Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?

2021-09-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om jag inte förstår ett begrepp i en lagtext till exempel bestämmelsen i 16 kap. 4 § utlänningslagen, där det står, "Mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar skall handläggas skyndsamt" och jag vill veta vad begreppet skyndsamt betyder och det står inte förklarat i någon författning, i vilka källor ska jag då söka svaret i?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur tolkar man lagtext?När det kommer till tolkning av specifika ord i lagtext är det vissa rättskällor man kan kika i för att förstå hur begreppet ska tolkas. Rättskällor som används för att tolka lagen är t.ex. förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur. För att veta hur man ska tolka ett begrepp kan man alltså använda sig av dessa källor för att få klarhet i hur begreppet varit avsett att förstås.Hur ska begreppet "skyndsamt" förstås i 16 kap 4 § utlänningslagen?Enligt förarbeten till lagen uttalas att föreskriften om skyndsamhet innebär att mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar bör handläggas som s.k. förtursmål.Det innebär att mål av detta slag ska få förtur i migrationsdomstolen. Det ska alltså hanteras före andra mål. Det går inte att utläsa någon särskild tidsgräns för hur lång tid det får ta. Vad begreppet "skyndsamt" innebär är alltså att målet ska få förtur och att det därför inte ska ta för lång tid. Under t.ex. en migrationskris kan det ta längre tid eftersom det då kan finnas flera sådana mål som ska ha förtur. Då blir det en lång kö av handläggningar vilket givetvis gör att det kan ta längre tid än under perioder då det inte inkommer lika många mål av detta slag.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

2021-04-09 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Om en förskola lägger ut bilder där man kan se delar av barns ansikte och bilder på barns namn på öppna Facebook grupper och instagramkonton. Är det okej enligt GDPR eller går det under något annat?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör behandling om personuppgifter vilket regleras i Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR). Syftet med denna lag är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.PersonuppgiftEn personuppgift är all typ av information som kan knytas an till en identifierbar person (art 4 punkt 1 GDPR). Det kan alltså röra sig om bilder, namn, adress, personnummer osv. Barns personuppgifter är extra skyddade av GDPR eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter.För att få använda bilder och namn på sociala medier krävs som utgångspunk samtycke (art 6 GDPR). Samtycket ska vara frivilligt och avse just det särskilda syftet som uppgifterna samlas in för - det får inte råda någon tvekan om vad personen samtycker till beträffande hur uppgifterna ska behandlas. Den som samtycker måste alltså ha fått information om vad uppgifterna ska användas till för att kunna ta ställning till och förstå vad den samtycker till.Om barnen är under 13 år krävs att man inhämtar samtycke till barnets vårdnadshavare (art 8 GDPR). Samtycke bör inhämtas inför varje publicering.SammantagetDet är inte tillåtet att publicera bilder på barn på förskolans sociala medier med varken namn och bild utan att inhämta samtycke från föräldrarna först. Har sådant samtycke inhämtas går det alltså bra. Man måste dock också beakta att det kan finnas barn med ett skyddsbehov. Det är alltså extra viktigt att dessa barn inte finns med på bilder.Extra försiktighet iakttas alltså när det handlar om personuppgifter som rör barn. Barns uppgifter har alltså särskilt skydd för att barnets rättigheter ska vara väl skyddade. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får man bära en licensfri försvarsspray på offentliga platser?

2021-03-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Får man bära en licensfri försvarsspray på allmän plats och skolområden? Finns det ställen där det är olagligt att bära det?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är lagligt i Sverige att bära samt använda sig av licensfri försvarsspray. Dessa får alltså bäras av vem som helst och var som helst. Vad gäller pepparspray (alltså inte den typ av licensfria försvarsspray du avser) så likställs det med skjutvapen (1 kap 3 § e) vapenlagen). Dessa måste man ha tillstånd för att inneha (2 kap 1 § vapenlagen).Licensfria försvarsspray omfattas dock inte av vapenlagen och räknas därmed inte som ett vapen. Dessa är därmed tillåtna att bära med sig på offentliga platser.Det ska dock framhållas att man endast får använda försvarssprayen under en nödvärnssituation. Den får alltså endast brukas när det föreligger en hög risk för att drabbas av egen skada. Med det sagt är det alltså i regel tillåtet att använda försvarssprayen i självförsvar.Det är därmed inte brottsligt att bära sprayen på offentliga platser.

Bära kniv i skolan - vad gäller?

2021-02-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Gymnasieelev från hantverksprogrammet som bär kniv (som en del av normal utrustning/arbetsliv) på rasten.Eleven använder sin kniv på lektionstid i lokaler som är avsedda för verksamheten.Men vad gäller när eleven lämnar lokalen och uppehåller sig i övriga delar av skolan på raster och lunch?
Emma Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den lag vi ska kika i är den så kallade knivlagen.Som huvudregel gäller att knivar inte får innehas på allmän plats eller inom skolområde där gymnasieundervisning bedrivs (1 §). Det finns dock undantag till detta förbud. Om kniven ingår i utrustning eller på annat sätt är att anse som befogat så gäller inte förbudet (1 § andra stycket).Eftersom kniven ingår som en del i utrustningen som används i utbildningen så är det alltså tillåtet för eleven att bära kniv i samband med utbildningen. Det är dock tveksamt om det kan anses vara befogat att gå runt med kniven på raster och när eleven lämnar lokalerna, eftersom eleven då befinner sig på en allmän plats. Eleven har ju då inte användning för kniven och befinner sig inte i en utbildningssituation som gör bärandet av kniven befogat.En snickare till exempel, som använder sin kniv i arbetet får dock åka till och från arbetet med kniven utan att begå brott. Tillämpningen av knivlagen bör dessutom vara återhållsam eftersom det är en strafflagstiftning som medför bötes- eller fängelse vid överträdelse (4 §).Jag skulle dock säga att eleven inte ska bära kniven utanför lektionstid eller utanför lokaler som är avsedda för verksamheten. Risken är annars att eleven gör sig skyldig till brott mot knivlagen. Hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli nekad vård för att jag inte vill bära munskydd?

2021-08-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag blev vägrad vård (covidtest) på en vårdcentral såvida jag inte had munskydd på. Jag hävdade att det bara är en rekommendation och att jag därmed har rätt att välja bort det. Enhetschefen tillkallades och sade att region skåne och mottagningen hade valt att det skulle vara munskydd, trots att det klart och tydligt på deras egna plakat och på folkhälsomyndighetens sida säger att det är en rekommendation, inte ett krav. Vad säger lagen? Har jag rätt att välja att inte bära munskydd om det bara är en rekommendation, och har de rätt att neka vård av den anledningen?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige har vi sk vårdgaranti vilket innebär att du i det landsting du är folkbordförd i inom en viss tid har rätt att få kontakt med primärvården, få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården samt få besöka den specialiserade vården och få planerad vård (9 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen). Precis som du skriver är det en rekommendation att bära munskydd när du besöker vårdcentralen. Det finns alltså inget lagstadgat tvång att bära munskydd för att få söka vård och du har rätt till vård även om du inte vill bära munskydd. Om du vägrar munskydd när du besöker vårdcentralen kan du dock behöva vänta utomhus på din tur och liknande för att säkerställa de övriga patienternas och personalens säkerhet. Jag hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?

2021-04-09 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min son blev dömd för ringa narkotika brott för ett år sedan . Det var inte i domstol utan han träffade poliser för samtal på rättscentrum i polishuset . Han fick sedan böter. Finns detta i något register som kommer att påverka lämplighetsintyg när han nu vill ta körkort?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som behandlar körkortstillstånd finns i körkortslagen. Även lag om belastningsregister ska vi kika i.BelastningsregistretDu skriver att ärendet angående din son inte har hamnat i domstol. Han har dock genom ett beslut från polisen ålagts böter för brottet. Dessa uppgifter kommer att registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Dessa uppgifter kommer att finnas kvar i 5 år innan de försvinner (17 § punk 9 lag om belastningsregister).KörkortsmöjligheterDet är transportstyrelsen som har till uppgift att bedöma om en person är lämpad att ta körkort eller inte (3 kap 2 § körkortslagen). Lämpligheten med hänsyn till personliga förhållanden förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om en person har fällts för narkotikabrott är alltså detta något som Transportstyrelsen kan ta hänsyn till i sin lämplighetsbedömning. Det kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nyktert hänseende.Det ska dock nämnas att lämplighetsbedömningen är en helhetsbedömning. Att din son har gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott betyder inte uteslutande att han skulle bedömas vara olämplig, men det kan tyvärr påverka lämplighetsbedömningen.SammantagetTransportstyrelsen gör dock en bedömning i varje enskilt fall och det är därmed svårt för mig att svara på hur brottet kommer att påverka din sons körkortsmöjligheter. Men som svar på din fråga så kan det komma att påverka lämplighetsbedömningen. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ansvar för hundägare att plocka upp efter sin hund

2021-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Det finns många hundägare som låter rasta sina hundar på Sportanläggningar tex fotbollsplaner som kommunen äger och underhåller. Vad är det för straff på det för hundägaren om man skulle åtala denna för det ? Det kostar tusentals kronor för kommunen att beställa dit saneringsfirma för att dammsuga upp allt hundbajs så jag undrar vad straffet för hundägaren då blir ? Hundägaren skapar en sanitär olägenhet för de dom som vill utöva sin sport där och det måste ju räknas som någon form av förargelseväckande beteende och nedskräpning.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägarens ansvar över sin hund regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Vi behöver också kika i ordningslagen och miljöbalken för att besvara frågan.Har hundägare skyldighet att plocka upp efter sin hund?En hundägare har skyldighet att se till att hunden hålls under tillsyn och sköts på ett sådant sätt att hunden inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet för omgivningen (1 § hundlagen).En skada kan till exempel vara en personskada (att hunden biter en annan människa) eller en sakskada (att hunden biter ett annat djur etc). Vad som avses med avsevärd olägenhet är olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Att en hundägare inte plockar upp efter sin hund visar visserligen på ett bristande hundägaransvar. Att underlåta att plocka upp efter sin hund vid enstaka tillfällen kan dock inte anses vara en sådan avsevärd olägenhet som avses. Om det dock förekommer i stor omfattning, t.ex. genom att hundägaren har flertalet hundar, eller att hundägaren inte plockar upp på olämpliga platser, kan ett föreläggande om att hundägaren måste plocka upp vara aktuellt. I förarbeten nämns som en sådan olämplig plats en lekplats. Det är därmed möjligt att tänka sig att en sportanläggning också kan utgöra en sådan olämplig plats.En kommun får, efter regeringens bemyndigande, meddela ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentliga platser (3 kap 8 § ordningslagen). En kommun får föreskriva att sportanläggningar ska utgöra en sådan offentlig plats som avses i ordningslagen. Kommunala regler om var hundägare är ansvariga att plocka upp hundbajs kan alltså skilja sig mellan kommuner. Jag vet inte vilken kommun frågan berör, men jag skulle gissa att de sportanläggningar du avser i frågan troligtvis utgör en sådan offentlig plats. Till att börja med kan du därför kolla upp vilka kommunala renhållningsregler som gäller. Nästan alla kommuner har dock regler som säger att man ska plocka upp efter hunden. Vad kan åläggas hundägaren?Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en sådan kommunal föreskrift kan enligt ordningslagen dömas till penningböter (3 kap 22 § ordningslag). Polisen kan också införa förelägganden, som kan förenas med vite (3 kap 19 § och 3 kap 20 § ordningslagen).Även länsstyrelsen kan meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet, vilket också kan förenas med vite (8 § hundlagen).En skada som orsakats av en hund ska också ersättas av hundägaren (19 § hundlagen).Är det brottsligt att inte plocka upp efter sin hund?Att inte plocka upp efter sin hund kan också utgöra ett miljöbrott, eftersom det räknas som en form av nedskräpning. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst ett år (29 kap 7 § miljöbalken). Är nedskräpningen mindre allvarlig kan hundägaren istället bli skyldig till nedskräpningsförseelse, vilket kan leda till penningböter (29 kap 7a § miljöbalken).AvslutningDet är mycket troligt att sportanläggningarna skulle utgöra offentlig platser och enligt närmare föreskrifter från kommunen kan det finnas regler som ålägger hundägaren ett ansvar att plocka upp efter sin hund på dessa platser. För att hundägaren ska kunna hållas ansvarig krävs dock att det rör sig om en avsevärd olägenhet. För att en hundägare ska kunna hållas ansvarig krävs därför att det inte endast rör sig om ett enstaka tillfälle då hundägaren underlåtit att plocka upp efter sin hund.Mitt råd till dig är att kontakta länsstyrelsen eller polisen. De kan då meddela hundägaren om förelägganden. Det skulle till exempel kunna vara att hundägaren i fortsättningen måste plocka upp efter hunden på dessa sportanläggningar och om hundägaren bryter mot det kan denne få betala böter. Du kan också anmäla händelserna till polisen eftersom det också kan röra sig om ett miljöbrott. Det kan då också vara bra att säkra någon form av bevisning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,