Beslag - Förverkande - Vad gäller?

2020-12-04 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej lawline! Jag blev stannad av polisen med min a-traktor. Det var en rutinkontroll där även personbilar kollades med laser och jag stannades, dock så lasrade dem aldrig mig. Men dem stannade mig och tog a-traktorn i beslag för att polisen uppskattade att den gick för fort.Nu har det gått cirka två månader och jag har fått tillbaka bilen. Dock så har dem plockat bort växellådan och har den fortfarande i beslag då dem misstänker att det är ryckspärr på den. Dem sa till mig att dem skulle behålla trimdelar och det verkar som att jag inte kommer få tillbaka växellådan.När man registreringsbesiktar en a-traktor så plomberar man så att den inte ska gå att ändra. Man får inte bryta plomberingen, gör man det gör man något olagligt och man måste då göra en ny registreringsbesiktning. Jag har inte byggt min a-traktor utan sparat länge för att köpa den och när jag provkörde den så gick den lagligt och plomberingen såg okej ut. Jag kan inte kolla om någon har brutit plomberingen, gjort en olaglig ryckspärr och sedan plomberat igen och vet alltså inte och får alltså enligt lag inte öppna plomberingen och kolla detta. Kan verkligen polisen skylla på mig om det skulle finnas en dold spärr som tidigare ägare använt, men inte jag. Jag är medveten om att a-traktorer räknas som bilar om dem går för fort osv och att det blir olovlig körning osv. Men kan dem verkligen ta min växellåda? Hur ska man kunna köpa en begagnad a-traktor om man kan bli beskyld för att tidigare ägare varit olagliga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Vid färd in din a-traktor (nedan kallad traktor) blev du stoppad av polisen i en rutinkontroll. Någon hastighetsöverträdelse bekräftades aldrig, däremot misstänkte patrullen att du hade kört för fort. Huruvida så verkligen var fallet förtäljer inte din ärendebeskrivning, men traktorn togs i vart fall i beslag. Den har du nu, efter två månader, fått tillbaka, dock utan växellåda eftersom denna fortfarande finns i beslag hos polisen. Du undrar därför om polisen kan fortsätta att hålla din växellåda i beslag. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Rättegångsbalken (RB).

Lagen om vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL).

Lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Beslaget av växellådan, vad gäller?

I 27 kap. 1 § 1 st. RB sägs bland annat att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag. Det uppställs inget krav på brottets svårhet varför beslag som tvångsmedel kan användas vid alla typer av brott, till och med vid bagatellartade överträdelser som endast kan leda till penningböter. Men ett beslag förutsätter misstanke om ett konkret brott, vilket i lagtexten uttrycks med beviskravet "skäligen kan antas", en misstankegrad som är tämligen låg varför det inte krävs särskilt mycket för att ett beslag ska aktualiseras. I förarbetena uttalas att beviskravet är uppfyllt när det finns konkreta omständigheter som med viss styrka tyder på att föremålet är av den beskaffenhet som lagstiftningen kräver (SOU 1995:47 s. 357 f.).

Såvitt jag förstår är du misstänkt för ett trafikbrott och utifrån den information som du har lämnat enligt ovan torde brottet olovlig körning ligga närmast till hands. Beslag kan delas in i tre olika grupper, vilka är utredningsbeslag, förverkandebeslag och återställandebeslag. De två förstnämnda varianterna utgör förmodligen grunden till varför du inte får tillbaka växellådan. Utredningsbeslag syftar till att säkerställa föremål som kan vara av värde för utredningen och därmed skäligen kan antas ha betydelse för densamma. Förverkandebeslag görs i syfte att säkerställa ett framtida förverkande när en sådan talan, en förverkandetalan, kan komma att föras av åklagare i en senare domstolsprocess och då enligt reglerna i 36 kap. BrB eller annan lagstiftning. Och min bedömning är som sagt att både typerna är den troliga förklaringen till att polisen fortfarande håller på din växellåda.

Och kan egendomen (växellådan) komma att förverkas?

När det gäller förverkande kan följande anföras. Enligt 36 kap. 3 § 1 p. BrB får förverkande beslutas i fråga om föremål som på grind av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. Här krävs det således inte att någon brottslig gärning är förövad utan endast att det aktuella objektet (växellådan) kan befaras leda till en sådan. Brottet olovlig körning regleras i trafikbrottslagen (3 §) och hänförs därför till den så kallade specialstraffrätten (brottsbeskrivningar som inte är upptagna i brottsbalken sorterar under specialstraffrätten). Bestämmelsen i 36 kap. 3 § BrB täcker dock alla slags brott, även de brott som står att finna utanför brottsbalken, alltså på det specialstraffrättsliga området. Det ska vidare noteras att den befarade brottsligheten inte behöver vara av någon allvarlig art utan det räcker att föremålet på grund av sin särskilda beskaffenhet kan befaras komma till brottslig användning. Det nu sagda har även kommit till uttryck i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) där Högsta domstolen i ett fall förklarade delar av en mopedmotor förverkade eftersom dessa hade ändrats så att mopeden kunde framföras i otillåten hastighet, se NJA 1958 s. 57. I ditt fall torde risken för fortsatt olovlig körning genom den manipulerade växellådan utgöra ett möjligt och legitimt skäl till ett förverkande. Märk väl att om du mot förmodan inte skulle vara misstänkt för brott kan växellådan ändå komma att förverkas enligt lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis lyder det korta svaret på din faktiska fråga att polisen äger rätt att ta din växellåda i beslag. Slutligen ska något också sägas om den straffrättsliga bedömningen. Att den tidigare ägaren eventuellt är den som i själva verket har svarat för den trimmade växellådan får enligt min mening inte någon bäring på ditt personliga straffansvar. Om du var helt ovetandes om detta går det naturligtvis att argumentera för att du saknade uppsåt (avsikt) till det inträffade och därmed inte borde fällas till ansvar (växellådan kan dock ändå förverkas). Enligt 3 § 1 st. TBL är olovlig körning ett uppsåtligt brott, vilket innebär att om uppsåt inte kan bevisas ska det leda till en friande dom. Och det ankommer på åklagaren att bevisa att uppsåtet är styrkt och täcker alla brottsrekvisit.

När det gäller uppsåtsdelen kan det mycket kort och översiktligt sägas ungefär följande. Du eftersträvade eventuellt inte den relevanta följden (den olovliga körningen) och saknade därmed ett så kallat avsiktsuppsåt. Däremot kanske du insåg vad ditt agerande skulle leda till varför det möjligen kan tala för att du istället hade ett så kallat insiktsuppsåt (du var praktiskt taget säker på att ditt handlande skulle orsaka den relevanta följden; den olovliga körningen). Om du, som polisen misstänkte, faktiskt körde för fort måste du i vart fall ha insett risken för brottet olovlig körning, vilket tyder på att du i så fall också var likgiltig inför riskens förverkligande (omständigheterna utgjorde helt enkelt inte tillräckligt starka skäl för dig att avstå från traktorkörningen) varför detta kan innebära att du hade ett så kallat likgiltighetsuppsåt till det inträffade.

Det ska härutöver uppmärksammas att det inte bara är uppsåt som kan leda till straffansvar. I 3 § 2 st. TBL kriminaliseras även oaktsamhet (vårdslöshet, slarv), brottet saknar dock en särskild beteckning, men kan rendera i böter.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (370)
2021-04-23 En tilltalades rätt att tiga får inte användas mot denne i bevishänseende
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis

Alla besvarade frågor (91415)