obeställd reklam

2017-01-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till med rätten om jag vill skicka ett offert med en tjänst till bolag. Kan jag ta email till vilket bolag som hälst och skicka mitt offert ? Eller måste jag köpa ut lista med email till företag från tex. allabolag,se ?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inga hinder att skicka reklam till juridiska personers (företags) mailadresser. Dessa kan du inhämta på det sätt du önskar. Till exempel genom att ringa till företaget och fråga vem som tar emot erbjudanden av den typen eller genom att köpa en lista från ett adressregister.Observera att om du ska skicka reklam till privatpersoner behövs deras samtycke eller ett redan upparbetat kundförhållande där kunden inte har motsatt sig reklam via e-post. Mer om detta i 19 § marknadsföringslagen.Du måste även inkludera en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person (20 §).Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller info@lawline.se

Namn och bild i reklam

2016-12-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande marknadsföring och bilder som publiceras online på en företagshemsida. Jag har sagt upp mig från min arbetsplats för ca 5 månader sedan på grund utav att jag blev väldigt illa behandlad av cheferna, min fackliga organisation var även inblandad i fallet. Mina före detta chefer har publicerat bilder på personalen som marknadsföring på sin hemsida. Jag har flera gånger sagt att jag inte vill vara med på bild, och ”klarat” mig från att behöva ställa upp på bild. När vi fick en ny butikschef kände jag mig tvingad att ställa upp på bild (det var inget tvång eller hot) men jag blev pressad till det då alla i butiken skulle vara med och representera ”vår” butik genom en bild på företagets hemsida. När jag avslutade min anställning bad jag om att bilden på företagets hemsida skulle plockas bort, eftersom att mina före detta chefer behandlat mig illa vill jag inte promota dem genom att sammankopplas med företaget efter att min anställning avslutats. Men bilden ligger fortfarande kvar, har de verkligen rätt att låta bilden ligga kvar på hemsidan? Stort Tack på förhand
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Der är enligt lag om namn och bild i reklam förbjudet för näringsidkare att använda någons namn eller din bild i marknadsföringssyfte mot dennes vilja (1 §). I ditt fall kommer det att bli en bedömningsfråga huruvida bilden används i marknadsföringssyfte eller inte. Från din beskrivning ovan så bedömer jag att företaget använder din bild för att marknadsföra en av sina butiker och att bilden fått spridning till allmänheten genom företagets webbplats. Hemsidan borde bedömas som marknadsföring för företaget då den är till för att främja avsättningen av och tillgången till produkter.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot lagens 1 § ska dels betala böter till staten och dels skälig ersättning till dig (2, 3 §§).Jag råder dig att kontakta företaget skriftligt och begära att bilden på dig ska tas bort från hemsidan. Om företaget inte går med på ditt krav kan talan väckas av åklagare på din begäran.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Tillåtet att fotografera museibesökare i marknadsföringssyfte utan att fråga dem om lov?

2016-08-10 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej. Vi är ett museum som undrar vad som gäller när det handlar om fotografering i våra utställningshallar och verkstäder. Är det ok att fotografera besökare för publicering på hemsida och i sociala medier utan att be om samtycke? Bör man upplysa besökare om att fotografering kan komma att ske? Gäller samma regler för barn?Mvh
|Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag har tagit bort ditt samt museets namn ur frågetexten av konfidentiella skäl.Jag ser inget hinder mot själva fotograferingen som sådan, den faller t ex inte in under förbudet mot kränkande fotografering i brottsbalken 4 kap 6a§. Däremot är det inte tillåtet att använda bilderna i er reklam utan besökarnas tillåtelse. Det framgår av lag (1978:800) om namn och bild i reklam 1§ https://lagen.nu/1978:800. Varje bild av en identifierbar person omfattas av förbudet. Det saknar betydelse om de ni fotograferar är barn eller vuxna, eftersom lagen skyddar alla. Om ni använder en bild på era besökare i er marknadsföring utan deras tillåtelse kan ni bli skadeståndsskyldiga gentemot den eller de personer som syns i reklamen. Vidare kan ansvarig person dömas till böter.Om ni vill ta bilder på era besökare i marknadsföringssyfte rekommenderar jag därför att ni frågar de som ni vill ha med på bilden direkt efter deras samtycke. Det kan dock vara tillräckligt att på ett tydligt sätt informera om att museets besökare kan bli fotograferade i marknadsföringssyfte. Det tas i så fall in som ett avtalsvillkor för museebesöket, t ex genom att kassörerna som tar betalt för inträdet innan köpet upplyser besökaren om att denne kan komma att fotograferas i marknadsföringssyfte.Med vänlig hälsning,

Samtycke vid användande av fotografi av annan

2016-06-17 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Ang publicering på web av bild på person som inte givit sitt medgivande: Om jag är fotograf, får jag publicera en bild som jag tagit på min hemsida på en person utan att fråga denne? Skiljer det sig något om jag är "konstfotograf" (kan ju innebära att jag säljer "konstverk"=bilder) eller om jag är "porträttfotograf" (=säljer porträttbilder till kunder)? Bilderna används ju isf för marknadsföring (är det marknadsföring även om jag är konstnär?) för mitt brand som fotograf, men är ju inte kopplat till någon annan tjänst eller produkt. Skiljer svaret sig något om det är barn som fotograferats?Med vänlig hälsningLouise
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om namn och bild i reklam ställer upp ett förbud, för näringsidkare, mot att använda ett fotografi av annan person i marknadsföring utan dennes medgivande. Detta innebär att om du är näringsidkare så måste du fråga personen först om publiceringen innebär ett marknadsförande. Om du får ersättning för ditt arbete med att fotografera och bilden skulle fungera som ett sätt att visa hur dina foton ser ut så är det inte tillåtet. Lagen ställer inte upp ett förbud för privatpersoner vilket innebär att om ditt fotograferande endast är en hobby så bör det ej vara ett problem om bilden inte är missaktande mot den fotograferade. Om du är näringsidkare och fotograferingen är en form av marknadsföring kan du bli skyldig att utge ersättning till den fotograferade, dessutom kan du dömas till böter och skadestånd om utnyttjandet sker med uppsåt eller av oaktsamhet. Lagen ställer inte upp något undantag för barn och att du är konstnär skulle snarare tyda på att du är näringsidkare och att det således inte är okej för dig att publicera omnämnda bild. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med frågor om rätt till publicering är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Publicering av bild i reklam (utan samtycke)

2016-12-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Jag och min kompis blev fotograferade på en välkänd restaurang i smyg utan vårat samtycke. Restaurangen har sedan använt denna bild på facebook. Syftet är att göra reklam för nyårsmiddag och firande. Har dem rätt till det? Om inte, vilken sorts ersättning kan vi kräva?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så kan man konstatera att det är okej att ta bilder, utan att fråga om lov, på allmän plats, men däremot inte i hemlighet i privata miljöer som t.ex. omklädningsrum (4 kap. 6a § BrB). Men eftersom ni blev fotograferade på en restaurang så täcks inte fotograferingen i sig av något förbud.Däremot kan det ändå vara så att det finns vissa begränsningar vad gäller publicering/spridning. Enligt lag om namn och bild i reklam så måste man inhämta samtycke från den/de fotograferade innan man publicerar bilder på någon i reklamsyfte (1 §). ”Reklam” i det här sammanhanget är ett ganska vidsträckt begrepp. Att använda en bild på ett företags facebook-sida kan definitivt anses vara reklam.När det kommer till din andra fråga, angående ersättningen så är svaret att ja det finns viss möjlighet att kräva ersättning då man får sin bild/namn publicerat utan samtycke, detta framgår av lagens 3 §. Sker användandet (utan samtycke) uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning utgå också för annan skada. Vid bedömande om och i vad mån sådan skada har uppstått tas hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Lawline besvarar inte skoluppgifter

2016-12-12 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är det tillåtet att marknadsföra på sidor på vilka illegal verksamhet bedrivs? Det är sällan näringsidkare styr exakt var de marknadsför, tack vare tjänster som Google AdSense, men ändå så kommer till exempel reklam från IKEA på sidor som tillhandahåller illegal fildelning. Skulle man kunna säga att det strider mot "god marknadsföringssed" enligt MFL §5?
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då din fråga inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. Då vi på Lawline endast besvarar frågor som berör konkreta juridiska ärenden (exempelvis hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall) kan jag därför dessvärre inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning

Kändisar i reklam

2016-08-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Mitt företag säljer flaskor. Vi vill nu sätta bilder av kändisar på våra flaskor. Är det lagligt att bara sätta personer på sina produkter eller behöver man tillstånd av den personen eller av personen som har tagit bildern på personen? Ett exempel: Vi vill sätta en bild på Arnold Schwarzenegger på vår flaska. Behöver vi då Arnold Schwarzeneggers tillstånd / fotografens tillstånd? Syftet med bilden är för att motivera och förbättra Arnolds image. Inte för att nedvärdera, kränka eller för att försämra Arnolds image. Tack!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver regleras i Lag om namn och bild i reklam. För lagens tillämplighet förutsätts enligt 1 § att marknadsföring sker i näringsverksamhet, vilket det verkar göra då det rör sig om ditt företag. För definition av begreppet marknadsföring, se 3 § marknadsföringslagen. 2 § stadgar att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Vidare ska näringsidkaren utge skäligt vederlag till personen vars namn/bild utnyttjats. Om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning även utgå för annan skada. Enligt 3 § ska vid bedömande om och i vilken mån sådan skada uppstått hänsyn tas även till lidande och andra omständigheter av annan än av rent ekonomisk betydelse.Sammanfattningsvis krävs det alltså samtycke från personers namn eller bild i samband med marknadsföring, vare sig det rör sig om nedvärdering eller inte.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänliga hälsningar,

Negativ avtalsbindning

2016-03-12 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, har fått en vara i postlådan som jag ej beställt. De kräver att jag ska betala en summa på 377kr och står fast vid att jag beställt denna vara. Vad har jag som konsument för rättigheter i detta läge? Vilka lagar har jag till stöd?
Johan Håkansson |Hej,Tack för du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min konkreta slutsats och rekommendationer finner du längst ner i svaret.Det du verkar ha råkat ut för är en försäljningsmetod vid s.k. "negativ avtalsbindning". Denna typ av säljmetod innebär att en näringsidkare skickar ut produkter eller fakturor utan att något avtal ingåtts och därmed vilseleder dig om din betalningsskyldighet. Detta hittar du i 12§ Marknadsföringslagen, se här. Detta sätt att sälja anses vara otillbörligt.- I ditt fall verkar det vara det som har hänt! Enligt huvudregeln tillkommer ett avtal först genom utbyte av samstämmiga viljeförklaringar - du kan alltså inte bli bunden utan att själv acceptera ett anbud om avtal! - Detta kan ske genom att du börjar använda produkten eller betalar för varan. Först då blir du bunden av avtalet!Dessutom verkar det "potentiella köpet" som de hänvisar till, dvs. att du ska ha beställt produkten, skett på distans. Då gäller Distansavtalslagen och den ger dig som konsument ytterligare skydd i form av ångerrätt. Denna gäller i 14 dagar från det att du fick varan enligt 2 kap 9 §. Eftersom inget avtal är ingånget finns heller egentligen inget krav på att sända tillbaka varan. Däremot ska varan hållas tillgänglig för avhämtning alternativt skickas tillbaka på företagets bekostnad. Du ska, i egenskap av konsument som utnyttjar ångerrätten, inte ens behöva betala returfrakten. Slutsats: Du är alltså inte bunden av ett sådant här typ av "avtal" och ska inte behöva betala fakturan. Skulle det vara så att du faktiskt har beställt varan, har du ändå 14 dagars ångerrätt! Du har stöd av både distansavtalslagen och marknadsföringslagen! Behöver du ytterligare hjälp med att bestrida fakturan är du välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Jag önskar dig en trevlig helg och ett fortsatt stort lycka till med ditt ärende, Mvh,