Får den som förvärvar äganderätten till ett visst konstnärligt verk även mångfaldiganderätt?

Hej! Om jag skulle köpa ett konstverk, får jag sedan printa detta verk på föremål och sedan sälja dessa föremål? Namnet på konstnären nämns i anslutning till verket, och verket i sig ändras eller förvrängs inte på något sätt. Eller måste jag skriva ett särskilt avtal med upphovspersonen om att någon del av upphovsrätten ska överlåtas eller upplåtas till mig som köpare? Bästa hälsningar

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du har köpt ett konstverk och nu undrar om du får låta framställa exemplar av det för att sälja dessa (exemplaren) vidare. 


För att besvara din fråga kommer jag nedan att tillämpa dels regeringsformen (RF), dels lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)


Upphovsrättsligt skydd

I 2 kap. 16 § RF stadgas att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. Denna rätt kallas för upphovsrätt. Upphovsrätten uppstår per automatik, men tillkommer enbart den eller de som har skapat ett verk av litterär eller konstnärlig karaktär (1 kap. 1 § första stycket URL). Bildkonst i måleri och/eller teckning kan utgöra ett “konstnärligt verk” (1 kap. 1 § första stycket femte punkten URL), men för detta krävs att bildkonsten är skapad med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan. För att bildkonsten ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd krävs dessutom att arbetet i någon mån är unikt.


Eftersom du inte beskriver konstverket närmare, är det inte möjligt för mig att göra en bedömning av om det (konstverket) kan antas uppfylla nu nämnda kriterier. I stället kommer jag fortsättningsvis att förutsätta att så är fallet och att konstverket därför också åtnjuter upphovsrättsligt skydd. 


Mångfaldiganderätten

Upphovsrätten till konstverket kan delas in i (a) en ideell och (b) en ekonomisk del. Den ekonomiska rätten framgår av 1 kap. 2 § URL, där det sägs att upphovsrätten innefattar en: “[...] uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten [...]”. Rätten att låta framställa nya exemplar av ett verk – även kallad mångfaldiganderätt – tillfaller alltså enbart upphovsmannen. Äganderätt till ett verk medför inte någon sådan mångfaldiganderätt. 


Begreppet exemplar

I detta sammanhang kan det däremot vara lämpligt att fråga sig vad som förstås med begreppet “exemplar”. Enligt (1 kap. 2 § andra stycket URL omfattar upphovsmannens mångfaldiganderätt: “[...] varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis”. Det innebär i sin tur att begreppet “exemplar” i princip tar sikte på varje föremål i vilket verket finns nedlagt eller fixerat, oavsett teknik. 


Slutsats

Slutsatsen är alltså att du som utgångspunkt inte får låta framställa exemplar av konstverket och sedan sälja de (exemplaren).


Upphovsmannen kan upplåta eller överlåta den ekonomiska rätten

Upphovsmannens ensamrätt i detta avseende kan emellertid inskränkas genom att han eller hon upplåter eller överlåter rätten att mångfaldiga och utgiva det konstnärliga verket. Bestämmelser härom finns i 3 kap. URL


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”