Regler kring reklam i brevinkast

2012-10-28 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |1. Var regleras brevinkast och hur de får användas? 2. Vem får stoppa in saker i mitt brevinkast? 3. Finns det en begränsning på vad som är tillåtet att stoppa in i ett brevinkast. 4. Är det olika regler för brevinkast, som går direkt in i lägenheten, och brevlådor? 5. Om jag skriver på min dörr att jag inte vill ha reklam, påverkar det på något sätt vad som är tillåtit att stoppa i mitt brevinkast? 6. Om jag sätter upp ett avtal där jag skriver att brevinkastet får endast användas om man accepterar avtalet. I avtalet specificerar jag begränsningar på vad brevinkastet får användas till samt vite för överträdelse av begränsningarna. Är ett sådant avtal att betrakta som giltigt och bindande?
Weronica Nordin |Hej, tack för dina frågor! Det finns ingen särskild lag som reglerar just användandet av brevinkast eller vem som får stoppa saker i det. Däremot finns regler för marknadsföring i form av direktreklam. Enligt marknadsföringslagen (2008:486) 21 § får en näringsidkare använda sig av direktreklam genom ditt brevinkast om du inte tydligt motsätter dig detta. Det är tillräckligt att du sätter upp en skylt med texten ”Nej tack – ingen reklam” på dörren eller brevlådan för att uppfylla tydlighetskravet. För att slippa även gratistidningar i posten ska du sätta upp en skylt med texten ”Nej tack till gratistidningar” eller liknande. Detta gäller oavsett om du har ett brevinkast på dörren eller en brevlåda. Angående ett avtal av den typen du funderar på skulle det inte anses vara giltigt och bindande för alla som vill lämna något i ditt brevinkast. Dels kräver ett bindande avtal att det sluts mellan parterna, det är inte möjligt att skriva ett ensidigt avtal som binder vem som helst som råkar läsa det. Enligt postlagen (2010:1045) och postförordningen (2010:1049) är dessutom företag som bedriver postverksamhet skyldiga att leverera postförsändelser, och ett sådant avtal skulle kunna stå i strid med dessa regler. Däremot är det fullt möjligt att du sluter ett liknande avtal med ett visst företag.

Otillbörlig marknadsföring

2012-04-12 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej. Vad gäller om ett konkurrerande bolag felaktigt går ut med utskick till kunder om att bolaget har ensamrätt för försäljning av en viss produkt? Mvh
Johan Wahlbom |Hej! Tack för din fråga gällande marknadsföring. Marknadsföring är väl reglerat i Sverige. Enligt marknadsföringslagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm) 8 § är så kallad vilseledande marknadsföring att anse som otillbörlig. Ett exempel på vilseledande marknadsföring är, enligt 10 §, när en näringsidkare använder sig av felaktiga påståenden gällande produktens förekomst. Ett sådant påstående har onekligen skett enligt din fråga eftersom det konkurrerande bolaget gått ut med ett felaktigt meddelande om ensamrätt gällande en viss produkt. Det är även möjligt att detta felaktiga meddelande strider mot god marknadsföringssed i enlighet med 5 §. Effekten av marknadsföring som strider mot god sed är att marknadsföringen ska anses som otillbörlig. Otillbörlig marknadsföring är uttryckligen förbjudet enligt 23 §. Detta förbud kan förenas med ett vite i enlighet med 26 §. Bolaget bakom den otillbörliga marknadsföringen kan även åläggas att betala en så kallad marknadsstörningsavgift enligt 29 §. Denna avgift tillfaller dock staten och inte parten som drabbats av den vilseledande marknadsföringen. Dock kan denna part kräva skadestånd enligt 37 §. Om uteslutande talan om förbud eller åläggande av vite väcks ska så ske vid Marknadsdomstolen (http://www.marknadsdomstolen.se/). Om däremot samma part samtidigt väcker talan om marknadsstörningsavgift eller skadestånd ska den samlade talan väckas vid Stockholms tingsrätt (http://www.stockholmstingsratt.se/). Detta framgår i lagens 47 §. Enligt samma paragraf är bland annat en näringsidkare som drabbats av marknadsföringen berättigad att väcka talan. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Namn och bild på avliden människa

2011-12-27 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang. att använda personer i reklam. Jag ska göra en reklamaffisch för en känd restaurangkedja. Affischen ska endast användas på en restaurang. På den här affischen skulle jag vilja ha med ett antal svenska kända män. Alla personer har varit döda i 70 år eller mer. Eftersom att jag använder fotografier har jag kollat upp att även fotograferna har varit döda i 70 år eller mer. Finns det något annat som kan göra att jag inte får använda deras bilder i reklamen? Hur kan man ta reda på vad som gäller i dessa fall?
Emil Görrel |Hej! Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (https://lagen.nu/1978:800) gäller endast levande personer. I lagens förarbeten ges motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas och man kan i proposition 1978/79:2 under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 utläsa att användande av namn och bild på avliden person typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller på annat sätt kränker den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation. Sammanfattningsvis kan konstateras att lagen inte omfattar personer som avlidit när publicering sker. Däremot måste ni kontrollera så namnet eller bilden inte är ett registrerat eller inarbetat varumärke samt iaktta försiktighet så namnet eller bilden inte används på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang då detta kan leda till ett brott som heter “förtal av avliden”. Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Anmäla reklamfilm

2011-04-12 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Sök på youtube efter fräschare film (2 alt finns)och visas även på tv nu.Jag har en videobutik och som många andra farit illa av nedladdningarna och andra alternativ i flera år, så har kämpat dagligen för att få ihop till lokalhyran!Tar personligt och ännu mera ekonomiskt illa vid mej av reklamen! Ska mina kunder känna sej ofräscha hos mej? Ska jag vara ofräsch då som dagligen arbetar med det? För man kan ju faktiskt inte heller handla i en matvaru butik och veta vart apelsinen rullat, eller att bara friska folk tagit i varor utan att nysa,sedeln du har på dej,biblioteket, pizzan.Listan är oändlig- men Telia,tillråga på allt ett statligt företag riktar sej negativt enbart mot oss videobutiker!Reklamen är låångt under bältet så vad ska jag göra, liten mot stor? mvh/Anna
Malin Ekstrand |Hej! Reklamombudsmannen kan fälla reklam som är exempelvis osann, diskriminerande eller på annat sätt oetisk. Du kan läsa mer om reklamombudsmannen och hur du kan gå tillväga för att anmäla ditt missnöje här: http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam.aspx Med vänlig hälsning,

Filma personer i marknadsföringssyfte

2012-09-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Imorgon ska jag filma en fortbildning på ett hotell med syfte att marknadsföra den. Jag har fått tillåtelse från både konferenshotellet och kursledarna att filma, men jag undrar hur jag ska gå tillväga med de övriga kursdeltagarna? Behöver jag tillåtelse från dem också? Och hur ser ett sådant formulär ut och vad måste man ta med? Tack på förhand!
Olle Lindberg |Hej! I detta fall är lag (1978:800) om namn och bild i reklam tillämplig. Denna lag kan du läsa här: https://lagen.nu/1978:800 . Av 1 § följer att en näringsidkare (eller den som näringsidkaren anställer) inte får använda annans namn eller bild i sin marknadsföring utan dennes samtycke. Om man bryter mot bestämmelsen i 1 § kan man dessutom dömas att betala böter. För att det ska vara aktuellt krävs dock att personen som används i marknadsföringen anger brottet till åtal eller om åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att åtal ska väckas. Av 3 § följer att "skäligt vederlag" ska utges till den personen som används i marknadsföringen. Du behöver alltså ett samtycke från de kursdeltagare som syns med namn eller bild i filmen. Av lagtexten följer inget särskilt krav på hur samtycket ska se ut. Detta betyder alltså att det inte krävs ett särskilt formulär. För att säkerställa bevisning vid en eventuell tvist i framtiden rekommenderar jag ändå att upprätta ett skriftligt avtal där ni skriver i klartext vad avtalet syftar till. Ju tydligare desto bättre. Hälsningar Olle

Misskreditering av konkurrerande företag.

2012-01-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Företag A pratar med kunder osanning osv om konkurrerande företag B. Kan företag A anmälas för förtal?
Thomas Hefner |Den regel som träffar den här situationen bäst finns i marknadsföringslagen (MFL). Enligt MFL 18 § får man endast peka ut sina konkurrenter i sin marknadsföring om det "inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken" Med "marknadsföring" avses i lagen åtgärder i näringsverksamheten som är ämnade att främja avsättningen av produkter. Någon som bryter mot 18 § kan enligt 29 § åläggas att betala en marknadsstörningsavgift. Enligt 31 § skall avgiften vara mellan fem tusen kronor och fem miljoner kronor, och aldrig mer än tio procent av näringsidkarens intäkter. Enligt 37 § kan också den som brutit mot förbudet i 18 § åläggas att betala skadestånd. Skadestånd kräver dock att man kan visa en faktiskt skada som har orsakats av uttalandet, t.ex. att man kan visa att man förlorat en kund. För att få hjälp med att föra talan om marknadsstörning enligt 29 § så bör du vända dig till konsumentombudsmannen som i sin tur skall besluta om han skall vända sig till tingsrätten, enligt 40 § MFL. Om du vill kräva skadestånd så måste du själv väcka talan vid tingsrätten. Om du vänder dig till konsumentombudsmannen behöver du inte själv driva målet och slipper antagligen att betala eventuella rättegångskostnader. Bevisbördan för marknadssörningsavgift är dessutom mindre eftersom du inte heller behöver visa att någon verkligen skada har inträffat för dig som resultat av det här. Marknadsförinslagen hittar du här: https://lagen.nu/2008:486

Namn och bild på avliden människa

2011-05-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag undrar om man kan använda sig av namn och bild på en (sen länge) avliden människa i informations-/marknadsföringssyfte (positivt) för en kommuns skull? Måste släktingar tillfrågas eller någon/några andra? Helt enkelt; vilka regler gäller?
Emil Görrel |Hej! Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (https://lagen.nu/1978:800) gäller endast levande personer. I lagens förarbeten ges motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas och man kan i proposition 1978/79:2 under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 utläsa att användande av namn och bild på avliden person typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller på annat sätt kränker den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation. Sammanfattningsvis kan konstateras att lagen inte omfattar personer som avlidit när publicering sker. Däremot måste ni kontrollera så namnet eller bilden inte är ett registrerat eller inarbetat varumärke samt iaktta försiktighet så namnet eller bilden inte används på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang då detta kan leda till ett brott som heter "förtal av avliden". Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Använda avliden person i reklam?

2010-08-17 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan använda en död persons namn eller bild i reklam? Alltså om den lagen även omfattar döda personer.
Enar Essle |Hej, När en lag ger otydlig vägledning för vissa situationer hjälper det ofta att läsa lagens förarbeten. Där kan man ofta hitta mer utförliga motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas. Det man bör hålla i minnet är att förarbeten inte är lagtext och det händer därför ibland att domstolarna inte följer förarbeten, särskilt inom områden där den är central som till exempel i straffrätten. Generellt sett är dock förarbeten ofta återgivna i domar som stöd för argumentationen och en viktig del när det gäller lagtolkning. När det gäller lagen (1978:800) om namn och bild i reklam kan man läsa i förarbetet (proposition 1978/79:2) under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 att det under lagstiftningsärendet diskuterats kring döda personers rätt. Det anförs bland annat att det typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller att det kan komma kränka den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation. Om detta är ett bra argument eller inte går ju givetvis att diskutera både fram och tillbaka. Beroende på situationen kanske det ändå finns ett litet utrymme att vinna framgång med en talan idag. Kort sagt får dock sägas att utgångspunkten är att lagen _inte_ omfattar personer som avlidit när publicering sker. Givetvis får man inte glömma bort annan lagstiftning som kan aktualiseras så som den avlidnes skydd mot förtal i Brottsbalken 5 kap 4 §, upphovsrättslig lagstiftning när det gäller en eventuella upphovsmän bakom text och bilder samt marknadsföringslagstiftning. mvh