Överklaga gymnasiebetyg?

2020-03-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hur överklagar jag ett gymnasiebetyg?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Gymnasiebetyg kan inte överklagas. Det framgår av skollagen 28 kap. 18 §, som föreskriver att andra beslut än de som räknas upp inte kan överklagas. Eftersom betyg inte räknas upp som ett beslut som kan överklagas, innebär det alltså att gymnasiebetyg inte kan överklagas.Av skollagen 3 kap. 19 § framgår det dock att ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel eller liknande förbiseende får rättas av rektorn. Vid rättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt förstöras. Vidare framgår av 3 kap. 20 § skollagen att om den som har fattat beslut om betyg, finner att det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning, ska denne ändra beslutet, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är en subsidiär lagstiftning?

2018-04-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Vad innebär subsidiär lagstiftning?Med vänlig hälsning
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en lagstiftning är subsidiär innebär att bestämmelser i annan lag eller förordning går före bestämmelserna i den subsidiära lagen. Den subsidiära lagen innehåller ofta mer allmänna och generella bestämmelser medan speciallagarna som tillämpas före, reglerar något mer specifikt. Att en lag är subsidiär framgår ofta av lagens inledande paragrafer, se exempelvis Preskriptionslag 1 § och Förvaltningslag 3 §.Skadeståndslagen (SkL) är ett exempel på subsidiär lagstiftning. Av 1 kap. 1§ SkL framgår att lagens bestämmelser gäller om det inte finns speciallag eller frågan om skadestånd grundas på avtal eller följer av allmänna avtalsrättsligagrundsatser.Speciallagar som tillämpas före skadeståndslagen är exempelvis Produktansvarslagen, Trafikskadelagen och Miljöbalken 32 kapitel. Gemensamt för lagarna är att de innehåller specialregler med strängare ansvar för vissa skadetyper eller för skador som uppkommer på visst angivet sätt, andra preskriptionstider och bevisregler som ofta är förmånligare för den skadelidande än de regler som finns i skadeståndslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skolfråga - besvaras ej.

2019-10-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hejjag har en uppgift om lexbase. jag behöver bra alltså för argumment som gör mig att vinna på klassdebattsom handlar om att va för lexbase. kan ni hjälpa mig snälla!
Paula Reich Zackrisson |Hej!VI på Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor. Du är välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Lycka till!Med vänliga hälsningar,