Utpasseringskontroll på arbetet - Får en väktare titta i min väska utan mitt samtycke?

FRÅGA
Hej! Jag jobbar på Coop och vi har ibland utpasseringskontroller som gör av Securitas, dom vill då titta vad vi handlat och att vi har kvitto på grejjerna. Har dom även rätt att titta i en stängd handväska/ryggsäck? /Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hur jag uppfattar din fråga

Jag förstår din fråga som att du vill veta om en väktare, som gör en utpasseringskontroll på ditt arbete, har laglig rätt att få öppna och genomsöka din handväska eller ryggsäck, utan att du har samtyckt till det.

För att besvara frågan kan vi titta i rättegångsbalken (RB), polislagen (PolisL), brottsbalken (BrB) samt lagen om anställningsskydd (LAS).

Väktaren får endast titta i din väska om du tillåter det

Det är tillåtet för en väktare att titta i din väska, om du ger ditt godkännande till det. Vägrar du detta får väktaren inte öppna väskan och titta. Om du vägrar kan väktaren i vissa fall tillkalla polis.

Att genomsöka en väska klassas som en kroppsvisitation

Att öppna och genomsöka en väska klassas enligt lag som en kroppsvisitation, se RB 28 kap. 11 § tredje stycket. En kroppsvisitation kan även innebära att titta i fickor eller undersöka annat som personen bär på sig.

Kroppsvisitation är ett tvångsmedel, som ses en mycket ingripande åtgärd. Därför får detta bara göras om det finns stöd för det i lag. Av RB 28 kap. 11 § och PolisL 19 § framgår att kroppsvisitation bara får göras, och endast av en polis.

Det måste dessutom vara en proportionerlig åtgärd. Om polisen kan förvänta sig att få samma effekt av en mildare åtgärd ska denna göras istället.

Vad krävs för att få göra en kroppsvisitation?

- Att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts

- Brottet har fängelse i straffskalan.

- Den som ska kroppsvisiteras är skäligen misstänkt för brottet.

- i syfte att leta efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller för på annat sätt få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet.

De brott med fängelse i straffskalan som är relevanta i detta fallet skulle kunna vara ett tillgreppbrott såsom stöld, BrB 8 kap. 1 §.

Kravet på skälig misstanke innebär att det måste finnas omständigheter som talar för att personen begått ett brott, exempelvis att någon observerat att personen plockat på sig något utan att betala. Den polis som tillkallas får avgöra om skälig misstanke finns.

I bestämmelsens andra stycke står det att den som inte är skäligen misstänkt får kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning. Detta är ett beviskrav som är högre ställt. Polisen ska då ha fog för sitt antagande om att de kommer att hitta ett stulet föremål.

Arbetsrättsliga konsekvenser

Finns det inte några skäl för väktaren att tillkalla polis, och du kan lämna arbetsplatsen utan att visa upp din väska, kan din vägran ändå rapporteras till arbetsgivaren. Du löper då sannolikt ingen risk att bli anklagad för att ha gjort något brottsligt, men däremot kan det i vissa fall följa arbetsrättsliga konsekvenser av en sådan vägran.

I ett rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 1997 nr. 29, konstaterade domstolen att företaget i fråga hade en rätt enligt kollektivavtalet att anordna utpasseringskontroller i samarbete med ett väktarbolag. Det utgjorde en slags ordningsregel som de anställda var bundna att följa, och vid vägran ansåg arbetsgivaren att det var ett brott mot kollektivavtalet. Dock underkände domstolen arbetsgivarens uppsägning av den person som en enstaka gång vägrat att visa innehållet i sin väska vid en sådan utpasseringskontroll. Uppsägningen saknade saklig grund, vilket krävs enligt LAS 7 § .

- Bedömningen skulle däremot kunna bli annorlunda vid upprepad vägran.

Sammanfattning

Nej, väktaren får inte titta i din stängda väska utan ditt samtycke. Vägrar du kan väktaren i vissa fall välja att tillkalla polis. Polisen får öppna väskan och titta i den, om det finns skäl till det enligt bestämmelserna om kroppsvisitering. En vägran, eller i vart fall upprepad vägran, kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser. Om det kan bli så beror bland annat på hur ditt avtal med arbetsgivaren/kollektivavtalet ser ut.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (60)
2020-07-30 Får en väktare som inte är i tjänst gripa någon i en affär?
2020-06-30 Befogenheter för ordningsvakter, särskilt avvisande, handfängsel och omhändertagande
2020-06-23 När har en ordningsvakt gått för långt?
2020-05-27 Får polis omhänderta en person som inte är ordningsstörande?

Alla besvarade frågor (82649)