anledningar, vi skrev tyvärr aldrig något avtal. Hon ville vänta med att skriva över äganderätten då hon ville vara säker på att jag skulle behålla honom. I sommars börja vi bråka & sedan dess har vi minst sagt haft kommunikations problem. Jag har 1 vittne som var med & vet att han skulle avlivas det var även hon som tipsa mig om hunden. Sen har jag screenshots från ägaren Facebook sida där det står att Bentley flyttat till mig i kumla att det var ett tufft beslut men att det va rätt för hundens skull. Nu vill ägaren hämta tillbaka honom. Jag har pratat med jordbruksverket & de sa att jag kan starta en rättsprocess & använda vittnet & screenshotten som bevis till min fördel i rätten. Det jag undrar är om jag startar en rättsprocess får jag behålla hunden under tiden eller kommer jag vara tvungen att lämna ifrån mig honom?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att du inte behöver lämna över hunden under tiden en fastställelsetalan förs om äganderätten.Vems är hunden?Hundar betraktas enligt lag som "lös egendom". Vid överlåtelse av lös egendom behövs inget särskilt avtal för att överlåtelsen ska vara bindande. Muntliga överenskommelser är alltså lika bindande som skriftliga avtal, skillnaden är att skriftliga avtal är av högre värde som bevis. Vad jag kan bedöma utifrån dina omständigheter så har du fått hunden som en gåva då den förra ägaren inte hade möjlighet att ta hand om den. Att hunden dessutom har varit hos dig under en längre tid är något som talar för att så är fallet.Hundar ska enligt lag finnas i ett särskilt hundregister hos Jordbruksverket (3 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Vem som står som ägare där är ett starkt bevis för vem som är ägare. Det är emellertid inte avgörande i och med att det inte finns särskilda kriterier för att en överlåtelse ska vara giltig. Enligt min bedömning har du med vittne, facebookinlägg och faktumet att du haft hunden i över ett år goda chanser att vinna en tvist angående äganderätten. Kan jag behålla hunden under rättegången?Den tvist du vill starta i tingsrätten är en fastställelsetalan om vem som ska betraktas som ägare till hunden. Under en sådan talan har du ingen skyldighet att lämna över hunden till den förra ägaren, enligt dig är ju hunden din. Endast om rätten fastslår att hunden inte tillhör dig har du en skyldighet att lämna över hunden. Inte heller om den förra ägaren ansöker om handräckning hos Kronofogdemyndigheten kan hunden tas ifrån dig eftersom äganderätten är tvistig. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Hälsningar,

Olagligt att spela in djur och använda som bevismaterial?

2020-10-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min granne har gjort en ljudinspelning av våra fåglar som har spelats upp för Miljö o samhällsbyggnad där vi bor han har klagomål i detta ärende är det ett lagligt förfarande ! Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Att spela in ljudet av fåglar är inte olagligt. Det framgår inte vad klagomålet rör sig om i fallet, men att använda ljudinspelning av fåglarna och spela upp ljudet för Miljö- och samhällsbyggnad är inte olagligt förfarande. Däremot kan man ifrågesätta bevisvärdet på en sådan ljudinspelning , det vill säga om det faktiskt är att anse som ett trovärdigt bevismaterial i relation till klagomålet som anförs. Detta är en bedömning som Miljö- och samhällsbyggnad får göra.Med vänlig hälsning,

Fråga om beviskrav

2020-10-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kört fast med bil. Började dricka efteråt då det va min pappas årsdag då han dog jag skulle åka till hans sommarstuga och va där sista gången innan den skulle säljas och började dricka i förvirring och ledsen för att ej kunna åka dit. Vid blodprov några timmar senare 2 promille och vid det andra sjönk det. Inga urinprov gjorda och läst att det krävs för att säkert säkerställa när alkohol intogs. Jag började dricka efter att bilen va fast och är nu rädd att inte bli betrodd. Vittne kom efter 25 minuter efter jag kört fast ingen som sett mig köra. Flaskorna gjorde jag mig av med i skogen Inte heller lagt fram i förhör om vem som kört men frågan är hur stark är chansen att tingsrätten inte kommer tro min historia att jag drack efter. Och vilka bevis har de för det Tack för svar Mvh
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om beviskrav En rättegång i domstol syftar till att skipa rättvisa. I svenska domstolar gäller fri bevisvärdering och fri bevisprövning. Det innebär att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet ska avkunna dom efter vad som i målet är bevisat (35 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken).I rättegångsbalken finns ingen uttrycklig regel om åklagarens bevisbörda, men den i (Europakonventionen) stadgade oskyldighetspresumtionen i artikel 6 punkt 2 medför att det är åklagaren som bär bevisbördan. Oskyldighetspresumtionen är en grundläggande princip som innebär att den anklagade ska behandlas som om han eller hon vore oskyldig, även om det vid första anblick verkar som att personen är skyldig.I brottmål bär därför åklagaren bevisbördan för samtliga de omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar. Det innebär att om den tilltalade förnekar åklagarens påståenden åligger det på åklagaren att motbevisa dessa. Att bevisbördan ska vila på åklagaren motiveras av att en felaktigt fällande dom anses betydligt allvarligare än en felaktigt friande dom. Åklagarens bevisbörda och det höga kravet för fällande dom minskar därför risken för att en oskyldig person ska dömas.Samtidigt finns det undantag till oskyldighetspresumtionen. Den tilltalade kan ha en viss förklaringsbörda vilket ibland benämns som "den falska bevisbördan" eller "det omvända beviskravet". När åklagarens bevisning är så pass stark att det kräver en förklaring av den tilltalade, är det enligt Europadomstolen förenligt med det sunda förnuftet att dra slutsatsen att den tilltalade är skyldig om han eller hon inte lämnar en förklaring.Enligt Högsta domstolen gäller att om bevisningen är så pass stark att den i sig är tillräcklig för att beviskravet ska anses uppfyllt, måste den tilltalades berättelse och bevisning som stödjer denna granskas. Enligt HD kan den tilltalade då avkrävas en förklaring till åklagarens gärningsbeskrivning. Den tilltalade har visserligen rätt att tiga men vid situationer som uppenbarligen kräver en förklaring kan den tilltalades tystnad tillmätas betydelse.I (35 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken) framgår att "rätten ska efter en samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat." De beviskrav som utarbetats i rättspraxis vidhåller att det ska vara "ställt utom/bortom rimligt tvivel" för fällande dom.Även om syftet med det höga beviskravet å ena sidan är att undvika att en oskyldig person fälls till ansvar för brott, kräver rättstryggheten å andra sidan att det finns en reell möjlighet att få till stånd en fällande dom mot den som begått ett brott. Om beviskravet sattes för högt skulle detta underminera brottsbekämpningen eftersom det skulle ställa alltför stora krav på bevisningen för fällande dom. Det finns därmed en viss acceptans för oriktigt fällande domar även om det hårda kravet på åklagarens bevisning ska minimera dessa.Bevisprövning har i brottmål varit förknippat med stora problem. Inte minst på grund av att det är oklart vad "ställt utom/bortom rimligt tvivel" egentligen innebär i det enskilda fallet. En del domare har fäst allt för stor vikt vid den egna övertygelsen, andra har inte granskat bevisutsagor i tillräckligt stor utsträckning på grund av man inte velat ifrågasätta vittnets eller målsägandens hederlighet.Problematiken har dels att göra med hur högt "bevisribban" ligger för att det ska anses "ställt utom/bortom rimligt tvivel", dels hur man ska värdera bevisningen i det enskilda fallet och därefter avgöra om bevisningen når över "ribban". Man kan säga att man nått över denna "ribba" när "det praktiskt sett framstår som uteslutet att den åtalade är oskyldig". SummeringI brottmål gäller som huvudregel att åklagaren har bevisbördan. Samtidigt kan den tilltalade ibland avkrävas en förklaring om åklagarens bevisning når upp till beviskravet för fällande dom. Enligt Europadomstolen är det förenligt med det sunda förnuftet att dra slutsatsen att den tilltalade är skyldig om han eller hon då inte kan lämna en förklaring till åklagarens bevisning. Om den tilltalade däremot motbevisar det som ligger honom eller henne till last ska åtalet ogillas.Bevisprövning innebär att domstolen ska fråga sig om den bevisning som åklagaren har är tillräcklig, eller om det finns rimligt tvivel kring den tilltalades skuld. Vid bevisprövning ska varje bevis värderas var för sig. Endast rationella skäl får inverka på bedömningen. Analysen ska vara objektivt grundad och utföras strukturerat och ingen hänsyn ska tas till ovidkommande omständigheter. Vid bevisprövning bör domstolen fråga sig om det finns en möjlighet att det har gått till på annat sätt. Domaren bör inte låta sin personliga övertygelse styra utan ska företa en samvetsgrann prövning av den presenterade bevisningen.Att det ska vara "ställt utom/bortom rimligt tvivel" innebär att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig. Om bevisen mot den tilltalade är så pass starka att det som talar till hans eller hennes förmån endast är en långsökt möjlighet som kan avfärdas med frasen "det är visserligen möjligt, men det är inte det minsta troligt" är saken visad bortom varje rimligt tvivel.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?

2020-10-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning? Varför är någon kallad till det? Det gäller ett brottmål och huvudförhandling är satt längre fram.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att börja med att förklara vad en bevisupptagning är för något, innan jag beskriver varför en person blir kallad till en sådan och vad det innebär.Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar.Vad är en bevisupptagning?När parterna i brottmålet presenterar bevisning för domstolen så kallas det för bevisupptagning. Som huvudregel ska det ske vid själva huvudförhandlingen, på grund av omedelbarhetsprincipen (30 kap. 2 § första stycket och 35 kap. 8 § RB). Enligt principen ska domstolen bara grunda sin bedömning av målet på det som har lagts fram under rättegången (30 kap. 2 § första stycket RB).I undantagsfall kan bevisningen dock tas upp vid ett särskilt möte i domstolen, istället för vid huvudförhandlingen. Det kallas då för bevisupptagning utom huvudförhandling (35 kap. 8 § och 35 kap. 9 § RB).Det kan till exempel bli aktuellt om målet är omfattande och en separat bevisupptagning därmed kan göra att själva huvudförhandlingen går att genomföra mer effektivt (45 kap. 13 § första stycket RB).Det kan bland annat också ske om ett vittne inte kommer att kunna närvara vid rättegången (36 kap. 19 § RB).Varför blir en person kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling?En person kan bli kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling om hen är part i brottmålet (45 kap. 13 § första stycket och 45 kap. 15 § RB). Parter är åklagaren, den tilltalade och eventuellt målsäganden. En person kan också bli kallad om hen ska uttala sig som vittne eller expertvittne vid bevisupptagningen. Det finns alltså flera möjliga anledningar till att en person blir kallad. Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling?Personen som har blivit kallad bör ha fått information om vad som händer om personen inte dyker upp vid bevisupptagningen. Till exempel kan personen få betala ett vite om hen inte kommer dit. Personen kan också bli hämtad av polisen.SammanfattningNär parterna presenterar bevis för domstolen vid ett annat tillfälle än vid huvudförhandlingen så kallas det för bevisupptagning utom huvudförhandling. En person kan bli kallad till en sådan om hen är part, vittne eller expertvittne i brottmålet. Vad kallelsen innebär beror på vad anledningen är till att personen har blivit kallad.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Min vän har anmält sitt ex för övergrepp, våldtäkt etc. Min fråga är, jag blir vittne o gäller min bästa vän. Hon o jag har varit vänner länge.Får hans advokat begära in min mobil o så för att kolla vår konversation och så?El vad gäller det för den åtalades advokat. Vad får han göra? Kolla mig o så?Tacksam för svar
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Dina funderingar rör vilka utredningar som den tilltalades advokat kan företa. Du undrar också särskilt huruvida det finns möjlighet att din mobil blir beslagtagen. En brottsutredning utförs främst av polis och åklagare. Åklagare har en skyldighet att under utredningen betrakta omständigheter som talar både till den tilltalades för- och nackdel. Möjligheten finns alltså att beslag av mobiltelefoner och liknande åtgärder kan ske även från åklagarens sida.Kan vittnes mobil beslagtas?Beslag är ett av få tvångsmedel som kan användas även mot vittnen. Ett beslag innebär att din mobil tillfälligt skulle tas omhand av polis för att säkra bevis i form av era konversationer (27 kap. 1 § Rättegångsbalken). Beslut om att använda tvångsmedel ska föregås av en bedömning om hur nödvändig åtgärden är i relation till hur ingripande åtgärden är. I ditt fall kanske ditt vittnesmål räcker, men i fall av exempelvis grov kvinnofridskränkning där brottet består av upprepade kränkningar kan en konversation under längre tid vara av stort bevisvärde. Du eller din brottsutsatta vän kan även välja att visa upp konversationen självmant om ni anser att den kan vara till fördel för din väns fall. Advokatens uppdragEn advokat ska med nit och omsorg ta tillvara på sin klients rätt (21 kap. 7 § Rättegångsbalken). Bland annat kan advokaten begära komplettering av åklagarens utredning om den inte anses vara tillräckligt. En sådan begäran ska beviljas om det kan antas vara av betydelse för utredningen, ett sådant beslut tas av åklagaren eller domstolen(23 kap. 18b och 19 § Rättegångsbalken). Advokaten kan alltså begära in ny utredning vilket kan innefatta beslag, men det förutsätter att åklagaren eller domstolen godkänner det. Som jag förklarar ovan måste en sådan åtgärd anses proportionerlig. När du vittnar under en rättegång kan det hända att advokaten försöker undergräva din trovärdighet för att ge ditt vittnesmål så lågt bevisvärde som möjligt. Ibland kan det innebära ifrågasättande av din personliga karaktär. För att kunna göra det kanske utredning görs kring dig som person, om det är vad du menar med att "kolla" dig. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar och lycka till! Hälsningar,