FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring31/10/2012

Marknadsföring genom obeställd reklam tillsammans med varuprover

Hej Om man ska skicka ut provprodukter med reklam till kunder. Behöver man något speciellt godkännande från kunden i fråga för att göra detta eller kan man skicka det utan vidare? Vad säger lagen om allergiprodukter som nötter och liknande? MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Av uppgifterna i din fråga verkar det som att de planerade utskicken kommer ske i form av obeställd reklam. Bestämmelser om denna typ av marknadsföring finns i 19 § marknadsföringslagen (MFL). Sådan reklam skickas hem till en mottagare oavsett om denne genom tidigare handlande visat intresse för att få ta del av just denna typ av marknadsföring. Obeställd reklam kräver medgivande för att få skickas ut till mottagaren. Denna typ av medgivande regleras i 10 § personuppgiftslagen (PUL). 10 f § PUL stadgar att det är tillåtet att skicka obeställd reklam till en mottagare om denne inte skriftligen anmält att han eller hon motsätter sig sådan behandling enligt 11 § PUL. Som skriftlig anmälan anses tillräckligt att sätta upp en text om att reklam inte är önskvärt på sin brevlåda. Gällande din fråga om allergiprodukter och allergiska konsumenters säkerhet kan produktsäkerhetslagen ge vägledning. Enligt 9 § produktsäkerhetslagen ska vid bedömning av om den risk hos en viss vara skall anses som godtagbar och förenlig med hög skyddsnivå ska ges särskilt hänsyn följade egenskaper: 1. Varans inneboende egenskaper, 2. information som lämnas på förpackningen, 3. varans inverkan på andra varor och 4. risker som varan kan medföra för vissa konsumentgrupper. Enligt 14 § produktsäkerhetslagen ska en tillverkare som har tillhandahållit en farlig vara utan dröjsmål informera om skaderisken och om hur den kan undanröjas, om detta behövs för att förebygga skadefall. Informationen ska lämnas på ett sådant sätt att den kan antas komma till de berördas kännedom. Antigen genom direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som näringsidkaren använder i sin marknadsföring. Informationen ska lämnas i den omfattning som är skälig. Sammanfattningsvis är det tillåtet att göra utskick av obeställd reklam till kunder. Dessa utskick kan vara både adresserade eller oadresserade. Detta under förutsättning att eventuella icke medgivanden till att ta del av reklam respekteras. Sådana produkter vilka kan framkalla allergi innebär en risk för kunden. Det kan därför vara en bra idé att inkludera tydlig information om att varuproverna kan innehålla allergiframkallande ämnen exv. på eventuell förpackning. På så sätt kan en allergisk kund skydda sig mot eventuella allerigframkallande ämnen som ett varuprov kan tänkas innehålla. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: Marknadsföringslag: https://lagen.nu/2008:486 Personuppgiftslag: https://lagen.nu/1998:204 Produktsäkerhetslag: https://lagen.nu/2004:451
Hannah JakobssonRådgivare