Får en ordningsvakt kroppsvisitera och ta egendom i beslag?

2020-01-24 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Får en ordningsvakt verkligen kolla i ens medhavda väska? Jag har emellanåt medicin med mig (laglig sådan) men som jag inte har lust att någon annan ska se eller veta. Får ordningsvakten ta beslag på medicinen?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida en ordningsvakt dels får undersöka någons väska och dels ta något i beslag beror helt på vilket lagstöd som finns för tvångsåtgärderna. Lagstödet i sig är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet samt av vissa särskild principer så som proportionalitets, behov och ändamål. Jag kommer börja med att rikta fokus på händelsen att ordningsvakten kollade i din väska och sedan på beslaget. KroppsvisitationAtt undersöka någons väska utgör en kroppsvisitation enligt 28 kap. 11 § tredje stycket rättegångsbalken (RB). Generellt får kroppsvisitation göras i det fall det finns anledning att anta att ett brott som har fängelse i straffskalan har begåtts. Vidare krävs att personen är skäligen misstänkt för brottet. Kroppsvisitationen får göras för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller som kan vara av betydelse för utredningen av brottet (28 kap. 11 § första stycket RB). Om inte personen är skäligen misstänkt får ändå kroppsvisitation ske om det finns synnerliga anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 11 § andra stycket RB). Vem får kroppsvisitera?Enlig 19 § polislagen får en polis kroppsvisitera i anslutning till ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande. Kroppsvisitationen får då bara göras om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand. Eller om det behövs för att någons identitet ska kunna fastställas. Samma rätt till kroppsvisitation i dessa sammanhang tillfaller även ordningsvakter (29 § polislagen). Rätt att kroppsvisitera för att söka efter föremål enligt 28 kap. 11 § RB, dvs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller som är av betydelse för brottsutredning tillkommer dock inte ordningsvakter. Endast polis får genomföra sådan kroppsvisitation. En ordningsvakt får alltså bara kroppsvisitera om det är av säkerhetsskäl. Ej av något annat syfte som att ex. söka efter stulet föremål. I din fråga skriver du dock inte i vilket syfte kroppsvisitationen skedde. Det har betydelse i vilket sammanhang ordningsvakten kroppsvisiterade dig. I det fall du blev gripen, avlägsnad eller omhändertagen så fanns lagstöd för kroppsvisitationen, om den gjordes av säkerhetsskäl. Får ordningsvakten ta medicinen i belag?Svaret på denna fråga beror helt på om kroppsvisitationen som sådan var tillåten. Den som med lagstöd kroppsvisiterar (eller griper, anhåller mm) får ta föremål som därvid påträffas i beslag enligt 27 kap. 4 § RB (som gäller för ordningsvakter enligt 7:6 polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter PMFS 2017 FAP 670-1)För att ett föremål ska kunna tas i beslag krävs det att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott. Detsamma gäller föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (27 kap. 1 § RB). Jag skulle egentligen behöva veta mer om vad som hände men sannolikt uppfyller inte din medicin kravet på sådant som kan tas i beslag. Dessutom kan man, även om det funnits lagstöd, ifrågasätta om beslaget av medicinen är förenlig med proportionalitets- och behovsprincipen. Min slutsats är alltså att det finns begränsade möjligheter för ordningsvakter att kroppsvisitera samt beslagta föremål. För att kroppsvisitationen ska ha haft lagstöd krävs det att du i samband med det blev antingen, gripen, avlägsnad eller omhändertagen, samt att visitationen gjordes för säkerhetsskäl. Egentligen hade jag behövt veta mer om omständigheterna i fallet för att kunna ge ett mer exakt svar. Förhoppningsvis kan du genom det här svaret ändå komma fram till om kroppsvisitationen och beslaget var förenligt med lagen. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Utpasseringskontroll på arbetet - Får en väktare titta i min väska utan mitt samtycke?

2019-11-01 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på Coop och vi har ibland utpasseringskontroller som gör av Securitas, dom vill då titta vad vi handlat och att vi har kvitto på grejjerna. Har dom även rätt att titta i en stängd handväska/ryggsäck? /Med vänlig hälsning,
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hur jag uppfattar din frågaJag förstår din fråga som att du vill veta om en väktare, som gör en utpasseringskontroll på ditt arbete, har laglig rätt att få öppna och genomsöka din handväska eller ryggsäck, utan att du har samtyckt till det.För att besvara frågan kan vi titta i rättegångsbalken (RB), polislagen (PolisL), brottsbalken (BrB) samt lagen om anställningsskydd (LAS). Väktaren får endast titta i din väska om du tillåter detDet är tillåtet för en väktare att titta i din väska, om du ger ditt godkännande till det. Vägrar du detta får väktaren inte öppna väskan och titta. Om du vägrar kan väktaren i vissa fall tillkalla polis. Att genomsöka en väska klassas som en kroppsvisitation Att öppna och genomsöka en väska klassas enligt lag som en kroppsvisitation, se RB 28 kap. 11 § tredje stycket. En kroppsvisitation kan även innebära att titta i fickor eller undersöka annat som personen bär på sig. Kroppsvisitation är ett tvångsmedel, som ses en mycket ingripande åtgärd. Därför får detta bara göras om det finns stöd för det i lag. Av RB 28 kap. 11 § och PolisL 19 § framgår att kroppsvisitation bara får göras, och endast av en polis. Det måste dessutom vara en proportionerlig åtgärd. Om polisen kan förvänta sig att få samma effekt av en mildare åtgärd ska denna göras istället. Vad krävs för att få göra en kroppsvisitation? - Att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts - Brottet har fängelse i straffskalan. - Den som ska kroppsvisiteras är skäligen misstänkt för brottet.- i syfte att leta efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller för på annat sätt få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. De brott med fängelse i straffskalan som är relevanta i detta fallet skulle kunna vara ett tillgreppbrott såsom stöld, BrB 8 kap. 1 §.Kravet på skälig misstanke innebär att det måste finnas omständigheter som talar för att personen begått ett brott, exempelvis att någon observerat att personen plockat på sig något utan att betala. Den polis som tillkallas får avgöra om skälig misstanke finns. I bestämmelsens andra stycke står det att den som inte är skäligen misstänkt får kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning. Detta är ett beviskrav som är högre ställt. Polisen ska då ha fog för sitt antagande om att de kommer att hitta ett stulet föremål. Arbetsrättsliga konsekvenserFinns det inte några skäl för väktaren att tillkalla polis, och du kan lämna arbetsplatsen utan att visa upp din väska, kan din vägran ändå rapporteras till arbetsgivaren. Du löper då sannolikt ingen risk att bli anklagad för att ha gjort något brottsligt, men däremot kan det i vissa fall följa arbetsrättsliga konsekvenser av en sådan vägran.I ett rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 1997 nr. 29, konstaterade domstolen att företaget i fråga hade en rätt enligt kollektivavtalet att anordna utpasseringskontroller i samarbete med ett väktarbolag. Det utgjorde en slags ordningsregel som de anställda var bundna att följa, och vid vägran ansåg arbetsgivaren att det var ett brott mot kollektivavtalet. Dock underkände domstolen arbetsgivarens uppsägning av den person som en enstaka gång vägrat att visa innehållet i sin väska vid en sådan utpasseringskontroll. Uppsägningen saknade saklig grund, vilket krävs enligt LAS 7 § . - Bedömningen skulle däremot kunna bli annorlunda vid upprepad vägran. SammanfattningNej, väktaren får inte titta i din stängda väska utan ditt samtycke. Vägrar du kan väktaren i vissa fall välja att tillkalla polis. Polisen får öppna väskan och titta i den, om det finns skäl till det enligt bestämmelserna om kroppsvisitering. En vägran, eller i vart fall upprepad vägran, kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser. Om det kan bli så beror bland annat på hur ditt avtal med arbetsgivaren/kollektivavtalet ser ut. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ordningsvakter neka underåriga

2019-10-15 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Med vilket lagstöd kan en ordningsvakt neka den enskilde entre till en allmän tillställning pga minderårig?Enl 7 kap. 2§ En ordningsvakt får utföra andra uppgifter än ordningshållning endastom sidouppgiften inte innebär att uppdraget att upprätthålla allmän ordningförsummas.Allmänna rådVad som sägs i 7 kap. 1–2 §§ hindrar inte att en ordningsvakt exempelvis frågar den som avser att besöka en restaurang om han eller honhar legitimation i syfte att kontrollera ålder.Däremot bör en ordningsvakt med hänsyn till 7 kap. 1–2 §§ inte fåservera alkohol eller godtyckligt selektera besökare. Sett till detta lagstödet så kan en ordningsvakt kontrollera ålder men nödvändigtvis inte neka pga denna. Detta faller inte heller under diskriminering att bli nekad pga ålder men själva lagstödet som en ordningsvakt måste använda sig av kan jag inte hitta.Att hävda att de använder sig av PL13 "...sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas." där i den straffbelagda handlingen för en minderårig skulle då vara brottsprovokatör genom uppvigling att ha till avsikt att köpa alkohol, 16 kap. 5 § BrB. Det innebär att någon i ord eller skrift uppmanar till brottslighet. Alternativt oredligt förfarande som stadgas i 9 kap. 8 § BrB och som innebär att någon förfar oredligt och vilseleder någon att utföra handling eller underlåtenhet som medför skada för den vilseledde.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Såvitt jag kan se är du rätt ute i ditt resonemang. Det som ställer till det är att krogen ofta är ett mellanting som skapar problem. Enligt ordningslagen (OL) 2 kap. 3 § så räknas krogen som en offentlig tillställning. Däremot så ingår man ett civilrättsligt avtal med krögaren. Det innebär att man enligt lag har rätt att tillträda den offentliga tillställningen men kommer att vara skyldig att gå med på eventuella villkor som krögaren kan ha, t ex betala inträde, följa ordningsregler eller ha vårdad klädsel, så länge de inte ägnar sig åt diskriminering på grund av kön, hudfärg eller liknande (för definitioner se diskrimineringslagen 1 kap. 4 §). Det skulle kunna argumenteras för att det kan tyckas vara åldersdiskriminering men motiveras förmodligen rätt ofta av att det kanske inte är helt lämpligt att underåriga vistas i en miljö där alkohol blir väldigt lätt tillgängligt. Det kan dock precis som du skriver ifrågasättas vad ordningsvakterna har för roll i detta. Det du lyfter, alltså att kontrollera att tillträdande personer uppfyller de krav som krögaren har är egentligen entrévärdarnas uppgift och det är barpersonalens uppgift att tillse att servering endast sker till personer som lagligt får dricka alkohol enligt alkohollagen 3 kap 7 och 8 §§ Det finns alltså inget lagstöd utanför de du nämner. Såvida inte personen i fråga utgör en ordningsstörning, begår ett brott eller dricker alkohol så har inte ordningsvakterna detta till uppgift. Det har med det civilrättsliga avtalet mellan gästen och krögaren att göra, inte ordningsvakterna som tjänsteman i allmänhetens tjänst. Däremot kan man ha förståelse för den dubbla stolen som ordningsvakterna många gånger sitter på då de är anställda av krögaren och får lön av denne (må vara på grund av att de lagstadgat måste ha vakterna) men ska arbeta under premissen att vara polisens förlängda arm. Hoppas du fått svar på din fråga!

Ordningsvakter som utfört en skyddsvisitation

2019-09-29 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Om en ordningsvakt som bevakar lokal trafiken omhände tar en person för våldsamt motstånd. Har vakten då rätt att kroppsvisiter den gripne väl i häktnings lokalen utan ens tillstånd?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det enkla svaret är ja. Om du blivit gripen eller omhändertagen framgår inte av din fråga men i praktiken spelar det ingen roll, ordningsvakten har haft rätt att utföra en skyddsvisitation i båda fallen. Detta ska inte blandas ihop med en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning! En kroppsvisitation innebär att man går igenom kläder, väskor och andra tillhörigheter enligt rättegångsbalken (RB) 28 kap. 11 § 3 st. En kroppsbesiktning innebär att man går igenom en persons kropp enligt RB 28 kap. 12 § 3 st. Detta är inte tillåtet för ordningsvakter eftersom det inte anses nödvändigt. Syftet med att utföra en skyddsvisitation är att ytligt leta efter farliga föremål som kan skada den gripna/omhändertagna eller ordningsvakten. Lagstöd för detta återfinns i polislagen 19 § 1 st. 1 p. och gäller även ordningsvakter enligt PL 29 §. Omhändertaganden och gripanden som ordningsvakterna gör ska alltid prövas av polisman vilket gör att en ytterligare visitation inte anses nödvändig eftersom det är polisens uppdrag att utreda brott och lagföra dessa, inte ordningsvakternas. Förståeligt så kan detta uppfattas som kränkande men ordningsvakterna vet sällan vilken typ av människa de har framför sig. Därför är det viktigt att göra en skyddsvisitation för att säkerställa att den frihetsberövade inte har vapen eller farliga föremål som kan användas mot ordningsvakterna eller mot sig själv. Hoppas du fått svar på din fråga!

Väktares rätt att avlägsna personer

2019-12-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej.Jag undrar om en väktare fysiskt får ta tag och leda bort en person som befinner sig på ett område där den inte får vistas, och i värsta fall använda våld för att få bort personen? Eller är det bort om en envarsgripande?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.En väktare har inte större befogenheter än en privatperson att ingripa, och därmed får väktare endast ingripa genom att göra ett så kallat envarsgripande enligt 24:7 andra stycket rättegångsbalken. En väktare får enligt denna bestämmelse endast gripa personer som begått brott på vilket fängelse kan följa, som påträffas på bar gärning eller flyende fot. Väktare har alltså ingen rätt att fysiskt avlägsna personer som befinner sig på platser där de inte får vistas och har heller inte rätt att använda våld. I sådana fall ska istället polis eller ordningsvakter kontaktas. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får en väktare skriva en orosanmälan till socialnämnden?

2019-10-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en Väktare i sin tjänsteutövning skriva en orosanmälan till socialamyndigheter om han märker att ett barn far illa? Jag vet att Ordningsvakter som är myndighetsutövare inte får göra det. Tacksam för ett snabt svar.
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den orosanmälan du troligen tänker på är den så kallade SoL 14-anmälan som regleras i 14:1 socialtjänstlagen (SoL). Denna regel innebär att uppräknade myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detta är ett "ska-krav" och som du nämner är väktare inte uppräknade i denna regel och de bedriver inte myndighetsutövning i sin tjänst.Däremot finns det en annan regel i socialtjänstlagen. I 14:1c SoL står det att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Detta är alltså inget krav utan man "bör" anmäla detta. Denna regel gäller vem som helst och innefattar därför även väktare. En väktare som i sin tjänsteutövning märker att ett barn far illa bör alltså anmäla detta till socialnämnden.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Väktare om dömd för brott

2019-10-02 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej,jag undrar om får utbilda sig till väktare om man är dömd för olaga hot o sexuell ofredande?(ett sms o 2 dickpicks)
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det enkla svaret är i regel nej. Enligt lag om bevakningsföretag 10 § så är den kontrollerande myndigheten Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar så att bevakningspersonal är lämplig i form av medborgerlig pålitlighet, laglydighet och personlig lämplighet. Det innebär att de kontrollerar belastningsregister och även ibland misstankeregistret beroende på vilken typ av väktartjänst du ska ha. Eftersom det kostar bevakningsföretaget dels för en eventuell utbildning och dels för varje person som ska lämplighetsprövas hos Länsstyrelsen så gör de flesta företag en för-kontroll, alltså begär ett utdrag från belastningsregistret och påvisar det att du är dömd för brott så kommer detta i förlängningen leda till ett avslag hos Länsstyrelsen och då avslutar man anställningsprocessen redan där. Undantagen som görs ska vara av väldigt ringa art och helst ligga längre bak i tiden för att godkännas. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Får en väktare avvisa någon? Även fråga om väktares bemötande mot enskild.

2019-05-19 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej! Jag blev häromdagen nästintill påkörd av en Väktare som med en aggressiv körstil framförde sin tjänstebil ut ur en godsgränd i ca 40-50 km/h. När väktaren stannat framför ögonen på mig höjer jag handen för att ifrågasätta hans körstil. Han kör sedan upp bredvid mig för att veva ner rutan och med ett våldsamt bemötande fråga "Vad får dig att tro att du får höja handen till mig?". Jag förklarar att handgesten var menat som ett ifrågasättande till varför han framfört sitt fordon med denna hastighet ur en godsgränd där hastighetsbegränsningen inte kan vara mer än ca 10-20 km/h. Väktaren anser inte att han gjort något fel eftersom han inte kört på mig utan lägger skulden på mig. Han fortsätter sedan med: "Jag jobbar med att jaga bort snorungar som dig". Jag tänkte att jag inte kunde hört rätt och ber honom upprepa. Han upprepar med samma mening. Hela denna konversation med ett aggressivt bemötande från hans sida. Väktaren påstår även att han har rätt att avvisa mig från platsen. Jag anser inte att jag gjort något fel som fotgängare. Jag som 16 åring blev givetvis rädd eftersom händelsen ägde rum på en enslig plats vid 22-tiden. Kan jag anmäla Väktaren på något sätt? Har några brott begåtts? Har Väktaren rätt att uppträda på detta vis? Tack på förhand!
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan väktare, ordningsvakter och poliserEn polisman har omfattande befogenheter, vilka följer av polislagen. I vardagligt tal brukar man uttrycka det som att polisen har ett ´´våldsmonopol``. En ordningsvakt utbildas och förordnas av polisen. Ordningsvakter har vissa polisiära uppgifter och får använda våld till viss del. De får exempelvis avvisa en person som stör den allmänna ordningen (se 29 § tredje stycket polislagen). En väktare däremot är en person som är anställd på ett bevakningsföretag. Det är länsstyrelsen som utövar tillsyn över bevakningsföretagen (se 8 § lagen om bevakningsföretag). Väktare har i princip samma befogenheter som vilken invånare som helst. Väktarens agerande i detta fallAv det nyss sagda kan man utläsa att väktare inte har någon befogenhet att avvisa en person. Denna befogenhet tillkommer endast polis och ordningsvakter (13 och 29 §§ polislagen). Väktare bör dessutom påminnas om att de regelmässigt ägnar sig åt myndighetsutövning mot enskilda människor. Därför bör de noggrant tänka över eventuella ingripanden och agera på ett sätt som inger förtroende.SammanfattningI mitt svar har jag inte behandlat den aktuella väktarens eventuella fortkörning. Helt klart är dock att hans beteende varit direkt olämpligt. Tyvärr kan det bli mycket svårt för dig att anmäla honom till polisen om du inte har konkreta bevis på det som hände - det kommer alltså förmodligen leda till en ord mot ord-situation. Det du kan göra är att kontakta bevakningsföretaget ifråga och/eller länsstyrelsen för att berätta om situationen, så att sådant agerande inte upprepas.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,