Misskreditering av konkurrerande företag.

FRÅGA
Företag A pratar med kunder osanning osv om konkurrerande företag B. Kan företag A anmälas för förtal?
SVAR
Den regel som träffar den här situationen bäst finns i marknadsföringslagen (MFL). Enligt MFL 18 § får man endast peka ut sina konkurrenter i sin marknadsföring om det

"inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken"

Med "marknadsföring" avses i lagen åtgärder i näringsverksamheten som är ämnade att främja avsättningen av produkter.

Någon som bryter mot 18 § kan enligt 29 § åläggas att betala en marknadsstörningsavgift. Enligt 31 § skall avgiften vara mellan fem tusen kronor och fem miljoner kronor, och aldrig mer än tio procent av näringsidkarens intäkter. Enligt 37 § kan också den som brutit mot förbudet i 18 § åläggas att betala skadestånd. Skadestånd kräver dock att man kan visa en faktiskt skada som har orsakats av uttalandet, t.ex. att man kan visa att man förlorat en kund.

För att få hjälp med att föra talan om marknadsstörning enligt 29 § så bör du vända dig till konsumentombudsmannen som i sin tur skall besluta om han skall vända sig till tingsrätten, enligt 40 § MFL. Om du vill kräva skadestånd så måste du själv väcka talan vid tingsrätten.

Om du vänder dig till konsumentombudsmannen behöver du inte själv driva målet och slipper antagligen att betala eventuella rättegångskostnader. Bevisbördan för marknadssörningsavgift är dessutom mindre eftersom du inte heller behöver visa att någon verkligen skada har inträffat för dig som resultat av det här.

Marknadsförinslagen hittar du här:

https://lagen.nu/2008:486
Thomas Hefner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll