Permission från fängelset

2020-08-31 i Myndigheter
FRÅGA |Får en person i fängelse dispens o närvara vid sin pappas begravning trots kort varsel
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Permission är tillstånd för en intagen att lämna fängelset en kortare tid. Permission är ingen rättighet och de som har permission måste ofta ringa till anstalten vid vissa tidpunkter eller anmäla sig på till exempel ett häkte, en polisstation eller ett frivårdskontor. Detta innebär att det kan ta tid för att få permission beviljad. En person kan antingen beviljas "vanlig" permission eller särskild permission från fängelset. För att bli beviljad vanlig permission enligt 10 kap. 1 § fängelselagen måste kvalifikationstiden vara uppfylld, det vill säga personen ska ha suttit av en fjärdedel av sitt fängelsestraff. Det får inte heller finans påtaglig risk för att den intagne ska begå brott, undandra sig straffet eller missköta sig.Om villkoren för ''vanlig'' permission inte är uppfyllda kan den intagne bli beviljad särskild permission enligt 10 kap. 2 § fängelselagen. Detta är relevant om det finns särskilt ömmande skäl. Detta kan vara exempelvis att besöka en närstående på sjukhus eller något som rör den intagnes barn.

Orosanmälan

2020-06-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Får en orosanmälan delges minderåriga barn ?Får de minderåriga också delges namnen eller namnet , på vilka som gjort anmälan.
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. OrosanmälanPersonal inom barnhälsovården är enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldiga att anmäla till socialtjänsten om man misstänker, eller får kännedom om att ett barn far illa. Tröskeln för att göra en anmälan är låg, det krävs inga bevis eller att man själv har utrett barnets situation. SkyddsbedömningNär socialtjänsten har fått in en anmälan görs en skyddsbedömning. Detta för att först ta reda på om barnet är i behov av omedelbart skydd. Till exempel om det finns våld i hemmet. Förhandsbedömning Om det bedöms att det inte finns behov av omedelbart skydd ska socialtjänsten bestämma sig för om de behöver veta mer om barnets situation. De brukar börja med att kolla upp om familjen har varit i kontakt med socialtjänsten tidigare. Nu får de berätta för barnet och dennes föräldrar (vårdnadshavare) att de har fått in en orosanmälan och vad den handlar om. Det kallas för att de gör en förhandsbedömning. Det är viktigt att så snart som möjligt informera föräldrarna om att det finns en oro för barnet och vad man är orolig för. På så sätt kan man undvika starka reaktioner på en orosanmälan till socialtjänsten och öka möjligheterna till samarbete med familjen. Undantag är situationer där det finns misstanke om brott mot barnet, vilket innebär misstanke om våld och sexuella övergrepp. I dessa fall ska man först konsultera socialtjänsten, och eventuellt göra polisanmälan, innan man informerar föräldrarna. Får socialtjänsten prata med ett barn utan vårdnadshavarens vetskap? Vårdnadshavaren har enligt 6:11 § föräldrabalken rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Som vårdnadshavare har man därför som huvudregel rätt att ta del av samtliga uppgifter rörande barnet. Detta inte minst när barnet är litet. Endast om barnet kan lida men av att vårdnadshavaren får del av informationen kan detta komma att undanhållas från denne. Få reda på vem som gjort anmälanHar någon gjort en helt anonym anmälan vet inte heller socialnämnden vad personen har för identitet. Socialtjänsten får inte efterforska identiteten om det inte gäller absoluta nödsituationer. Detta innebär att om en anonym anmälan gjorts kan man inte få reda på vem som gjort anmälan. Har anmälaren däremot berättat om sitt namn, men begärt att få vara anonym behöver socialnämnden göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Man kan då begära att ta del av uppgiften i ett sådant fall med stöd av 26 kap. 1 § OSL och 12 kap. 3 § OSL. SlutsatsBarnet brukar att få veta att en orosanmälan gjorts när socialtjänsten gör en förhandsbedömning. Rättigheter att veta vem som gjort anmälan är olika beroende på om personen som gjort det är anonym eller inte. Man kan ha rätt att få ta del av anmälaren trots att den valt att vara anonym mot familjen. Har anmälaren inte varit anonym kan man ta del av vem som gjort anmälan i och med att man även i efterhand har rätt att ta del av sin akt som handlar om själva utredningen.

Körkortskrav

2020-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Finns någon bil som man kan köra den utan att man ha körkort?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utan körkort får du inte framföra fordon där körkort är ett krav såsom personbil, lastbil, buss, motorcykel. Att köra bil utan körkort är brottsligt, regeln för olovlig körnings finns i Lag om straff för vissa trafikbrott 3 §. Om någon medvetet kör bil utan körkort är straffet böter. Har personen innan haft ett körkort som sedan blivit indraget eller om det sker vanemässigt kan personen dömas till fängelse i högst 6 månader. Har du inte förarbevis eller traktorkort är det få motordrivna fordon som du får köra. Om du fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 får du köra moped klass II även om du inte har körkort för det fordonet, se transportstyrelsens hemsida. Annars ges du endast möjlighet att köra moped klass II eller Traktor A med gummihjul mellan en arbetsplats och hemmet eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål enligt 3 kap. 2 § Körkortslagen.

Kan man utbilda sig efter avtjänat straff?

2020-07-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |Efter ett avtjänat straff på ca 3 år för väpnat rån, kan man därefter utbilda sig till och arbeta som högstadielärare?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Studier i fängelseNästan alla som sitter i fängelse blir en dag fria och återvänder till samhället. Därför har Kriminalvården en egen utbildningsorganisation, Lärcentrum, med utbildningschef, rektorer och lärare. De intagna kan gå en yrkesutbildning, till exempel svetsutbildning, truckutbildning, verkstadsmekanisk utbildning och trädgårdsutbildning. Det finns också många teoretiska kurser (vuxenutbildning) på grundskole- och gymnasienivå. Några få läser på högskole- och universitetsnivå. Det syns inte i betyget att man har pluggat i fängelse.Studier efter avtjänat straffDu kan utbilda dig efter att ha avtjänat ett straff. Det som krävs är att du har grundläggande behörighet. Den kan du till exempel skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, gymnasieexamen, komvux eller folkhögskola.

Vad är en ramlag?

2020-04-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad kännetecknar en ramlag?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En ramlag är en speciell typ av lag som inte i detalj reglerar vad som ska gälla utan mer på ett övergripande plan slår fast allmänt hållna regler, riktlinjer och principer. En ramlag ställer upp de yttre gränser(ramar) att hålla sig inom, men lagen reglerar inte i detalj hur ramen ska bedrivas. Detaljregleringen överlämnas åt andra som t.ex. myndigheter, regeringen eller kommuner. Dessa får utifrån ramlagen utforma mer precisa regler på området. En ramlag karaktäriseras ofta av att den inte direkt inriktar sig mot en individ, utan snarare mot den som ska utföra en verksamhet. Detta innebär att ramlagar oftast inte innehåller några rättigheter som en enskild individ kan kräva ut vid domstol. Ett exempel på en ramlag är Hälso- och sjukvårdslagen. Där uttrycks exempelvis en skyldighet för samhället att tillhandahålla vård, men ger inte patienten något direkt rätt att vid domstol utkräva vård. Ett annat exempel på en ramlag finns i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen "Tillförsäkras skälig levnadsnivå". Man kan säga att det har satts upp ett mål där varje människa har rätt till en skälig levnadsnivå, för att nå dessa "mål" får kommuner, staten eller regeringen utarbeta en egen strategi. Ramlagstiftningen är nödvändig för att den skapar flexibilitet. Det gör att man kan rikta in budgeten på vad som är behövligt, dvs man tvingas inte till något. Nackdelen blir att exempelvis kommunerna har olika förutsättningar för att nå de ramar som finns.

Insyn vid orosanmälan

2020-03-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |hej har man rätt att som förälder få veta om man startat igång en utredning hos soc, då orosanmälan kommit in dit? har man som förälder rätt till insyn så att man får en chans att besvara det som man anklagas för?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Misstänker man att ett barn far illa ska man göra en orosanmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. För att göra en orosanmälan behöver det inte finnas några bevis utan det räcker med misstankar om att det finns ett missförhållande för att anmälan ska tas på allvar. När orosanmälan avser ett barn du är vårdnadshavare för är du part i ärendet och ska därmed som regel ha partsinsyn. Som part har du därmed rätt att ta del av orosanmälan. Partsinsynen gör även så att du får fullständig insyn i allt material som rör ärendet. Socialtjänsten har även kommunikationsplikt gentemot parterna. Detta innebär att du under handläggningens stadier ska få reda på vad som tillförts ärendet och få chans att bemöta detta. Partsinsynen gäller dock enbart under förutsättning att informationen inte på något sätt kommer vara skadligt för barnet.Om du inte är part i ärendet, exempelvis om orosanmälan gäller ditt barn som du inte är vårdnadshavare till, gäller sekretess gentemot dig. I vissa fall kan sekretessen hävas exempelvis om vårdnadshavarna samtycker till detta eller socialtjänsten bedömer att det är barnets bästa att uppgifterna delges dig. För att få svar på dina frågor om utredningen och vilken bedömning socialtjänsten gjort i just ditt barns ärende så vänd dig till den handläggare som har hand ärendet.