Beslag - Förverkande - Vad gäller?

2020-12-04 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej lawline! Jag blev stannad av polisen med min a-traktor. Det var en rutinkontroll där även personbilar kollades med laser och jag stannades, dock så lasrade dem aldrig mig. Men dem stannade mig och tog a-traktorn i beslag för att polisen uppskattade att den gick för fort.Nu har det gått cirka två månader och jag har fått tillbaka bilen. Dock så har dem plockat bort växellådan och har den fortfarande i beslag då dem misstänker att det är ryckspärr på den. Dem sa till mig att dem skulle behålla trimdelar och det verkar som att jag inte kommer få tillbaka växellådan.När man registreringsbesiktar en a-traktor så plomberar man så att den inte ska gå att ändra. Man får inte bryta plomberingen, gör man det gör man något olagligt och man måste då göra en ny registreringsbesiktning. Jag har inte byggt min a-traktor utan sparat länge för att köpa den och när jag provkörde den så gick den lagligt och plomberingen såg okej ut. Jag kan inte kolla om någon har brutit plomberingen, gjort en olaglig ryckspärr och sedan plomberat igen och vet alltså inte och får alltså enligt lag inte öppna plomberingen och kolla detta. Kan verkligen polisen skylla på mig om det skulle finnas en dold spärr som tidigare ägare använt, men inte jag. Jag är medveten om att a-traktorer räknas som bilar om dem går för fort osv och att det blir olovlig körning osv. Men kan dem verkligen ta min växellåda? Hur ska man kunna köpa en begagnad a-traktor om man kan bli beskyld för att tidigare ägare varit olagliga?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Vid färd in din a-traktor (nedan kallad traktor) blev du stoppad av polisen i en rutinkontroll. Någon hastighetsöverträdelse bekräftades aldrig, däremot misstänkte patrullen att du hade kört för fort. Huruvida så verkligen var fallet förtäljer inte din ärendebeskrivning, men traktorn togs i vart fall i beslag. Den har du nu, efter två månader, fått tillbaka, dock utan växellåda eftersom denna fortfarande finns i beslag hos polisen. Du undrar därför om polisen kan fortsätta att hålla din växellåda i beslag. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Brottsbalken (BrB).Rättegångsbalken (RB).Lagen om vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL).Lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. Beslaget av växellådan, vad gäller?I 27 kap. 1 § 1 st. RB sägs bland annat att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag. Det uppställs inget krav på brottets svårhet varför beslag som tvångsmedel kan användas vid alla typer av brott, till och med vid bagatellartade överträdelser som endast kan leda till penningböter. Men ett beslag förutsätter misstanke om ett konkret brott, vilket i lagtexten uttrycks med beviskravet "skäligen kan antas", en misstankegrad som är tämligen låg varför det inte krävs särskilt mycket för att ett beslag ska aktualiseras. I förarbetena uttalas att beviskravet är uppfyllt när det finns konkreta omständigheter som med viss styrka tyder på att föremålet är av den beskaffenhet som lagstiftningen kräver (SOU 1995:47 s. 357 f.).Såvitt jag förstår är du misstänkt för ett trafikbrott och utifrån den information som du har lämnat enligt ovan torde brottet olovlig körning ligga närmast till hands. Beslag kan delas in i tre olika grupper, vilka är utredningsbeslag, förverkandebeslag och återställandebeslag. De två förstnämnda varianterna utgör förmodligen grunden till varför du inte får tillbaka växellådan. Utredningsbeslag syftar till att säkerställa föremål som kan vara av värde för utredningen och därmed skäligen kan antas ha betydelse för densamma. Förverkandebeslag görs i syfte att säkerställa ett framtida förverkande när en sådan talan, en förverkandetalan, kan komma att föras av åklagare i en senare domstolsprocess och då enligt reglerna i 36 kap. BrB eller annan lagstiftning. Och min bedömning är som sagt att både typerna är den troliga förklaringen till att polisen fortfarande håller på din växellåda.Och kan egendomen (växellådan) komma att förverkas?När det gäller förverkande kan följande anföras. Enligt 36 kap. 3 § 1 p. BrB får förverkande beslutas i fråga om föremål som på grind av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. Här krävs det således inte att någon brottslig gärning är förövad utan endast att det aktuella objektet (växellådan) kan befaras leda till en sådan. Brottet olovlig körning regleras i trafikbrottslagen (3 §) och hänförs därför till den så kallade specialstraffrätten (brottsbeskrivningar som inte är upptagna i brottsbalken sorterar under specialstraffrätten). Bestämmelsen i 36 kap. 3 § BrB täcker dock alla slags brott, även de brott som står att finna utanför brottsbalken, alltså på det specialstraffrättsliga området. Det ska vidare noteras att den befarade brottsligheten inte behöver vara av någon allvarlig art utan det räcker att föremålet på grund av sin särskilda beskaffenhet kan befaras komma till brottslig användning. Det nu sagda har även kommit till uttryck i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) där Högsta domstolen i ett fall förklarade delar av en mopedmotor förverkade eftersom dessa hade ändrats så att mopeden kunde framföras i otillåten hastighet, se NJA 1958 s. 57. I ditt fall torde risken för fortsatt olovlig körning genom den manipulerade växellådan utgöra ett möjligt och legitimt skäl till ett förverkande. Märk väl att om du mot förmodan inte skulle vara misstänkt för brott kan växellådan ändå komma att förverkas enligt lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis lyder det korta svaret på din faktiska fråga att polisen äger rätt att ta din växellåda i beslag. Slutligen ska något också sägas om den straffrättsliga bedömningen. Att den tidigare ägaren eventuellt är den som i själva verket har svarat för den trimmade växellådan får enligt min mening inte någon bäring på ditt personliga straffansvar. Om du var helt ovetandes om detta går det naturligtvis att argumentera för att du saknade uppsåt (avsikt) till det inträffade och därmed inte borde fällas till ansvar (växellådan kan dock ändå förverkas). Enligt 3 § 1 st. TBL är olovlig körning ett uppsåtligt brott, vilket innebär att om uppsåt inte kan bevisas ska det leda till en friande dom. Och det ankommer på åklagaren att bevisa att uppsåtet är styrkt och täcker alla brottsrekvisit.När det gäller uppsåtsdelen kan det mycket kort och översiktligt sägas ungefär följande. Du eftersträvade eventuellt inte den relevanta följden (den olovliga körningen) och saknade därmed ett så kallat avsiktsuppsåt. Däremot kanske du insåg vad ditt agerande skulle leda till varför det möjligen kan tala för att du istället hade ett så kallat insiktsuppsåt (du var praktiskt taget säker på att ditt handlande skulle orsaka den relevanta följden; den olovliga körningen). Om du, som polisen misstänkte, faktiskt körde för fort måste du i vart fall ha insett risken för brottet olovlig körning, vilket tyder på att du i så fall också var likgiltig inför riskens förverkligande (omständigheterna utgjorde helt enkelt inte tillräckligt starka skäl för dig att avstå från traktorkörningen) varför detta kan innebära att du hade ett så kallat likgiltighetsuppsåt till det inträffade.Det ska härutöver uppmärksammas att det inte bara är uppsåt som kan leda till straffansvar. I 3 § 2 st. TBL kriminaliseras även oaktsamhet (vårdslöshet, slarv), brottet saknar dock en särskild beteckning, men kan rendera i böter.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

är bevisning som läckt värdelös i domstol?

2020-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej.Jag har läst någonstans att om en polis läcker bevisning ur en förundersökning så blir dessa bevis värdelösa. Detta pga att detta påverkar nämdemännens förmåga att vara opartiska.Hur ligger det egentligen till?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörundersökningssekretessUtgångspunkten avseende pågående förundersökning är att offentlig egentligen, men att sekretess ska föreligga på uppgifter i förundersökningen om det kan antas att förundersökningen kan skadas (18 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Detta gäller för uppgifter i förundersökningen. Vad gäller misstänkta som är under utredning i förundersökning gäller sekretess som huvudregel istället, och att det endast får röjas om det är klart att ingen enskild lider skada (35 kap. 1§ OSL). Kort innebär detta att polisen får lov att "läcka" information ur förundersökningen som utgångspunkt, så länge det kan bedömas att det inte kan skada utredningen. Det händer ganska ofta att polisen berättar till journalister och liknande om misstankar, men att de hemlighåller viss information. Det är dock sällan som polisen går ut med information om vem som är misstänkt, på grund av att utgångspunkten, till skillnad från andra uppgifter i förundersökningen, är att sekretess är huvudregel vad gäller uppgifter om misstänkta. Bevis i domstolI Sverige har vi som utgångspunkt fri bevisprövning och fri bevisföring, vilket innebär att det i princip inte finns någon begränsning i vad som får ligga till grund som bevisning, eller hur detta prövas. Det är domstolen som ska pröva all bevisning som åberopats i målet (35 kap. 1§ rättegångsbalken). Domstolen får avvisa bevisning om den inte behövs, är utan verkan eller om det inte är rimligt att ta upp det (35 kap. 7§ rättegångsbalken).Det är alltså inte om i USA exempelvis, att viss bevisning inte är giltig i domstol för att den tagits fram på otillåtet sätt eller liknande. Det finns alltså inga specifika regler som påverkar bevisvärdet för att det spridit i media. Men det är något som domstolen kan beakta vid överläggningen. Det händer att nämndemän uppmanas att inte själv söka upp information kring ärendet de ska sitta på och liknande, och domstolen ska göra en opartisk och objektiv bedömning av målet. Det finns jävsregler som avgör om nämndemän eller domare är opartiska i förhållande till ett ärende. Dessa regler rör främst deras förhållande till parter i målet, men även om det föreligger omständigheter som rubbar förtroendet till dennes opartiskhet (4 kap. 13§ rättegångsbalken). Detta handlar dock oftast om domarens engagemang i olika åtaganden.SammanfattningsvisDet är alltså inte helt förbjudet för polisen att läcka information om förundersökningen till media, såvida det inte kan skada utredningen. Denna information är inte heller ogiltig i domstol, utan i Sverige har vi en väldigt fri bevisföring och det ska mycket till för att bevisning ska vara ogiltig. Det finns alltså inga specifika regler som säger att bevisning som läckts till media inte får användas i domstol, men en nämndeman skulle i teorin kunna avsättas i det enskilda fallet om den anses jävig. Det är dock ganska ovanligt och vanligtvis inte så jävsreglerna används.Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen,

beviskrav i brottmål och tvistemål

2020-11-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Har hört att det finns ett krav om att något måste vara ställt utom rimligt tvivel för att en dom ska falla. Är det sant och om inte, räcker det bara med att något för det mesta är ställt utom rimligt tvivel, eller måste det vara absolut så ingen kan ifrågasätta det?
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beviskravet att något måste vara ställt utom rimligt tvivel gäller för brottmål (NJA 1980 s. 725 och NJA 1990 s. 210). Beviskravet innebär att det inte får finnas några andra möjliga förklaringar till det inträffade än det som innefattats i åtalet som åklagaren presenterat för domstolen. Det får med andra ord inte finnas några alternativa händelseförlopp eller alternativa gärningspersoner (NJA 2015 s. 702). Det är ett högt ställt krav och det beror på att Sverige värnar rättssäkerheten, ingen ska oskyldig ska dömas. Alltså måste det vara ställt utom rimligt tvivel för att dom ska falla om det är en brottmålsrättegång. För tvistemål gäller det inte att något ska vara ställt utom rimligt tvivel för att dom ska kunna avläggas. Ibland är beviskravet för tvist reglerad i den specifika lagbestämmelse som tvisten rör, vilket betyder att vad som gäller skiljer sig från fall till fall. Som utgångspunkt kan man dock säga att den som påstår något ska bevisa sitt påstående och den som lyckats göra sitt påstående klart mer sannolikt än motpartens påstående har uppfyllt sitt beviskrav och dom kan meddelas till den personens fördel. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vem har bevisbörda i mål om byggsanktionsavgift?

2020-11-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |När byggnadsnämden beslutat om en byggsanktionsavgift och vi hävdar att tiden för byggstarten passerat 5 år innan någon fick frågan eller yttra sig om saken, vem skall bevisa när det var byggstart?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag översiktligt svara på vem som kan få bevisbörda i denna typen av mål. Din fråga regleras i allmänna principer om bevisbördans placering. Inledningsvis vill jag poängtera att det inte finns något enkelt svar vem som får bevisbörda. Ibland föreskrivs det i lag medans ibland är det upp till domstolen att avgöra vem de anser lämpligen bör bära risken för att deras omständighet inte blir utredd (dvs. få bevisbörda). Mark och miljödomstolen har meddelat i MÖD P 3559-15 att i mål om byggsanktionsavgift ligger bevisbördan på tillsynsmyndigheten. Detta faktum tar däremot inte bort möjligheten att du kan åläggas en viss typ av bevisbörda om tillsynsmyndigheten har beklämmande bevisning som kräver en förklaring. Bevisbördan kan alltså skifta beroende på vilket material tillsynsmyndigheten och du presenterar. Utgångspunkten är däremot att de har bevisbörda. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?

2020-12-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad säger lagen om att utnyttja en förståndshandikappat person på följande sätt: 1- Få den personen i utsatt läge lämna sitt mobilnummer och börja ha telefonsamtal med. ( manlig taxi chaufför har gjort detta mot en tjej som är analfabet och har ingen uppfattning om nummer och siffror och sina rättigheter)2- Att påstå man har tröstat den unga tjejen ( som är ett barn på 3-4 år i en vuxentjejskropp) genom att röra vid henna armar , ben och lår) 3- Att täcka för kameran i taxi bilen två dagar i rad under de 45- 90 minuterna då dne förståndshandikappade tjejen klagar på att Taxi chauffören har taffsat på henne, rörd vid henne lår, skrikit på henne och tvingat henne att ta av BH och byxor. VAD säger lagen? Finns speciell lag för utvecklingsstörda och förståndshandikappade? Deras berättelser är ju inte betrodd.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Sexuellt ofredandeAtt tafsa på någon kan utgöra sexuellt ofredande, om det görs på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). Sexuellt ofredande är ett uppsåtligt brott, men det bör inte vara några svårigheter att konstatera att uppsåt föreligger i detta fall. Kan en förståndshandikappad eller utvecklingsstörd person bli trodd? Det stämmer att det finns svårigheter i att värdera bevisning som lämnas av en utvecklingsstörd eller förståndshandikappad person. Givetvis finns det också skillnader beroende på vilken diagnos eller vilka specifika svårigheter personen i fråga har. Detta innebär dock inte att lagen inte ger dessa, ofta utsatta, personer något skydd. Som exempel kan rättsfallet B 3182-11, från Hovrätten för Västra Sverige, nämnas. I fallet hade en taxichaufför sexuellt ofredat en flicka under hennes resor till skolan. Tingsrätten friade med hänsyn till att hennes autism gjorde att det inte kunde uteslutas att hon föreställde sig och uppfattade hans handlande på ett annat sätt än verkligheten. Hovrätten tog istället sikte på att målsägandens lämnade uppgifter inte var orimliga och hade stöd hennes mammas och hennes assistents utsagor om hur de uppfattade henne efter händelsen och vad hon då hade sagt. I denna typ av mål, där den enda direkta bevisning som ofta finns är målsägandens utsaga, blir det givetvis en ännu större uppförsbacke än i "vanliga fall". Som rättsfallet styrker är det dock inte omöjligt, eftersom domare är medvetna om problematiken. SammanfattningDen händelsen du beskriver går under rubriceringen sexuellt ofredande och det är ingen omöjlighet att få till en fällande dom trots att målsäganden är utvecklingsstörd. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?

2020-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag blev anklagat av ett par för att jag höll mobiltelefonen mot örat medan jag körde min bil. Det gjorde jag inte, har både blåtand och trådlösa hörlurar i bilen och spec. anpassad laddningsbar behållare.Har aldrig behövt ta ut mobilen ur laddaren. Det hela startade efter att jag jag pekat finger mot mannen som var muslim. Jag är en kvinna. Det var inte smart av mig, så klart. Frågan är hur kan jag bevisa att han ljuger?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i trafikförordningen.Det är ett brott att använda mobilen i handen medan man kör Du som förare får inte använda din mobiltelefon på så sätt att du håller den i handen medan du kör ett motordrivet fordon (4 kap. 10 e § trafikförordningen). Du kan dömas till penningböter om du uppsåtligen eller oaktsamt bryter mot bestämmelsen (14 kap. 3 § p 1 C trafikförordningen). Det är en åklagare som ska bevisa att du begått ett brottHandlandet är brottsligt. Beviskravet vid brottmål är det ska vara ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått brottet. Den s.k. bevisbördan ligger inte på dig utan på åklagaren som är din motpart. Det innebär att du inte måste bevisa att du inte begått brottet, utan att åklagaren måste bevisa att du faktiskt använt telefonen och haft den i handen medan du kört din bil. Om du inte har begått det aktuella brottet är det svårt för mannen att finna bevis på att du gjort det. Sammanfattningsvis behöver du inte bevisa att mannen ljuger eftersom han måste ha bevis för att du använt mobilen på sådant sätt. Du kan därför känna dig säker.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

hur länge kan man bli åtalad för brott?

2020-11-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Polisen misstänkte mig för ringa narkotikabrott (eget bruk) och drograttfylla. Men både urin och blodproverna kommer visa negativt och jag kommer bli frikänd från detta. Dock under förhöret så frågade de mig när jag rökt senast, varpå jag svarade att jag gjort det för 6 månader sedan.Kan jag bli dömd för detta 6 månader efteråt? Fastän förhöret egentligen inte handlade om detta, utan de misstänkte ju att jag var påverkad nu.Jag kommer alltså att bli frikänd från ringa narkotikabrottet och drograttfyllan som de misstänkte mig för från början, alltså anledningen till varför de tog in mig på stationen. Men jag undrar om de kan döma mig för att jag sa att jag rökte för 6 månader sedan.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två aspekter av din fråga som avgör svaret. Dels handlar det om möjligheten att misstänka, åtala och döma något för en gärning som skett sex månader sedan, dels handlar det om möjligheten att bevisa det. PreskriptionAspekten kring att bli misstänkt, åtalad och dömd för en gärning man har gjort för 6 månader sedan är inget som i sig är otillåtet. Det finns preskriptionstider för alla brott, och så länge man är inom denna tid får domstolen döma en för brottet. Tiden är olika beroende på vad det är för brott, men ringa narkotikabrott har en preskriptionstid på 2 år (35 kap. 1§ brottsbalken). Så tidsaspekten i är i detta fall inget problem i sig för polisen. Bevisa brottetDen andra aspekten handlar om att polisen och åklagaren ska kunna bevisa brottet. Ju mer tid som förflutit sedan händelsen inträffat, så minskar oftast bevismöjligheterna. Den enda bevisningen som polisen har i detta sammanhang, tolkar jag som att det är ditt erkännande. Ett erkännande i sig brukar sällan räcka ensamt för att döma någon för brott, då det är för lätt att kringgå, återkalla och fabricera. I dessa fall brukar även polisen behöva ha analystest och liknande som styrker narkotikabruket, vilket är omöjligt att få när sex månader har gått. Polisen ska bevisa att du brukat något som är narkotikaklassat, och att du gjort detta med uppsåt, vilket är svårt när du inte tagits på bar gärning med narkotika i blodet. Om du dock har erkänt gärningen genom att skriva på ett strafföreläggande, då kan det räcka när det handlar om ringa brott (48 kap. 9§ rättegångsbalken). Då har du skrivit på att du accepterar böterna. Men så länge du inte gjort det skulle jag säga att det är väldigt osannolikt att polisen skulle inleda förundersökning och ännu mindre åtala för gärningen. Du kan ju bara säga att du återkallar erkännandet och då har de inget att gå på. Det är såklart inte omöjligt, det är domstolen som avgör om ditt erkännande och omständigheterna kring ditt erkännande räcker för att döma dig. Jag skulle dock tro att det är ganska osannolikt. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Krävs ett flertal vittnen för tillräcklig bevisning?

2020-11-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Är enbart många vittnen, som ett tiotal som uppger samma sak i ett rättsfall tillräckligt med bevis, oavsett brott?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om processföring i domstol, bland annat bevis, regleras i Rättegångsbalken (RB). I rättegångsbalken 35 kap 1 § stadgas att vi i Sverige har så kallad fri bevisvärdering. Det betyder att det är upp till domstolen att värdera hur mycket ett bevis är värt, och om det är tillräckligt för att uppfylla lagens beviskrav i varje enskilt fall. Det finns alltså inga krav på exempelvis ett visst antal vittnen för att något ska anses vara bevisat.Det är alltså inte enbart många vittnen som kan vara tillräckligt med bevis. Det kan räcka med ett eller ett par vittnen, eller annan bevisning exempelvis teknisk. I vissa fall anses omständigheterna i ett fall vara bevisade helt utan vittnen, och istället genom annan bevisning. Allt beror på hur domstolen värderar bevisen i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga!