Använda avliden person i reklam?

2010-08-17 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan använda en död persons namn eller bild i reklam? Alltså om den lagen även omfattar döda personer.
Enar Essle |Hej, När en lag ger otydlig vägledning för vissa situationer hjälper det ofta att läsa lagens förarbeten. Där kan man ofta hitta mer utförliga motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas. Det man bör hålla i minnet är att förarbeten inte är lagtext och det händer därför ibland att domstolarna inte följer förarbeten, särskilt inom områden där den är central som till exempel i straffrätten. Generellt sett är dock förarbeten ofta återgivna i domar som stöd för argumentationen och en viktig del när det gäller lagtolkning. När det gäller lagen (1978:800) om namn och bild i reklam kan man läsa i förarbetet (proposition 1978/79:2) under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 att det under lagstiftningsärendet diskuterats kring döda personers rätt. Det anförs bland annat att det typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller att det kan komma kränka den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation. Om detta är ett bra argument eller inte går ju givetvis att diskutera både fram och tillbaka. Beroende på situationen kanske det ändå finns ett litet utrymme att vinna framgång med en talan idag. Kort sagt får dock sägas att utgångspunkten är att lagen _inte_ omfattar personer som avlidit när publicering sker. Givetvis får man inte glömma bort annan lagstiftning som kan aktualiseras så som den avlidnes skydd mot förtal i Brottsbalken 5 kap 4 §, upphovsrättslig lagstiftning när det gäller en eventuella upphovsmän bakom text och bilder samt marknadsföringslagstiftning. mvh

Marknadsföring via e-post

2008-03-14 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag har hört att spamma är olagligt. Alltså utskick av massmail. Men om man är ett företag som går in i andras företags hemsidor och sparar deras personliga mailadresser för att planera ett massmail om en ny produkt/tjänst man har, då är det väl inte olagligt? Om det är aktiebolag mot aktiebolag? Däremot kan det vara bra om man skriver längst ner på sidan, att de kan kontakta oss om de inte vill ha fler mailbrev. Är väl som en "oskriven regel" kan tänkasTack på förhand.
Gustaf Lidegran |All elektronisk marknadsföring mot konsumenter eller enskilda firmor som inte är befintliga kunder eller har efterfrågat marknadsföringen är otillåten. Företagsreklam via mail är tillåtet så länge inte företaget har avböjt reklamen. Det gäller även till anställdas personliga arbetsmailadresser. Regeln att det ska framgå hur man slipper mer reklam är inte oskriven utan en del av marknadsföringslagen som du hittar http://lagen.nu/1995:450#P13b .Vänliga hälsningar

Samtycke vid annans bild i reklam?

2007-09-14 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vi har tänkt att under 2008 använda en annons med en bild med några idrottsutövare på. Krävs godkännande av de personerna som är med på bilden? Fokus är på idrottsutövandet som sådant och inte personerna. De är inte kända för den allmäna massan men inom den sport som de utövar (Beach volley).
Andreas Heed |Enligt 1 § lag om namn och bild i reklam får inte näringsidkare i sin marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda annans bild utan personens samtycke. Det spelar således inte någon roll om personen ifråga är känd eller inte. I begreppet ”näringsidkare” ingår i detta fall anställda och även andra som handlar på näringsidkarens vägnar. Det framgår inte vad för slags verksamhet ni sysslar med eller vad exakt det är ni vill marknadsföra vilket gör detta svårbedömt, men troligtvis krävs ett samtycke. Lag om namn och bild i reklam hittar du http://lagen.nu/1978:800Med vänlig hälsning

Rätt till egen bild

2007-03-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Om man upptäcker sig själv på bild i tidningen utan att ha gett sitt tillstånd till det, vad kan man göra? Journalisten säger att dom enligt grundlagen har rätt till att publicera bilder så länge dom inte är kränkande och inte för reklam. Vilken grundlag och paragraf skulle det vara i såfall? Bryter inte tidningen mot PUL?
Lisa Swanson |Hej!Frågan om rätten till egen bild är minst sagt omdiskuterad och har medfört svåra juridiska gränsdragningsproblem. Utgångspunkten i Svensk rätt har varit att den enskildes rätt får stå tillbaka till förmån för yttrandefrihet och tryckfrihet. Det finns dock en del viktiga begränsningar där exempelvis näringsidkare förbjuds att använda sig av namn och bild i reklam utan samtycke från personen i fråga (se här Lag om namn och bild i reklam http://www.lagen.nu/1978:800). Även Personuppgiftslagen (http://www.lagen.nu/1998:204) medför skydd för den personliga integriteten.I ditt fall är Lag om namn och bild i reklam inte tillämplig då icke-kommersiella bilder faller utanför regleringen. Personuppgiftslagen blir däremot tillämplig på så sätt att en bild räknas som en personuppgift (se 3 § http://www.lagen.nu/1998:204) och får inte användas på ett sätt som är kränkande (se 2 § som i ditt fall får anses syfta till Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och jämför med 13 och 15 §§ http://www.lagen.nu/1998:204).I Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) stadgas i artikel 8 rätten till privatliv. Svenska domstolar är skyldiga att tillämpa EKMR och vid dömandet bortse från svenska rättsregler som strider mot denna konvention (se bland annat RF 2:23 och Europadomstolens praxis). Europadomstolen har bland annat slagit fast att det enligt artikel 8 finns en skyldighet för EU: s medlemsstater att vidta åtgärder för att skydda respekten för familjelivet och detta även inom sfären för relationer individer emellan. I ett fall som var uppe i Europadomstolen bedömdes bilder tagna på prinsessan Caroline av Monaco ha passerat gränsen för vad tryck- och yttrandefriheten tillåter. Detta är i och för sig ett mycket speciellt fall men det fastslås ändock att tryck- och yttrandefriheten ibland skall stå tillbaka till förmån för den personliga integriteten.I ditt fall tror jag tyvärr ändå att det är svårt att angripa bilderna i tidningen då de inte är av kommersiell eller kränkande art. Även i tveksamma fall så torde tryck- och yttrandefriheten ha företräde och omöjliggöra ett angripande av bilden. Som du märker är rättsområdet något oklart och kompliceras. Tillämplig, svensk lagstiftning hittar du i alla fall här:Tryckfrihetsförordningen (http://www.lagen.nu/1949:105)Yttrandefrihetsgrundlagen (http://www.lagen.nu/1991:1469)Lag om namn och bild i reklam (http://www.lagen.nu/1978:800)Personuppgiftslagen (http://www.lagen.nu/1998:204)Är du även intresserad av att läsa mer om Europakonventionen och Europadomstolens praxis kan du göra det här (http://europa.eu.int/).Med vänlig hälsning,

Gratistidning som reklam?

2008-06-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag har en liten enkel fråga:Jag får en gratistidning som delas ut i mitt län nerdimpandes i mitt postinkast ungefär en gång i månaden. Jag är inte alls intresserad av detta, och den är inte addresserad utan delas ut av postens gruppförsändelser.Hurdant är detta lagligt om jag har satt upp en skylt på min dörr där det står specifikt att jag inte vill ha den här tidningen? Borde inte det vara som vanlig icke-addresserad direktreklam?MVH
Siri Mårtensson |Hej,Tidningen kan antagligen ses som vanlig reklam och det är naturligtvis olyckligt att du får den trots att du satt upp en lapp. Det finns dessvärre inga direkta lagregler som gör det möjligt för dig att föra några repressalier mot posten eller den som lämnat tidningen i ditt postfack. Det är inte direkt möjligt att påvisa att du lidit nådon skada av att tidningen har lämnats till dig varför det inte är värt att föra någon form av process angående problemet.Jag råder dig att kasta tidningen i pappersåtervinningen och kanske förtydliga skylten på dörren.Med vänlig hälsning

Reklam mot barn

2007-11-05 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Får företag dela ut reklam till ungdomar (14-17år) i skolan? Får företag skicka direktreklam hem till ungdomar (14-17år).
Ronja Carlsson |Det finns ett förbud i radio- och TV lagen mot att sända reklam som riktar sig till barn under 12 år, men det berör ej denna situation och är dessutom verkningslöst mot tv-kanaler som sänder från andra länder (exempelvis tv3 och kanal 5). När det gäller annonser riktade till barn så finns inga generella förbud i den svenska lagstiftningen. Direktreklam är lite speciellt, och att skicka direktadresserad reklam till barn under 16 år är inte tillåtet enligt praxis i marknadsdomstolen och Marknadsetiska rådet. ICCs (Internationella Handelskammaren) regelverk gäller alla medier och även på detta område. Sammanfattningsvis säger ICC-reglerna beträffande barn och unga att reklam inte får utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet, inte får innehålla framställningar som kan medföra att barn eller ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende och inte ge intryck av att själva innehavet eller användningen av viss produkt ger ett övertag över jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder. Det finns ingenting i lagstiftningen som uttryckligen förbjuder sponsring eller reklam i skolan. Det är dock viktigt att sponsring inte kommer i konflikt med bestämmelser i skollagstiftningen eller annan lagstiftning. Många kommuner har därför utfärdat olika policy för hur de skall bemöta reklam och sponsring. Det viktigaste är att reklamen inte påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Ett eventuellt samarbete mellan kommunen och näringslivet får inte innebära ett otillåtet stöd till ett enskilt företag.Mitt råd till er om ni har problem med reklam riktad mot era / ert barn är att samtala med din kommun om det rör sig om reklam i skolan. Då kan du få reda på hur just er kommun ställer sig till reklam i skolan. Om det rör sig om direktadresserad reklam till barn under 16 år kan du skicka in en anmälan till Marknadsetiska rådet som behandlar ärendet utan att ni behöver delta, och de kan komma med rekommendationer till företaget. De kom nyligen med ett avgörande som rörde just direktadresserad reklam till barn under 16 år. Du kan läsa mer om det här: http://www.marknadsetiskaradet.org/damm-forlagMvh

Marknadsföring mot barn

2007-04-14 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vad säger lagen om marknadsföring gentemot barn?
Cecilia Johansson |Hej, Enligt Radio- och TV-lagen 7:4 får reklam i en TV-sändning inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. I reklam i en TV-sändning får det inte heller uppträda personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. Det får inte heller förekomma någon reklam omedelbart före eller efter ett barnprogram. Barnprogram får inte heller brytas av reklaminslag. Enligt 10:7 Radio- och TV-lagen ska sådan reklam anses som otillbörlig även enligt marknadsföringslagen. Dock sänder till exempel TV 3 och Kanal 5 inte från Sverige och omfattas därför inte av Radio- och TV-lagen. Angående annan form av reklam finns det inte direkt reglerat i någon speciell lag utan man får göra en bedömning om reklamen kan anses strida mot god marknadsföringssed eller annars kan anses vara otillbörligt mot konsumenterna enligt 4§ Marknadsföringslagen. Detta avgörs av Marknadsdomstolen. Till exempel så menar Marknadsdomstolen att det strider det mot god marknadsföringssed att skicka adresserad direktreklam till personer under 16 år. Du kan läsa lite mer om detta på www.konsumentverket.se .Hoppas att detta gav svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Användning av enskilds personbild i marknadsföring

2006-08-05 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! För två år sedan togs 7-8 bilder på mig i syfte att hängas upp som tavlor i en nattklubb. För ett år sedan användes ett av dessa motiv på klubbens vip-kort och jag godkände och fick betalt för detta. Under året som gått har samma motiv som användes till vip-korten använts vid flera tillfällen, dock utan min vetskap. Reklamkampanjer, afficher "flyers" och andra trycksaker har regelbundet använts i marknadsföring utan mitt godkännande och jag har fått förklaringen att nattklubben vill använda denna bild på mitt ansikte för att "profilera" sig. För ca en månad sedan gjordes även två väggmålningar ca1,5x1,5m i samma nattklubb. Det råder inga tvivel om vem bilden föreställer. Kan detta verkligen ha gått rätt till? Jag har fram till nyligen trott att de kan göra vad de vill med bilderna och att jag inte har något att säga till om, men när jag hör mig för verkar det ju inte vara fallet. Kan ni ge råd om hur man kan gå vidare, eller helt enkelt om det kan anses lagligt?
Carl Beyer |Hej,Det förbud som finns i svensk rätt mot utnyttjande av enskilds personbild stadgas i lagen om namn och bild i reklam (SFS 1978:800 http://www.lagen.nu/1978:800). I lagens 1 § fastslås att näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. För lagens tillämplighet krävs således att användningen av bilden har skett av en näringsidkare samt att bilden använts i kommersiell reklam, något som utifrån din beskrivning tydligt är fallet åtminstone med de affischer, flyers och trycksaker du nämner.Skyddet mot bildanvändning avser varje bildåtergivning av en identifierbar individ, även om denne är helt okänd för allmänheten. Det klandervärda ligger i att näringsidkaren s a s åberopar den andre som argument för den nyttighet han marknadsför och därmed söker dra vinning av dennes utseende, anseende eller dyl. I förarbeten till lagen anges att begreppet bild skall tolkas i vid mening. Hur bilden tekniskt framställs bör inte ha någon avgörande betydelse. Bestämmelserna bör omfatta bilden i alla utförandeformer (konstarter) och gälla naturtrogna återgivanden likaväl som karikatyrer som associerar till viss person. Således omfattas även de väggmålningar du nämner av begreppet bild i lagens mening. Mer tveksamt är dock om även väggmålningarna anses utgöra marknadsföring då de mer verkar vara avsedda som utsmyckning inne i klubben.Det avgörande för om användningen av bilderna på dig skall anses otillåten är emellertid att du inte har samtyckt till detta, se 1 §. Du nämner att det ursprungliga syftet med bilderna just var att de skulle användas som tavlor, liksom att du godkände att ett av motiven användes på klubbens vip-kort. Det är möjligt att klubben kan argumentera för att detta inneburit samtycke från ditt håll att medverka i de följande, liknande reklamsammanhangen. Ett samtycke kan givetvis vara begränsat till ett visst reklamsammanhang eller villkorat av att reklamen ges viss utformning. Detta är något du får argumentera för.Om det skulle anses att samtycke inte har förelegat kan bildutnyttjandet resultera i att näringsidkaren drabbas av böter eller skadestånd (se 2 § och 3 §) om utnyttjandet har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Även om uppsåt eller oaktsamhet inte förelegat kan näringsidkaren bli skyldig att erlägga skäligt vederlag för utnyttjandet, se 3 §. Dessutom kan rätten på yrkande av den utnyttjade personen förordna att reklamen ändras och att reklammaterialet förstörs, se 4 §. För att gå vidare med ärendet krävs i princip att du anger brottet till åtal, se 5 §. Lagens främsta funktion brukar emellertid vara att den fungerar som ett påtryckningsmedel, vilket innebär att uppgörelser brukar ske utanför domstol genom att man kommer överens om ett skäligt ersättningsbelopp. Förhoppningsvis kan även du lösa situationen på det senare viset genom att påminna klubben om ovan redogjorda rättsregler.Med vänlig hälsning,