Väktare och handfängsel

2019-05-15 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får jag som väktare på ett sjukhus använda mina handfängsel på en person som är under tvångsvård ( eller inte) och tagit en överdos av farliga mediciner för att förhindra att denne inte sliter ur livsviktigt dropp eller liknande?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som väktare hamnar man ibland i tuffa situationer. Vi går igenom den relevanta lagstiftningen. I FAP 573-1 9 kap 1 § står att väktare som utför bevakning som normalt kan föranleda frihetsberövande efter föreskriven utbildning får (och ska) bära handfängsel. Att använda fängsel är enligt FAP tillåtet om väktaren gripit en person enligt rättegångsbalken 24 kap. 7 § med stöd av häkteslagen 4 kap. 10 §. om det är nödvändigt ur säkerhetsskäl vid förflyttning eller om personen uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt. Med det sagt kan det finnas utrymme för att diskutera angående ansvarsfrihetsgrunden nöd som regleras i brottsbalken 24 kap. 4 §. eftersom att personen inte är gripen. Knuten här blir istället följande: För att det ska anses försvarligt att fängsla någon ska den handlingen stå i direkt proportion till att t ex rädda personens liv. Ska en väktare göra den medicinska bedömningen? Det skulle inte jag klassa som bevakningsarbete. Väktare är heller inte en ordningshållande funktion av olika anledningar. En ordningsvakt hade kunnat stötta sig på andra lagstöd, varför det har blivit vanligare att arbeta med ordningsvakter inom sjukvården. Det finns utbildad personal på plats vars ansvarsområde är att ta dessa beslut. Du ska inte utsätta dig själv för något du inte kan försvara i efterhand. Är du själv övertygad om att du i en följande rättsprocess där den du fängslat kanske anmält dig för olaga frihetsberövande enligt brottsbalken 4 kap. 2 §, kan försvara varför du använde dina fängsel utanför ett envarsgripande så ligger såklart ansvaret på dig att redogöra för dina skäl. Betänk även i denna situation kunden och ditt bevakningsföretag. Behöver du prata med någon om dessa frågor, som medges kan vara kniviga, skulle jag råda dig att prata med din närmaste gruppledare eller driftchef. Hoppas du fått hjälp på vägen och lycka till!

Felaktig bedömning av ordningsvakt

2019-05-08 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Om ordningsvakt säger att man är onykter fast man är lugn och nykter. Har man rätt att ringa polisen om ordningsvakter gör en riktigt fel bedömning
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Självklart har du som medborgare alltid rätt att ringa polisen, det kan ingen hindra dig från att göra. Det finns däremot inga påföljder för en ordningsvakt som bedömt dig som för berusad trots att du inte varit det. Det som skulle kunna komma ifråga är ett tjänstefel enligt brottsbalken 20 kap. 1 §. Det är dock osannolikt att hen skulle dömas för detta på grund av en missbedömning av fylla. Det är ingen rättighet att vistas på krogen. Bara att i efterhand bevisa att du inte var berusad blir av förklarliga skäl svårt. Har ordningsvakten däremot använt tvångsmedel, alltså någon form av våld eller tvång mot dig på felaktiga grunder kan det finnas anledning att överse personens tjänsteutövning. Oavsett så är det polisens sak som ansvarig myndighet för ordningsvakterna att ta ställning till och de kommer att hjälpa dig i ditt ärende. Du kan göra en anmälan via internet eller via telefon, 114 14.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Tjänstefel ordningsvakt

2019-04-03 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej, Jag var på en klubb, rimligt berusad, gick på toa med en kompis och vi bestämde oss då för att gå hem. Utanför väntade klubbens vakter och sa att jag skulle följa med dom. Jag sa då att jag ska hem och jag kan gå själv och hämta mina saker men om dom vill kan dom gå bakom mig men att jag inte behövde hjälp att eskorteras ut. Då tar dom tag i mig och lägger ner mig på marken och tillkallar polis. Min kompis bevittnade allt och den infon hon fick var att vakterna hade sagt att jag sparkat på en utav dom (vilket absolut inte hände). Detta slutade med att jag blev lobbad och blev satt i förvar. Undrar om detta går att anmäla.
AnnaSara Jarius |Hej! Det finns flera lagrum som reglerar ordningsvakters myndighetsutövning. Vi börjar med att gå igenom några av ordningsvakternas befogenheter och skyldigheter. Ordningsvakterna har enligt PL 13 § rätt att avvisa och avlägsna personer som stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Bedömningen om detta är något som den enskilda ordningsvakten står för vilket stundom kan vara lättare eller svårare att förstå vid en given situation. I första hand ska ordningsvakten avvisa, alltså verbalt få en person att lämna platsen och personen är skyldig att lyda ordningsvaktens uppmaning. Om den åtgärden är otillräcklig får ordningsvakten handgripligen flytta personen från platsen. Däremot ska man komma ihåg att det inte är omöjligt att en ordningsvakt ur säkerhetssynpunkt kan ha fog att avlägsna på en gång. Det beror på personens agerande.Det våld som ordningsvakten har rätt att använda sig av vid ett avlägsnande är "försvarligt" enligt PL 10 §. Det betyder att ordningsvakten har rätt att använda lika mycket våld som det motstånd hen möts av, och lite till. En viktig skyldighet för ordningsvakternas agerande i sin tjänsteutövning finns i lagen om ordningsvakter (LOV) 8 §. Den säger att ordningsvakterna ska kommunicera och upplysa och är skyldiga att inte använda strängare medel än nödvändigt vid sina tjänsteåtgärder. Detta kallas proportionalitetsprincipen och är en av grundbultarna i myndighetsutövning. Ordningsvakterna ska även ta hänsyn till hur mycket uppmärksamhet åtgärden drar åt sig för individen man ska ingripa emot. Till exempel kanske man väljer att meddela en person att hen måste lämna lokalen i samband med ett toalettbesök istället för att ta diskussionen vid ett fullsatt middagsbord bland personens vänner. Tjänstefel Så, vad händer om en ordningsvakt går utanför sina befogenheter? Jo, en bestämmelse finns i brottsbalken 20 kap. 1 § om tjänstefel. Det innebär att en ordningsvakt kan bli dömd för tjänstefel inte bara om hen avsiktligt utfört ett fel i tjänsten utan även oaktsamhet är straffbart. Ordningsvakter ska enligt LOV 4 § vara laglydiga och "lämpliga", vilket är en något luddig beskrivning men tar höjd för tillfällen eller situationer där uppenbart olämpliga personer inte ska ha rätt att vara ordningsvakter längre. Om tjänstefelet anses ringa eller om det inte rör sig om ett brott kan ordningsvakten alltså ändå få sitt förordnande återkallat enligt LOV 9 § och får då inte jobba mer. Ordningsvakterna har ett förordnandenummer som är knutet till deras namn- och personnummer. Detta är de skyldiga att uppge. I praktiken skulle jag råda dig att i första hand vända dig till krögaren som var ansvarig den kvällen då händelsen skedde. Hen ska ha koll på vilka ordningsvakter som var i tjänst. Det förenklar ditt ärende hos polisen men får du inte tag på det så är det helt okej, du kan göra en anmälan ändå och låta polisen sköta informationssamlandet. Som du säkert redan gissat så vänder du dig sedan till polismyndigheten och gör en polisanmälan, antingen på en polisstation, via webben eller telefon 114 14. Polisen är ordningsvakternas förmän och tillsynsmyndighet och det är de som ska utreda ett eventuellt tjänstefel. Lycka till och tack för att du vände dig till oss!

Avvisa/avlägsna och porta personer

2019-03-08 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Kan man avvisas/avlägsnas av ordningsvakt eller polis och i samband med avvisningen/avlägsnande portas från ett "centrum" (en byggnad som har många olika affärer för allmänheten att handla i) om man fotograferar/filmar där även om det råder fotograferingsförbud?Notera: centrumet inte är ett skyddsobjekt med fotograferingsförbud.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det framgår inte av din fråga varför det rådde fotoförbud eller vad som föranledde ordningsvakternas beslut men jag ska ge mig på ett par möjliga förklaringar. Störande av allmän ordningOrdningsvakter (och självklart polis) har rätt att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna enligt polislagen 13 § (PL). Vad som utgör den allmänna ordningen kan variera beroende på platsen eller de ordningsregler som gäller där. Ett störande beteende på ett bibliotek behöver alltså inte utgöra detsamma på en rockkonsert. Detta är en bedömningssport och personen som beter sig normbrytande anser inte alltid att den är störande. En tumregel kan vara att ett avvisande föranleds av att personens beteende kan upplevas negativt störande för nog många personer.Avvärjande av straffbelagd handlingDetsamma som ovan gäller för att kunna avvärja en straffbelagd handling. Bedömer ordningsvakter att någon fotograferat i syfte att begå brott har de rätt till de ovan nämnda tvångsåtgärderna. Det finns fler anledningar till fotoförbud än att platsen är ett skyddsobjekt. Många butiker vill inte att man fotograferar varken varor, butiker eller personal på grund av säkerhetsskäl. Det kan till exempel handla om förberedelse till stöld eller rån enligt brottsbalken 8 kap. 12 § (BrB). Det skulle också kunna röra sig om ett ofredande enligt BrB 4 kap. 7 § eller om man i hemlighet fotograferat eller filmat en ovetande person i ett omklädningsrum eller liknande, alltså kränkande fotografering enligt BrB 4 kap. 6 a §. Porta personerNär det gäller frågan om att porta personer så är svaret nej. Man kan inte porta personer från allmänna platser. Däremot finns ett utrymme för näringsidkare att välja vilka de vill sälja varor till. Väljer butiken att inte sälja till en person så har man förstås i praktiken ingenting kvar där att göra. Man kan dock inte hindra en person från att försöka igen eller tvinga en butik att sälja varor till någon de inte vill sälja till.I detta ska nämnas att ett beslut att avvisa eller avlägsna en person oftast inte omprövas under samma dag utan återkommer personen till den plats hen blivit avvisad från finns risk att personen blir tillfälligt omhändertagen eftersom de tidigare åtgärderna som tagits inte fungerat. Hoppas du fått hjälp med din fråga!

Får man ifrågasätta en ordningsvakt?

2019-05-11 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag pratade med en ordningsvakt nyligen då jag hade klagomål på en av hans kollegor. Han frågade mig om jag ifrågasätter deras sätt att jobba och så sa han efter det att "du vet att det är olagligt va?" Jag vet att man inte får hindra en ordningsvakt att utföra sitt jobb och att det är straffbart men jag funderar på hur det ligger till gällande om man får ifrågasätta en ordningsvakt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ifrågasätta en ordningsvakts arbetssätt är absolut inte olagligt och ordningsvakten som sa till dig att ett sådant ifrågasättande är olagligt uppvisade stor oförståelse för sitt arbete genom att säga detta till dig. Att en ordningsvakt har en sådan uppfattning, att det skulle vara olagligt att ifrågasätta hens arbete, är i själva verket en allvarlig rättssäkerhetsbrist eftersom ordningsvakter i viss utsträckning har samma befogenheter och skyldigheter som poliser. Dessutom får ordningsvakter och poliser aldrig ingripa eller vidta åtgärder mot enskilda utan att ha lagstöd för det! Därför är det allvarligt att den ordningsvakt som du pratade med sa till dig att du i princip inte får ifrågasätta hens arbete, eftersom detta är ett rent felaktigt påstående som inte har något stöd i lag.Precis som du skriver i din fråga är det olagligt att hindra en ordningsvakt från att utföra sitt jobb. För att ett sådant hindrande ska vara olagligt krävs dock att det kan räknas som något av de brott som finns i brottsbalken 17 kap. 1, 2 och 4 §: våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman respektive våldsamt motstånd. Att enbart diskutera och ifrågasätta en ordningsvakts arbetssätt är alltså inte brottsligt så länge det inte innefattar våld eller hot om våld eller någon annan otillbörlig gärning.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Tystnadsplikt för ordningsvakter

2019-05-06 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej .. En väktare som jobbar i en galleria blir uppringd av en anställd på en galleria efter att en pers åker dit för snatteri.. Vakten säger att han har tystnadsplikt och kan inte berätta för andra butiksanställda vad som hände .. Dagen efter har han spridit det till alla butiker i gallerian .. Hur funkar det? Har han tystnadsplikt eller har vakten rätt att berätta för alla butiker i gallerian om att den personen åkte dit för snatteri? Eller har han rätt att sprida detta ?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Med tanke på de otaliga gånger allmänheten felaktigt gör skillnad på väktare och ordningsvakter så kommer jag att besvara frågan utifrån det fall att du misstagit dig och haft med en ordningsvakt att göra. Detta skulle kunna vara sannolikt då din fråga handlar om bevakningspersonal på en galleria, vilket hör till ett av ordningsvakternas huvudsakliga arbetsområden. Väktare i gallerior är numera ganska ovanligt. Nedan kommer jag därför att lista de viktigaste skillnaderna mellan väktare och ordningsvakter, deras uniformer och vilka de vanligaste lagarna de arbetar med är. OrdningsvakterMan ser skillnad på ordningsvakter och väktare genom uniformen. Ordningsvakterna är ett komplement till polismyndigheten och rekryteras, utbildas (privata utbildare kan förekomma men polisen godkänner ytterst samtliga personer) och är underställd polismyndigheten. De har därför enhetliga blå uniformer, dock ljusare än polisens, även om de kan tillhöra separata bevakningsföretag. Uniformen har beteckningen "ordningsvakt" på armarna vid axeln samt på ryggen. Ordningsvakterna bär även lilla riksvapnet enligt lagen om Sveriges riksvapen 3 §, alltså en symbol för att ordningsvakterna är myndighetspersoner. Tillämplig lagstiftningOrdningsvakterna har befogenheter som till vissa delar delas med polismyndigheten på grund av deras uppdrag och räknas som tjänstemän. Ordningsvakternas huvudsakliga lagstiftning är lagen om ordningsvakter (LOV), delar av polislagen (PL), lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB), rättegångsbalken (RB) m.fl. Ordningsvakterna arbetar med att avvisa, avlägsna och tillfälligt omhänderta ordningsstörande personer enligt PL 13 § och/eller berusade/påverkade personer enligt LOB 10 §. De har även, precis som alla medborgare, rätt att gripa den som begår brott på vilket fängelse följer i straffskalan, på bar gärning och flyende fot enligt RB 24 kap. 7 § 2 st. Väktare Väktare har egna uniformer knutna till sitt bevakningsföretag och ska bära emblemet "väktare" på uniformens vänstra sida i brösthöjd. Bevakningsföretagets logga ska också finnas och det får inte förekomma logotyper, knappar eller annat som kan misstas för att höra till polismyndigheten eller försvarsmakten. Väktare utbildas till störst del av bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA) som ägs av de stora auktoriserade bevakningsföretagen och facket (även här förekommer privata utbildare). Väktare förordnas av Länsstyrelsen och granskas av samma myndighet. Väktare agerar under samma lagstiftning som vanliga medborgare med undantag för batongen som får bäras efter erforderlig utbildning enligt FAP 573-1 och att de har ett förstärkt rättsskydd vilket innebär att våld mot väktare under tjänsteutövning juridiskt anses som våld mot tjänsteman enligt brottsbalken 17 kap. 1 § trots att de inte är tjänstemän i övrigt. Tillämplig lagstiftning Väktare arbetar inom samma ram som alla andra medborgare. De har alltså rätt att gripa personer som begår brott på vilket fängelse följer i straffskalan, på bar gärning och flyende fot enligt RB 24 kap. 7 §. Tystnadsplikt för ordningsvakterNu när vi rett ut begreppen något så kan man se att skillnaderna mellan dessa är ganska stora, både uniformsmässigt och befogenhetsmässigt. Även skyldigheterna skiljer sig alltså åt mellan dessa två yrkesgrupper, främst på grund av att den ena, ordningsvakterna, som sagt är tjänstemän. I lagen om ordningsvakter 11 § står att ordningsvakten har tystnadsplikt om det hen får veta genom tjänsten. Påföljderna för tjänstefelet brott mot tystnadsplikten finns i brottsbalken 20 kap. 3 §.Tystnadsplikt för väktare För väktare finns ingen lagstadgad tystnadsplikt. Däremot kan såklart väktare som alla andra göra sig skyldiga till förtal enligt brottsbalken 5 kap. 1 §. Det ska dock sägas att om den spridna uppgiften är sann och det finns skäliga omständigheter till att personen spritt uppgiften ska den inte dömas till ansvar. Det blir således en bedömningsfråga, dels vilken skada personen som omtalas lider och vilka konsekvenser spridningen av uppgiften får i övrigt. Hoppas du kan identifiera vilken yrkesgrupp du haft att göra med eftersom påföljderna för en ordningsvakt kan bli allvarliga och att du fått svar på din fråga!

Får väktare kontrollera körkort?

2019-03-25 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Kan ett bevakningsföretag kräva att få se körkort eller är det bara polisen som kan det? Jobbar på ett företag där företaget har bett att det anlitade bevakningsföretaget skall kolla körkort på förare som kör på området.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Väktare som arbetar för ett bevakningsföretag har väldigt få särskilda befogenheter, till skillnad från ordningsvakter eller poliser. I själva verket har väktare samma lagliga befogenheter som alla andra medborgare. I vissa fall kan dock väktare ges särskilda befogenheter som annars är förbehållna polisen eller ordningsvakter. Väktare kan exempelvis tillåtas att bära skjutvapen i tjänsten, använda handfängsel vid envarsgripanden samt bära batong. Vad gäller väktares möjlighet att kontrollera körkort finns det ingen särskild bestämmelse som ger dem rätt att göra detta. Det innebär dock inte att väktare inte får kräva att en person som vistas på ett område kan legitimera sig. Väktaren kan alltså kräva att en person visar att hen har rätt att vistas på det område som väktaren har i uppdrag att bevaka. I en väktares uppgifter ingår ju ofta att se till att obehöriga inte får tillträde till en viss plats, och för att avgöra om personen är obehörig eller inte kan väktaren kräva att personen uppvisar en identifikationshandling av något slag.Svaret på din fråga är alltså att en väktare får kräva att personer som vistas på det område som väktaren har i uppdrag att bevaka kan bevisa att de har rätt att vara där. Det skulle t.ex. kunna innebära att kontrollera en persons körkort.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Reglering offentliga tillställningar

2019-02-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |https://lagen.nu/1993:1617#K1Hej. Jag tittar på att arrangera en bröllopspicknick efter en vigsel i offentlig miljö. Jag tänkte t.ex en park eller naturområde som kan sägas vara en kommuns mark.Jag tänker att det kan finnas en del gråzoner här som är bra att reda ut. Jag tar upp dem i ordning och undrar vad som gäller:- Om man är kring 40 personer- Om man vill, tillsammans med egen köpt mat, äta picknick- Lägga ut filtar, kuddar, kanske ett bord på marken- Helst dricka egen medhavd alkohol...Alltså en typ av fest/picknick i offentlig miljö. Kan det variera från kommun till kommun? Behövs polistillstånd, eller var går gränsen? Kan man avhysas från platsen på grund av någon anledning?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller den tänka arrangerade bröllopspicknicken, är den att anse som en tillställning i ordningslagens mening. Detta eftersom du planerar att hålla den i en offentlig miljö med festligheter (2 kap 3 § p3 OL.). Frågan om ditt arrangemang är att betrakta som offentligt är av betydelse eftersom det då krävs tillstånd (2 kap 4 § 1 st. OL). För att tillställningen ska ses som offentlig krävs som huvudregel att du arrangerar picknicken för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Eftersom du planerar att hålla arrangemanget för en mindre krets personer samt att den inte är öppen för allmänheten skulle jag bedöma den som privat tillställning i lagens mening. Du behöver alltså inte söka tillstånd för arrangemanget.Viss anmälningsplikt Du kan dock behöva anmäla detta trots att det inte krävs tillstånd enligt 2 kap 5 § OL. Jag rekommenderar dig därför att göra en anmälning till Polismyndigheten i god tid innan arrangemanget. Detta görs skriftligen till Polismyndigheten senast en vecka innan arrangemanget (2 kap 7 § OL). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,