Får väktare kontrollera körkort?

FRÅGA
Kan ett bevakningsföretag kräva att få se körkort eller är det bara polisen som kan det? Jobbar på ett företag där företaget har bett att det anlitade bevakningsföretaget skall kolla körkort på förare som kör på området.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Väktare som arbetar för ett bevakningsföretag har väldigt få särskilda befogenheter, till skillnad från ordningsvakter eller poliser. I själva verket har väktare samma lagliga befogenheter som alla andra medborgare. I vissa fall kan dock väktare ges särskilda befogenheter som annars är förbehållna polisen eller ordningsvakter. Väktare kan exempelvis tillåtas att bära skjutvapen i tjänsten, använda handfängsel vid envarsgripanden samt bära batong.

Vad gäller väktares möjlighet att kontrollera körkort finns det ingen särskild bestämmelse som ger dem rätt att göra detta. Det innebär dock inte att väktare inte får kräva att en person som vistas på ett område kan legitimera sig. Väktaren kan alltså kräva att en person visar att hen har rätt att vistas på det område som väktaren har i uppdrag att bevaka. I en väktares uppgifter ingår ju ofta att se till att obehöriga inte får tillträde till en viss plats, och för att avgöra om personen är obehörig eller inte kan väktaren kräva att personen uppvisar en identifikationshandling av något slag.

Svaret på din fråga är alltså att en väktare får kräva att personer som vistas på det område som väktaren har i uppdrag att bevaka kan bevisa att de har rätt att vara där. Det skulle t.ex. kunna innebära att kontrollera en persons körkort.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
"OBS! Att en väktare kan kräva att en person ska identifiera sig innebär dock inte att väktaren får företa t.ex. en kroppsvisitation mot personen. Sådana ingripanden är förbehållna polisen." Joakim Raivio detta är en mycket olycklig och ett direkt felaktigt påstående. Jo väktare får visst skyddsvisitera (som det egentligen heter). Med förbehållet att personen är gripen genom envar. Ex Frågeställaren är obehörig på ett skyddsobjekt, sedan 1/7 -18 gäller intrång normalgraden upp till 2år i fängelse och i fall av ringa brott böter och fängelse i upp till 6 månader. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/en-skarpt-straffrattslig-reglering-av-obehorigt_H501F%C3%B6U17 Pratar vi skyddsobjekt med skyddsvakt (frågeställaren benämnde "bevakningsföretag") Skyddsvakter tillhandahållas bland annat av av bevakningsföretag. Skyddslag (2010:305) "10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet 1. uppge namn, födelsetid och hemvist, 2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling, samt 3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen. 11 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras eller för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag. 12 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras avvisa, avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet, om personen 1. överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag, 2. vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist eller lämnar uppgift om detta som skäligen kan antas vara oriktig, 3. vägrar att underkasta sig kroppsvisitation, eller 4. vägrar att finna sig i undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg. 13 § En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet. 14 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta föremål i beslag, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkade." https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skyddslag-2010305_sfs-2010-305 Mvh Dennis
2019-04-26 09:55
Hej Dennis, tack för din kommentar. Det du skriver i din kommentar är helt riktigt, dvs. väktare kan under vissa förutsättningar kroppsvisitera personer och skyddsvakter har särskilda befogenheter att utföra kroppsvisitationer. Väktare får, precis som alla andra medborgare, företa en kroppsvisitation (skyddsvisitation) i samband med ett s.k. envarsgripande. Detta följer av bestämmelserna i rättegångsbalken 24 kap. 7 § andra stycket och polislagen 29 § första och andra stycket samt 19 § första stycket 1. Förutsättningen för att väktaren ska få kroppsvisitera är att väktaren har gripit en personen som begått ett brott på vilket fängelse kan följa och att personen påträffats på bar gärning eller flyende fot. Såvida inte personen har begått något sådant brott och sedan blivit gripen av väktaren finns det alltså inte någon laga grund för en vanlig väktare att kroppsvisitera personen. Det jag menade med påståendet i själva svaret på frågeställarens fråga är att en vanlig väktare inte i rent förebyggande syfte eller i kontrollsyfte får utföra en kroppsvisitation mot personer som uppehåller sig på platsen, vilket polisen och skyddsvakter får göra (sådana befogenheter finns i skyddslagen). Väktare får alltså endast kroppsvisitera en person som befinner sig på ett område om personen begått ett brott på platsen eller begått ett brott genom att uppehålla sig på platsen, vilket exempelvis kan vara fallet om platsen är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen. Om det nu skulle vara så att bevakningsföretaget i frågan tillhandahåller skyddsvakter som ska bevaka ett visst skyddsobjekt får de, precis som du uppgett, utföra kroppsvisitationer och ID-kontroller i enlighet med bestämmelserna i 10-16 §§ skyddslagen. Det är dock viktigt att påpeka att skyddsvakt och väktare är två helt olika saker och att vanliga väktare inte har de befogenheter som skyddsvakter och poliser har enligt bestämmelserna i skyddslagen. I mitt svar redogjorde jag endast för vad som gäller för väktare och inte för vad som gäller för skyddsvakter. Jag får dock medge att formuleringen i mitt svar till frågeställaren var otydlig och jag har därför valt att ta bort det aktuella textstycket så att framtida missförstånd kan undvikas. Tack för att du tog dig tid att påpeka denna brist! Mvh Joakim Raivio
2019-05-04 18:29
Hejsan, ursäkta att jag lånar frågan till något ytterligare Jag vet att väktare får legitimera, men har dom rätt på uppdrag av ett företag och kräva referensnummer? Enligt transportstyrelsen har inte ens polisen rätt och kräva det om dom ringer transportstyrelsen samt du ska aldrig visa det för någon då det skyddas utav sekretess Har ett samtal inspelad ifrån mitt samtal med transportstyrelsen om det Och eftersom det är sekretess skyddat kan aldrig någon kräva det. Då det är bara myndigheter som har tillgång till det ( som tex din sjukjournal på sjukhuset) Men det är ett problem jag har då ett företag kräver och få se och skriva ner det, för deras säkerhet Jag hävdar att dom inte kan kräva det, men dom menar på att dom vill se så alla som åker in på området har körkort, men transportstyrelsen säger att det hjälper dom inget om dom skriver ner numret då det är transportstyrelsen som beslutar om en person i frågan som undrar ska få ta del av det? ( Samt vill man veta om någon har körkort måste man skicka ansökan till transportstyrelsen ) Så kort och gott, kan någon KRÄVA/ BEODRA mig visa eller skriva ner referensnummret ifrån mitt körkort? Jag tycker jag har klara bevis ifrån mitt samtal ifrån transportyrelsen., Men värkar inte hjälpa. ( Frågar då efter min chef nu också beodrar mig att visa det nu efter någon veckas utredning på jobbet )
2019-05-31 15:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (44)
2019-10-15 Ordningsvakter neka underåriga
2019-10-02 Väktare om dömd för brott
2019-09-29 Ordningsvakter som utfört en skyddsvisitation
2019-05-19 Får en väktare avvisa någon? Även fråga om väktares bemötande mot enskild.

Alla besvarade frågor (73867)