Nedsättande kommentarer i konkurrents marknadsföring

2015-02-13 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!En kollega till mig driver ett företag varav en konkurrent använder sig av hans varumärkesnamn (ej logotyp men själva namnet) och postar inlägg rörande dess verksamhet. Trotts påtryckningar om att detta är vilseledande för hans kunder fortsätter dessa inlägg på sociala forum och nedsättande kommentarer kan ibland förekomma. Hur är lagarna kring dessa situationer? Är det rätt att konkurrenter inom samma näringskod ska få fortsätta att posta nedsättande inlägg med en direkt association till konkurrentens företagsnamn i syfte att främja dess egna tjänster och varor?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!I den här typen av situationer är det framförallt varumärkeslagen (VmL), se https://lagen.nu/2010:1877 , firmalagen (FL), se https://lagen.nu/1974:156 , och marknadsföringslagen (ML), se https://lagen.nu/2008:486 , som kan komma att vara aktuella.Vilken lagstiftning som blir tillämplig beror på hur omständigheterna ser ut i ert fall. Eftersom jag inte vet exakt vad det är som har hänt så kommer jag därför att kort beröra varje lagstiftning nedan.VarumärkeslagenOm konkurrenten använder namnet som igenkänningstecken för sina varor och din kollega har registrerat eller inarbetat sitt eller sina "varumärkesnamn" så kan han hävda att konkurrenten begår varumärkesintrång (VmL 1 kap 6, 7 och 10§§). Jag vet inte hur din kollegas konkurrent använt namnet eller namnen eller om de är varumärkesskyddade men det verkar som att det kan vara aktuellt.FirmalagenOm din kollega har registrerat eller inarbetat sitt företagsnamn som ett firmanamn och konkurrenten använder detta namn som en benämning på sin egen verksamhet så kan han hävda att kollegan gör intrång i hans firma (FL 2 och 3§). I det här fallet verkar det inte ha skett men man bör ändå överväga möjligheten att använda lagstiftningen.MarknadsföringslagenI ert fall verkar det som att det framförallt är marknadsföringslagen som är tillämplig. Marknadsföringslagen innehåller bland annat regler som förbjuder marknadsföring som kan vara vilseledande både vad gäller egen och annans verksamhet (ML 10§) samt regler som förbjuder viss jämförande reklam (se ML 18§ punkt 1-8). Exempelvis enligt ML 18 § punkt 5 så får en näringsidkare inte i sin reklam peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter i jämförande reklam om reklamen misskrediterar eller är nedsättande för den andra näringsidkarens verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken. Så som du beskriver situationen verkar det som att det är precis det som har hänt i ert fall.Sanktionerna som kan bli aktuella vid den här typen av misskrediterande marknadsföring är förbud eventuell förenat med vite (ML 23 och 26§§), marknadsstörningsavgift (ML 29§) och skadestånd (ML 37§).SammanfattningSammanfattningsvis så verkar det finnas grund för att angripa konkurrentens agerande men utan att veta mer exakt vad det är konkurrenten faktiskt har gjort så kan jag dessvärre inte uttala mig säkert om vad som gäller. Som jag uppfattar situationen verkar det dock finnas goda möjligheter att nå framgång genom åtminstone en talan enligt marknadsföringslagen.Eftersom du skriver att ni redan varit i kontakt med konkurrenten utan att det gett resultat så anser jag att ni bör gå vidare i processen genom att skicka ett officiellt varningsbrev där ni uppmanar konkurrenten att upphöra och inte återuppta de olagliga aktiviteterna med hänvisning till den juridiska grund ni stödjer er på (sk. cease and desist brev). Brevet bör också klargöra att ni är beredda att gå vidare i frågan om konkurrenten inte gör som ni säger. Ni kan också inkludera ett krav på ekonomisk kompensation. Jag hoppas att svaret var till hjälp för er. Om ni vill ha hjälp med att driva frågan vidare så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på telefon 08-533 300 04 eller på mail info@lawline.se. Med vänlig hälsning

Får man fotografera andra hur som helst?

2014-07-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan! En granne tog ett fotografi av mig och min respektive mot vår vilja, detta är ingen kränkande bild, utan endast en bild på oss två och vår hund. Men detta skedde mot vår vilja och vi båda bad grannen i fråga, att ta bort bilden. Är det tillåtet att ta kort på vem som helst, hur som helst?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!I svensk rätt finns det inte något generellt förbud mot att ta kort på andra personer. Man får dock inte använda bilderna i reklamsammanhang utan samtycke från de personer som återfinns på bilden, se Lagen om namn och bild i reklam (https://lagen.nu/1978:800). Ytterligare en begränsning vid publicering av bilder på andra personer är att en bild på en person kan räknas som en personuppgift och en sådan får inte användas på ett sätt som är kränkande för personen i fråga, se Personuppgiftslagen (https://lagen.nu/1998:204).Med vänliga hälsningar, 

Citat i reklam

2013-12-29 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är helt lagligt att använda ett citat från en mycket känd boxare i en informativ reklamfilm (till en app för smartphone för webben) genom att skriva såhär: As a great boxer once said. “If you haven’t learned the meaning of friendship you haven’t learned anything” Det ursprungliga citatet är aningen längre. Det är en 3 minuter lång film där detta sägs av en speaker röst någonstans i mitten.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom USA är del av Bernkonvention för skydd av litterära och konstnärliga verk skyddas den amerikanska boxarens uttalande av den svenska upphovsrätten, så länge som skyddstiden enligt den amerikanska upphovsrättslagen inte har gått ut (se 2-3 §§ i den internationell upphovsrättsförordningen).Den amerikanska skyddstiden löper i regel tills 70 år efter upphovsmannens död. Boxarens uttalande torde därmed fortfarande vara skyddat av upphovsrätt.Ett undantag i den svenska upphovsrätten finns dock för citat. Enligt 22 § i upphovsrättslagen får "[v]ar och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet". Att använda citaträtten i reklamändamål anses dock inte förenligt med god sed. För att få göra detta måste man alltså ha upphovsrättshavarens samtycke. Du har alltså en poäng i att reklamfilmen inte kan vara helt laglig.Den internationell upphovsrättsförordningen finns  https://lagen.nu/1994:193Upphovsrättslagen finns https://lagen.nu/1960:729

Namn och bild i reklam - samtyckets giltighet i tiden

2013-10-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag var med och gjorde en reklamfilm för ca 3 år sedan, de som gjorde filmen sa att den bara skulle sändas under den sommaren i västernorrlands län. Nu har den sänts i 3 år vilket vi inte kom överens om. Jag har inget skriftligt utan bara muntligt avtal, hur ska jag gå vidare med detta? Jag vill antigen få ersättning samt att beroende på vad den andra parten säger vill jag inte att de visar upp mig något mer.
| Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 1 § i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam får näringsidkare inte använda någons namn eller bild i marknadsföring utan dennes samtycke. Samtycket är inte giltigt längre än vad som har avtalats. Du torde därför ha rätt till skälig ersättning enligt 3 §. Det mest uppmärksammade fallet i Sverige är fallet Ingvar Oldsberg, målnummer T 3559-09. Hovrätten uttalade i det fallet att beloppet får bestämmas med hänsyn till praxis i reklambranschen.Du kan dessutom få skadestånd enligt andra meningen i 3 § om du bedöms ha lidit skada vilket nog är svårare. Att avtalet var muntligt gör ingen materiell skillnad men kan förstås göra det svårare för dig att bevisa vad som är avtalat. MVH

Användning av varumärken

2014-11-21 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag har varit med och tagit fram produkter till höger och vänster i företag som jag har arbetat i. Får jag använda mig av dessa logotyper för att marknadsföra mig själv i ett cv och på en hemsida som då marknadsför min cv som den del av citaträtten eller annan tillämplig lag som faller tillgodo för mina ändamål? Tacksam för svar.Vänligen/Johnny
Robin Henningson |Hej Johnny och tack för din fråga!Skyddet för olika logotyper och liknande känneteckensmärken finns i lagen om Varumärkeslagen (se: https://lagen.nu/2010:1877). Utifrån hur din fråga är formulerad så utgår jag ifrån att det är företagen som äger rätten till de varumärken som du varit med att ta fram. Som lagstiftningen ser ut så får du inte använda andras varumärken "inom näringsverksamhet" - privat användning av varumärken är således OK, så länge det inte sker inom ramen för en näringsverksamhet. Detta innebär att du kan använda det i egenskap av privatperson när du söker nya jobb, men däremot inte om du gör det i egenskap av egenföretagare för att göra reklam för ditt företag. I dessa fall behöver du få tillstånd från rättighetsinnehavaren.När det gäller hemsidan så beror det nog på huruvida hemsidan kan sägas utgöra en slags näringsverksamhet. Om det är någon som har i uppdrag att marknadsföra dig genom denna hemsida mot ersättning skulle jag nog klassificera detta som ett led i en näringsverksamhet och att användningen i dessa fall inte är tillåten. För att vara på den säkra sidan skulle jag dock rekommendera dig att först söka tillstånd hos rättighetsinnehavaren för att undvika eventuella konflikter.

Ersättning för tidigare arbetstagares medverkan vid marknadsföring

2014-03-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej Jag är anställd i ett livsmedelsföretag och har gjort en tv reklam som gick under 2013 och för det fick jag ett arvode på 4000 eur utöver min lön. Arbetet utfördes under arbetstid. Nu slutar jag på företaget och går till en annat livsmedelsföretag och de ämnar att använda de filmer jag medverkade i under våren 2014. Vi har inte skivit några avtal eller överenskomelser inte heller muntligen. Min fråga har jag rätt till ersättning då jag inte är anställd längre.mvh peter
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § i lagen om namn och bild i reklam får inte näringsidkare använda sig av någons namn eller bild vid marknadsföring utan den personens samtycke. Bryter näringsidkaren mot 1 § ska han enligt 3 § utge skälig ersättning. Ersättning ska också utgå då en arbetstagare utför ett sådant uppdrag i tjänsten. Ersättningen bestäms efter praxis i reklambranschen och kan exempelvis motsvara normalt arvode för en modell. Kända personer har i praxis tillerkänts högre belopp. Är reklamen utformad på ett sådant sätt att du framstår som osympatisk eller klandervärd har du även rätt till kränkningsersättning.I ditt fall förefaller du ha gett samtycke och du har dessutom fått ersättning. Någon ytterligare ersättning finner jag inget stöd för att du har rätt till.Vänliga hälsningar,

Användning av namn i marknadsföring

2013-11-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Vi är en reklambyrå och har gjort en app till en kund som använder sig bla av Spotify. Nu vill vi i marknadsföringen använda oss av artisters namn och undrar lite om det. Tanken är att bannern ska driva nedladdning av denna app där man som sagt med hjälp av Spotify kan skicka musikväckningar till varandra. Då tänker vi oss formuleringen "Väck en vän med Ken Ring" eller "Väck en vän med Rihanna". Funkar det?
| Hej och tack för din fråga! Enligt lagen om namn och bild i reklam (se https://lagen.nu/1978:800) 1 § måste en näringsidkare som använder sig av en persons namn i marknadsföring av vara eller tjänst eller annan nyttighet ha samtycke från denna person.Ni måste alltså ha samtycke från de personer vars namn ni använder i bannern och annan marknadsföring av appen. Hör gärna av dig om du undrar över något mer.Vänligen

Politiska partiers reklam med bilder av personer - lagen om namn och bild i reklam

2013-10-06 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Får politiska partier göra reklam för sitt parti med en bild som tydligt pekar ut mig och mina vänner? Alltså om vi sitter 5st på en bänk, får dom fota oss och använda den bilden i marknadsförande syfte för sitt parti?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen om namn och bild i reklam måste näringsidkaresom använder sig av en bild på en person i marknadsföring av en vara, tjänst eller annan nyttighet ha samtycke från personen (se 1 § https://lagen.nu/1978:800). Politiska partier är emellertid inte näringsidkare utan ideella föreningar, vilket gör att lagen inte är tillämplig på dem. Alltså får det politiska partiet användabilden utan ert samtycke. Vänligen,