Vad krävs för att förundersökningssekretessen ska lyftas?

2019-04-28 i Sekretess
FRÅGA |En bekant blev intagen till polis och man gjorde en husrannsakan. Brottet han misstänktes för vår kränkande fotografering. Så mycket mer fick han inte veta, de hänvisade till förundersökningssekretess. Bara en vecka senare fick han tillbaka sina beslagtagna ägodelar och ärendet lades ner. Nu har han begärt ut polisutredningen och fått den, men med alla uppgifter utom hans egna raderade. Han undrar ju eftersom han anser att detta rör sig om falsk angivelse etc samt att det inte framgår exakt vad han skulle ha gjort. Kan man kräva, och i så fall när i tiden, att sekretessen lyfts?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att om förundersökningen är nedlagd är förundersökningsprotokollet offentligt. Delar av förundersökningsprotokollet kan däremot läggas under sekretess om man anser att informationen i protokollet kan försvåra den brottsbekämpande verksamheten. Till exempel om det pågår en annan förundersökning samtidigt och utredningen skulle försvåras om informationen läckte. Detta hittar ni i 18 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagen. En annan anledning till att delar av förundersökningsprotokollet sekretessbeläggs är att uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden finns i protokollet och personen eller dennes närstående skulle skadas av att denna informationen lämnades ut. Notera här att utgångspunkten i detta fall är att personen vars uppgifter finns i protokollet tar skada av att uppgiften lämnas ut. Detta hittar ni i 35 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagen. Jag vet inte vilken anledning Polismyndigheten hade för att sekretessbelägga så många uppgifter i förundersökningsprotokollet men myndigheten som lämnar ut handlingen ska göra en individuell prövning av varje enskilt fall. Tycker ni att Polismyndighetens beslut är felaktigt kan ni överklaga detta till kammarrätten. Med vänliga hälsningar,

Hur överklagar jag ett omhändertagande av mitt barn?

2018-08-12 i Myndigheter
FRÅGA |Hur ska jag som mamma överklaga ett beslut från socialen att dom ska ta min son i från mig.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att ni inte samtyckt till att er son blir omhändertagen. Förutsatt att ditt barn blivit omhändertagen med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan du överklaga till förvaltningsrätten enligt 41§ LVU. Eftersom du är förälder till barnet så kan du överklaga eftersom beslutet berör dig. Detaljerad information på hur du överklagar hittar du här. Med vänliga hälsningar,

Sekretess har röjts för fler än jag gav medgivande till

2018-02-10 i Sekretess
FRÅGA |Jag har gett mitt medgivande till upphävande av läkarsekretess till två personer hos min arbetsgivare. Nu visar det sig att minst en till person hos min arbetsgivare tagit del av läkarjournalen. Jag har inte gett mitt medgivande till en tredje eller fler. Hur ställer man sig till detta. Kan det ses som ett brott mot sekretesslagen ?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du hävt sekretessen gentemot dessa två personer hos din arbetsgivare enligt 12 kap 2§ Offentlighets- och sekretesslagen. Vad som blir avgörande i detta fall är huruvida du krävt ett förbehåll som nämns i andra stycket i 12 kap 2§ Offentlighets- och sekretesslagen. Ett sådant förbehåll gör att de personer du gett ditt medgivande till omfattas av tystnadsplikt, vilket gör det straffbart att sprida handlingarna vidare. Skulle du begärt ett sådant förbehåll och arbetsgivaren har trots sin tystnadsplikt spridit detta vidare, kan de dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap 3§ Brottsbalken. Begärde du inte ett sådant förbehåll är det endast straffbart om det var sjukhuset som gav ut dessa handlingar till fler personer än du gett medgivande till. Då kan de som lämnade ut den felaktigt dömas för brott mot tystnadsplikten eller eventuellt tjänstefel enligt 20 kap 1§ Brottsbalken. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få reda på namnet på den som gjorde orosanmälan?

2018-12-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Om man har varit misstänkte för ett brott, vars utredning lades ner för att brottet preskriberats. Jag nekade till brott. Och utredningen är 18 år gammal och lades ner för 15.Under utredningen kallades jag aldrig ens till förhör och fick någon chans att försvara mig om det hade behövts. Under utredningen blev jag utsatt för grov ryktesspridning eftersom inblandade i förundersökningen hade läckt att jag fanns i undersökningen.Mot bakgrund av dessa rykten har det upprättats en orosanmälan från fritids/skola av två i personalen hos sos för att nära vänners barn träffar mig och umgås. Jag har även ett stort ansvar gentemot mina vänner för jag hjälper dem att avlasta då ett av barnen har väldigt speciella behov något jag har 17 års erfarenhet av. Dem har gjort 5-6 ganska grova anklagelser där inget är sant utom att jag har figurerat i en brottsutredning. Mina frågorJag måste naturligtvis göra en motanamälan /polisanmälan. Är detta förtal, grovt förtal eller möjligen falsk tillvitelse?Eftersom mitt namn nämns i orosanmälan, och barnets föräldrar har gett sitt medgivande. Har jag rätt i att få veta identiteten på anmälaren/na? De verkar inom barn och omsorg får de ju inte lov att göra en anonym anmälan.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående förtal så är preskriptionstiden 2 år, om det skulle röra sig om grovt förtal är detta 5 år. Det eventuella brottet som de som läckte ditt namn gjort sig skyldiga till är därför preskriberat. Det stämmer att man inte får göra en orosanmälan anonymt inom barn och omsorg, eftersom orosanmälan nu är nerlagd är den en offentlig handling som du kan begära ut genom att ringa till de som tog emot anmälan och begära ut orosanmälan. Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra för att stoppa högljudda verksamheter?

2018-03-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Vi bor på landet och vid grannfastigheten pågår verksamhet för barn- och ungdomar utomhus ca 75 meter från vårt hus, och i direkt anslutning till vår tomtgräns. Under de två senaste åren har verksamheten utökats markant och instruktörerna använder headsets med högtalare på magen. Ibland använd musikanläggning med högtalare. Under våren pågår det verksamhet från ca 16.00-20.30 nästan alla vardagskvällar samt dagtid under helgerna. På sommaren är det verksamhet hela dagarna även helger. Ljudet från högtalarna och headseten "studsar" mellan husen och trots att vår tomt är stor kommer vi inte undan ljudet. Vi har pratat med grannarna många gånger men utan resultat. Finns det något i lagen som kan hjälpa oss?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Miljöbalken reglerar olägenheter för omgivningen. Verksamheten du pratar om blir enligt miljöbalken en "miljöfarlig verksamhet". Detta hittar du i kapitel 9 1§ punkt 3 Miljöbalken. Kommunen är i detta fallet myndigheten som ni ska vända er till för att få detta åtgärdat. Notera att det inte är säkert att kommunen kommer åtgärda problemet om de finner att verksamheten är nödvändig och placeringen är optimal. T ex om det inte finns ett bättre ställe i kommunen med färre hus där ungdomsverksamheten skulle störa mindre. Det finns även hänsynsregler i kapitel 2 Miljöbalken som skulle kunna tala till er fördel. Eftersom dessa hänsynsregler blir aktuella när man ser på verksamheten i sin helhet kan jag inte svara på hur mycket de skulle hjälpa ert fall. Slutligen vill jag rekommendera att ni kontaktar kommunen och informerar dem om era problem. Sedan i samråd med kommunen komma fram till bästa lösningen på problemet. Med vänliga hälsningar,