Får jag köpa något och sälja det vidare?

2021-07-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag ska starta en webbutik och vill sälja en vara som jag vet finns köpa i en annan fysisk butik. Är det okej att köpa denna vara och sen sälja den på min hemsida? Tack för svar!
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att ni har rätt att vidareförsälja varor som ni lagligen köpt (1 kap. 12 § varumärkeslagen). Det finns vidare inga hinder att sälja varorna och använda dem i marknadsföring ifall de är i sin ursprungliga förpackning. Detta gäller dock endast så länge inte marknadsföringen kan allvarligt skada varumärkesinnehavarens anseende.Däremot finns det inom svensk rätt en avtalsfrihet, innebärande att försäljare själva väljer vem de vill ingå avtal med. Det är således ingen rättighet för er att handla hos butiken, och defår lov att besluta att inte sälja till er (under förutsättning att det inte föreligger någon diskriminering till grund för säljvägran).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Det upphovsrättsliga förhållandet mellan ursprungligt verk och bearbetat verk

2021-07-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag ska inom kort ha en konstutställning. En av tavlorna jag vill ha med är inspirerat av ett foto jag hittat, som med andra ord inte är taget av mig. Tavlan är målad i akrylfärg och påminner mycket om fotot, men givetvis inte exakt. Vad gäller när det gäller upphovsrätten? Kan jag ställa ut tavlan? Behöver jag fråga personen som tagit fotot (känner inte personen). Eller räcker det att jag skriver inspirerad av foto….? Eller behöver jag inte göra något, då bilden är ett foto och jag har målat en tavla som är lik, men inte exakt? Vad gäller? Tacksam för svar. Vill göra det rätta.Bästa hälsningar // Ny konstnär som vill göra rätt.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad krävs för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd? Till att börja med så kommer jag att använda mig av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) när jag besvarar din fråga. Det som huvudsakligen skyddas i denna lag är verk som bär en prägel av viss konstnärlig självständighet och originalitet. Med originellt menas att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Man brukar kalla kvalificeringskravet för upphovsrätt för verkshöjd. 1 § URL ger exempel på olika verk som kan vara sådana alster som kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Fotografiskt verk eller fotografisk bild? I den exemplifierade uppräkningen av upphovsrättsligt skyddade verk i 1 § URL finns fotografiskt verk. Om det fotografiska verket uppfyller kravet på verkshöjd är det upphovsrättsligt skyddat. Men, just fotografier är intressanta på så sätt att även om fotografiet inte är tillräckligt originellt för att uppfylla verkshöjdskravet, så åtnjuter upphovsmannen (fotografen) ändock upphovsrättsligt skydd eftersom fotografiet är en så kallad närstående rättighet (49 a § URL). Dessa fotografier kallas för fotografisk bild. Med andra ord, fotografen till det fotografi du har hämtat inspiration från har med stor sannolikhet upphovsrättsligt skydd, oavsett måttet av originalitet. Vad innefattar det upphovsrättsliga skyddet? Att man har upphovsrättsligt skydd innefattar kortfattat en för upphovsmannen, vilket är fotografen i ditt fall, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick (såsom vid bearbetning), i annan konstart eller annan teknik (2 § första stycket URL). Upphovsmannen har även vissa ideella rättigheter avseende verket såsom rätten att bli angiven som upphovsman när exemplar framställs (3 § URL). I princip görs ingen skillnad i skyddet mellan fotografiskt verk (eller bild) och andra verk. I äldre förarbeten till lagen har det även understrukits att fotografiska verk bör ha ett lika starkt skydd även mot återgivande i ändrat eller bearbetat skick (prop. 1993/94:109 s. 22). Kan du använda tavlan i din utställning? Reglerna om att en bearbetares rätt ska vara ställd vid sidan av den ursprungliga rätten, det vill säga fotografens rätt, eller om verket är såpass självständigt att det inte längre är fråga om en bearbetning, får avgörande betydelse för dig i detta fall. I 4 § första stycket URL framgår att den som bearbetar ett verk har en begränsad rätt till bearbetningen, eller så kallad andrahandsverket, på så sätt att samtycke från upphovsmannen till det ursprungliga verket krävs. För att bedöma om ifrågavarande verk ska anses vara ett andrahandsverk så brukar man kolla om det ursprungliga verkets "inre form" är i behåll, det vill säga individualiteten i verket. Av din fråga att döma så verkar dessvärre så vara fallet eftersom tavlan i hög grad liknar fotografiet. Den andra situationen är om verket kan anses stå i sådan fri anslutning till det ursprungliga verket att det nya verket inte ska anses vara en bearbetning (4 § andra stycket URL). Det som oftast omfattas av lagrummet är parodier och travestier. Dessa typer av verk tillåts alltså gå mycket nära det ursprungliga verket, utan att anses vara bearbetningar av verket. Skälet till detta är att syftet med verket är ett helt annat är det ursprungliga verket, vilket är tveksamt om så är fallet i ditt fall. Utan att ha sett tavlan och bilden, så är min bedömning att din tavla är en bearbetning av fotografiet, och att den inte står i tillräcklig fri anslutning från bilden för att vara oberoende det ursprungliga verkets upphovsman. Det spelar ingen roll att ditt verk är skapat genom annan konstart. Vad detta innebär rent praktiskt för dig är att du behöver inhämta fotografens samtycke om du vill använda tavlan i din utställning.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med utställningen!

Rätten att använda någons efternamn

2021-06-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Vi har ett familjenamn som är ganska unikt i Sverige - endast 5 pers vilket är vår familj. Nu har vi sett att det registrerats företag med vårt efternamn som namn. Det används dessutom som ett föreningsnamn av någon annan. Får man använda någon annans efternamn utan att be om lov?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vilka bestämmelser som reglerar hur man som ideell förening och företag får använda ett efternamn.Särskilt skydd för efternamnMan kan ha särskilt skydd för efternamn om det är färre än 2000 personer som bär det (Patent- och registreringsverkets riktlinjer för efternamn). För att man ska ha rätt till det särskilda skyddet krävs det också att företagens och föreningens användning av ert namn är till er nackdel (lag om personnamn 23 §). Att ni vill vara ensamma om ert namn räknas i regel inte som en tillräcklig nackdel.Rättsliga konsekvenserMan får inte använda ett namn eller varumärke som man inte har rätt att använda. Man kan inleda en rättslig tvist med de som använder ens namn om man tycker att de gör det på ett sätt som är till ens nackdel.SammanfattningDet kan vara så att ni har ett särskilt skydd för ert efternamn. Det är inte tillräckligt för ett särskilt skydd att ni vill vara ensamma om namnet. Det är vad jag kan säga utifrån din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid framkallning av annans fotografi för privat bruk?

2021-06-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att skicka in bilder till ett framkallnings-företag som jag inte har fotograferat själv, exempelvis en bild på en fin strand som jag hittat på internet, för att sen sätta upp på min egen vägg, alltså ett enda exemplar av varje bild för eget bruk? Jag har själv läst litegrann om det här tidigare och dessutom diskuterat med andra som säger helt olika saker.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid framkallning av ett fotografi som någon annan tagit, för att använda det i privat bruk. Ett fotografi kan vara upphovsrättsligt skyddat och regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.Upphovsmannen har en ensamrättDen som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket om det är ett fotografiskt verk (1 kap. 1 § URL). En sådan upphovsrätt innebär att upphovsmannen har en uteslutande ensamrätt att framställa exemplar av detta fotografiska verk eller göra det tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL, 5 kap 49 a § URL). Utgångspunkten är alltså att det endast är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av fotografiet.Undantag för framställning för privat brukDet finns dock ett undantag från upphovsmannens ensamrätt. Undantaget innebär att var och en får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk (2 kap. 12 § URL). Med privat bruk avses främst bruk inom privatlivet och för egen eller den närmaste familj - och vänkretsens räkning. Att skriva ut ett exemplar av ett fotografi för att hänga upp det på väggen hemma får anses vara privat bruk, vilket alltså är tillåtet. Detta förutsätter dock att verket har offentliggjorts för allmänheten, vilket troligtvis har gjorts om du hittat bilden på internet.SammanfattningSammanfattningsvis har den som framställer en fotografisk bild en uteslutande ensamrätt för framställning av fotografiet. Det finns dock ett undantag från denna ensamrätt som innebär att var och en får framställa ett eller några få exemplar av fotografiet för privat bruk. Att framkalla ett exemplar av ett fotografi endast för att hänga upp det på väggen hemma får anses vara privat bruk och är därför tillåtet. Detta förutsätter dock att verket har offentliggjorts för allmänheten. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Grundläggande om upphovsrättens innebörd

2021-07-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag håller på att skriva en bok men just nu har jag svårt bestämma mig hur allt ska hänga ihop. Min fråga till er är; Hur funkar upprättsrätten och lagar om man hittar något på internet som man vill använda - gäller både bild och text. Försökt läsa om detta men fattar ändå inte . Måste jag skriva till alla som jag vill använda deras text men omvandlar det till att passa min text och fråga tillåtelse om att få använda deras information eller deras foto? Hur gör man när man vill använda andras verk?
Eles Karahalilovic |Hej ! Tack för att du vänder oss till här på lawline med din fråga!Jag tolkar det som att undrar vilka eventuellt upphovsrättsliga utmaningar som kan dyka upp i ditt skrivande, särskilt när det gäller att använda text och bild som du hittar på nätet. Vad upphovsrätten innebär Att använda sig av någon annans bilder eller texter blir endast rättsligt intressant om verken i fråga är upphovsrättsligt skyddade. Uppnår verken i fråga inte kraven som stadgas i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) så är det fritt fram att använda dem. OBS dock att fotografier har ett ännu bredare skydd som inte nödvändigtvis behöver uppnå nyss nämnda krav (5 kap. 49 a § URL).Allra oftast kan det tänkas finnas ett upphovsrättsligt skydd, vilket ger upphovsmannen (skaparen) ensamrätt över verket. Först kan nämnas de s.k ekonomiska befogenheterna, som ger upphovsmannen ensam rätt att skapa exemplar av verket samt bestämma när/var/hur verket ska spridas till allmänheten (1 kap. 2 § URL). Sedan finns de ideella befogenheterna: Dessa ger upphovsrättsmannen rätten till att dennes verk ska, om denne låtit någon annan person använda verket, återges i oförändrad form samt på ett sätt som inte kränker upphovsmannens konstnärliga/litterära anseende (1 kap. 3 § URL). Det finns dock vissa begränsande regler som gör det möjligt att använda dig av någons verk utan dennes samtycke i vissa situationer. Till exempel får du citera ur offentliggjorda verk, om det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (2 kap. 22 § URL). Det står en fritt att dessutom referera till verk, beroende på om det görs på ett korrekt sätt. Fakta- och sakuppgifter som du hittar i ett annat verk kan inte vara upphovsrättsligt skyddade. Ytterligare bör nämnas att upphovsrätten (och därmed ensamrätten) till litterära verk och bilder upphör 70 år efter upphovsmannens dödsår (4 kap. 43 § URL).Vad detta betyder för digSammantaget innebär det ovan nämnda att när du ska använda dig av någons bild eller text som är upphovsrättsligt skyddad, så måste det ske med upphovsmannens samtycke, samt på ett sätt som inte skadar dennes konstnärliga/litterära anseende. Mitt tips till dig är att alltid utgå från att en bild eller text är upphovsrättsligt skyddad, om du inte är 100% säker på att verket inte är skyddat. Det kommer spara dig mycket pengar i längden, då det kan bli dyrt att göra intrång på någons upphovsrätt! Referera och citera går alltid, såvida det är gjort inom rimliga och korrekta gränser!Hoppas det var svar på dina funderingar ! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor.

Användning av ett känt varumärke på andra typer av produkter

2021-06-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Vi trycker dekaler till bland annat robotgräsklippare där man har möjlighet att "klä" sin maskin i olika designer. Exempel är att man kan få sin maskin att likna en polisbil vilket är mycket populärt. Hur ställer sig lagen till om man gör en design som liknar exempelvis en Tesla (Bilmärket) med deras logotyp eller Pokemon som är ett populärt spel?Tack för svar
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är av immaterialrättslig karaktär och berör i första hand varumärkesrätten. Regler om varumärke och dess omfång finns i varumärkeslagen (VML).Ensamrätt och varumärkesintrångDen första frågan du bör ställa dig är om det varumärke du tänkt använda dig av har ett varumärkesskydd. I de flesta fall har företag varumärkesskydd, inte minst företag av den storlek som du nämner. Om så är fallet, medför det att varumärkesinnehavaren har ensamrätt till varumärkets (eller förväxlingsbara varumärken) användning. Ensamrätten innebär att innehavaren behöver godkänna någon annans användning av varumärket. Användning av ett varumärke betyder exempelvis att förse varor eller deras förpackningar med varumärkestecknet, saluföra varorna, importera eller exportera varor försedda med tecknet, eller att använda de i reklam (1 kap. 10 § andra stycket VML). Enligt huvudregeln kan alltså ett användande av annans varumärke innebära ett varumärkesintrång.Beträffande intrångsbedömningen sker den enligt tre olika punkter (1 kap. 10 § punkt 1–3). Den första avser situationen när någon använder ett identiskt varumärke med någon annans på ett sätt så att det skadar något av varumärkets "funktioner", t ex att någon uppfattar att det finns ett ekonomisk samband mellan de två varumärkena. Tillämpningsområdet är snävt i den mening att det måste föreligga en skada eller en konkret risk för skada. Den andra punkten tar sikte på när någon använder ett varumärke som är förväxlingsbart med någon annans, dvs två olika produkter som konkurrerar på samma eller snarlika marknader och som kan förväxlas med varandra.Tredje punkten avser istället att någon drar en otillbörlig fördel av att använda någon annans varumärke. På liknande sätt som ovan ska det från omsättningskretsens synpunkt framstå som att det finns ett samband mellan de två företagen med skillnaden att det senare företaget drar fördelar av att använda det tidigare företagets varumärke. Det är en variant av renommésnyltning, och innebär i praktiken att någon helt eller delvis kopierar annat företags logotyp för egen vinning. Även att säga att en produkt har ett samband med en annan produkt är att dra en otillbörlig fördel.Vad innebär det här för dig?Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på vad som gäller i din situation. Om dekalerna är identiska med andra varumärken, att du t ex använder deras logotyper, är min rekommendation till dig att ta kontakt med de företag som har de varumärken du avser att använda. Hururvida de godkänner din förfrågan vet jag inte. Allt hänger på vad företagen är villiga att associeras med, och om din användning av deras varumärke kan skada deras varumärke på något sätt.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Upphovsrättsintrång vid bearbetning av annans verk

2021-06-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Bildfråga.Jag har hittat en bild som jag använde som inspiration och gjorde en egen.Jag vill använda min bild till min företagslogga men jag är rädd för att få en räkning från originalbildens ägare.Hur olika måste bilderna vara för att inte vara stöld?Det är en bild på en sittande katt, bara pennstreck i original och jag gjorde en men tillägget av ett hjärta och ett tassavtryck som avslut på svansen. Jag vill göra rätt för mig men jag hittar inte hennes mejl så jag kan inte fråga henne.Hon är ryss och finns på shutterstock så hon säljer sina bilder professionellt.
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har använt dig av en annan persons bild som inspiration för att göra din företagslogga och nu undrar om du därigenom riskerar att göra dig skyldig till upphovsrättsintrång.Upphovsrättens uppkomstUpphovsrätten regleras i upphovsrättslagen. Enligt 1 kap. 1 § upphovsrättslagen har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. Upphovsrätten uppstår alltså formlöst i och med skapandet av ett verk. En grundläggande förutsättning för skydd är att det så kallade originalitetskravet är uppfyllt. Detta innebär att verket måste ha en viss självständighet och originalitet och på så vis utgöra en egen intellektuell skapelse.Upphovsrättens innebördAv 1 kap. 2 § upphovsrättslagen följer att upphovsrätten innefattar en ensamrätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i en annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Generellt kan sägas att skyddet enbart gäller den konkreta formen av verket och inte dess idéinnehåll, motiv eller allmänna bakomliggande principer. Ju större originalitet verket har desto större skyddsomfång får det även.Bearbetning av verkUpphovsmannens ensamrätt har flera undantag. I dit fall blir primärt undantaget i 1 kap. 4 § upphovsrättslagen aktuellt. Enligt bestämmelsen har den som bearbetat ett verk eller överfört det till en annan konstart upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han får inte förfoga över gestaltningen i strid med upphovsrätten till originalverket. Om någon i fri anslutning till ett verk däremot har åstadkommit ett nytt och självständigt verk så är hans upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket. Det sagda innebär att frågan gällande huruvida du begår upphovsrättsintrång eller inte vid användande av annans bild som inspiration är beroende av hur stor likheten mellan din bild och originalbilden är. Om din skapelse är tillräckligt originell för att kunna betraktas som en egen intellektuell skapelse blir den även fristående från andra eventuella upphovsrätter. Det är dock inte möjligt att ge ett generellt gällande svar på när originalitetskravet i regel är uppfyllt utan bedömningen är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.Vad som gäller i ditt fallUtifrån din beskrivning framstår det inte vara under fråga att personen som skapat bilden som du använt dig av har upphovsrätt. Du anger att du i princip kopierat originalbilden men lagt till vissa smådetaljer. Utan att ha sett bilderna så uppfattar jag det som att de är mycket lika varandra. Risken för att du begår upphovsrättsintrång genom att använda dig av företagsloggan som du utformat är med andra ord relativt stor. Om du inte lyckas få kontakt med upphovsmannen till originalbilden är min rekommendation därför att du gör en ny logga som inte är lik någon annans verk i sådan utsträckning. På så vis blir användningen av loggan inte beroende av andra personers upphovsrätt och du behöver då inte heller oroa dig för att begå upphovsrättsintrång.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är det olagligt att köpa piratkopior från en utländsk hemsida?

2021-06-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej är det olagligt om en person köper fejkmärkeskläder från en utländsk hemsida och dessa sedan skickas till Sverige till den som beställt kläderna? Räknas det som att personen beställt piratkopior då? Vad kan den som beställt kläderna få för straff?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Räknas fejkmärkeskläder som piratkopior?En piratkopia är en förfalskning av en produkt som skyddas av den immaterialrättsliga lagstiftningen. Exempel på lagar som omfattas av immaterialrätten är varumärkeslagen, upphovsrättslagen och mönsterskyddslagen. Dessa ger innehavaren av rättigheten en ensamrätt, det vill säga ingen annan får exempelvis tillverka eller sälja liknande produkter utan tillstånd (se t.ex. 1 kap. 10 § varumärkeslagen). I princip är alla kända märken skyddade som varumärken, varför varumärkesinnehavaren är den enda som får använda varumärket. Märkeskläder, som tillverkas utan tillstånd, utgör alltså piratkopior.Är det olagligt att som privatperson beställa piratkopior från en utländsk hemsida?Enligt svensk lag är det inte olagligt att som privatperson beställa piratkopior från en utländsk hemsida om de ska användas för privat bruk. Personen kan därmed inte få något straff.SammanfattningFejkmärkeskläder räknas som piratkopior. Att som privatperson köpa piratkopior från en utländsk hemsida är inte olagligt. Det är dock viktigt att påpeka att det är förbjudet att sälja vidare fejkmärkeskläderna då det utgör intrång i ensamrätten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,