Min hund har dött och hunddagiset kräver mig på en tre månader lång uppsägningstid trots att någon uppsägningstid inte är avtalad - Vad gäller?

2021-08-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejJag har en fråga angående betalning till hunddagis efter hundens dödsfall. Hunddagiset kräver mig fortfarande på betalning i 3 månader som uppsägningstid. I avtalet finns ingen information om detta. Jag har flera gånger haft kontakt med hunddagispersonalen, både muntligt och skriftligt. Min hund har avlivats på djurkliniken den 16/6-21, men det kommer fortfarande fakturor varje månad med betalningspåminnelse. Enligt mig dog hunden och kan inte komma till hunddagiset och det finns ingen uppsägningstid.Vad ska man göra, betalning?Tacksam för svar.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDin fråga rör avtalstolkning och vad som gäller när parter har glömt att avtala om vissa saker, något som inte är reglerat i lag. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Konsumenttjänstlagen (KTjL) är inte tillämplig eftersom den inte gäller förvaring av levande djur, 1 § 1 st. 3 p. KTjL.Avtalstolkning generellt, vad gäller?Det finns ingen lagstadgad metod för avtalstolkning. Allmänna avtalsrättsliga principer liksom olika metoder för tolkning av avtalstext har istället utvecklats i praxis och då genom Högsta domstolens (HD) försorg.Vid uppkomna tvister brukar utgångspunkten vara att försöka utröna den gemensamma partsviljan, dvs. vad parterna gemensamt åsyftat vid avtalsslutet. Det är dock inte sällan lättare sagt än gjort, men avtalet och avtalssituationen kan stundtals vara av sådant slag att det inte heller är nödvändigt att försöka fastställa den gemensamma partsavsikten. I synnerhet inte om det är ett avtal med många parter. När individuella förhållanden inte kan fastställas eller ge ledning måste tolkningen eller preciseringen av avtalsvillkoren bygga på objektiva grunder, vilket sker genom att utgå från avtalets faktiska ordalydelse, alltså genom en rent språklig tolkning. Om ordalydelsen ger utrymme för olika tolkningar eller inte alls lämnar något tydligt besked behöver andra relevanta tolkningsdata användas, exempelvis en ändamålsenlig tolkning. Med en sådan metod tolkas ett eller flera avtalsvillkor mot bakgrund av avtalets syfte och avtalets andra bestämmelser, avtalet betraktas med andra ord som en sammanhängande helhet och ska då framstå som logiskt utformat.Inträffade omständigheter efter avtalsslutet kan också få viss bäring på den rättsliga bedömningen. Under förutsättning att parterna efter avtalsslutet har handlat utifrån (och följt) vissa givna villkor och/eller underförstådda (tysta) överenskommelser kan detta ofta jämställas med en justering av det tidigare avtalet vilken samtliga kommer anses ha samtyckt till. Andra relevanta tolkningsdata kan också vara avtalets systematik och det aktuella avtalsvillkorets samband med övriga villkor, bakgrunden till regleringen, avtalsföremålets natur och ibland även parternas ställning, jfr HD:s avgörande NJA 2010 s. 559. Vidare kan avtalet enligt den så kallad oklarhetsregeln komma att tolkas till nackdel för den part som har formulerat avtalstexten eller det specifika villkoret. På det konsumentköprättsliga området är oklarhetsregeln till och med lagstadgad, se 10 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen). Ditt ärende gäller dock inte ett köp. Slutligen förtjänas det att säga att den som ger en motpart befogad anledning att tro att ett visst rättsförhållande föreligger och dessutom inser att motparten felaktigt har uppfattat avtalet på det sättet blir bunden av motpartens felaktiga bild av avtalsinnehållet.Det ska också tilläggas att handelsbruk/branschpraxis ofta brukar nyttjas av domstolar vid avtalstvister, vilket innebär att avtalet kommer att ses i ljuset av vad som är vanligt förekommande i en viss bransch, vilket då sker genom att domstolen (eller parterna) inhämtar sakkunnigutlåtanden från olika bransch- och/eller intresseorganisationer. HD har uttalat att det i allmänhet är naturligt att utgå från att ett avtalsvillkor ska fylla en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas intressen, se NJA 2001 s. 750. Att ta hänsyn till vad som är vanligt förekommande avtalsinnehåll i branschen kan objektivt sett sägas ligga i linje med vad parterna vanligtvis har (kan) förvänta sig, jfr NJA 1989 s. 269 där HD tog fasta på vad branschorganisationer uttalat om hur en bestämmelse om borgen normalt sett tillämpades i branschen, se även NJA 2001 s. 750 i vilket HD anförde att traditioner och gängse praxis ofta måste beaktas när ett avtalsinnehåll ska tolkas och fastställas.Hur ska det aktuella avtalet tolkas?I grunden är det avtalet som styr den rättsliga bedömningen. Inom avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av parterna, 1 § AvtL. Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas) och det ska normalt mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna sätta löftesprincipen ur spel. Men mer än så går egentligen att utläsa av avtalslagen, utan parterna, och i förlängningen en domstol (en tingsrätt som första instans), är hänvisad till de olika tolkningsmetoderna. Eftersom avtalet saknar en bestämd uppsägningstid går det naturligtvis och utifrån avtalets ordalydelse att argumentera för att du har rätt att frånträda avtalet med omedelbar verkan. Man kan också tänka sig att oklarhetsregeln möjligen kan åberopas av dig och att den i så fall ska drabba motparten då jag utgår ifrån att hunddagiset har formulerat avtalstexten. Men samtidigt är gängse praxis på de allra flesta områden att avtalsparter har rätt till viss uppsägningstid. Huvudregeln är att avtal kan sägas upp ensidigt av endera parten och då gäller i allmänhet att motparten har rätt till skälig uppsägningstid, vilket vanligtvis är en månad om ingenting annat har avtalats, jfr NJA 2009 s. 672. Men precis som tidigare påpekats finns ingen uttrycklig lagbestämmelse som anger hur lång uppsägningstiden ska vara varför det alltid görs en enskild bedömning från fall till fall och med hänsyn till praxis och sedvänja, dvs. vad som är brukligt i den aktuella branschen. Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar ska villkoret enligt min mening vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån, dvs. till din förmån. I NJA 2011 s. 600 anförde HD ungefär följande. Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade. Mot den bakgrunden är min uppfattning att villkoret om tre månader kan ses som överraskande för dig som konsument. Dessutom verkar hunddagiset inte ha ansträngt sig tillräckligt mycket för att uppmärksamma dig på att uppsägningstiden är tre månader. Slutsatsen blir därför att skälig uppsägningstid i det här fallet bör vara en månad.Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Dröjsmål med leverans

2021-08-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Den 31 juli så beställde jag en jättesöt robothund på en sida som heter Sverilo.se och nu har det gått några veckor och min beställning har inte dykt upp. Jag har inte spårningsnummret så jag kan inte spåra den. Jag börjar bli väldigt orolig att den inte ska dyka upp. Jag har inte fått något melj om att dom har skickat den heller. Dom skickade ett melj där det stod: "Vi behandlar din beställning och meljar dig när den har skickats men inget har hänt. På deras hemsida så står det såhär: Leveranserna tar 4-10 arbetsdagar.Endast i sällsynta fall mer än 30 arbetsdagar. I vissa länder är tullen ofta ansvariga för förseningar. Jag har meljat dom flera ggr men dom svarar aldrig och ändå så står det på deras hemsida att dom svarar i 24/7. Jag känner mig så lurad men det kanske är bäst att jag bara väntar på att min beställning ska komma fram. Jag vill verkligen ha den asså. Vad ska jag göra? Jag kan inte kontakta dom eller nåt sånt. Om den är beställd utanför Europa så förstår jag iaf varför det tar sån himla tid. Mvh Amanda Eklund
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då du i egenskap av en konsument har köpt en lös sak från en näringsidkare är konsumentköplagen (KKöPL) tillämplig på förevarande situation. Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. Lagen föreskriver påföljder som kan uppstå vid dröjsmål orsakat av säljaren, bland annat fullgörelse av köpet. Den avgörande frågan i detta fall är därför om det föreligger dröjsmål med avlämnandet på säljarens sida. I 9 § KKöPL stadgas att dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Huvudregeln för tidpunkten när varan ska avlämnas är inom rimlig tid från köpet. Varans art och beskaffenhet får ge ledning till vad som kan ses som rimlig tid. Det kan svårligen avgöras vad en rimlig tid för den specifika leveransen ska vara, men ledning bör kunna sökas från stadganden på webbsidan. Om det står att leveransen vanligtvis tar 4-10 dagar är det en bra utgångspunkt att definiera vad som anses vara en skälig tid för en ett vanligt avlämnande av vara. Detta utesluter dock inte att "skälig tid" i vissa fall bör vara längre. Enligt 10 § KKöpL kan tre påföljder aktualiseras vid dröjsmål på säljarens sida: 1. som köpare har du rätt att får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge dig säkerhet för hans krav på grund av dröjsmålet (11 §) , 2. du får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör köpet (12 §) eller 3. du får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig (13 §). Därutöver har du även rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14§). Det är svårt att avgöra om denna fördröjning kan likställas med "dröjsmål" från säljarens sida. Det krävs mer detaljinformation kring varans art, beskaffenhet och den sedvanliga leveranstiden för en sådan vara. Men det framgår av bakgrundsinformationen att du önskar ta emot varan trots fördröjningen. Om du anser att en rimlig väntetid har passerats sedan köptillfället och det därmed uppstått dröjsmål på säljarens sida bör du kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12 §. Du kan även kräva säljaren på skadestånd enligt 14 §. Får att få skadestånd krävs dock att du reklamerar i god tid, dvs. meddelar säljaren om att du vill få ersättning får dröjsmålet. Om varan inte levereras bör du häva köpet med hänvisning till 13 § KKöPL och få pengarna tillbaks. Om du inte kan nå kundtjänsten alls och du saknar framgång att kräva fullgörelse eller kräva pengarna åter finns det möjlighet att polisanmäla företaget. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

När ska man senast få sina pengar tillbaka efter ångrad immateriell tjänst?

2021-08-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag anmälde mig till en gitarrkurs på en skola, men bokade dagen efter av mig från kursen. Betalt för kursen gjorde jag vid anmälan. Nu väntar jag på återbetalning. Skolan hänvisar till att den som jobbar med detta är på semester. Nu har jag snart väntat tre veckor och inte fått tillbaka pengarna. Finns det någon lag på när pengarna senast ska återbetalas?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du bokade en gitarrkurs och betalade för den, varpå du dagen efter avbokade kursen. Du väntar på att få dina pengar tillbaka och undrar nu när du senast ska ha fått dina pengar tillbaka utan att ett lagbrott sker från skolans sida. Immateriella tjänster saknar egen lag, flera lagar får därför pusslas ihop I ditt fall är det fråga om ett köp av en immateriell tjänst. Dessa tjänster kännetecknas av att de inte utförs på en vara, men istället av att de är intellektuella och personliga. Exempel av immateriella tjänster, förutom kurser, är bl.a. konsultuppdrag, juridisk rådgivning och andra sådana tjänster som inte utförs på något man kan "ta på". Immateriella tjänster regleras inte i någon av konsumentlagarna. Inte ens Konsumenttjänstlagen (KTjL), som man med det blotta ögat kan tycka är tillämplig, reglerar sådana tjänster. För att den ska kunna tillämpas krävs att en tjänst utförs på en lös sak, eller fast egendom eller att tjänsten rör förvaring av en lös sak (1 § 1 st. KTjL). Eftersom det saknas en lag som behandlar immateriella tjänster, gäller det att tillämpa regler från angränsande lagar analogt. Det innebär att man kan kolla på hur lagar som reglerar köp och tjänster, t.ex. Konsumentköplagen (KKöpL); Distansavtalslagen (DistAvtL) och Konsumenttjänstlagen (KTjL), reglerar en viss fråga och fundera om samma sak borde gälla för immateriella tjänster. I ditt fall ska därför undersökas vad dessa lagar säger i frågan om när en konsument senast ska ha fått sina pengar tillbaka efter att ha ångrat sitt köp. Vad säger konsumentlagarna? "Utan onödigt dröjsmål". Flera lagar behandlar frågan om återbärandet av prestationer, bl.a. återbärandet av pengar efter ett hävt eller ångrat köp. Av 43 § 2 st. KKöpL framgår det att en köpare får kräva att säljaren "utan onödigt dröjsmål" lämnar tillbaka de pengar som har tagits emot. På liknande sätt framgår det av 2 kap. 14 § 1 st. DistAvtL att om en konsument utnyttjar sin ångerrätt, säljaren ska göra återbetalningen "utan onödigt dröjsmål". I dem andra konsumentlagarna framgår inget om den tiden återbäring av prestationer får ta. Det kan, även med tanke på EU-lagstiftningens användning av "without undue delay", vara möjligt att det kan anses vara en allmän konsumenträttslig princip att en konsument, vid ett återköp, har rätt att få tillbaka sina pengar just utan onödigt dröjsmål. Bedömning i ditt fall och rekommendation Det är troligt att du, med stöd av det jag har redogjort för ovan, har rätt att få tillbaka dina pengar utan onödigt dröjsmål från skolan. Med andra ord kan skolans dröjsmål med återbetalningen endast ursäktas om det finns en acceptabel och skälig anledning till att du ännu inte har fått tillbaka dina pengar. Skolans ursäkt är att personen, vars uppgift det är att administrera återbetalningar, är på semester. Huruvida detta är onödigt dröjsmål eller inte är svårt att avgöra. Det kan argumenteras för att skolan borde ha någon på plats som kan administrera återbetalningar även när ordinarie personal är på ledighet. Ett motargument mot detta skulle kunna vara att skolan inte har behov, och därmed inte råd, med vakanspersonal. Som du ser är det svårt att dra en slutsats åt något håll. Min rekommendation är att du kontaktar skolan och säger att du anser att återbetalningen inte sker utan onödigt dröjsmål och att du har rätt till just återbetalning utan onödigt dröjsmål. Du kan hänvisa till det jag ovan har redogjort för om analogierna med andra konsumentlagar. Gör det klart för skolan att du anser att de borde ha någon på plats under sommaren som kan administrera återbetalningar och att skolans anledning till dröjsmålet inte är acceptabel. Förhoppningsvis sätter detta tillräckligt med press på skolan för att de ska lösa situationen åt dig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Chanser att vinna tvistemål mot bilhandlare som förmedlat bilköp

2021-08-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpt beg bil. 7år 19000mil. 180000kr. Annonserad av bilfirma. Muntligt påtalat att det var ett förmedlingsuppdrag från privat ägare. Hämtad på bilfirma. Fick med ett köpekontrkt osignerat med löfte om att signerat skulle skickas senare. Köpeskilling insatt direkt på bilägarens konto. Bilens motor och transmission har gått sönder mindre än en månad efter köpet. Bilfirman nekar ersättning för reparation. Förra ägaren till bilen nekar ersättning för reparation. Jag avser att stämma bilfirman i tingsrätten. Hur stora är mina chanser att vinna?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RättslägetTillämplig lag är konsumentköplagen, då en bil är en lös sak som omfattas enligt lagen. Konsumentköplagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt konsumentköplagen (1 § konsumentköplagen (KkL)). Under förutsättning att bilen är behäftad med fel enligt KkL (se härvid 16-20 §§ KkL), och reklamerat i tid (23 § KkL), får du kräva något av följande: avhjälpande dvs. reparation, omleverans, prisavdrag motsvarande felet, eller häva köpet (22 § KkL). Avhjälpande är här en primär åtgärd. Om inte avhjälpande sker inom skälig tid får du kräva prisavdrag eller häva köpet (28-29 §§ KkL).Hur stora är dina chanser att vinna?Den processuella juridiken skiljer sig från den materiella på så sätt att det processuellt gäller att inte bara ha rätt utan att få rätt. I Sverige tillämpas fri bevisprövning i domstolarna, varför allt material av relevans bör framläggas. I tvistemål är det tillåtet med förlikning. Chanserna att vinna tvistemål är i hög grad avhängigt bevisläget. Bilen anses ha varit behäftad med fel redan vid avlämnandet eftersom felet visade sig redan efter en månad, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (20 a § KkL). Härvid gäller omvänd bevisbörda, det ankommer på säljaren och näringsidkaren att visa på annat. Hur stor chansen att vinna är svårt att uppskatta, men ovannämnd bevislättnad förenklar processen för dig. Och onekligen ska så centrala delar av bilen som motor och transmission inte gå sönder efter dels så kort tid dels med hänsyn till den höga prissumman, vilken också beaktas i fråga om fel eftersom man med fog kan förvänta sig en motor vara i gott skick när priset är 180 000 kr.Hälsningar,

Hur fungerar reklamationsrätten?

2021-08-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad innebär reklamationsrätten exakt på varor man köper i butiker/affärer? Om produkten går sönder för lätt eller inte levererar kvalite som den ska till exempel? Vad har kunden rätt till då enligt reklamationsrätten? Har han rätt till pengarna tillbaka för produkten? Har han rätt till ny och likadan eller liknande produkt? Eller får kunden välja vad han vill ha? Hur fungerar det?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reklamationsrätten ser lite annorlunda ut beroende på vilken lag som tillämpas. Eftersom du specificerar att du vill veta hur den fungerar när man köper varor i butik är det konsumentköplagen (KköpL) som gäller. För att reklamationsrätten ska aktualiseras krävs att varan är felaktig (KköpL 22§). En vara kan vara felaktig på flera grunder. De vanligaste är följande: varan stämmer inte överrens med vad som avtalats (t.ex vad gäller kvalitet eller egenskaper); varan stämmer inte överrens med vad säljaren sagt; säljaren har inte upplyst om förhållanden som skulle påverkat köpet; varan avviker från vad kunden rimligen kunnat förutsätta (KköpL 16§). Ifall varan är felaktig eller inte bedöms utifrån när varan överlämnades, dvs i butik i detta fall (KköpL 20§). Uppstår felet inom sex månader från denna tidpunkt anses varan varit fel vid överlämnandet (KköpL 20a§). Garantier är ett sätt att förlänga denna period (KköpL 21§). Har varan konstaterats felaktig inom den relevanta tidsperioden har man rätt till reklamation om man meddelar säljaren inom "skälig tid" efter man upptäckt/borde upptäckt felet. Man har alltid två månader på sig men ibland längre (KköpL 23§). Reklamation innebär att man har rätt till något av följande beroende på omständigheterna i det enskilda fallet: Avhjälpande,Omleverans,Prisavdrag,Ersättning för avhjälpande,Hävning (KöpL 22§). Avhjälpande och omleverans är de första åtgärderna som ska väljas i första hand. Du som kund kan kräva någon av dessa så länge det inte innebär en orimlig kostnad för säljaren. Avhjälpande innebär att säljaren fixar felet (t.ex byter ut en trasig del) medan omleverans innebär att du får ett annat exemplar av varan (KKöpL 26§). Även om du kräver en annan åtgärd än dessa kan säljaren ändå välja dem så länge det inte orsakar dig väsentlig olägenhet eller tar för lång tid (KköpL 27§). Prisavdrag blir aktuellt om avhjälpande och omleverans inte kan lösa problemet, inte sker inom rimlig tid eller utan väsentlig olägenhet för köparen. Vidare har köparen rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet så länge denna inte är orimligt hög (KköpL 28§). Den sista utvägen är hävning, dvs att köpet återgår - kunden får sina pengar och säljaren sin produkt. För att hävning ska aktualiseras ska det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för köparen (KköpL 29§). För att bedöma om felet är väsentlig gör man en helhetsbedömning utifrån den individuelle köparen. Man beaktar bl.a möjligheten till andra lösningar. Förutom dessa sätt att lösa problemet med självaste varan kan man som köpare ha rätt till skadestånd. Det förutsätter att felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som han inte kunde räkna med vid köpet och vars följder hen inte kunde undvikit eller övervunnit - något som är ytterst svårt att uppfylla för en säljare (KköpL 30§). Man kan dock bara få ersättning för skada på sådant som inte hör till näringsverksamhet (KköpL 31-32§§). Det innebär att t.ex skada på en arbetsdator inte ger rätt till skadestånd. En köpare kan få skadestånd för utgifter, inkomstförlust eller prisskillnad vid s.k täckningsköp (dvs att du köpt en ersättningsvara) (KköpL 32§). Som köpare har man dock en skyldighet att begränsa sin skada om man kan göra detta med rimliga åtgärder (KköpL 42§).Slutligen vill jag nämna att konsumentköplagen är tvingande i konsumentens fördel. Det innebär att kunden och säljaren kan avtala om annat än vad som står i lagen men bara om det är till kundens fördel (KköpL 3§). Ett exempel är som sagt garantier där man ger köparen en längre ovillkorlig reklamationsfrist.Jag hoppas detta har förtydligat reklamationsrätten. Har du fler frågor är du varm välkommen att vända dig till oss på Lawline!

Kan köp av jeans hävas eftersom måtten inte stämde?

2021-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt ett par jeans på appen plick. I annonsen skrev jag att jeansen var storlek 28x32 och det står det även i jeansen. Köparen bad mig mäta jeansen jag mätte och hon ville köpa det. Hon betalade frakten då vi inte möttes upp. Nu när hon fått hem jeansen mätte hon dom och det visade sig att jag mätt fel. Har hon rätt att häva köpet? Isåfall ska jag betala tillbaka priset hon betalade på varan och de 66kr extra hon betalde för frakten. Eller är jag bara skyldig att återbetala summan hon betalade för själva varan?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om köparen har rätt att häva köpet och vilken summa som du isf ska återbetala till henne används köplagen (KöpL). Köplagen används eftersom ni ingått avtalet om köpet i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande kan privatpersoner avtala om att annat ska gälla och vara bindande mellan dem (KöpL 3 §), men jag kommer i detta svar utgå från att ni inte har avtalat om att annat ska gälla än köplagens bestämmelser. Föreligger fel i varan?Först måste det utredas om det föreligger fel i varan, alltså om byxorna är felaktiga. Det måste de vara för att köparen ska få göra en påföljd som hävning gällande. Byxorna är felaktiga om de inte överensstämmer med sådana uppgifter om deras egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföring av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 18 §). Eftersom hon fick uppgifter om byxornas mått som sedan visade sig vara felaktiga och det kan antas att hon inte hade köpt dem om de inte passar henne så kommer jag anta att fel i varan föreligger i detta fall. Frågan är om det förändrar något att byxorna är begagnade. Begagnade varor säljs ofta i "befintligt skick". Det kan ses som en typ av friskrivning som innebär att man får räkna med att varan inte är felfri. Varan kan dock vara felaktig ändå. Även om varan har sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig, om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 19 §). Därmed får byxorna förmodligen anses vara felaktiga trots att de är begagnade, eftersom uppgifterna om måtten var felaktiga. Därmed kan olika påföljder bli aktuella, och här under ska jag utreda om påföljden hävning kan bli aktuell. Har hon rätt att häva köpet för att byxorna inte hade de mått som sagts? Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (KöpL 39 §). Hävning är den mest ingripande påföljden, och andra kan bli aktuella innan tex avhjälpande eller omleverans. Men jag antar att ingen av dessa blir tillämpliga i detta fall, eftersom detta gäller begagnade jeans som inte kan omlevereras och knappast är värda att tex sy om. Därmed kvarstår hävning och prisavdrag. Utgångspunkten för att avgöra om felet är av väsentlig betydelse, som krävs för hävning, kan sägas vara att köparen inte har möjlighet att använda varan till den huvudsakliga anledningen som den kunde förvänta sig av avtalet. Felet kan anses vara väsentligt eftersom köparen i detta fall förmodligen inte kan använda byxorna. Därmed kan hävning vara aktuellt i detta fall. Hur mycket ska du betala tillbaka?Vid hävning ska du alltså skicka tillbaka pengarna som hon betalat för byxorna. Om hon gör gällande att hon även vill ha tillbaka pengarna för frakten så kan detta vara relevant. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. De olika prestationerna ska återgå. Inom detta ingår även frakten. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Fråga om köprättsligt fel föreligger och vilka felpåföljder som kan aktualiseras

2021-08-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej köpte mig en båt för en vecka sedan som jag skulle köra hem via Göta kanal för båten hade ingen trailer. Jag frågar då om motor och drev är i bra skick. Och får till svar att är de är bra. Men nu efter jag kommit halva vägen rasar drevet och jag får ta upp båten med kranbil och upp täcker då att de är ett stort hål i drevet som jag inte kunnat sett tidigare på grund av att båten låg i vattnet. Frågan är då kan jag begära att han står för de trasiga drevet eller att han ska ta tillbaka båten
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i mitt svar att du har köpt båten i egenskap av privatperson, av en säljare som också var en privatperson. Det innebär att köplagen här är den tillämpliga lagen jag grundar mitt svar på. Finns det ett fel som du får göra gällande?En förutsättning för säljarens ansvar är att det finns ett fel som säljaren ansvarar för. Frågan om fel finns ska bedömas utifrån båtens skick vid avlämnandet. Avlämnandet är i ditt fall den tidpunkten då du tog hand om båten och körde i väg med den. Även fel som visar sig först senare (dvs. halva vägen hem som i ditt fall) ansvarar säljaren för, om felet fanns vid avlämnandet (21 § första stycket och 6 § andra stycket köplagen). Alltså: om hålet i drevet fanns vid avlämnandet av båten är säljaren ansvarig och felpåföljder kan då göras gällande mot denne. Utgångspunkten är att det är du som köpare som vid tvist behöver bevisa att felet fanns redan vid avlämnandet. Det hänger samman med att risken för båten (för t.ex. försämring p.g.a. olyckshändelse) går över på dig som köpare efter avlämnandet av båten (13 § första stycket köplagen). Beviskravet som gäller är att det ska framstå som övervägande sannolikt att hålet i drevet fanns vid båtens avlämnande.Du får inte göra gällande fel som du kände till eller borde ha upptäckt vid en undersökning av båten, om du undersökte båten eller blev uppmanad att göra det, men inte gjorde det. Det kan ha varit sådant du borde ha upptäckt då du tittade på båten eller eventuellt provkörde den (20 § köplagen). Av vad du har berättat så verkar det som att du inte borde ha upptäckt hålet i drevet vid en sådan undersökning. Speciellt eftersom säljaren har gett ett s.k. lugnande besked angående motorn och drevet genom att säljaren yttrade att "de är bra". Utifrån vad du har berättat bedömer jag att båten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta och att båten därför är att bedöma som felaktig (17 § tredje stycket köplagen). Med "fog kunnat förutsätta" menas att det endast är dina befogade förväntningar om båtens skick som skyddas i lagen; om båten såldes till ett vrakpris och såg väldigt nedgången ut så kan bedömningen eventuellt se annorlunda ut. För att du ska få göra en felpåföljd gällande behöver du lämna ett meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter du märkte hålet i drevet (32 § första stycket köplagen). De felpåföljder du kan krävaFörst kan du börja med att kräva avhjälpande. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare (34 § första stycket köplagen). Det innebär att du kräver att säljaren ordnar reparation av drevet. Antingen kan säljaren själv utföra reparationen eller så kan säljaren låta någon annan utföra det. Detta är vad man som köpare normalt har rätt att kräva till en början. Men eftersom drevet har rasat/totalförstörts verkar det inte praktiskt möjligt för säljaren att reparera den eller företa omleverans. Det innebär att dessa s.k. primära felpåföljder (avhjälpande och omleverans) inte kommer i fråga. Det i sin tur innebär att du kan ha rätt att kräva prisavdrag direkt, vilket innebär att säljaren har en skyldighet att stå för det trasiga drevet (37 § första stycket köplagen). Notera att du även kan kräva prisavdrag om du först kräver avhjälpande, om avhjälpandet inte sker inom rimlig tid från kravet. Prisavdraget beräknas utifrån båtens marknadspris i avtalat skick minus marknadspriset för båten i felaktigt skick, det vill säga med hålet i drevet (38 § köplagen). Exempel: Om båten var värd 70 000 kr i felaktigt skick med hålet i drevet och 100 000 kr i avtalsenligt skick, blir prisavdraget 30 000 kr.Du frågar även om han kan ta tillbaka båten, eller annorlunda uttryckt – om du kan häva köpet. Det får du endast göra om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga och felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Bedömningen sker objektivt. Värderingen av storleken i skillnaden mellan felet och dess effekter och vad du hade fog att förvänta dig är centralt. Likaså vad säljaren insåg eller borde ha insett om dina förväntningar. Sammanfattning och skadeståndDu har troligen rätt att välja mellan avhjälpande och prisavdrag direkt. Mer oklart är om du har rätt att häva köpet. Slutligen verkar du även rätt till skadestånd för eventuell merkostnad för att du var tvungen att anlita kranbilen, såvida inte säljaren kan bevisa att felet låg utanför dennes kontrollansvar (40 § första stycket köplagen). Detta blir oftast svårt att bevisa; som utgångspunkt så ligger det inom säljarens kontroll att kunna avlämna en avtalsenlig vara. Med vänliga hälsningar,

Häva köp av bil om en nyckel saknas

2021-08-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en begagnad bil på en bilfirma och fick med en bilnyckel när jag hämtade bilen.Den andra bilnyckeln hade de inte fått att förra ägaren och skulle skicka den senare. Nu har det gått3 veckor och de har inte fått tag på rätt nyckel än. Kan jag häva köpet eftersom jag vill ju inte att någonannan har en nyckel till min bil.
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förutsätter att du köpt bilen i egenskap av privatperson, vilket aktualiserar konsumentköplagen (KKöpL). Om en vara inte stämmer överens med vad som utlovats vid köpet kan man som konsument göra gällande att det föreligger s.k. fel i vara. Detta gäller såväl köp av nya som begagnade varor. När en vara är felaktig har köparen rätt att reklamera varan och kräva påföljder av säljaren, såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet. I vissa fall kan köparen även ha rätt till skadestånd (22 § KKöpL). I första hand kan du som köpare begära avhjälpande eller omleverans utan extra kostnad, vilket innebär att du får en reparation av vad som är fel alternativt ett utbyte av varan. I ditt fall hade detta varit att de ser till att den andra nyckeln återlämnas och ges till dig. Reparationer ska utföras inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden. Om samma fel kvarstår efter två avhjälpningsförsök har kunden vanligtvis rätt att häva köpet. Om reparation eller utbyte av varan inte är aktuellt, inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, har köparen rätt att kräva prisavdrag (28 § KKöpL) eller häva köpet (29 § KKöpL). Felet måste vara av väsentlig betydelse för köparen för att få häva köpet, vilket beror på omständigheterna i det enskilda fallet.I ditt fall bör du kunna göra gällande att felet är av väsentlig betydelse och därmed kunna häva köpet om det är vad du vill göra. Annars kan du troligtvis begära ett prisavdrag för olägenheten. På allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du anmäla ditt ärende och få det prövat för att få svar på vad du har rätt till i mer precis mening. Jag lämnar en länk till deras hemsida här. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,