Måste jag ha kvar originalförpackningen för att få reklamera ett köp?

2019-09-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en laddare till min mobil men nu visar det sig att det är glapp i sladden. Nu undrar jag om man måste lämna laddaren i originalförpackningen för att kunna reklamera den. Jag har bevis för att jag köpte laddaren och jag vet att man inte måste visa kvitto. Jag köpte laddaren i fredags så det har inte gått en vecka sen jag köpte denna
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Av din fråga framgår det du har köpt en defekt vara. När en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sätt är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Är varan felaktig?Huruvida laddaren är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när du köpte den. Säljaren ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Laddaren anses avlämnad när du fick den i din ägo (6 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Av din fråga framgår det att laddaren var "glapp". I min mening innebär det att laddaren i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör den anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). Sammantaget tyder allt på att laddaren är att anses som felaktig.Vad är påföljden vid fel i vara?Om en vara, i detta fall laddaren, är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL). Du kan bland annat kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet alternativt häva köpet. Behöver du ha kvar förpackningen för att kunna reklamera varan? Med anledning av att allt pekar på att laddaren är att anses vara felaktig är nästa steg att reklamer den, så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts (23 § KKL). Det finns inget juridiskt krav på att du ska ha kvar originalförpackningen till produkten. Däremot måste du på något sätt kunna styrka att du köpt varan hos den aktuella näringsidkaren genom till exempel ett kvitto eller kontoutdrag. Vad är slutsatsen? Mycket tyder på att laddaren är att anses som felaktig vilket innebär att du har rätt att reklamera köpet och kräva önskad påföljd. Du behöver inte ha kvar originalförpackningen till laddaren, men du måste styrka att köpet har gjorts hos den aktuella säljaren. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till hävning enligt konsumentköplagen om en häst jag har köpt är mindre värd än vad jag trodde?

2019-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilka rättigheter jag som köpare (privatperson) att häva ett köp enligt konsumentköplagen av en hästhandlare? Enligt hästhandlaren hade ponnyn (som är 11 år och köptes in för att under året tävlas i de högsta ponnyklasserna) enligt säljaren gått de högsta klasserna och skulle vara en ponny som man direkt kunde starta i de höga klasserna med. Av just den anledningen var priset på ponnyn extremt högt. Den skulle köpas in från Tyskland.En kort tid efter att ha mottagit ponnyn anade jag oråd och började söka efter information om ponnyns historik. Det visade sig att den var inköpt från Irland och hade endast gått de lägsta ponnyklasserna i UK under åren 2014-2016. Därefter har den inte tävlats alls (och den finns såklart inte ens registrerad i tävlingsdatabasen i Tyskland). Vi vet alltså inte ens om den har kapacitet att ens tränas upp till de klasser som den var inköpt för...Vad säger konsumentköplagen om rätt till hävning av köpet? Anses "varan" vara felaktig eller gäller rätten till hävning endas fysiska fel som skador o. dyl.?Jag misstänker att ponnyns värde ligger långt under hälften av inköpspriset på svenska marknaden och jag hade såklart aldrig betalat det priset om jag hade vetat sanningen innan.Jättetacksam för snabbt svar!
Binh Tran |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Aktuell lagstiftningDet är viktigt att veta vilken lag som är tillämplig under vilken situation när det gäller hävningsfrågor. Eftersom konsumentköplagen (förkortat kköpl hädanefter) ger en starkare rätt än andra lagar att häva. Observera att om hästhandlare inte anses ha en näringsverksamhet (där personen handlar hästar för sin försörjning) så kan köplagen vara tillämplig och då gäller andra standards på hävning. Köplagen kan även vara tillämplig om du anses vara en hästhandlare. Men jag utgår från mitt svar att du är en privatperson som handlar hästen för privat bruk samt att hästhandlare säljer hästar för sin försörjning, i detta fall blir konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagens tillämpning innebär att alla villkor som är till nackdel för dig som konsument är utan verkan, kköplag 3§. Fel på varan För att åtgärder som hävning ska kunna bli aktuellt så måste vi utreda om det är ett faktiskt fel på hästen enligt kköpl 16§. Ett fel behöver inte vara ett fysiskt fel så som skador utan det kan vara att det avviker från vad ni har kommit överens om. Bedömningen avser varans ändamålsenlighet och inte dess kvalitet, om hästen hade som ändamål att tävla i de hösta klasserna samt att köparen utlova att den hade gjort det så anser jag att det är fel på varan. Priset för hästen är också en indikator på vad ni har kommit överens om och om att båda har insett vid köptillfället att hästens ändamål var att tävla i högsta klasserna. Jag anser därför att hästen är felaktig i den mån att den faller in i kköpl 16§. Reklamation och påföljderFörst och främst, för att kunna göra påföljder gällande måste du reklamera inom skälig tid från och med du har märkt felet. Om du skickar ett mejl till säljaren och informerar om situationen inom två månader från och med du har märkt det så är det alltid skälig tid, kköpl 23§. Jag rekommenderar att alltid göra det skriftlig i och med att det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist.Köparen kan kräva olika påföljder vid fel i varan och då i första hand avhjälpande eller omleverans och i andra hand hävning eller prisavdrag, kköpl 22§ och 28§. Då omleverans och avhjälpande förefaller att inte vara ett alternativ i ditt fall kvarstår det för säljaren att ge dig ett prisavdrag. Härmed till din fråga angående hävning. Häva köpet kan du göra om det är av väsentlig betydelse för dig, kköpl 29§. Vad väsentlig betydelse innebär avgörs i specifika fallet (se prop. 1989/90:89 s. 128). Det avgörs utifrån vad köparen kan tänka sig utgöra ett väsentligt avtalsbrott. I denna bedömning beaktas alla omständigheter som kan tänkas vara av betydelse i situationen.Är det av väsentlig betydelse? Det bör belysas att detta fel som du har haft på hästen inte är ringa. En indikation är att du anser att inköpspriset på denna häst borde ha varit långt under hälften av vad det du gav för den. Det är alltså inte ett "vanligt" fel som i marknaden brukar medfölja ett köp av en häst. Felet kan inte avhjälpas eller levereras om, vilket är av betydelse för bedömningen enligt propositionen ovan. Att räknas in bör även att det är en vara som är väldigt svår att ersätta eftersom tävlingshästar i toppklass inte finns i marknaden i överflöd. Jag menar därmed att felet på varan är av väsentlig betydelse för dig och att du bör ha rätt till hävning. Först och främst bör du tänka på att reklamera till säljaren så snabbt du kan.Hoppas jag har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar.

Vad händer om jag som konsument är sen med att hämta en vara som blivit trasig?

2019-09-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Om jag som konsument ber en butik lägga en vara som jag ska hämta ut samma dag, men kommer 4 dagar senare och varan nu är trasig. Vad gäller?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterSåsom jag förstår dig undrar du vilka konsekvenser det kan få för dig som konsument, om du är försenad vid uthämtningen av en vara. Jag kommer i mitt svar, i enlighet med din fråga, att utgå ifrån att du är konsument och butiken är en näringsidkare.Risken för en vara går inte över förrän konsumenten hämtat varan, även om du är försenadDu är en konsument som handlar av en näringsidkare. Konsumentköplagen (KKL) är därför tillämplig. Inom köprätt pratar man om "risken" för varan. Att "risken för varan" gått över på konsumenten, innebär att konsumenten är skyldig att betala för varan även om den förstörts, minskat eller kommit bort på grund av en händelse som inte beror på säljaren (8 § KKL). Huvudregeln i konsumentköplagen är att risken för varan går över när varan avlämnats till konsumenten (8 § andra stycket KKL). Huruvida varan är felaktig skall alltså bedömas utifrån dess skick när den avlämnades (20 § första stycket KKL). Det saknar, beträffande varans skick, som huvudregel betydelse att du är försenad med att hämta varan. Med andra ord är du som huvudregel inte skyldig att acceptera en trasig vara, bara för att du var försenad med att hämta den. Det finns dock ett undantag, som jag kommer att beskriva nedan. Undantaget är om varan efter förseningen försämras på grund av sin egen beskaffenhetFrån det jag skrivit ovan finns ett undantag. Ifall köparen underlåter att i rätt tid hämta varan, så ansvara säljaren enligt 20 § andra stycket KKL inte för sådana försämringar i varan som beror enbart på varans egen beskaffenhet. Vad detta innebär, är alltså att säljaren inte ansvarar för sådana försämringar i varan som är en nödvändig följd av varans natur. Skolboksexempel är att köparen är en vecka sen med att hämta färsk frukt, och frukten (trots säljarens ansträngningar att bevara den) ruttnat. Då kan köparen inte hävda att det är fel på varan. I dessa specifika situationer är alltså köparen skyldig att betala, även fastän varan försämrats innan avlämnandet. Huruvida varan i detta fallet försämrats på grund av sin egen beskaffenhet kan jag inte svara definitivt på utan mer information. Eftersom du använder ordet "trasig" för att beskriva varans skick, känns det dock spontant osannolikt att varan försämrats på grund av sin egen beskaffenhet. Jag vill även poängtera särskilt att om exempelvis en dator spontant går sönder innan avlämnandet, så beror detta givetvis inte enbart på datorns egen beskaffenhet; det krävs att försämringen är både oundviklig och naturlig.SammanfattningRisken för varan går, i konsumentfall, över när varan har avlämnats. Varan har i ditt fall inte avlämnats innan försämringen inträdde. Detta innebär att du inte är skyldig att acceptera en sämre vara än annars, även fast du var försenad med att hämta den. Det enda undantaget är om försämringen beror enbart på varans egen beskaffenhet (t.ex om det var färsk frukt som ruttnat). Annars har du alltså all rätt att kräva en vara i fullgott skick, och behöver inte nöja dig med en som är trasig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du ställde ovan.Lyckönskningar och hälsningar,

Kan jag reklamera en telefon som är onormalt varm och försämras avsevärt fort?

2019-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan, jag har en mobil som jag upplever lite problem med. Mobilen blir mycket varmare än den ska bli och prestandan är avsevärt försämrad. Har besökt en butik och låtit de felsöka telefonen, men de säger att de inte kan hitta några problem med varken mjukvaran eller hårdvaran. Kan jag reklamera varan? Vad kan jag vänta mig ifall jag gör det? Förutsatt att jag gör det genom butiken där jag köpte den. Telefonen är ungefär 2 och ett halft år gammal.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kikar närmare på konsumentköplagen (KköpL).Är varan felaktig?Då mobilen blir mycket varmare än vad den ska bli får mobilen anses felaktig med hänsyn till att det inte överensstämmer med varans art, kvalitet och andra egenskaper i övrigt. Om prestandan är onormalt försämrad i jämförelse med hur prestandan på en två och ett halvt år gammal mobil borde vara, så får mobilen anses vara felaktig även i detta avseende (16 § KköpL).En svårighet kan bli att bevisa detta i praktiken, det vill säga dels att den blir onormalt varm, dels att den försämrade prestandan inte beror på normalt bruksslitage.När uppkom felet?Säljaren svarar endast för fel på mobilen som fanns när du köpte mobilen och inte för fel som uppkommit först därefter (20 § KköpL).Det har gått mer än sex månader sedan du köpte mobilen, varför vi har förlorat möjligheten att falla tillbaka på felpresumtionsregeln (20a § KköpL).Det kan alltså återigen bli svårt att bevisa att felen på din mobil funnits där redan innan mobilen köptes, särskilt eftersom en felsökning inte visat på några felaktigheter.Finns garanti?Förmodligen inte, då företaget du köpt din mobil ifrån vanligtvis endast beviljar ett års garanti från inköpsdatum, likaså produkttillverkaren själva (21 § KköpL).Har du reklamerat felet i tid?För att du ska få lov att åberopa felet så måste du reklamera det till återförsäljaren inom skälig tid från det datum du märkte felet eller borde ha märkt det. Reklamationer som sker inom två månader ska anses ha skett inom rätt tid (23 § KköpL).En bra sak är dock att det inte gått tre år ännu, vilket gör att du fortfarande har reklamationsrätt.Om du känt till eller borde ha känt till felet en längre tid kan det dock bli svårt för dig att reklamera mobilen. I ditt fall borde du åtminstone anses ha känt till felet vid den tidpunkt när du lämnade in mobilen på felsök.Vilka åtgärder kan du vidta?Om vi har tagit oss så här långt har du i första hand möjlighet att kräva avhjälpande eller omleverans, det vill säga antingen att återförsäljaren reparerar din felaktiga mobil, eller att du får en ny mobil (26 § KköpL).Skulle inget av detta hjälpa eller återförsäljaren skulle vägra dig hjälp kan man gå vidare och kräva prisavdrag eller alternativt häva köpet helt och hållet (28 § KköpL).Du kan också kräva återförsäljaren på skadestånd (30 § KköpL).Mina rådOm du tror att mobilen är felaktig och att det beror på ett produktionsfel, se till att skaffa underlag på att den verkligen är felaktig, exempelvis genom att vända dig till en annan aktör för en ny felsökning, men agera snabbt, så att du inte förlorar din reklamationsrätt.Det finns betydande bevissvårigheter i ditt fall, men det är inte omöjligt, varför jag önskar dig lycka till och hoppas att du får en fungerande mobil.Ha en fin kväll!Med vänliga hälsningar

Har kunden rätt att häva köpet efter att vi reparerat varan två gånger?

2019-09-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,vi är ett finsk företag som säljer sina varor online och via återförsäljare.Vi har en kund som beställde ett elektronisk produkt för över 2,5år sedan.Producenten ger 1års garanti. Enhten har varit in för repration 2 gånger. På godwill bytte vi den sliten, och nästan värdelösa mobilen till en splitterny enhet. Det ända som den nya enheten inte längre har är ett fm radio-chip.Enheten är likvädrig. Samma modell med nyare hårdvara.Nu kräve kunden han återköp eftersom fm-radiot inte finns. Vi erbjud kunden att får tillbaka sitt gammalt, repererade enhet eller han få har kvar den nya.Kunden köpte enheten via en svensk återförsäljare. Och finska lagen innebär inte återköp inom 3 år.Måste vi efter 2,5år återköper en sliten, värdelös mobil pga den nya inte har fm-radiot längre?Bilder kan vi gärna skicka.Med vänlig hälsning
Ebba Ekstrand |ReklamationsrättGaranti är ett frivilligt åtagande från butikens sida, och att ni gav kunden en garanti vid köpet påverkar inte reklamationsrätten. Reklamationsrätten varar i tre år från det att kunden fått varan (23 § 3 stycket konsumentköplagen). Den innebär att om det är något fel på varan som fanns när kunden fick varan, och felet därmed beror på säljaren, så har kunden rätt att antingen få felet åtgärdat eller få en ny likvärdig vara (26 § konsumentköplagen). Detta kallas i lagen för avhjälpande respektive omleverans. Fel som visar sig först senare kan ändå anses vara ursprungliga. Inom dom första sex månaderna är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte är ursprungligt, efter sex månader är det istället konsumenten som ska bevisa att felet varit ursprungligt (20a § konsumentköplagen). Kunden har rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans om det inte är oskäligt betungande för säljaren. AvhjälpandeDet står i förarbetena till lagen att köparen inte ska behöva ta återkommande försök att åtgärda samma fel. Om samma fel återkommer efter två försök kan köparen vägra att gå med på fler försök, men är det olika fel så behöver köparen tåla fler försök (prop 1989/90 s.122). Om de fel som varit med telefonen alla är samma har kunden rätt att vägra gå med på fler försök. Om det varit olika fel kan ni erbjuda kunden att reparera den gamla telefonen igen, men ni kan inte göra det hur många gånger som helst. OmleveransEn vara är inte likvärdig om den avviker från vad ni avtalat, så om det när kunden köpte varan var en del i konversationen att telefonen skulle ha just denna funktion så är en telefon utan FM-chip inte likvärdig. Om det inte var en del av ert avtal så är den nya telefonen inte likvärdig om mobiltelefoner på marknaden generellt sätt har FM-chip. Om FM-chip inte är normalt för mobiltelefoner och ni inte avtalat särskilt om att telefonen skulle ha det så är den nya telefonen likvärdig och ni kan erbjuda den till kunden som ersättning för den gamla.ÅterköpI första hand har köparen rätt att få avhjälpande eller omleverans. För att återköp, eller hävning som det heter i lagen, ska bli aktuellt krävs att någon av följande situationer föreligger. Avhjälpande eller omleverans kommer inte på frågaAvhjälpande eller omleverans sker inte i skälig tid efter reklamationenAvhjälpande eller omleverans kan inte ske utan väsentlig olägenhet för köparen (28 § första stycket konsumentköplagen) Förutom att något av dessa kriterier ska vara uppfyllt ska felet också vara av väsentlig betydelse för köparen (29 § konsumentköplagen). I ert fall har ni erbjudit köparen både avhjälpande och omleverans, så förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet har köparen inte rätt att häva köpet. I förarbetena till lagen står det att skälig tid är några dagar, men att om särskilda omständigheter som felets art eller att varan måste skickas tillbaka till tillverkaren föranleder det så kan skälig tid vara längre (prop 1989/90 s.122). Reparation eller omleverans ska ske skyndsamt. Väsentlig olägenhet kan vara om varan till exempel har installerats i köparens hem och det därmed blir merarbete för kunden att få en ny vara, eller om kunden måste ta sig långt för att komma till en tredje parts serviceverkstad som ska åtgärda felet å era vägnar (prop 1989/90 s.122). Om det har skett flera reparationer av varan kan detta utgöra en olägenhet för kunden. Antingen om det gjorts är tredje gången som samma sak behöver lagas med telefonen, eller om det är olika fel men dessa kräver många reparationer. Väsentligt felOm reparationerna är en olägenhet enligt tidigare stycke krävs även att felet är väsentligt för att köparen ska få häva köpet. Annars kan köparen ha rätt till prisavdrag som kompenserar för felet (28 § konsumentköplagen). Om felet är väsentligt ska bedömas utifrån köparens synpunkt. Felet är väsentligt antingen om det får anses vara det för kunder i allmänhet, eller om köparen kan visa att det är väsentligt för just honom. Ni ska titta på avvikelsens storlek i relation till en felfri vara. PrisavdragOm ni bedömer att det är fel i varan men att priset inte är väsentligt kan ni erbjuda kunden prisavdrag. Detta ska beräknas på objektiva grunder, och det står i förarbetena att detta kan beräknas på ett ganska schablonmässigt sätt (prop 1989/90 s.126). SammanfattningOm telefonen har gått sönder på samma sätt för tredje gången är ni skyldiga att erbjuda kunden antingen hävning av köpet eller prisavdrag beroende på om det är ett väsentligt fel eller inte. Om telefonen har gått sönder på olika vis kan ni erbjuda kunden att ni lagar telefonen igen så som ni har gjort. Ni kan även erbjuda kunden den nya telefonen utan FM-chip om FM-chip inte är något man normalt kan räkna med när man köper en telefon av den typ som kunden köpt. Om ni har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är ni välkomna att höra av er till mig.ebba.ekstrand@lawline.se

Consumer purchase - breach of contract and what you are entiteld to?

2019-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hi, I have a question. My husband and I have given a catering firm a job to prepare a vegan menu buffet for our wedding. We agreed all together on the menu weeks before and the chef said that he is going to provide personnel that is going to put the food up on the day. So what happened on our wedding day:1. The food wasn't entirely vegan (he delivered mayonnaise and butter) and we mentioned before that there are guests that are strictly vegan and guests that were depending on our words because they had allergies towards lactose and eggs. Two guests got stomach ache due to the butter.2. He didn't deliver two dishes out of 8 and the remaining dishes, half of them were not as on the menu.3. He didn't bring any personnel, but instead someone from his catering firm just stopped by quickly and placed all the open foods on trays on the floor in the kitchen and told us where what is and left. That this is not hygenic is one point, the other that our only and own personnel from the service and the bar had to jump in for his missing people and our drinks had to be served by family members and friends. And we had to skip our planned photo shooting to help out. We are really upset and dissapointed because of this on our wedding and don't know what to do at the moment. The chef did not only cross ethical and health borders, but also did not deliver what we ordered. Do we even have to pay and or what should we or can we do from a legal perspective? We hope that you can help!
André Blomquist |Hi and thank you for choosing Lawline. Your question is regulated within the consumer purchase law (Konsumentköplagen - kkL). As this purchase also have some element of service we can also use some laws in consumer service law (konsumenttjänstlagen - ktjL). All services provided by a business owner should be performed professionally, cater to the clients interests and also confer with the client. (4 § ktjL). The service you have ordered should be specified in a contract, if the service is not performed according to the contract this is a breach of contract and the service is faulty (16 § kkL/9 § ktjL). The service can also be deemed as faulty if the service-provider has not fulfilled the service professionally (9 § 1 point; 4 § ktjL). From what you are mentioning in your question it seems that the service has not been executed in accordance with current health regulation nor according to your contract. You are entitled to either abort or reduce payment or rescind your contract (22 § kkL). In order for you to rescind your contract the fault must be critical to you, which it seems to be (29 § kkL). If you choose to rescind your contract you no longer haft to pay for the purschase. You can also file for damages (30 § kkL). If you are filing for damages the reason for why the service-provider failed to deliver in accordance with the contract must be within his hypothetical ability to avoid the situation at hand. As it seems some of the wrongdoing could have easily been avoided and therefore you may be entitled damages. Also, most important you need to make a complaint towards the service provider within 2 months from the day the service was provided (23 § kkL). My conclusion is that the service you have ordered was not performed in accordance with you contract. First step is always to contact the provider and try to come up with a solution. If that fails, you have legal basis to make a claim towards the provider. If you need assistance drafting a legal claim towards your service provider or in need of a more in-depth advisory opinion you are welcome to contact us and book an appointment with a legal counsel using this link here. Hope this answered your question,Best regards.

Måste butiker skriva ut priser på varor?

2019-09-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller för prismärkningslagen hos caféer. Många caféer har inte priser vid sina kakor/bakelser så man behöver stå och fråga om allting hela tiden. Jag läste lite om lagen och det stod att "Priset får anges muntligt om det är likvärdigt med skriftlig information, till exempel i mindre butiker med manuell betjäning eller om varan köps över disk.". Betyder det att de inte behöver skriva ut priser alls?Tack på förhand!
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att priset får anges muntligt om det är likvärdigt med skriftlig information i minder butiker med manuell betjäning bör tolkas som att det är acceptabelt för mindre butiker/caféer att inte ha utskriva priser på sina varor. Detta skulle kunna bero på att utbudet varierar ofta, vilket gör det opraktiskt att skriftligen prissätta varorna, samt då köpet sker över disk. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Definition av näringsidkare

2019-08-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har som privatperson köpt en båt av ett företag som ska bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt icke reguljär sjötrafik. Båten har varit registrerad på företaget.Gäller konsumentköplagen i detta fall? Handlar företaget för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att Konsumentköplagen ska gälla krävs att köparen är en konsument och att säljaren är en näringsidkare (1 § Konsumentköplagen). Vem klassas som näringsidkare?Enligt vad som kan utläsas i lagen beskrivs en näringsidkare på följande sätt: "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" (1 § Konsumentköplagen). Har båten använts eller tänkts användas i näringsverksamheten har jag svårt att se att företaget inte handlat för näringsverksamheten. Båten har enligt din beskrivning även varit registrerad på företaget, de bedriver verksamhet med båtar och företaget har i eget namn sålt båten. Allt tyder på att de handlat för ändamål som har samband med näringsverksamheten. Tidigare fall visar också på en extensiv tolkning av begreppet "näringsidkare" (NJA 2001 s.155), vilket innebär att man mer ofta än sällan bedömer att någon är näringsidkare.Konsumentköplagen tillämpas därför onekligen i ditt fall. Hoppas att du fått svar på din fråga!Hälsningar,