Indrivning av CSN-skulder i utlandet och preskription

2012-01-30 i CSN
FRÅGA |Hur är möjligheter för CSN att driva in studieskulder från USA, när lånet är preskriberat/ej preskriberat?
Louise Modin |Hej! Det är kronofogden som driver in skulder för CSN, alternativt ett inkassobolag. Det som de gör är att de väcker talan i domstol där personen befinner sig och genom en dom i det landet/delstaten så kan de driva in skulden. Preskriptionstiden är 10 år, och den börjar räknas från dagen då sista utbetalningen gjordes eller då sista kontakten var mellan dig och CSN. Kontakten kan vara ett årsbesked eller ett krav på skulden. Med vänlig hälsning,

Preskription - Studiestöd

2011-08-25 i CSN
FRÅGA |Läser i tidningarna att preskriptionstiden för CSN lånen har utökats till 25 år samt att hela lånebeloppet kan krävas åter på en gång. Är detta sant och när började detta gälla? Vore tacksam att få detta förklarat och uträtt.
Carina Persson |Hej! Det stämmer att preskriptionstiden för CSN-lån har utökats till 25 år, se 6 kap 12 § studiestödslagen https://lagen.nu/1999:1395. Återbetalning av studielån och återkrav av studiestöd (studiebidrag+studielån) preskriberas 25 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Preskriptionen avbryts t.ex. genom att gäldenären (den som fått studielån/studiestöd) gör en inbetalning eller att borgenären (CSN) skickar en skriftlig påminnelse till gäldenären, 5 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid löpa från dagen för avbrottet, 6 § preskriptionslagen. Ändringen i studiestödslagen skedde den 1 juli 2011 och gäller endast för lån som inte har preskriberats före detta datum. När det gäller krav på återbetalning av hela lånebeloppet kan detta ske om låntagaren har fått påminnelse och krav och trots det inte har betalat, 4 kap 27a § studiestödslagen. Då sägs studielånet upp till omedelbar betalning. Enligt förarbetena skall bestämmelsen tillämpas restriktivt och i normalfallet bör det krävas att hela årsbeloppet som förfallit till betalning är obetalt (proposition 2009/10:141 s. 21 f och 58 f). Bestämmelsen trädde i kraft 1 juli 2010. Vänliga hälsningar

Studiemedel utomlands - beräkning av aktuella tidsfrister

2011-07-17 i CSN
FRÅGA |Hej Vi undrar vad menas med Studiestödslagena kap 3 Studiemedel för studier utomlands 23 § Studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige om den studerande har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren. När räknar man att man varit bosatt i Sverige i minst två år om man som min dotter har har varit bosatt i Sverige hela sitt liv men arbetat och varit bosatt i Norge under perioden 10 aug 2008 18 dec 2010. Enligt mina beräkningar har hon varit bosatt i Sv. under den ovananämnda femårsperioden alltså från 10 aug 2005 tom den 10 aug 2008 vilket ger totalt 3 av de fem åren som lagen föreskriver. Dessutom har hon bott hemma och studerat ( bosatt i Sverigie igen sedan den 18 dec 2010 tom idag). Min fråga är: Kan CSN anse att de har rätt att räkna de fem åren tillbaka i kap3 §23 i tiden från den 22 augusti 2011, för att hennes studier i USA börjar då? Ska de inte räknas då hon har varit BOSATT i Sverige så som det står i paragraf §23? Tacksam för svar skyndsamt CSN hävdar att hon inte är berättigad till bidrag... har de rätt att göra så?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Studiestödslagen (1999:1395) kan man kika i här: https://lagen.nu/1999%3A1395. Precis som du skriver står det i 3 kap. 23 § första stycket studiemedelslagen att ”studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige om den studerande har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren.” Lagstiftaren har alltså infört ett krav på två års sammanhängande bosättning i Sverige under de senaste fem åren för att den studerande ska beviljas studiemedel för studier utanför Sverige. Det är ett krav på anknytning till Sverige som gäller lika för alla oberoende av medborgarskap, folkbokföring m.m. Det uttrycks inte direkt i lagtexten vad som menas med ”bosättning” men i förarbetena (prop. 2004/05:111, sidan 64) kan man utläsa att det bostadsbegrepp som ska användas är det som man använder i socialförsäkringslagstiftningen, det vill säga att personen i fråga anses bosatt i Sverige då personen har sin egentliga hemvist här i landet. Med uttycket ”de senaste fem åren” avses +de senaste fem åren innan personen ifråga börjat att studera+. Såvitt jag förstår har CSN därför gjort ett korrekt beslut då de funnit att femårsperioden sträcker sig från den 22 augusti 2006 till den 22 augusti 2011. Nästa fråga är då om din dotter varit bosattt i Sverige under en sammanhängande tidsperiod om två år under den aktuella femårsperioden.För att förtydliga kan nämnas att det inte är möjligt att lägga samman bosättningsperioder och på så vis ”samla ihop” till två år utan det måste röra sig om bosättning i Sverige under två år i följd inom den aktuella femårsperioden. Eftersom din dotter varit bosatt i Norge mellan den 10 augusti 2008 och den 18 december 2010 har hon ännu lyckats samla ihop en sammanhängande tidsperiod om två år. Det är mycket olyckligt att det verkar röra sig om ynka 12 dagar för att den sammanhängande tvåårsperioden ska vara uppfylld. Mellan den 22 augusti 2006 och första bosättningsdagen i Norge (10 augusti 2008) hann det förflyta ett år och 353 dagar. Mitt tips till er är att skriva till CSN och förklara er situation. Det är inte omöjligt att de kan finna att din dotter ändå får anses ha varit bosatt i Sverige under två år. Det är viktigt att ni noga förklarar era skäl till varför de bör ompröva beslutet. Hoppas att mitt svar varit till hjälp! Vänligen, Paulina Nilsson

Studielån

2010-05-01 i CSN
FRÅGA |Räknas CSN lån som ett eller flera lån. Tog lån under 1999, 2000 och 2001. Har för mig att man ansökte och fick lånen utbetalda varje termin om man klarat studimålet. Skulle det kunna innebära att lånen har olika preskriptionsår?
Emelie Gärde |Hej! Det räknas som ett lån trots att man söker för varje. Om du väljer att avbryta dina studier och ta ett friår får du börja betala tillbaka på det lån som du har tagit. Om du senare väljer att återuppta studierna igen så är du inte återbäringsskyldig under den tiden som du åter uppbär studiemedel och även de nya utbetalningarna räknas till det "gamla" lånet. Du kan alltså inte ha flera CSN lån utan allt räknas som ett och samma. Med vänliga hälsningar

Ny preskribtionstid för CSN-lån, gäller detta retroaktivt?

2011-11-18 i CSN
FRÅGA |Hej, jag har läst att preskriberingstiden för CSN lån har ökats från 10 till 25 år. Gäller detta retroaktivt? Dvs., om man tog lån 15 år sedan, är det nu 10 år kvar av preskriberingstiden? Med vänlig hälsning
Fanny Olsson |Hej! Enligt 6 kap. 12 § Studiestödslagen (1999:1395) preskriberas en fordran som avser återbetalning av studielån eller återkrav av studiestöd efter 25 år. Enligt övergångsbestämmelserna till detta lagrum gäller detta även fordringar som uppkommit före den 1 juli 2011 (det datum då bestämmelsen började gälla) så länge inte fordringen redan preskriberats innan den 1 juli 2011. Så om fordringen redan, som i ditt exempel, preskriberats för fem år sedan kan den inte "väckas" på nytt men om den enligt de förut gällande reglerna skulle ha preskriberats om ex. 2 år är det nu istället 17 år kvar till preskribtionstiden går ut. Vänligen,

Studiestöd vid utlandsstudier

2011-07-20 i CSN
FRÅGA |Hej Vi undrar vad menas med Studiestödslagena kap 3 Studiemedel för studier utomlands 23 § Studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige om den studerande har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren. Min fråga är: Kan CSN anse att de har rätt att räkna de fem åren tillbaka i kap3 §23 i tiden från den 22 augusti 2011, för att hennes studier i USA börjar då? Ska de inte räknas då hon har varit BOSATT i Sverige så som det står i paragraf §23? Tacksam för svar skyndsamt Mvh Ariane von Zedlitz
Louise Modin |Hej! För att någon ska få studiestöd för studier utomlands så måste den personen, från datumet för studierna, bott i Sverige i minst två år under de senaste fem åren. Tiden om fem år räknas alltså från starten av studierna och sen bakåt i tiden och under två utav dessa fem år måste personen varit bosatt i Sverige. Bosättningskravet är vanligtvis att personen är folkbokförd i Sverige. Det finns några undantag om personen bor utomlands, som att vara statlig anställd och arbeta utomlands genom tjänsten eller om man studerar utomlands utan studiemedel och var bosatt i Sverige innan. Jag hoppas att det ger lite klarhet i det hela. Med vänlig hälsning

Preskription för CSN-lån

2010-08-09 i CSN
FRÅGA |Om man inte har fått några skuldbrev från CSN i utlandet, och har nu fått inkassobrev efter 11 år, har skulden preskriberats då? Eller har dom fortforande rätt att driva in skulden?
Louise Modin |Hej! I Sverige gäller en preskriptionstid på 10 år för fodringar och därmed även för skulder till CSN, det står i 1 och 2 paragrafen preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130). Tiden på 10 år räknas från det att du skulle börja betala tillbaka skulden till CSN. Under dessa 10 år kan preskriptionen avbrytas på olika sätt och avbryts preskriptionstiden så börjar en ny preskriptionstid på 10 år att räknas från avbrottet, 6 paragrafen preskriptionslagen. Det som räkans som preskriptionsbrytande är att CSN eller inkasso skickar en betalningsuppmaning till dig, att du betalar en del av skulden eller att CSN skickar ett årsbesked eller likande, det står i 5 paragrafen preskriptionslagen. CSN kan skicka till den adress som du är folkbokförd medan inkasso kan skicka till utlandet. Det du kan göra om du inte har hört något ifrån CSN eller inkasso under 10 år, är att du skriver till CSN att deras skuld är preskriberad. Du bör även ta samma kontakt med inkassobolaget. Har det gått mer än 10 år har de inte rätt att driva in skulden. Med vänlig hälsning

Får CSN avvisa en ansökan utan namnunderskrift utan att först ha kontaktat den berörde?

2010-04-07 i CSN
FRÅGA |Hej, Det är som så att jag sökt studiemedel hos CSN. När jag postade handlingarna till CSN visade det sig att jag glömt att underteckna handlingarna. Efter en tid får jag besked från CSN som meddelar att min ansökan avslagits eftersom den saknade underskrift. Jag undrar därför om CSN har rätt att avslå min ansökan utan att ens uppmärksamma mig om att jag glömt att underteckna handlingarna?
Emelie Gärde |Hej! Att bevilja eller avslå är ett beslut i saken. Sådant beslut tas på materiella grunder, dvs kraven för beviljande av just studiemedel. Enligt studiestödsförordningen 3 kap 36 § skall en ansökan vara egenhändigt undertecknad, se https://lagen.nu/2000:655#K3. CSN är en förvaltningsmyndighet och skall följa förvaltningslagens regler, se https://lagen.nu/1986:223. De borde ha upplyst dig om att underteckning saknades, då de enligt 4 § förvaltningslagen skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen kan lämnas i form av till exempel anvisningar om hur den enskilde författar en ansökan eller upplysningar om ytterligare handlingar som denne bör bifoga. Följden av eventuella brister i handlingen blir inte att talan omedelbart avvisas, utan förvaltningsmyndigheten skall upplysa om vad som krävs för att handlingen skall bli fullständig och kunna läggas till grund för en saklig prövning. Förvaltningsmyndigheten har ålagts en serviceskyldighet och skall vägleda den enskilde och ge honom anvisningar om hur handlingen bör kompletteras. Se även 7 § förvaltningslagen där det stadgas att myndigheten skall underlätta för den enskilde att ha med den att göra. Hör gärna av dig om du har fler frågor.