Smutskastning av annat företag

FRÅGA
Hej, Vilka lagar bryter ett företag mot om de aktivt letar upp ett företags kunder och där ljuger och påstår att bolaget är bedragare i rent syfte att skada företaget? Vilka åtgärder kan man som företag vidta mot sådana "förtal"?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det ska först påpekas attbrottsbalkens bestämmelse om förtal (5 kap. 1 §, se här) knappast kanbli aktuell här. Den bestämmelsen skyddar nämligen enbart enskilda personer ochinte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. Detta brukar beskrivassom att det i Sverige saknas skydd mot så kallat ekonomiskt förtal. Förvissobrukar man i juridisk litteratur säga att om det är så att yttrandena är attförstå så att det i själva verket är en eller flera enskilda personer(och inte föreningen i sig) som utpekas så föreligger ändå förtal. Vägledandepraxis saknas dock, och man bör alltså utgå från att bestämmelsen i allmänhetinte är tillämplig i sådana här situationer, då det är ett företag/bolag som”förtalas”.

Men är det så att ett företag (A) letar upp ett annatföretags (B) kunder då man marknadsförprodukter i sin näringsverksamhet och ljuger och påstår att företag (B) ärbedragare etc. kan marknadsföringslagens (se här)bestämmelser aktualiseras. I sådant fall är det främst bestämmelsen i 18 § omjämförande reklam som är intressant. Det är nämligen inte tillåtet att i sinreklam misskreditera eller vara nedsättande för en annan näringsidkaresverksamhet eller förhållanden. Gör man det kan man bli skadeståndsskyldiggentemot det utpekade företaget (enligt 37 §, talan väcks i sådant fall somhuvudregel vid Stockholms tingsrätt enligt 50 §). Men för att lagen ska varatillämplig krävs som sagt att smutskastningen sker i företagets marknadsföring.

Med marknadsföring i lagens mening menas reklam och andraåtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av ochtillgången till produkter (3 § stycke 6). Eftersom jag inte känner till någranärmare detaljer om hur det har gått till i det här fallet är det dock svårtatt göra någon bedömning av huruvida smutskastningen skett inom ramen förmarknadsföring eller inte.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer.

Vänligen

Sebastian Caicedo Gordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll