Är det lagligt att använda sig av röstinspelningar som inspelaren själv har deltagit i och kan dessa användas som bevismaterial i domstol?

2020-08-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Min fråga är om jag i en vårdnadstvist kan använda mig av röstinspelningar som bevismaterial. I denna situation gäller det inspelningar jag har gjort när mina barn har berättat om hur dåligt de har mått under tiden deras pappa trakasserade mig och försummade dem pga av ett antal incidenter mellan oss vuxna. Jag vill gärna veta om det är lagligt att använda mig av dessa inspelningar som jag själv har deltagit i , barnen är 6 och 8 år.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Är det lagligt för dig att använda röstinspelningarna?Det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att inspelning sker och att du som spelar in inte själv deltar i samtalet, brottet kallas olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Eftersom du skriver att du själv har deltagit i röstinspelningarna så innebär det att handlingen är fullt tillåten. Kan röstinspelningarna användas som bevismaterial?I Sverige gäller något som kallas för fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Detta innebär att du som part kan hänvisa till vilken typ av bevisning som du vill samtidigt som värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. I ditt fall betyder det att du kan använda röstinspelningarna som bevisning i domstolen. Det kan däremot vara så att domstolen inte anser att inspelningarna har speciellt högt bevisvärde eftersom det alltid är osäkert hur inspelningar har kommit till. Inspelningar kan i många fall vara tagna ur ett sammanhang som domstolen oftast inte får vetskap om. Detta kan vara bra för dig att veta om men du kan fortfarande använda dig av inspelningarna som bevisning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

ny bevisning efter nedlagd förundersökning

2020-07-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om ett fall av misshandel har blivit nedlagt 2 gånger och det ska upp till rättegång efter 3 år hur troligt känns det att nya vittnen ska ha framkommit. Låter väldigt konstigt i mina öron.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inleda och lägga ned förundersökningEn förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken). Det är huvudsakligen polis eller åklagare som fattar beslut om att inleda en förundersökning (23 kap. 3§ första stycket RB). Det är antingen polis eller åklagare som beslutar om att lägga ned förundersökningen, utifrån det bevismaterial som finns (23 kap. 4a§ tredje stycket RB, 23 kap. 4a§ första stycket RB). En förundersökning kan dock återupptas om ny bevisning kommer fram som kan leda till en fällande dom. I ditt fall Det är svårt att säga hur sannolikt det är i ditt fall, att nya vittnen har framkommit under utredningen. Men som ovan nämnts är det möjligt, eftersom förundersökningen lagts ned och återupptagits. Det kan exempelvis även vara så att gamla vittnen har gett ny information. Om jag förstår din fråga rätt, har det även väckts åtal vid tingsrätt. Då kommer du få hem en stämningsansökan från tingsrätten. I den framgår all bevisning som åklagaren åberopar, både skriftlig och muntlig. Där kan du alltså se vilka vittnen åklagaren vill höra vid rättegången. Du kan även begära ut förundersökningen från tingsrätten för att läsa igenom alla vittnesförhör som utredningen har baserats på. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Läser domaren förundersökningen inför brottmålsrättegång?

2020-07-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Är det verkligen så i en brottsmålsrättegång, att vare sig domaren eller de övriga nämndemännen inte har läst förundersökningen ? Hur kan de så veta att de båda motparterna talar sant eller inte lägger till eller drar ifrån någonting ? I synnerhet då när de inte ens behöver begå ed ?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!"Läser domaren och nämndemännen inte förundersökningen?"I brottmålsrättegång gäller något som kallas omedelbarhetsprincipen. Det innebär att rätten får som huvudregel endast grunda domen i brottmål på information som tagits upp vid huvudförhandlingen (30 kap. 2§ första stycket rättegångsbalken). Detta innebär att rätten, både domaren och nämndemännen, inte ska läsa förundersökningen i förväg, utan endast utgå fram vad som tas upp vid rättegången. Därför måste bland annat åklagaren vid huvudförhandlingen gå igenom de delar av förundersökningen som åklagaren anser ska ligga till grund för domen. Denna princip ska bidra med att skapa en rättvis utgångspunkt parterna emellan, och att rätten ska få all relevant bevisning presenterad för sig koncist och precist. I brottmålsrättegångar gäller även en annan princip som brukar kallas muntlighetsprincipen. Denna princip innebär att parter och vittnen i målet som huvudregel ska höras muntligen vid förhandlingen, och inte via inlämnade eller upplästa förhör (46 kap. 5§ RB). Endast i undantagsfall får rätten grunda en dom på skriftliga förhör i förundersökningen, om rätten finner det lämpligt (46 kap. 6§ fjärde stycket RB). Dessa undantag kan exempelvis vara om den som ska höras har avlidit, eller om utredningen i målet är komplicerad. Denna princip tjänar samma syfte som omedelbarhetsprincipen, och finns också till för rättssäkerhetens skull så att alla parter i målet har möjlighet att ställa frågor och ifrågasätta ett vittnesmål. "Hur vet man att parterna talar sanning?" Detta är en bevisvärderingsfråga, och något som rätten får väga mot övrig muntlig och skriftlig bevisning som tas upp under rättegången, trots att tilltalad och målsägande inte avlägger ed (35 kap. 1§ RB). Om den som blir förhörd säger andra saker vid rättegången än vid polisförhör, händer det att åklagaren konfronterar personen och frågar varför uppgifterna har ändrats samt frågar vilka uppgifter som stämmer.Sammanfattningsvis, för att besvara din fråga koncist; nej huvudregeln är att rätten inte ska läsa förundersökningen i förväg på grund av omedelbarhets- och muntlighetsprincipen, och det är rätten som ska avgöra förhörens bevisvärde och personens trovärdighet, bland annat utifrån annan bevisning i målet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan erinran användas som bevis?

2020-06-13 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Kan en erinran användas som bevis ifall man inte har skrivit på en kvittens?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det råder fri bevisvärdering och bevisprövning i Sverige. Detta innebär att all typ av bevisning är tillåten och att domstolen värderar bevisningen i det enskilda fallet vid en tvist, (se 35 kap. 1 § Rättegångsbalken). Svaret är därmed att en erinran kan användas som bevis. Däremot är det svårt att säga vad det har för effekt i det enskilda fallet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Husrannsakan hos inneboende

2020-07-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejJag undrar om polisen vid husrannsakan har rätt att gå igenom hela lägenheten.Jag har inneboende som hyr ett rum som var orsaken till husrannsakan. De gick även igenom mitt rum 2 gånger, som inneboende inte har tillträde till.Jag fick inte lämna mitt rum under 2,5 timmar.Jag känner mig ganska kränkt av deras agerande.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om husrannsakanRegler om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). För att en husrannsakan ska kunna utföras måste det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts. Det måste dessutom vara ett brott som har fängelse i straffskalan (28 kap. 1 § RB).En husrannsakan innebär att hus, rum eller slutet förvaringsställe (exempelvis förråd eller bil) söks igenom. Syftet är att leta efter föremål som kan tas i beslag, till exempel sådant som kan bara av betydelse för utredningen av brottet eller föremål som är del av brottslig verksamhet.Förordande om husrannsakan meddelas som huvudregel av undersökningsledare, åklagaren eller rätten (28 kap. 4 § RB).Vart får husrannsakan ske?Vart en husrannsakan får ske i det enskilda fallet beror på vad som står i förordandet, alltså vad som har beslutats av åklagare, undersökningsledare eller rätten. Ofta sker husrannsakan i en persons bostad, men det krävs inte att den är folkbokförd på adressen. Det krävs dock i allmänhet att personen som husrannsakan sker hos har i princip oinskränkt tillgång till utrymmet för att husrannsakan ska anses äga rum "hos" denne och inte hos någon annan.Husrannsakan får företas som annan än den som är skäligen misstänkt endast om brottet begåtts hos hen, om den misstänkte gripits får eller om det finns s.k. synnerligen anledning (väldigt speciella skäl) att anta att man vid rannsakning kommer finna föremål som kan tas i beslag eller att man kommer finna föremål som är en del av brottslig verksamhet (se 28 kap. 1 § 2 st. RB).Sammanfattande kommentarOm ett förordnande om husrannsakan har lämnats, och att denna ska ske hos en person får "hos" personen får anses de utrymmen i bostaden som den inneboende har oinskränkt tillgång till. Husrannsakan behöver alltså inte enbart begränsas till den inneboendes rum. Ska husrannsakan företas hos någon annan som inte är skäligen misstänkt för brott, får detta ske om brottet har begåtts i dennes bostad, om den misstänkte gripits i dennes bostad eller om det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag etc.

Är sms tillåtna som bevis i en brottmålsrättegång?

2020-07-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag undrar om tidigare sparade sms har någon betydelse vid en brottsmålsrättegång.Jag menar om innehållet är till målsägandes nackdel vad det gäller rent psykiskt.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt råder det fri bevisprövning, vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram, och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. Att använda tidigare sparade sms är alltså tillåtet som bevis i en brottmålsrättegång. Hur sedan rätten väljer att bedöma denna information kan jag tyvärr inte svara på då jag inte vet omständigheterna i målet.Lycka till.Vänligen,

Vilken information har jag rätt att få del av som misstänkt för ett brott?

2020-06-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Om man sitter i förhör misstänkt för exempelvis stöld, är polisen skyldiga att visa allt bevismaterial för än?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vanligtvis kommer ett brott till polisens kännedom genom en polisanmälan. När polisen har fått veta att ett brott har begåtts inleds en förundersökning som bedrivs av antingen polis eller åklagare. Vid förundersökningen utreds vem som är skäligen misstänkt till brottet och om tillräckliga bevis finns för att väcka åtal se 23 kap. 1-3 § Rättegångsbalken (RB). Den person som utreds har rätt att bli underrättad om att denne är misstänkt för brott vid första förhörstillfället efter det att misstanken stärkts under förundersökningens gång se 23 kap. 18 § RB. Polisen har däremot ingen skyldighet att berätta för personen att en polisanmälan kommit in och att personen är misstänkt.Vad får den misstänkta för informationUnder ett förhör kontrollerar polisen din identitet och du har rätt att få veta vad du är anklagad för och varför, dvs. vilka omständigheter som läggs dig till last och på vilka rättsliga grunder. Genom rätten till information ska den misstänkte ges möjlighet att på bästa sätt förbereda sitt försvar. Svar på din frågaDu har alltså som misstänkt inte rätt att få allt bevismaterial angående hela utredning från polisen. Det polisen är skyldiga att underrätta dig om är anklagelser mot dig samt rättslig grund för detta.

Sannolika skäl misstänkt för våldtäkt

2020-06-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejNär det gäller sannolika skäl vid våldtäkt, betyder det att personen är skyldig 100%, är det så?En orolig fruTack för hjälpen.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Begreppet "sannolika skäl" uttrycker den högre graden av misstanke, vilket i allmänhet är en förutsättning för att den misstänkte ska kunna anhållas eller häktas. Det betyder inte explicit att personen är skyldig, det måste fortfarande finnas tillräckligt med bevis för att åklagaren ska kunna väcka åtal. Slutligen är det upp till domstolen att ta ställning till om det är ställt bortom allt rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,