Kan man åtala riksdagsledamöter?

2021-08-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej !Vad finns det för möjligheter att stämma eller polisanmäla ett politiskt parti för samhällsfarliga beslut ?Är det möjligt att rikta sin stämningsansökan eller polisanmälan mot partiledningen ?mvhpekka
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte lagstiftning som förbjuder politiska partier från att ta "samhällsfarliga beslut" och därmed är det inte möjligt att göra en polisanmälan eller ansöka om stämning hos en tingsrätt avseende detta. Tanken är att riksdagsledamöter ska hållas ansvariga genom att folket röstar vid valet till riskdagen och att ledamoten därmed skiljs från sitt förtroendeuppdrag om hen har agerat oansvarigt. Att skilja en riksdagsledamot från uppdraget bör skiljas från möjligheten att åtala riksdagsledamöter för brott. Ett aktuellt exempel är riksdagsledamoten Ebba Busch Thor som nyligen blev åtalad för och erkände brottet grovt förtal. Om exempelvis en politiker har begått ett brott mot dig eller någon annan kan du alltså göra en polisanmälan avseende detta. Man kan också ansöka om stämning avseende civilrättsliga(privaträttsliga) tvister. Det finns dock särskilda regler i 4 kap 12 § regeringsformen som ger riksdagsledamöter en viss immunitet när de utför sitt uppdrag som riksdagsledamöter. Talan får nämligen inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget som riksdagsledamot, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Detta begränsar alltså möjligheten att åtala riksdagsledamöter för brott dem har begått under utövandet av uppdraget.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om en delägare begär tvångsförsäljning?

2021-08-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Har fått ett föreläggande från tingsrätten, att mitt ex har ansökt om en god man. För tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen. Vilket förvånar mig, trodde vi hade kommit överens om ett pris jag skulle köpa ut honom för. Har väntat på köpekontraktet och köpeavtalet i över en månad nu. Och helt plötsligt kommer det här föreläggandet och han vill att jag ska köpa ut honom för mycket mer än vad vi har kommit överens om.Har allt skriftligt från hans jurist att vi har kommit överens om ett pris.Hur går jag tillväga?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!När jag besvara frågan antar jag att det inte finns något samägaravtal som reglerar er situation. Därmed kommer jag att utgå ifrån bestämmelser i lagen om samäganderätt (SamägL).För det första kan ditt ex inte tvinga dig att sälja din andel till honom för mer pengar än vad ni har avtalat om (1 § SamägL) (2 § SamägL). Eftersom du skriver att ditt ex har ansökt om tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen antar jag dock att han inte längre vill köpa ut dig utan att han vill sälja egendomen genom en så kallad offentlig auktion. Det finns inte tyvärr inte något sätt för en delägare att stoppa en offentlig auktion, däremot kan en delägare meddela anstånd om det föreligger synnerliga skäl. Vid anstånd skjuts den offentliga auktionen upp men den kommer fortfarande att genomföras. Synnerliga skäl kan exempelvis vara att det visar sig vara svårt att sälja fastigheten till ett rimligt pris (6 § SamägL).Om en delägare har ansökt om offentlig auktion kan du alltså tyvärr inte stoppa denna process om inte delägaren i fråga ändrar sig. Du kan kontakta ditt ex och försöka komma överens om att sälja fastigheten genom en mäklare istället, om ni kan enas om det. Du kan också erbjuda dig att köpa ut honom för ett lägre pris som du anser är rimligt. Det finns nämligen en del nackdelar med att genomföra en tvångsförsäljning. Kostnaderna blir oftast högre vid en offentlig auktion och slutpriset för fastigheten tenderar att bli lägre. Ni kan inte heller helt fritt bestämma försäljningsvillkoren vid en offentlig auktion eftersom vissa regler i samäganderättslagen begränsar den möjligheten. Det är därför oftast billigare och mer fördelaktigt att sälja fastigheten genom en mäklare. Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att komma överens efter en separation. Därför kan det vara bättre att genomföra tvångsförsäljningen om du tror att det kommer vara svårt att hitta en lösning tillsammans.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Motiveringsskyldigheten vid sekretessbelagda uppgifter

2021-07-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag undrar om motiveringsskydligheten i 32 § förvaltningslagen är tillämplig när en myndighet avslår en begäran om utlämnande av allmän handling på grund av sekretess?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltningslagen tillämpas vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (både statliga och kommunala) och vid handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § förvaltningslagen). Däremot omfattas inte beslutsfattande vid politiska församlingar, såsom riksdagen.Motiveringsskyldigheten i 32 § förvaltningslagen är tillämpbar när en myndighet tar ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Paragrafen borde alltså tillämpas på en sådan situation som beskrivs i frågan. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och om vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Att bara hänvisa till sekretess som motivering borde i det flesta fall alltså inte uppfylla kravet. Dock finns det vissa undantag från denna motiveringsskyldighet. Bland annat behövs ingen motivering ges om detta skulle vara uppenbart obehövlig, d.v.s. det ska framstå som självklart att en motivering inte behövs för beslutet i fråga ( se första stycket). I paragrafens andra stycke återfinns ytterligare fyra stycken undantag då ingen motivering krävs. Punkt 3 är mest relevant för situationen som beskrivs i frågan. Punkten anger att en motivering får utelämnas helt eller delvis om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande.Anledningen till att en handling är sekretessbelagd kan både hänföra sig till rikets säkerhet eller enskildas personliga och/eller ekonomiska förhållanden. Men bara för att en handling är sekretessbelagd betyder det inte automatiskt att en motivering kan utelämnas, utan det måste vara fråga om uppgifter som på ett betydligt sätt kan skada enskilda eller rikets säkerhet (prop. 2016/17:180 s. 322) och som därmed inte kan lämnas ut. En myndighet kommer i dessa fall behöva göra en avvägning mellan vikten av att det känsliga uppgifterna inte röjs och skyldigheten att motivera beslut på ett adekvat sätt. Sammanfattningsvis tillämpas 32 § i förvaltningslagen när en myndighet tar ett beslut avseende utlämning av allmänna handlingar, dock återges det undantag i paragrafen som i vissa fall kommer föranleda att en motivering helt eller delvis kan utelämnas. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Gäller yttrandefriheten mellan individer?

2021-05-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag tar upp en situation där en förespråkare för kyrkan tar upp att hon kunde bevisa att bibeln var sann. Hon kunde även skicka länkar som stödde hennes teori. När jag delade mina åsikter som pekade på det motsatta sa hon att jag var farlig och att det jag sa var farligt. Hon ifrågasatte mina åsikter och tyckte jag borde läsa bibeln istället för att sprida falska rykten. I efterhand upplever jag att hon begränsar min yttrandefrihet och min frihet att få tala min åsikt enligt lagen om yttrandefrihet.Vad har jag för rättigheter och bör jag polisanmäla? " YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten."
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer att 2 kap. 1 § punkt 1 i regeringsformen reglerar yttrandefriheten. Detta skydd gäller dock endast gentemot "det allmänna". Det "allmänna" är ett omfattande begrepp som syftar på all statlig verksamhet, exempelvis myndighetsutövning. Skyddet för yttrandefriheten gäller alltså inte mellan individer, såvida inte en enskild agerar för statens räkning. Det är endast när det allmänna begränsar yttrandefriheten som skyddet i regeringsformen kan aktualiseras. Därför kan det bli svårt att få framgång med en polisanmälan i detta fall då det inte är brottsligt att kritisera och ifrågasätta en annan persons åsikt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Protokollföring i förvaltningsdomstolar

2021-08-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag söker svar på frågan om vad som gäller för protokollföring i förvaltningsdomstol. Det enda jag hittar på nätet är en gammal och utgången lagstiftning.Förordning (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltningsprocesslagen (FPL) reglerar protokollföring i förvaltningsdomstolar (2 § FPL). Reglerna avseende vad som ska antecknas under en muntlig förhandling framgår i 17 § som anger att anteckningar under en muntlig förhandling ska innehålla:1.medgivanden,2. bestridanden,3. invändningar,4. vitsordanden,5. i korthet de omständigheter som parterna åberopar och bemötandena av dessa omständigheter, samt6. den utredning som läggs fram vid förhandlingen.Det finns inget krav på att anteckningarna skrivs ned just i ett protokoll utan rätten kan avgöra själv hur anteckningarna ska föras.Förordningen från 1979 är upphävd. Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol har ersatt den och gäller idag istället. Förordningen kompletterar paragraf 17 i FPL. Det är framförallt paragraf 8-9 §§ som reglerar protokollföring i förvaltningsdomstolar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan en riksdagsledamot avsättas?

2021-07-05 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Enligt 4 kap. 11 § regeringsformen kan endast en domstol avsätta en riksdagsledamot. I 20 kap. 4 § brottsbalken finns bestämmelser om avskiljande av folkvalda på grund av brott, men jag är osäker på om den bestämmelsen är tillämplig på riksdagsledamöter.Fråga: Vem är behörig att hos domstol väcka talan om att avsätta en riksdagsledamot?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!20 kap. 4 § brottsbalken kan tillämpas på riksdagsledamöter. Paragrafen ska läsas tillsammans med 4 kap. 11 § tredje stycket regeringsformen. Kravet för att en riksdagsledamot ska kunna skiljas från sitt uppdrag är att hen begår ett brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och hen genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget. Det krävs inte att brottet begicks i tjänsten som riksdagsledamot, däremot krävs det att gärningen begicks under någon typ av myndighetsutövning. Denna fråga prövas av en domstol ex officio (på eget initiativ), vilket innebär att ingen egentligen behöver väcka talan avseende frågan. Det är alltså domstolen som på eget initiativ avgör om en riksdagsledamot är uppenbart olämplig för uppdraget och en åklagare behöver inte väcka talan i dessa särskilda situationer. Ett exempel är rättsfallet RH 1997:48. Där hade åklagare åtalat en riksdagsledamot för brottet bedrägeri, och då tog regeringsrätten (som idag kallas hovrätten) upp frågan på eget initiativ och avskilde riksdagsledamoten från uppdraget.Att skilja en riksdagsledamot från uppdraget bör skiljas från möjligheten att åtala riksdagsledamöter för brott. Ett aktuellt exempel är riksdagsledamoten Ebba Busch Thor som nyligen blev åtalad för och erkände brottet grovt förtal. Det finns särskilda regler i 4 kap 12 § regeringsformen som ger riksdagsledamöter en viss immunitet när de utför sitt uppdrag som riksdagsledamöter vilket bör beaktas innan åtal väcks.

Vad gäller under prövotiden?

2021-06-14 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej om man är under prövotiden och tror man har kört 10 km över hastigheten förbi en fartkamera. Vad kan hända då?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller under prövotiden?För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet (3 kap. 18 § körkortslagen). Om man begår en trafiköverträdelse under denna tid kan körkortet bli återkallat av transportstyrelsen (5 kap. 1 § körkortslagen) Vid mindre trafikförseelser kan man behålla körkortet (trots att överträdelsen begicks under prövotiden). Prövotiden innebär alltså att du måste ta nytt körkortsprov om du begår en trafiköverträdelse som resulterar i återkallelse av ditt körkort (5 kap. 15 § körkortslagen). Förare som kör under prövotid bedöms alltså inte "hårdare" än andra förare, men skillnaden är att återkallelse av körkort under prövotiden alltid kommer leda till att man måste ta ett nytt körkortsprov.Körkortsingripande vid fortkörningOm körkortet återkallas eller ej vid fortkörning beror på omständigheterna i det enskilda fallet såsom allvarligheten av överträdelsen. Exempelvis tittar transportstyrelsen på trafikfaran (risken för olycka) som förelåg vid den specifika situationen och om föraren har begått andra överträdelser tidigare. Jag kan tyvärr inte ge besked om transportstyrelsen kommer bedöma i situationen som beskrivs i frågan, men som jag har uppfattat rättsläget brukar överträdelser på mer än 30 km/h över hastighetsbegränsningen i regel resultera i återkallelse av körkortet, dock beror det som nämnt ovan på trafikfaran. En hastighetsöverträdelse på 10 km/h under prövotiden innebär alltså inte automatiskt att körkortet blir återkallat, men det finns såklart en risk för att detta sker om trafikfaran var hög eller om man har begått trafiköverträdelser innan. Om överträdelsen är mindre allvarlig kan trafikstyrelsen istället utfärda en varning (5 kap. 9 § körkortslagen).Vad händer om körkortet blir återkallat under prövotiden?Om ditt körkort blir återkallat under din prövotid måste du tyvärr göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. (5 kap. 15 § körkortslagen) För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning (4 kap. 1 § körkortslagen).Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den minimala spärrtiden är en månad och den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen) Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare. Du kan ansöka om nytt körkortstillstånd tidigast 6 månader innan spärrtiden går ut och detta tillstånd kan godkännas först två månader innan spärrtidens slut.Rätten till att överklagaOm du anser att ett beslut av transportstyrelsen angående återkallelse av ditt körkort är felaktigt kan du överklaga det (8 kap. 1 § körkortslagen). Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla ,klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister: (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Vilken spärrtid inträder vid fortkörning?

2021-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag har kört 44km över hastigheten på 70km/h väg. Blivit tagen mha laser och fick en bot. Nekade inte fortkörningen till polisen och mitt körkort blev taget. Har inte fått något beslut om spärrtid, mitt arbete kräver att jag har körkort dessutom. Undrar vad lagen säger om hur lång spärrtiden är i mitt fall, har inte prövotid? Samt vad jag bör ha med i mitt yttrande? Bör jag ha med juridiskt stöd i form av paragraf referenser från körkortslagen eller liknande? Tack på förhand
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är spärrtiden?Om man begår en trafiköverträdelse kan körkortet bli återkallat av transportstyrelsen. Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den minimala spärrtiden är en månad och den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen) Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare, det framgår dock inte i lagen en exakt spärrtid som inträder vid en viss överträdelse. Eftersom du har kört 44 km/h över hastighetsbegränsningen på 70 km/h finns det tyvärr en stor risk att ditt körkort blir återkallat. Jag kan inte ge besked om transportstyrelsen kommer bedöma i din situationen, men som jag har uppfattat gällande rätt är en rimlig spärrtid för en sådan överträdelse runt några månader. Behöver du ta nytt körkort vid återkallelse? Om spärrtiden efter återkallelsen av ditt körkort var längre än ett år (12 månader) måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning. Du måste ha ett körkortstillstånd om du ska övningsköra (4 kap. 1 § körkortslagen).Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse (alltså spärrtiden) bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter en ansökan hos transportstyrelsen (3 kap.14 § körkortslagen). Om spärrtiden var högst 12 månader behöver du alltså inte ta ett nytt körkortsprov utan det räcker med en ansökan om ett nytt körkort.Hur kan man formulera ett yttrande?Du behöver egentligen inte referera till lagparagrafer i yttrandet eftersom Transportstyrelsen ska kunna lagen, dock är det inget fel med att göra på det sättet.I ditt yttrande kan du argumentera att transportstyrelsen borde besluta om varning istället för att återkalla ditt körkort( 5 kap. 9 § körkortslagen) Du kan argumentera att dina personliga förhållanden utgör särskilda skäl som talar för att ditt körkort inte borde bli återkallat. Med personliga förhållanden syftar jag på att ditt körkort är väsentligt för att du ska kunna fortsätta arbeta. Du kan därför argumentera att en återkallelse av ditt körkort inte är en proportionerlig åtgärd i förhållande till den aktuella trafiköverträdelsen eftersom det är en oskäligt betungande påföljd för dig med tanke på dina levnadsförhållanden. Att du aldrig har begått en överträdelse innan kan också vara till din fördel. Jag kan tyvärr inte ge besked om hur transportstyrelsen kommer att besluta då jag inte vet särskilt mycket om din situation. Rätten att överklagaOm trafikverket återkallar ditt körkort kan du överklaga det beslutet (8 kap. 1 § körkortslagen). Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla,klicka här.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline kan också upprätta ett yttrande åt dig till ett fast pris (6 995 kr): https://www.lawline.se/fixed_priceOm du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister,(https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,