Användning av namn och bild vid marknadsföring

FRÅGA
Jag har varit anställd på ett företag som har publicerat namn och bild på mig i marknadsföringssyfte. Men nu har jag blivit uppsagd den 13/10-2012. Men de använder mitt namn och bild fortfarande. Får dom det utan mitt tycke? Kan jag kräva skadestånd för detta?
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

I 1 § Lag (1978:800) om namn och bild i reklam framgår att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet i vilken annans namn eller bild utnyttjas inte får göra detta utan samtycke. Med namn jämställs även någon annan beteckning som klart utpekar en viss person. Begreppet ”bild” innefattar varje bildåtergivning som innehåller en identifierbar individ. Av förarbetena framgår att det klandervärda handlandet ligger i att näringsidkaren åberopar den andra som argument för den nyttighet hen marknadsför och genom detta försöker dra vinning av dennes utseende eller anseende. För att lagen ska vara tillämplig krävs alltså att en näringsidkare för kommersiellt bruk tydligt använder din bild och ditt namn.

För att användningen av materialet ska kunna klandras krävs att detta sker olovligen. Alltså utan samtycke från den person som förekommer i bilderna. Om marknadsföringen i sig inte har förändrats, kan det vara möjligt att din tidigare arbetsgivare kan argumentera för att du initialt samtyckt till att medverka i marknadsföringen. Samtycket kan dock begränsas. Det kan gälla enbart i ett specifikt sammanhang eller inte gälla alls när anställningen upphört. Detta är något som du själv får argumentera om. Skulle bilderna förekomma i ny marknadsföring är det inte sannolikt att ditt samtycke kommer gälla även för detta.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § i ovan nämnda lag kan åläggas böter eller skadestånd. Vid en överträdelse kan domstolen på yrkande av utnyttjad part även besluta att det marknadsförda materialet ska ändras eller förstöras för att förhindra ytterligare missbruk. Vid eventuellt åtal kategoriseras detta som ett målsägandebrott. Detta betyder att denna typ av brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden själv anger brottet till åtal.

Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning.

Med Vänlig Hälsning

Hannah Jakobsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll