Bristfällig sjukvård - vad ska man göra?

2020-07-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har under lång tid inte erhållit efterfrågad vård och har pga. den uteblivna vården fått stora skador som gör att jag nu näst intill sitter i rullstol och inte klarar av mina vardagliga sysslor. Jag erhåller inte heller idag någon hjälp med något vilket är ett måste för att klara vardagen. Hur gör man nu och får man inom vården jobba på detta sättet dvs. neka någon all form av vård och orsaka att patienten blir svårt sjuk med bestående handikapp för resten av livet. Detta enbart med anledning av bemötandet från vården .
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Krav på svensk hälso- och sjukvårdEnligt 5 kapitlet 1 § hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kravet på god vård uppfylls. Detta innebär att vården särskilt ska:-vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,-tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,-bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,-främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och-vara lätt tillgänglig.Utan närmare insikt i vad som hänt i just din situation så verkar det inte som att vården uppfyllt dessa krav eftersom du åsamkats stora skador på grund av utebliven vård. Här nedan kommer jag därför redogöra för hur du kan gå vidare.Kontakta sjukvårdsinrättningen/läkaren du varit i kontakt medFörst och främst bör du skriftligen kontakta läkaren eller den sjukvårdsinrättning som du varit i kontakt med och uppmärksamma dem på det som har hänt och gått fel. De är skyldiga att ta emot dina synpunkter och även ge svar på dessa. Om det är så att du vill ha stöd med att framföra dina synpunkter så kan patientnämnden i ditt landsting/region hjälpa dig med detta. Här kan du hitta vilken patientnämnd du i sådana fall ska vända dig till.Gör en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)Hos IVO kan man anmäla allvarliga händelser inom vården, och allvarliga händelser är sådana som till exempel orsakat bestående skador eller ett ökat vårdbehov. Du kan gå in på IVO:s hemsida (som du hittar här) för att göra en sådan anmälan.Rätt till ersättning?Du kan ha rätt till ersättning för den skada du lidit på grund av bristerna i vården. Rätten till ersättning regleras i patientskadelagen. För att du ska ha rätt till ersättning krävs det att skadan uppkommit i samband med sjukvården och att skadan uppkommit på grund av någon/några av punkterna som räknas upp i 6 § PSL; dessa kan du hitta här. Om förutsättningar enligt 6 § föreligger har du rätt till patientskadeersättning.För att kräva ersättning för skadan som uppstått på grund av bristerna i vården bör du göra en anmälan hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF); det kan du göra här.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?

2020-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej jag parkerade och betalade parkeringen. Dock angav jag ett mellanslag i mitt reg nr mellan bokstäverna och siffrorna i övrigt korrekt reg nr.Parkeringskostnaden är dragen från mitt kort i samband med parkeringen. Det framgår av mitt kontoutdrag.Jag har erhållit en parkeringsbot för mellanslaget trots att parkeringen är betald. Hur ska jag gå vidare..
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Vad gäller?Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, som du hittar här, måste man följa de parkeringsvillkor som tillkännagetts genom skyltning på parkeringsplatsen, annars kan man behöva betala en kontrollavgift för olovlig parkering. I din situation verkar det som att du har följt parkeringsvillkoren och betalat för din parkering, men att du av misstag gjort ett mellanslag mellan bokstäverna i ditt registreringsnummer. Förmodligen har det mellanslaget gjort att parkeringskontrollanten/vakten inte kunnat se att det fanns en registrerad parkering på ditt registreringsnummer, och denne har därför utfärdat en parkeringsbot.Mitt tips till digJag skulle rekommendera dig att vända dig till det parkeringsbolag som har utfärdat parkeringsboten och överklaga denna eftersom du de facto har betalat för din parkering, vilket du kan styrka genom ditt kontoutdrag. Det kan leda till att de ser det som ett ursäktligt misstag och att de avskriver parkeringsboten eller åtminstone sätter ner beloppet. Hur du går tillväga för att göra en sådan överklagan brukar stå på parkeringsboten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att mitt tips hjälper dig!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med en obetald ordningsbot?

2020-05-28 i Polis
FRÅGA |om jag får en böteslapp för att ha kört utan hjälm 1500kr då säger polisen så här att det kommer ingen påminnelse,då undrar jag vad händer om man inte betalar den går den vidare till kronofogden.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag utgår från att du har skrivit under den ordningsbot som du fick när du körde utan hjälm, och det innebär att ordningsboten gäller som en dom som har vunnit laga kraft.Svar på din frågaEnligt information som finns på polisens hemsida så har man 30 dagar på sig att betala en ordningsbot. Det framgår även att om man inte betalar ordningsboten i tid så får man en kostnadsfri betalningspåminnelse, och efter denna påminnelsen har man 14 dagar på sig att betala innan ärendet går vidare till Kronofogden. Om ärendet går vidare till kronofogden tillkommer en avgift på 600 kronor.Enligt informationen på polisens hemsida ska polisen skicka en betalningspåminnelse om du inte betalar inom 30 dagar. Om det är så att polisen har sagt att det inte kommer någon påminnelse så bör du antingen betala inom 30 dagar, eller ringa polisen på 010-56 335 04 för att dubbelkolla om det kommer en påminnelse eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Tillvägagångssätt för att få kontrollavgift vid olovlig parkering tillbakadragen

2020-04-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Har fått en parkeringsbot, eller rättare sagt en kontrollavgift på 900:-, när vi nyligen parkerade.Det fanns ingen automat för att få en fysisk biljett, utan vi använde EasyParks app. När vi knappade in vårt regnr råkade vi knappa in siffra för mycket, som t.ex 3332 istället för 332. Således förstår jag att vi fick en kontrollavgift, men vi skickade in kvitton på att vi betalt för den tiden med screenshots på kvittot för betalningen. De drar dock inte tillbaka den eftersom vi knappat in en siffra för mycket.Har jag någon chans att vinna mot dem, eller får jag stå mitt kast då det var en siffra för mycket?Och hur går jag i så fall till väga?Mvh/D
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Relevant lagrumEftersom det är ett privat parkeringsbolag som delat ut kontrollavgiften i ditt fall så utgår jag från att du hade parkerat din bil på någons privata mark och därmed blir lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.Kan du få kontrollavgiften tillbakadragen?I 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering framgår att kontrollavgift endast får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska ha gjorts genom vägmärken. Jag vet inte hur skyltningen såg ut och vad som framgick av den på den parkeringsplatsen där du fick böter, men om det framgick att man skulle skriva in registreringsnumret i appen för att parkeringen skulle vara så är det det som gäller. Om det däremot inte framgick av skyltningen så har inte parkeringsbolaget rätt att ta ut kontrollavgift på den grunden, och då bör du gå vidare med ärendet enligt de stegen som jag beskriver här nedan.Jag utgår från att du först och främst har överklagat kontrollavgiften till parkeringsbolaget i fråga, och att du fått avslag från dem (annars bör du göra en sådan överklagan). Nästa steg skulle i så fall vara att väcka talan vid tingsrätten, se 9 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Även om parkeringsvillkoren framgick tydligt genom skyltning på parkeringsplatsen så skulle man kunna argumentera för att det vore uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften eftersom du de facto hade betalat parkering men endast skrivit fel registreringsnummer. Däremot är det högst osäkert om du skulle vinna framgång med en sådan argumentation i en domstolsprocess. I ett äldre rättsfall, RH 1998:78, fick ett parkeringsbolag rätt i att ta ut kontrollavgift i en situation där den som hade parkerat hade köpt en giltig parkeringsbiljett, men parkeringsbiljetten hade hamnat på golvet i bilen så att den inte syntes. Det misstaget skulle kunna jämföras med att knappa in fel registreringsnummer i parkeringsbolagets app.Sammanfattande svarEnligt min mening bör du överklaga kontrollavgiften till parkeringsbolaget och argumentera för att du faktiskt har betalat parkeringsavgiften (om du inte redan gjort det). Får du inget gehör i din överklagan så kan du vända till dig tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Om parkeringsvillkoren framgick tydligt genom skyltning på parkeringsplatsen så har jag svårt att se att du kan vinna framgång i en domstolsprocess. Om inte så kan du överväga den möjligheten.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Byta namn - hur går man tillväga?

2020-07-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, Detta är en speciell kombination. Kan jag ge mitt barn en kombination av mitt förnamn och efternamn som ett dubbel efternamn till mitt barn utan att lägga till -son eller -dotter på slutet? Ex.Jag heter Ali Ahmed JonKan jag ge mitt barn namnetStefan Ali Ahmed(Där Ali är mitt förnamn och Ahmed ett av mina efternamn. Jag tar bort Jon då jag endast vill ha ett dubbel efternamn)Tack.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!När det gäller namn och namnbyte är det skatteverket som är ansvarig myndighet. Det är alltså hos skatteverket som man kan göra för- och efternamnsbyten och den sidan hittar du här. Att ge ditt barn det namn som du anger i frågan torde inte vara några problem och det finns inte heller något krav att efternamn ska sluta på son eller dotter, men jag rekommenderar att du skickar in en ansökan till skatteverket så att de får ta ett beslut i ärendet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man begära att Mr Koll tar bort personuppgifter om en själv?

2020-05-28 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Kan jag begära att mr koll ta bort mig mitt personnummer och övrig upplysning på sin sajt?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hemsidor som till exempel Mr Koll har så kallat utgivningsbevis och det innebär att dessa hemsidor skyddas av grundlagen. Detta grundlagsskydd innebär bland annat att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Mr Koll har alltså ingen skyldighet att ta bort personuppgifter om dig så länge du inte har skyddade personuppgifter.Det ska också tilläggas att eftersom Mr Koll har utgivningsbevis och därmed omfattas av den svenska grundlagen, så blir inte GDPR tillämplig när det gäller personuppgifter så som personnummer eftersom Sveriges grundlag har företräde framför GDPR.Med vänliga hälsningar,

Får polis omhänderta en person som inte är ordningsstörande?

2020-05-27 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |HejJag har en fråga Ang omhändertagande!Får ordningsvakter omhänderta en person som går inne på göteborgs central utan att denna person varit ordnings störande?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Två viktiga principer för polis och ordningsväktareTvå viktiga utgångspunkter för både polis och ordningsvakter är behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingripande endast får ske när det är nödvändigt för att avvärja en fara eller en störning. Proportionalitetsprincipen innebär att om ett ingripande behöver göras enligt behovsprincipen, ska endast sådant tvång användas som krävs för att uppnå ändamålet. Proportionalitetsprincipen får till följd att polis och ordningsväktare ska välja det lindrigaste alternativet om det finns flera alternativ som kan uppnå ändamålet (det innebär i många fall att polis och ordningsväktare till en början ska försöka prata personen tillrätta). Dessa två principer framgår av 8 § polislagen.Svar på din frågaMot bakgrund av det som du skrivit i din fråga så finner jag ingen anledning till varför ordningsvakten skulle behöva omhänderta personen, och därför får ordningsvakten inte göra det. Om det däremot är så att ordningsvakten misstänker att personen i fråga exempelvis är på väg att begå ett brott så kan ett tillfälligt omhändertagande vara tillåtet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kontrollavgift/felparkeringsavgift när p-skivan blåst bort

2020-04-10 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Om man står parkerad på en parkering där det är krav på p-skiva med motorcykel och p-skivan blåser bort vad gäller?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagarNär det gäller kontrollavgift och felparkeringsavgift så är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering respektive lagen om felparkeringsavgift som gäller. Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering reglerar markägare som upplåter en del av sin mark som parkering. Lagen om felparkeringsavgift reglerar främst felparkeringsavgifter där det är kommunen som äger marken. Denna lag tillämpas på registrerade motordrivna fordon (alltså omfattas inte exempelvis mopeder), men din motorcykel omfattas förmodligen.Din situationDet framgår inte av din fråga vart du har parkerat din motorcykel, det vill säga om det var på en parkeringsplats som upplåts av en privat markägare eller om det var på kommunens parkeringar. Oavsett vart du parkerade så fanns det förmodligen parkeringsföreskrifter som du hade att följa. Om det var så att det framgick av parkeringsföreskrifterna att p-skiva erfordrades och den blåste bort efter att du hade parkerat, och du sedan fick en kontrollavgift eller felparkeringsavgift, så är det du som fordonsinnehavare som får bära ansvaret för att du inte följt parkeringsföreskrifterna. Det går alltid att överklaga en kontrollavgift eller felparkeringsavgift, så den möjligheten har du, men jag har svårt att se någon framgång med en sådan överklagan med tanke på omständigheterna.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,