Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?

2021-10-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Enligt 37 kap. 1 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen råder sekretess endast för "skälen" i beslut i t.ex. ärenden om uppehållstillstånd som flykting. Jag undrar vad som avses med "skälen"? Avses t.ex. vad som i beslutet framgår om sökandens yrkanden och grunder som en del av "skälen"?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline."Skäl" betyder i ett juridiskt sammanhang en motivering till ett beslut av något slag. Ett myndighetsbeslut i ett ärende skall innehålla de skäl som har lett fram till beslutet. Ett beslut av migrationsverket om uppehållstillstånd är ett sådant beslut. Skäl är alltså de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Sökandens yrkanden och grunder kan absolut vara en del av skälen till ett beslut. Sekretessen för skälen till ett beslut kan, förutom uppgifter om den berörde enskilde personliga förhållanden också gälla uppgifter om andra personers personliga förhållanden. Det är därför skälen är sekretessbelagda.Hoppas jag kunnat besvara dig fråga. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Behöver jag serveringstillstånd för att sälja alkohol på privat festival?

2021-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Jag ska anordna en liten festival där en bestämd grupp personer med ett gemensamt intresse för musik kommer att delta. Jag har hyrt en festplats utomhus men med staket och som är en offentlig plats. Behöver jag söka tillstånd för att sälja alkohol utan vinstintresse? Vinsten kommer enbart att gå till att finansiera andra poster.Med vänlig hälsning
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Lagen som reglerar försäljning av alkohol är Alkohollagen (2016:1622). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar.ServeringstillståndHuvudregeln enligt svensk lag är att för försäljning av alkohol krävs tillstånd av den kommunen ( 8 kap 1§ Alkohollagen). Det finns dock undantag från denna regel.Undantag från serveringstillståndet.Enligt alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om serveringen1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. (8 kap 1a§ Alkohollagen)För enstaka helt privata arrangemang där serveringen av alkohol bedrivs till självkostnadspris krävs alltså inget tillstånd. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att dra en säker slutsats gällande din festival. Om alla de tre ovanstående kriterierna är uppfyllda får du servera alkohol utan alkoholtillstånd. Jag ska göra mitt bästa och utreda frågan med den information jag harReglerna i förhållande till din festivalFörsäljningen av alkohol får endast avse ett enstaka tillfälle. Försäljningen av alkohol måste alltså vara en enskild och isolerad händelse. Du kan alltså bara sälja alkohol en dag(ett tillfälle). Om din festival ska pågå fler dagar än en så måste du ha alkoholtillstånd eftersom det då inte är ett enstaka tillfälle alkoholförsäljningen sker.Försäljningen får endast ske till i förväg bestämda personer. Jag tolkar informationen jag fått av dig som att så är fallet. Jag tolkar det som att festplatsen är utomhus, men avgränsad med staket. Jag förstår tyvärr inte på frågan om festplatsen är offentlig eller inte. Det får alltså inte röra sig om ett öppet evenemang, utan serveringen får bara innefatta dessa i förväg bestämda personer. Annars finns det risk att det blir en offentlig tillställning på offentlig plats där alkohol bara får förtäras om det sker vid en servering med tillstånd. Det står i ordningslagen (2 kap 18 §).Försäljning ska endast ske utan vinstintresse. Med självkostnadspris avses att deltagarna inte betalar mer för dryckerna än inköpspriset för dessa. Något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen får inte finnas. Du kan alltså inte sälja alkohol för högre pris än du själv köpt in den för. Du kan inte heller ta inträde, eftersom att det ska ske utan annan kostnad för deltagarna än inköpspriset på dryckernaServeringen får inte äga rum i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol(t.e.x bar, restaurang eller nattklubb). Jag tolkar det inte som att detta är fallet för dig.SlutsatsJag kan som sagt tyvärr inte dra en säker slutsats eftersom jag inte har all information, men om de tre ovanstående kriterierna i Alkohollagen är uppfyllda kan du sälja alkohol utan serveringstillstånd.Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor. Lycka till med din festival och hoppas ni har det roligt!Med vänlig hälsning,

Tillåtet för arrangör att kräva vaccinbevis/PCR-test?

2021-10-05 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej Är det tillåtet för företag så som Comic con Stockholm att kräva vaccinbevis eller pcr-tester m.m. för att man ska få komma in?Enligt mig känns det väldigt mycket som diskriminering.Tack på förhand.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga.I Sverige har vi en princip som heter avtalsfrihet. Den innebär att som huvudregel får privata aktörer(såsom Comic con) bestämma helt själv vem de ingår ett köpeavtal med, samt på vilka villkor detta sker. Om de har som villkor att man ska vara vaccinerad/ha PCR-test för att man ska få gå deras evenemang är detta som huvudregel okej, hänförligt till avtalsfriheten.Det finns dock undantag i svensk lag som inskränker på avtalsfriheten. Diskriminering är en av de undantagen. Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, eller bostäder till allmänheten eller anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.(Diskrimineringslagen 12§).Diskriminering innebär b.l.a att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation (Diskrimineringslagen 4§). Detta skulle kunna vara att inte bli insläppt på ett evenemang.Dock så måste Comic Cons särbehandling av icke-vaccinerade för att det ska utgöra diskriminering ha samband med en diskrimineringsgrund. Det finns sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.(Diskrimineringslagen 1§).Att särbehandla folk som är ovaccinerade har inte samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Därför så utgör Comic Cons krav inte diskriminering. Att till exempel neka någon inträde på grund av dennes kön eller sexuella läggning utgör däremot diskriminering, eftersom att det är en negativ särbehandling som har samband med en diskrimineringsgrund.Hoppas jag kunnat svara på din fråga! Hör av dig igen om du har fler frågorVänliga hälsningar,