Ersättningsansvar för näringsidkare när djuret hade en sjukdom

Hej Jag har en fundering om en näringsidkare säljer en valp som visar sig ha ett dolt fel innan 3 år, som innebär att den kanske kommer behöva dyrbar veterinärvård och specialfoder för att leva ett gott liv . Kommer säljaren av valpen behöva stå för alla hans kostnader hela livet ? Dolda fel försäkringen gäller enbart 3 år . Det jag menar är ska säljaren stå för kostnaderna beträffande hans sjukdom hela hans liv ? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att den handlar om ett köp av en hund av en konsument från en näringsidkare, och att du undrar hur långt ansvaret för fel sträcker sig för säljaren. 

Reglering om ansvar för fel vid köp av hund från en näringsidkare, finns i konsumentköplagen. Jag ska först försöka redogöra för felansvaret enligt denna lag, och sedan beröra förutsättningar kring dolda fel-försäkringar. Jag kan redan nu upplysa om att det inte finns något entydigt svar på din fråga, utan det torde vara en bedömningsfråga i varje enskilt fall. 

Fel på hunden enligt konsumentköplagen

Konsumentköplagen är inte huvudsakligen utformad för att gälla djur, och därför är vissa formuleringar lite underliga i förhållande till ett djur, men de gäller trots det. Det föreligger ett fel i varan, alltså på hunden, om den avviker från vad som följer av avtalet, eller om den avviker från vad man marknadsfört, eller vad som allmänt kan förväntas i förhållande till kvalitet, art, funktionalitet och liknande (4 kap. 1-2§ och 5§ konsumentköplagen). En vara ska dock inte anses felaktig om säljaren vid köpet informerat köparen om avvikelsen, och köparen uttryckligen godkänt det (4 kap. 6§ konsumentköplagen), eller om säljaren kan visa att avvikelsen inte inverkat på köpet (4 kap. 7§ konsumentköplagen).

Om en hund har en sjukdom så kan detta utgöra ett köprättsligt fel, men det skulle nog bero på vad som avtalats om, och vad det är för typ av sjukdom. 

Säljarens ansvar enligt konsumentköplagen

Säljaren är ansvarig för fel som funnits vid avlämnandet, och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt (4 kap. 14§ konsumentköplagen), men om näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, kan ansvaret utsträckas längre än de tre åren (4 kap. 16§ konsumentköplagen). Säljaren har ett presumtionsansvar för fel som visar sig inom sex månader från det att djuret avlämnades, såvida hunden inte kostat mer än en tiondel av prisbasbeloppet (48 300 kr år 2022), och man har avtalat om annat (4 kap. 18§ konsumentköplagen). Har man betalt mer än en tiondel av prisbasbeloppet för hunden, får en konsument som undersökt djuret innan köpet, eller utan godtagbar anledning inte följt en uppmaning att göra det, inte åberopa fel som denne borde ha märkt vid en sådan undersökning (4 kap. 19§ konsumentköplagen). Utgångspunkten är alltså att säljaren presumeras ansvara för fel som upptäcks inom sex månader från avlämnandet, såvida man inte avtalat om annat och man betalat en viss summa för hunden. Efter de sex månaderna ansvarar säljaren fortfarande enligt treårsregeln, men då är det tvärtom köparen som ska bevisa att felet förelåg vid köpet. En vara är också felaktig om säljaren lämnat en garanti med en tid under vilken säljaren ansvarar för just det uppkomna felet (4 kap. 21§ konsumentköplagen). 

En sjukdom på en hund som upptäcks inom sex månader, kommer alltså troligtvis anses vara säljarens ansvar, såvida säljaren inte kan bevisa att sjukdomen uppkommit först efter köpet. Det finns just vad gäller djur vissa åtgärder för att minska säljarens ansvar, exempelvis besiktningar och liknande. 

Vilka påföljder kan köparen göra gällande mot säljaren?

Om hunden bedöms vara köprättsligt fel, så kan köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att själv avhjälpa felet, eller häva köpet (5 kap. 1§ konsumentköplagen), och utöver det har köparen rätt till skadestånd (6 kap. 1§ konsumentköplagen). Först måste dock konsumenten reklamera till näringsidkaren inom skälig tid från det att konsumenten borde märkt felet. Görs reklamation inom två månader från det att konsumenten märkt felet, är det alltid i rätt tid (5 kap. 2§ konsumentköplagen). 

Vanligen blir inte omleverans aktuellt, alltså att få en ny hund. Den vanligaste påföljden som aktualiseras är avhjälpande, prisavdrag, och ibland även hävning (5 kap. 8§ konsumentköplagen).  

Hur långt sträcker sig ersättningsskyldigheten?

Vad gäller säljarens ersättningsskyldighet och hur långt den sträcker sig, torde bero på vilken grund ersättningen baseras på, och i grunden då på vad det är för fel det handlar om, kan sjukdomen eller nedsättningen ens avhjälpas/botas/läkas? Eller rör det sig om en åkomma som bara kan behandlas långvarigt?

Vad gäller prisavdrag, brukar man avtala om ett prisavdrag utifrån mellanskillnaden mellan varan med och utan felet. Det jag förstår det som att du åsyftar, är snarare ett skadeståndsansvar, alternativt ett avhjälpande. Vad gäller avhjälpande kan man kräva att säljaren betalar för veterinärkostnader och liknande. I denna del, kan man argumentera för att ett avhjälpandeansvar inte kan sträcka sig så långt som att man hela livet ska betala för djurets veterinärkostnader, då det kan diskuteras om den typen av veterinärbesök egentligen täcks av avhjälpandeansvaret. Syftet med att avhjälpa ett fel, är att faktiskt rätta till det, och göra det ogjort på något sätt. Om ett djur på grund av sjukdom har ett livslångt behov av att få viss medicin eller vissa veterinärbesök, kan man argumentera för att felet faktiskt inte kan avhjälpas, om sjukdomen exempelvis inte går att bota. Det kan då argumenteras för att en obotlig sjukdom eller nedsättning inte kan avhjälpas, och att denna påföljd inte ens kan aktualiseras. 

I stället skulle en säljare kunna bli ersättningsskyldig utifrån skadeståndsrättsliga principer. Utöver ovan påföljder kan en säljare nämligen bli skyldig att ersätta andra kostnader som köparen kan anses ha på grund av felet. Får man inte ersättning för veterinärkostnader och liknande enligt avhjälpandereglerna, kan man i stället få ersättning genom skadeståndsansvaret. Då kan en få ersättning för veterinärbesök, specialfoder, mediciner, ledigt från jobbet och liknande, så länge köparen kan visa samband mellan kostnaden och säljarens ansvar, om inte säljaren bevisar att felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som denne inte skäligen kunde förvänta och inte skäligen kunde undvikit (6 kap. 1§ konsumentköplagen). Det är dock inte heller säkert att man kan göra gällande ett livslångt ansvar ens skadeståndsrättsligt, utan troligtvis kommer man i stället fram till en engångssumma. Det kan även argumenteras kring hur långt skadeståndsansvaret ska sträcka sig vad gäller djur, då detta ändå är en speciell typ av vara. Hur mycket pengar och hur långt en ägare vill gå för att hålla sitt djur hälsosamt och vid liv, är väldigt individuellt, vilket också torde påverka bedömningen. Det torde inte heller vara skäligt att säljaren ska betala för utgifter som, om säljaren själv hade behållit hunden, inte hade haft om denne hade valt att avliva djuret i stället. Man kan tänka sig något skadeståndsrättsligt ansvar för veterinärkostnader, mediciner och liknande till en viss nivå, där man eventuellt beaktar just gränsen mot avlivning och hur långt skadeståndsansvaret för säljaren ändå ska gå. Köparen har en skyldighet att också begränsa sin skada, och får själv bära kostnaderna för om denne inte gör det (8 kap. 1§ konsumentköplagen). På den grunden kan man föra argumentation kring just om köparen är skyldig att avliva ett djur för att begränsa skadan, eller åtminstone få betala utgifterna efter en viss punkt själv. Jag har inte kunnat hitta något entydigt svar i denna del, utan det verkar vara ett ganska oklart rättsläge där en bedömning får göras i varje enskilt fall, och där det är ganska öppet för köpare och säljare att komma överens. 

Förhållandet till dolda-fel försäkringen

En säljare är enligt ovan regler i konsumentköplagen skyldig att ersätta fel på hunden som anses som dolda fel, alltså som förelåg vid tidpunkten för köpet men som upptäcktes senare. En dolda-fel försäkring ändrar inte på denna skyldighet, utan utgör egentligen bara en ekonomisk trygghet för säljaren. Det är en försäkring som medför att försäkringsbolaget går in och täcker eventuella ersättningsanspråk från köparen vid dolda fel. Försäkringsbolaget gör då vanligen en bedömning om försäkringen ska täcka eller inte, men detta påverkar inte säljarens felansvar enligt konsumentköplagen. Att en dolda-fel försäkring vanligen gäller i tre år, innebär egentligen bara att säljaren kan få ersättning från försäkringsbolaget i tre år, men om det fortfarande finns ersättningsanspråk efter de tre åren, får säljaren bekosta detta själv. Det kan vara lite olika villkor och föreskrifter gällande en dolda-fel försäkring, beroende på försäkringsbolag, men detta är den generella utgångspunkten till förhållandet mellan en sådan försäkring och säljarens ersättningsansvar. 

Sammanfattning och råd

Sammantaget, kan en säljare bli skyldig att ersätta veterinärkostnader, mediciner, specialfoder och liknande, för fel på en hund i form av sjukdom som fanns vid köpet. Hur länge och till hur mycket säljaren är skyldig att ersätta köparen, beror dock på flera faktorer, däribland vad det är för typ av sjukdom eller nedsättning, vad avtalet innefattat och liknande. Om det är en sjukdom eller nedsättning som faktiskt inte kan ”lagas”, så torde inte reglerna om avhjälpande bli aktuellt, då detta förutsätter att felet kan botas. I stället kan prisavdrag och skadestånd bli aktuellt. Storleken på skadeståndet är väldigt individuellt, och får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och vad som är skäligt utifrån detta. Då djur är en speciell typ av vara, och att det är så individuellt hur mycket och hur långt någon vill gå i veterinärvården, och förhållandet till att en är skyldig att begränsa sin skada, kan det diskuteras i vilken utsträckning man faktiskt kan ersättningsbelägga en säljare för denna typ av fel. Utsträckningen får huvudsakligen avgöras i det enskilda fallet, och något som man kan försöka kompromissa fram. Vad gäller dolda-fel försäkringen så påverkar den inte säljarens ansvar på något sätt egentligen, utan säljaren kan vara fortsatt skadeståndsskyldig även efter de tre åren, men skillnaden är bara huruvida säljarens försäkringsbolag ersätter eller inte. 

Jag rekommenderar att man försöker komma överens i dessa frågor, med beaktandet av det starkare konsumentskyddet som lagen ändå ger. Om en näringsidkare och konsument är oense om en sådan fråga som du tagit upp, kan man söka vägledning via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som avgjort en del frågor kring djurärenden. Avgörandena är dock endast rekommendationer, och inte bindande, men kan ge bra vägledning. Är man slutligen inte överens, kan tvisten tas till tingsrätt, där parterna först kommer uppmanas att försöka förlikas, och om det inte går, avgöra målet i sak. 

Om du önskar vidare vägledning eller hjälp via vår jursitbyrå, kan du återkomma till mig så kan jag förmedla kontakt till dem! Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se 

I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”