Tveksam marknadsföring

2016-02-29 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Jag säljer fransförlängnings tjänster. En kund gjorde en fransförlängning hos mig (A) och gick sedan till en konkurrerande salong (B) och gjorde en reklamfotografering för dom (B). Nu annonserar min konkurrent (B) med bilderna tagna på frans kunden, ingenstans framkommer det att det är jag (A) som har gjort fransförlängningen. Kan dom göra såhär? Marknadsföra något ja har gjort som sitt eget?
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Enligt 5 § MfL (2008:486) ska marknadsföringen stämma överens med så kallad god marknadsföringssed. Det är en bred bestämmelse som är tänkt att fånga upp många situationer där marknadsföring är oschysst på olika sätt. Marknadsföring som inte stämmer överens med god sed anses vara otillbörlig enligt 6 § om den i märkbar mån sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Att inte tydliggöra var fransarna i reklamen är gjorda får anses vara en form av otillbörlig marknadsföring som inte stämmer överens med god sed.Ett företag som bryter mot MfL kan tvingas att vid vite upphöra med sin marknadsföring, eller erlägga en marknadsstörningsavgift. Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen

Får jag sälja produkter som liknar disneys?

2015-10-01 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag importerar och säljer barnklänningar på nätet men även till återförsäljare. Jag har nu även börjat sälja "prinsessklänningar" med mitt varumärke i plagget. Min fråga är dock då om jag gör något brottsligt då vissa klänningar påminner om tex Disneys frost klänningar och Askungen men är inte på något sätt en Disney produkt. Jag marknadsför dem inte heller alls som Disneys produkter utan helt under mitt märke som "rosa prinsessklänning". Gör jag något fel?Med vänlig hälsning, Louise
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att säga om just dina produkter gör intrång på någon av Disneys rättigheter men generellt sett kan man peka på två områden där man kan potentiellt kan stöta på problem:1) Varumärkesskydd/Designskydd: Disney kan ha registrerade rättigheter för mönster eller varumärken som ger dem en ensamrätt att använda dem kommersiellt. Om designen på dina klänningar är förväxlingsbara med ett av Disneys varumärken eller i princip identiskt med ett mönsterskydd får du inte tillverka/sälja klänningar i kommersiellt syfte. Skyddet här är ganska snävt. De registrerade rättigheterna kan man kolla upp i databaser på internet, t.ex. hos PRV, OHIM och liknande. Inarbetade rättigheter kan däremot inte kollas upp.2) Marknadsföringslagen, Rennomésnyltning: Det andra området man ska se upp med är ifall din marknadsföring av produkterna inte stämmer överens med god marknadsföringssed, s.k. otillbörlig marknadsföring. Det finns ett begrepp som kallas renommésnyltning som syftar till att förhindra att ett företag utnyttjar ett annat företags goda rykte för sin vinning. Ett exempel är om jag säljer möbler under namnet Ikae och med blå och gula färgteman. Även om det kan vara svårt att komma åt ett sådant förfarande genom att åberopa varumärkesskydd kan man hävda att jag snyltar på IKEAs goda rykte.För att kunna bedöma risken i ditt fall behöver man göra en jämförelse mellan dina produkter/din marknadsföring och Disneys produkter/marknadsföring. Knäckefrågan är alltså hur mycket dina produkter påminner om Disneys. Om det finns risk att en konsument förväxlar varumärkena, dvs tror att det rör sig om produkter från Disney, eller om du på annat sätt snyltar på Disneys goda rykte finns det risk att du strider mot god marknadsföringssed och då kan marknadsföringen förbjudas vid vite.Oavsett är det naturligtvis bra att du inte använder dig av Disneys namn eller logotyp i din marknadsföring.Hoppas att du fick lite mer klarhet i situationen. Kommentera gärna nedan om du har fler frågor.Vänliga hälsningar,

Tobaksreklam

2015-09-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag var inne i en butik som säljer lite allt möjligt, däribland tobak. De hade lappar lite överallt i butiken där de indirekt uppmanade till tobaksinköp så som "Nu har vi sänkt priserna på råtobak! Passa på och köp!". Blev bara lite nyfiken på om det är lagligt att marknadsföra skadliga medel på ett sådant sätt där man uppmanar till bruk?
|Hej och tack för din fråga!Marknadsföring av tobak regleras i 14 § Tobakslagen. I paragrafens andra stycke, tredje punkt, framgår att kommersiella meddelande inte får vara påträngande eller uppsökande, inte heller får reklamen uppmana till bruk av tobak. Det finns således väldigt litet utrymme för att göra reklam för tobak i Sverige och av det du har beskrivet är min bedömning att marknadsföringen är otillåten. För att illustrera vad som i praxis har ansetts vara i strid mot lagen kan nämnas ett rättsfall från 2007 (MD 2007:22) där marknadsdomstolen ansåg det utgöra otillåten marknadsföring att ha en skylt med en bild på ett öppet cigarettpaket med framskjutna cigaretter och texten "A New Way to Flavor.".

Utnyttjande av namn utan samtycke

2015-08-18 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Jag jobbade för en webbshop och designade lite produkter åt dem som vi sålde och kallade dem för "design by -mitt namn, för och efternamn-). Nu jobbar jag inte kvar där men de har fortsatt lägga upp massa nya produkter där de fortfarande använder mitt namn på. Alltså säljs det produkter idag där det står att det r jag som gjort dem men jag har ingeting alls med dem att göra och jag har inte designat dem alls. Detta är inte okej väl? Vad ska jag göra och vad kan man få för det?Tack
|Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I marknadsföring kan man inte hur som helst använda människors namn. Lagen (1978:800) om namn och bild i reklam reglerar dessa fall. Av 1 § i denna lag framgår att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Den som bryter mot lagens 1 § ska enligt 3 § utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning utgå också för annan skada. Vid bedömande om och i vad mån sådan skada har uppstått tas hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.Enligt 4 § kan domstol, om du yrkar det, även förordna att trycket ändras eller att de varor som tillverkats med trycket förstörs alternativt att du ges en lösensumma.Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § i lagen döms dessutom till böter. För detta krävs att du anger brottet till åtal, se 5 §.Det är att föredra att förlikas utanför rätten, om möjligt. Tvister avgörs oftast mellan parterna utan att det behöver gå så långt som till domstol.Med vänliga hälsningar

Resebolags användning av bild i reklam

2016-01-22 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Jag har efter en semesterresa upptäckt att ett resebolag använt en bild av mitt barn i en reklambild på deras hemsida. Bilden är tagen snett bakifrån, i bikini och hon är i fokus i bilden. Bilden är ett collage dvs. hon är inklippt i ett annat sammanhang än då bilden togs. Är det tillåtet för företaget att använda en sådan bild eller behöver de ha tillåtelse från oss? Jag har ett flertal gånger kontaktat resebolaget för att få en förklaring till hur detta kunnat ske, men de ringer inte tillbaka. Jag undrar därför vad vi har för möjligheter att ev. gå vidare med detta?Tack på förhand
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att resebolaget finns i Sverige. I egenskap av näringsidkare så får inte bolaget vid marknadsföringen av sina resor använda en bild av din dotter utan samtycke, om din dotter är identifierbar på bilden. Detta framgår av Lag (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § första stycket. Eftersom din dotter är i fokus så talar det för att hon kan identifieras via bilden. Vad som dock kan försvåra identifieringen är att bilden är tagen snett bakifrån. Eftersom identifierbarhet främst avser ansiktsigenkänning så är det vanligen godtagbart att använda bilder som är tagna på människor bakifrån, exempelvis när fotografer skapar bilder av stadsmiljöer (jämför exempelvis domen från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 27 juni 2006 i mål T 6426-05). Om din dotters ansikte syns på bilden så är det med andra ord stor sannolikhet att hon kan identifieras, varvid resebolaget kan dömas till böter med hänseende till att det har använt bilden utan samtycke (Lag om namn och bild i reklam 2 § första stycket). Brott mot lagen medför också att bolaget att utge skäligt vederlag till din dotter, det vill säga normalt modellarvode, även om det inte skulle kunna anses ha använt bilden med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Om bolaget däremot kan anses ha varit åtminstone grovt oaktsamt så utgår även ersättning för andra skador. Sådana skador kan avse exempelvis ekonomiska faktorer och personligt lidande (Lag om namn och bild i reklam 3 § första stycket).Eftersom resebolaget inte svarar på dina telefonsamtal så rekommenderar jag att du gör en polisanmälan, även utifall att det är något tveksamt om din dotter är identifierbar på bilden. Mot bakgrund av att resebolaget uppenbarligen ignorerar dig så är en polisanmälan förmodligen den enda möjligheten att reda ut saken. Med vänlig hälsning

Transaktionstestet inom otillbörlig marknadsföring

2015-09-29 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |vad innebär det transaktionstest som skall uppfyllas för att en marknadsföringsåtgärd ska kunna förbjudasMed vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det så kallade transaktionstestet i Marknadsföringslag (2008:486) bygger på bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005, varav den senare också har ställning som svensk lag (Marknadsföringslag 4 § första stycket). Testet kan kort beskrivas som en tröskel för när reglerna i lagen blir tillämpliga. Om en affärsmetod, som kan konstateras strida mot god marknadssed, utgöra aggressiv marknadsföring eller vilseleda, är ägnad att medföra att den genomsnittlige konsumenten i den tänkta målgruppen fattar ett annat affärsbeslut än vad denne annars hade gjort så anses metoden uppfylla transaktionstestet och därmed vara otillbörlig (se bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005, kapitel 2, artikel 5.2-3). Direktivet innehåller också en lista med ett antal affärsmetoder som alltid anses otillbörliga, men eftersom de redan är otillbörliga i sitt utgångsläge så ska inte transaktionstestet användas på dessa för att avgöra otillbörlighet. En sådan metod är exempelvis att uppvisa en kvalitetsmärkning på produkten när säljaren saknar tillstånd för sådan (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 Bilaga I punkt 2).Den tröskel som transaktionstestet uppvisar konkretiseras i Marknadsföringslagen genom de sannolikhetskriterier som uppställs i fråga om påverkan från olika typer av otillbörlig marknadsföring. I fråga om marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eller är att anse som aggressiv med exempelvis inslag av tvång eller trakasserier så anses sådan som otillbörlig om den i märkbar mån sannolikt påverkar konsumenten att fatta ett välgrundat affärsbeslut (Marknadsföringslag 6-7 §§). I fråga om marknadsföring som är vilseledande så är kravet för otillbörlighet lägre ställt. Härvid krävs endast att metoden sannolikt påverkar konsumenten, varvid ”märkbart” inte omfattas av bedömningen (Marknadsföringslag 8 § första stycket). I fråga om bedömningen av hur konsumenten är som person så uppställs en idealtyp, varav denne förväntas vara en normalt informerad och skäligen upplyst och uppmärksam person. Även sociala, kulturella, språkliga och nationella faktorer spelar roll för hur informerad, upplyst och uppmärksam konsumenten kan förväntas vara i det enskilda fallet.Frågan är dock hur sannolikheten gestaltas. Det har konstaterats i rättspraxis att stridande mot god marknadsföringssed i form av renommésnyltningar, det vill säga användande av kända varumärken utan rättighetsinnehavarnas tillåtelse, i regel anses medföra märkbart sannolik påverkan på konsumentens beslutsförmåga. Även misskreditering av kända varumärken anses falla inom denna kategori (jämför domarna i MD 2010:23, MD 2012:11 och MD 2013:11). Kravet på endast sannolik påverkan är som ovan sagt lägre ställt, och här har man i rättspraxis konstaterat sannolikhet närmast redan i samband med att en marknadsföringsmetod har klargjorts som vilseledande (jämför domen i MD 2008:20). Med vänlig hälsning

Publicering av företagsnamn

2015-09-07 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Får man publicera företagsnamn och deras produktnamn på nätet?
Alfred Brandt |Hej! Att publicera ett företags- och produktnamn är inte något som i sig är brottsligt. Företagsnamnet är ju per definition redan publicerade eftersom bolag är publika i och med registreringen hos bolagsverket. Inte heller smutskastning av ett företagsnamn är otillåtet – det finns ingen paragraf om förtal gentemot juridiska personer, så som det finns gentemot fysiska personer.Om det skulle vara så att den som publicerar företags- och produktnamnet är ett konkurrerande företag kan finnas möjlighet för det drabbade företaget att vidta vissa åtgärder, se marknadsföringslagen, https://lagen.nu/2008:486. Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att Du vänder dig till Lawline! Vänligen,

Otillbörlig marknadsföring

2015-08-13 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Nedan frågor handlar om en stämning som inlämnats till marknadsdomstolen från X (intresseorganisation) till Y (som säljer hårvårdsprodukter samt frisörprodukter via en webshop). Y (bolaget) finns i Danmark och har en svensk och en dansk websida. 1. Jag söker information om "genomsnittskonsumenten" eller rättare - vad heter det när näringsidkare som torde veta mer än en "genomsnittskonsument"?2. Vad är skillnad/används samma lag avseende otillbörlig eller vilseledande marknadsföring till konsument OCH näringsidkare? I detta fall är näringsidkare frisör och måste bevisa att denne har aktiv verksamhet, annars får denne inte köpa hos Y. 3. Jag undrar i och med att Y endast säljer till frisör/näringsidkare, som torde ha mer kunskaper om hårvårdsprodukter samt frisörprodukter än en genomsnittskonsument? Eller? Kan man hävda detta? Och 4. På https://lagen.nu/2008:486#P4S4 hittar jag : Otillbörlig marknadsföring, Direktivbilagan. Var hittar jag "Bestämmelserna i punkterna 1-31 i bilaga I till direktivet ska tillämpas även om marknadsföringen riktas till näringsidkare."
Philip Ideström |Hej och tack för dina frågor.Jag tror att dina frågor lämpar sig bättre för Lawlines utredningstjänst, Det verkar som om du är i behov av en lite mer utförlig utredning än vad jag kan ge dig nu, Med tanke att det rör sig om en tvist i Marknadsdomstolen så råder jag dig att kontakta gärna Fredrik Holst på 070 826 67 12.eller på hans e-mail fredrik.holst@lawline.se.Här är lite generell information om otillbörlig maknadsföringOtillbörlig marknadsföringDina frågor tar sikte på begreppet “otillbörlig marknadsföring”. Vad som faller in i det finns reglerad i Marknadsföringslagen (https://lagen.nu/2008:486). Inom marknadsföringsrätt talar vi ofta om begrepet “god marknadsföringssed” som finns att hitta MFL 5§. Tanken är att skydda kunden mot näringsidkares tendens att överdriva och använda oönskvärda metoder. därför finns det en mängd metoder som förbjuds i lagen och de kallas sammataget för “otillbörlig marknadsföring” och oförenligt med “god marknadsföringssed”.Exempelvis får näringsidkare inte inte använda vilseledande marknadsföring, I 10§ finns den så kallade “svarta listan”, En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Särskilt angående denna lista:1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö,3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande,4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren,5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren,7. leveransvillkor för produkten,8. behovet av service, reservdelar, byte eller reparation,9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder, och10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.Till denna lista kommer också 1-31 i direktivet du nämnde, Det kan du hitta här (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32005L0029). Den svenska marknadsföringslagen är anpassad för att överensstämma med direktivet,så direktivets innehåll finns i mångt och mycket att hitta i lagen. Det är till exempel vilseledande att utelämna viss väsentlig information, 12§.Vänligen,