Beslag - Vad gäller? Och jag vill ifrågasätta polisens beslut om att beslagta min sons a-traktor, hur gör jag?

2021-01-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min sons a-traktor togs i beslag i går vid 23,00 med motiveringen att den hade setts framföras tidigare under kvällen vid 19,30 i för hög hastighet och körandes vårdslöst. Vid det tidigare tillfället så anger polisen som följde fordonet att han påträffade fordonet 2 ggr och att fordonet gick för fort. Enligt polisen som anmälde händelsen till sina kollegor så jagade han a-traktorn med sin privata silverfärgade mercedes buss 2 ggr med sin yngre son utanför tjänstetid. Bilens utseende lystes då kl 19.30 när han tappade kontakt med den. Patruller skickades ut och ca kl 23,30 stoppades min son i sin A-traktor. Bilen provkördes och konstaterades gå 30 km/timme. Patrullen beslöt att omhänderta bilen för teknisk undersökning. Kl 23,26 ringde patrullen mej och meddelade beslutet och förklarade situationen med att någon hade anmält bilen för överträdelser. Kl 23:53 ringer den tidigare polisen som då inte var i tjänst(enligt egen utsago) och som nu är i uniform (enligt sonen) och vill förklara varför anmälan om körningen skett. Sonen nekar till att han varit på plats eller kört bilen under den tiden.Bilen registreringsbesiktigades 20210127 kl 16.00 och ingripandet skedde 20210129 kl 23,00 , 55 timmar efter registrerings besiktning och ingenting har ändrats på bilen.Är ni duktiga på detta och vilket är sättet at gå vidare på ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din sons a-traktor har nyligen blivit beslagtagen, ett beslag som syftade till att möjliggöra en teknisk undersökning av fordonet. Såvitt jag förstår har dock bilen redan provkörts och då uppmättes ingen otillåten hastighet. Huruvida den tekniska undersökningen är genomförd är för mig ovisst, men utifrån din ärendebeskrivning och den besiktning som ägde rum bara för några dagar sedan torde det vara rimligt att utgå ifrån att resultatet kommer att stanna vid utan anmärkning eller liknande. Av din ärendebeskrivning är det vidare inte helt enkelt att skönja någon mer fråga utöver den som rör hur den uppkomna situationen fortsatt ska (kan) hanteras, vilket egentligen är enklast att besvara muntligen. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Rättegångsbalken (RB).

Lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL).

Mot bakgrund av ovanstående kommer den fortsatta framställningen att bli något generell till sin karaktär.

Beslag, vad gäller?

Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag, 27 kap. 1 § 1 st. RB. Det uppställs inget krav på brottets svårhet varför beslag som straffprocessuellt tvångsmedel kan användas vid alla typer av brott, till och med vid bagatellartade överträdelser som endast kan leda till penningböter. I den nu uppkomna situationen torde det vara fråga om en misstänkt olovlig körning enligt 3 § 1 st. TBL eftersom en a-traktor betraktas som en sedvanlig personbil vid överträdelser av den för fordonet högst tillåtna hastigheten, vilken mig veterligen är 30-40 km/h. Vid misstankegraden "skäligen misstänkt", vilken är en individualiserad misstanke knuten till en viss person, har Justitieombudsmannen (JO) uttalat att det måste föreligga konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den gärning som misstanken avser (se JO 1992/93 s. 204). Detsamma gäller i princip föremål där ett beslag förutsätter misstanke om ett konkret brott, vilket i lagtexten alltså uttrycks med beviskravet "skäligen kan antas", en misstankegrad som är tämligen låg varför det inte krävs särskilt mycket för att ett beslag ska aktualiseras. I förarbetena uttalas att beviskravet är uppfyllt när det finns konkreta omständigheter som med viss styrka tyder på att föremålet är av den beskaffenhet som lagstiftningen kräver, vilket således ligger i linje med JO:s uttalande avseende skälig misstanke (se även SOU 1995:47 s. 357 f.).

Beslag kan delas in i tre olika grupper, vilka är utredningsbeslag, förverkandebeslag och återställandebeslag. Den förstnämnda varianten torde utgöra den huvudsakliga grunden till varför din son inte har fått tillbaka a-traktorn. Utredningsbeslag syftar till att säkerställa föremål som kan vara av värde för utredningen och därmed skäligen kan antas ha betydelse för densamma. Förverkandebeslag görs i syfte att säkerställa ett framtida förverkande när en sådan talan, en förverkandetalan, kan komma att föras av åklagare i en senare domstolsprocess och då enligt reglerna i 36 kap. BrB eller annan lagstiftning. Både typerna kan vara förklaringen till att polisen fortfarande håller på din sons a-traktor. Samtidigt är det något förbryllande att bilen redan har provkörts och inte heller uppvisat några tecken på otillåtna avvikelser. Om beslaget inte har fastställts av domstol kan ni begära att beslutet om beslag prövas av en sådan, 27 kap. 6 § RB. Om rätten tar upp beslutet till prövning ska en förhandling hållas så snart som möjligt i vilken ni kommer att få motivera varför beslutet ska upphöra, 27 kap. 5 § RB. Om domstolen ändå finner att beslutet om beslag ska fastslås ska den, om inte åtal redan har väckts, bestämma en tid inom vilken åtal ska väckas, 27 kap. 7 § RB. Om inte åtal skulle väckas inom den föreskrivna tiden, och fortsatt skäl för beslag saknas, ska beslaget omedelbart hävas, 27 kap. 8 § RB. Givet att a-traktorn inte är behäftad med några fel borde det inte längre finnas skäl att upprätthålla beslaget och när ett sådant beslut hävs ska i regel det beslagtagna föremålet återlämnas till den person som det togs ifrån.

Kan det finnas anledning att polisanmäla händelsen? Eller annorlunda uttryckt; Kan det inträffade utgöra brottet tjänstefel?

Det går möjligen att argumentera för ett tjänstefelsansvar, men gärningen såsom du beskriver de enskilda polisernas agerande torde dock vara att bedöma som ringa, vilket dessvärre inte utlöser något straffansvar. I 20 kap. 1 § 1 st. BrB sägs att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter skulle vara att anse som ringa utdömas dock inget ansvar.

Med myndighetsutövning avses beslut eller faktiska åtgärder som grundar sig på samhällets maktbefogenheter, vilket kan innefatta beslut som antingen är gynnande eller betungande för den enskilde och som innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter för densamma. Det krävs vidare att gärningsmannen (i det här fallet någon enskild polis) har underlåtit att agera på det sätt som gäller för uppgiften i dennes myndighetsutövande och att detta har skett uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet). Om ingetdera föreligger kan inget straffrättsligt ansvar utkrävas. Om så är fallet här är ganska svårt för mig att säga. Om uppsåt förefaller tveksamt eller framstår som svårt att bevisa bör oaktsamheten prövas. Den kan bestå i att inte skaffa sig kunskap om gällande rätt (rättsregler) och vid bedömningen av om gärningsmannen har handlat oaktsamt måste hänsyn tas till vilka krav på noggrannhet och omsorg som skäligen hade kunnat ställas på denne vid tidpunkten för det inträffade.

Gränsdragningen mellan tjänstefel av normalgraden och en ringa gärning är inte helt klar och därför svårt att säga någonting generellt om. Men vid den här bedömningen tas hänsyn till om någon drabbats av en skada eller om det förelegat en påtaglig risk för skada eller olägenhet av annat mer allvarligt slag. I så fall kan det bli fråga om ett brott av normalgraden, vilket är straffbart. För att bättre förstå när tjänstefelsansvar kan komma att bli aktuellt rekommenderas att studera Högsta domstolens (HD) rättspraxis (rättspraxis = tidigare domstolsavgöranden) och några intressanta rättsfall som redan nu kan nämnas är NJA 1985 s. 502, NJA 1992 s. 838 och NJA 2017 s. 491.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

För att den här utredningen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig kommer andra tänkbara tillvägagångssätt (utöver en polisanmälan och möjligheten att låta en domstol överpröva polisens beslut) att hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal. Och det spörsmål som främst kommer att diskuteras är en JO-anmälan, men även möjligheten till skadestånd och då genom en ansökan hos Justitiekanslern (JK) kommer att nämnas, det sistnämnda framstår dock som ytterst tveksamt i det här fallet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon måndag den 1/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96482)