När har man rätt att häva ett köp och returnera en vara?

hej, jag har köpt hemlarm och den uppfyller inte lraven. den larmar inte när jag öppnar dörren. kan jag returnera varorna? vill helst häva köpet. är jag kapabel till det? har film på när jag öppnar dörren att det larmar inte.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du har köpt ett hemlarm och du anser att detta hemlarm inte uppfyller dem krav man kan förvänta sig på ett hemlarm; den larmar inte när du öppnar dörren och du anser därmed att varan är felaktig och önskar returnera produkten. Av din fråga framgår inte hur du har köpt hemlarmet, exempelvis om det har skett över internet, i butik och om du köpt larmet via ett företag eller privatperson. Detta kan påverka dina möjligheter att häva köpet eller din möjlighet till ångerrätt. Jag kommer därmed i mitt svar redogöra för flera olika alternativ som kan gälla i olika situationer. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du har betalat en engångssumma för ett hemlarm och att detta inte gäller någon typ av hemlarm med abonnemang. 

Har du ångerrätt?

Om du i egenskap av privatperson har köpt hemlarmet av ett företag på internet så kan möjligtvis lag om distansavtal och utanför affärslokaler (distansavtalslagen) gälla i din situation. Observera att du måste ha köpt hemlarmet av ett företag på internet, lagen gäller inte om du exempelvis har köpt hemlarmet av en privatperson via Facebook eller blocket. Som privatperson utgör du en konsument. En konsument har en rätt att ångra sitt köp och lämna tillbaka en köpt vara inom 14 dagar från den dag konsumenten fått varan förutsatt att konsumenten meddelat säljaren om detta (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Om du köpte ditt hemlarm över internet och det inte har gått mer än 14 dagar sedan du fick hemlarmet har du rätt att returnera hemlarmet om du skickar ett meddelande till säljaren om din rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller inom 14 dagar oavsett om hemlarmet kan anses trasig eller inte.  Om du är en privatperson du köpt larmet i butik och det gått mer än 14 dagar har du inte ångerrätt, däremot kan du ha rätt att häva avtalet, se svaret nedan. 

Kan du ha rätt att häva avtalet om du är privatperson och säljaren är ett företag eller en butik?

Om du inte har köpt hemlarmet över internet eller i en butik men det gått mer än 14 dagar då kan konsumentköplagen  (KköpL) vara tillämplig. Om du har köpt hemlarmet i egenskap av privatperson och ska använda larmet för privat bruk är du en konsument och butiken eller hemsidan är att anses vara en näringsidkare. I en sådana situation tillämpas konsumentköplagen. En vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet gällande art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompabilitet, driftskompabilitet eller i övrigt (4 kap. 1 § KköpL). Ett hemlarm har som syfte att larma och därmed finns det ett krav på att själva larmfunktionen ska fungera och detta bör även följa av avtalet. Hemlarmet ska dessutom ha den mängd och de egenskaper gällande hållbarhet, funktionalitet, kompabilitet och säkerhet som varor av samma slag har ( 4 kap. 2 § KköpL). En vara som inte uppfyller dessa krav ska anses vara felaktig (4 kap. 5 § KköpL). Att hemlarmet inte larmar innebär att den inte uppfyller kvalifikationskraven och det som följer av avtalet hemlarmet bör därför ses som felaktig. Observera dock att om du av misstag installerat hemlarmet på ett felaktigt sätt kan hemlarmet endast ses som felaktig om du har fått felaktiga anvisningar av säljaren. Hemlarmet kan även ses som felaktig om det var säljaren som installerade larmet hos dig som en del av köpet.  (4 kap. 9 § KköpL). Utifrån den information som framgår av din fråga anser jag att ditt hemlarm är felaktigt. Ett fel som uppstått innan försäljning av hemlarmet ansvarar näringsidkaren för om felet visat sig inom 3 år från det att du fått hemlarmet (4 kap. 14 § KköpL). Detta innebär att om hemlarmet var felaktigt när du köpte larmet och det gått mindre än 3 år sedan du köpte larmet så är det näringsidkaren som ska ansvara för felet. Det är även viktigt att du kontaktar säljaren och reklamerar hemlarmet, detta innebär att du kontaktar säljaren och berättar att hemlarmet inte fungerar och är felaktigt inom skälig tid från att du upptäckt felet (5 kap. 2 § KköpL). Om man reklamerar inom två månader från att man upptäckt felet utgör det alltid skälig tid.

Om en vara är felaktig har köparen rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (5 kap. 1 § KköpL). Som konsument har du därmed rätt att häva köpet eftersom ditt hemlarm är felaktig, dock har du endast rätt att häva köpet om det inte går att kräva avhjälpande eller omleverans eller om det inte kan ske inom rimlig tid efter att en reklamation har gjorts (5 kap. 8 § KköpL). Detta innebär att du inte har rätt att häva köpet direkt, utan du måste först ge säljaren en möjlighet att avhjälpa felet eller att leverera ett nytt fungerande hemlarm till dig. Om säljaren vägrar att avhjälpa felet eller göra en omleverans har du rätt att häva köpet. För att få häva ett köp får felet inte anses vara “ringa”, detta innebär att felet inte ska vara obetydligt (5 kap. 10 § KköpL). Att ditt hemlarm inte larmar såsom det ska bör dock anses vara ett betydligt fel och rätten till hävning återstår. 

Kan du ha rätt att häva avtalet om både säljare och köpare är näringsidkare eller båda är privatpersoner?

Om du och säljaren är näringsidkare eller ni båda är privatpersoner tillämpas köplagen (köpL) på den uppkomna situationen. Om du och säljaren har ingått ett köpeavtal så är det villkoren i köpeavtalet som gäller inte dem lagregler som uppställs i köplagen (3 § köpL). Om du och säljaren inte har avtalat om vad som gäller angående ångerrätt och retur av vara tillämpas köplagen. Varan som sålts ska gällande art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, eller vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används och om varan avviker från detta eller på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig (17 § köpL). När du köpte hemlarmet förväntade du dig att detta larm skulle kunna larma, eftersom detta är det huvudsakliga syftet, detta innebär att larmet inte stämmer överens med egenskaperna som följer med avtalet och dina förväntningar på produkten. Varan är att anse som felaktig (21 § köpL). Det är säljaren som ansvarar för felet om hemlarmet var trasigt när du köpte det. Eftersom hemlarmet är felaktigt och detta inte beror på dig, har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet (30 § köpL). För att kunna kräva detta måste du ha reklamerat felet, du måste ha informerat säljaren om att hemlarmet inte fungerar och du ska ha gjort detta inom skälig tid från att felet upptäckts (32 § köpL). Som köpare har du en undersökningsplikt, denna påverkar bedömningen för vad en skälig reklamationstid kan anses vara eftersom du genom undersökningen bör upptäcka felet kort efter köpet. Du behöver därmed reklamera felet till säljaren snarast för att uppfylla kravet på skälig tid. För att du ska få rätt till hävning måste säljaren först ha fått möjligheten till avhjälpande eller omleverans av hemlarmet (37 § KöpL). Om säljaren väljer att avhjälpa felet eller göra en omleverans har du inte rätt att häva köpet. Om säljaren vägrar att utföra ett avhjälpande eller omleverans har du rätt till hävning av ditt köp om avtalsbrottet som uppstått är av väsentlig betydelse för dig (39 § köpL). Enligt min bedömning bör det anses vara ett väsentligt avtalsbrott att hemlarmet inte larmar såsom det ska då syftet med varan är att utgöra ett larmsystem, och detta är sannolikt av stor betydelse för dig. Därmed har du rätt till hävning. 

Vad gäller sammanfattningsvis?

Beroende på omständigheterna gällande köpet av hemlarmet kan din fråga besvaras olika. Om du har köpt larmet via internet av ett företag och du är privatperson har du ångerrätt inom dem första 14 dagarna från att du fått hem ditt hemlarm. Om du är en privatperson och har köpt hemlarmet av en butik bör ditt hemlarm anses som felaktigt och du har rätt till avhjälpande eller omleverans av larmet, då måste du informera säljaren om att larmet är felaktigt och inte fungerar inom skälig tid från att du upptäckt felet. Om säljaren vägrar göra ett avhjälpande eller omleverans har du rätt att häva köpet, då måste du informera säljaren att du vill häva köpet. Om du är en privat person och har köpt larmet av en privatperson eller om både du och säljaren är näringsidkare gäller i första hand det man avtalat om vid köpet. Om ni inte har avtalat villkor gällande felaktig vara och ångerrätt eller hävning så tillämpas köplagen i stället. Du har då rätt till avhjälpande och omleverans i första hand förutsatt att du uppmärksammat säljaren på felet inom skälig tid och om säljaren vägrar utföra detta har du rätt till hävning.  

Vad bör du göra nu?

Först bör du lista ut vilken av ovan beskrivna situationer som gäller för dig. Efter det bör du kontakta säljaren och förklara att du vill att felet åtgärdas, alternativt häva köpet. Det kan vara bra att leta fram eventuella kvitton från köpet som kan bevisa när du köpte hemlarmet samt undersöka om det har funnits någon garanti som gäller för larmet eller om det finns något annat köpeavtal du bör ta hänsyn till. Om säljaren vägrar gå dig till mötes och denne är en näringsidkare och du är en privatperson rekommenderar jag dig att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva ditt ärende och ge en rekommendation på hur den uppkomna situationen bäst kan lösas. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”