Vad kan vi avtala om i servitut och kan ett servitut skrivas in?

2020-06-07 i Servitut
FRÅGA |Hej,Vi håller på att överlåta en jordbruksfastighet till en släkting/delägare av fastigheten. Från fastigheten har vi övriga delägare tidigare avstyckat ett antal fritidsfastigheter. Några av oss skulle nu, i samband med överlåtelsen, vilja skriva ett servitut med innebörden att ett visst skogsområde på jordbruksfastigheten inte får kalhuggas, att några mindre åkerlappar inte planteras med träd, då fritidsfastigheternas sjöutsikt skulle fördärvas, samt att en annan åker inte kommer att bebyggas. Vi misstror inte på något vis vår släkting, men det kommer ju nya ägare i framtiden efter hen. Kan ett sådant avtal vara servitut eller blir det någon form av nyttjanderätt? Kan det skrivas in i fastighetsboken?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningServitut och nyttjanderätt är när en fastighet eller person har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någon annans fastighet. I fråga om servitut finns två typer; avtalsservitut och officialservitut. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och gäller oavsett vem som äger fastigheten. Ett officialservitut bildas genom en lantmäteriförrättning och kan bara skrivas in och tas bort ur fastighetsregistret av en lantmätare. Avtalsservitut skrivs mellan två fastighetsägare. Kravet för officialservitut är något högre då det beslutas genom myndighetsbeslut och även kan beslutas om utan fastighetsägarens samtycke. En nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet, t.ex. genom att nyttja en bostad, ett område av fastigheten eller genom arrende. Som jag tolkar din fråga är syftet med det avtal som ska skrivas bland annat att utsikten inte ska försämras för grannfastigheterna. Så är möjligt genom ett avtalsservitut. Ett servitut kan vara både positivt och negativt. Ett positivt servitut innebär en rättighet att exempelvis nyttja en väg, en brunn eller att dra t.ex. kraftledningar eller vattenledningar över en fastighet. Ett negativt servitut innebär ett förbud om att utföra en viss handling, t.ex. att fastigheten som omfattas av det negativa servitutet inte får plantera träd på en plats som skymmer utsikten för den andra fastigheten.Bestämmelser om upprättande av avtalsservitut finns i 14 kap. jordabalken (JB) och det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. En rätt i en fastighet (den tjänande fastigheten) får upplåtas till förmån för ägaren i en annan fastighet (den härskande fastigheten) under vissa förutsättningar. Ett första krav är att rätten är ägnad att främja en ändamålsenlig markanvändning från allmän synpunkt. Det krävs däremot inte att servitutsupplåtelsen i det enskilda fallet ska främja ett ändamålsenligt utnyttjande av marken. Ett andra krav är att upplåtelsen innebär en rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk den tjänande fastigheten. Det får därmed inte vara fråga om ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten. Servitutet får endast avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten, innebärande att servitut inte kan användas för rätt till en mer tillfällig anordning på den tjänande fastigheten (14 kap. 1 § JB). För upplåtelse av avtalsservitut finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda; servitutet ska upplåtas skriftligen av den tjänande fastighetens ägare. I upplåtelsehandlingen ska anges den härskande och den tjänande fastigheten samt ändamålet med upplåtelsen. Följs inte formkravet är det inte giltigt som servitut (14 kap. 5 § JB).Det är möjligt att ansöka om inskrivning av ett avtalsservitut i fastighetsregistret, vilket jag även rekommenderar att ni gör. Ett inskrivet avtalsservitut blir offentligt genom ansökan om inskrivning hos Lantmäteriet och gäller då automatiskt mot ny ägare av fastigheten. Vid inskrivning redovisas servitutet i fastighetsregistret och syns i fastighetsbeviset. Du kan läsa närmre om ansökan om inskrivning på Lantmäteriets hemsida.För det fall att du/ni önskar hjälp av en jurist att skriva ett avtalsservitut är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert från någon av våra jurister. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur stor inskränkning måste vi tåla som härskande fastighet till ett servitut?

2020-05-06 i Servitut
FRÅGA |Hallå Lawline!Vi har officialservitut på en liten väg till vår fastighet som in och utfartsväg.Vägen är en fin liten gräsväg och vi har även en andra adress till vår fastighet genom den infarten.Det är bara vår fastighet som har detta servitut.Vad som bekymrar oss mycket nu, är att vår granne planerar att höja sin mark och bygga ett Attefallshus och en pool.Vi misstänker att han tänker använda vår "lillväg" till att transportera jord och byggmaterial med tunga fordon. Vägen är inte jättebred så några större lastbilar fungerar inte. Om så blir så fallet så kommer vi ha ett konstant åkande med tyngre fordon precis förbi vår uteplats och sovrum. Naturligtvis kommer den fina gräsvägen att bli förstörd.Har vi någon rätt att förbjuda honom att använda vägen för detta ändamål. Det står i servitutet att vi får använda vägen som in och utfartsväg och vi blir då förhindrade att göra detta.Vad skall vi göra om vi märker att detta blir fallet. Ett jättebekymmer för oss och vi hoppas på ett "bra" svar från er.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Tillämpliga lagrumEftersom det rör sig om ett officialservitut är det ett servitut som har beslutats av en myndighet genom en fastighetsbildning enligt Fastighetsbildningslagen (FBL). Det finns dock inga regler i denna lag som är tillämpliga på er situation vad gäller intressemotsättningar, varför vi får använda regleringen för avtalsservitut istället. Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi alltså i Jordabalken (JB).Ni får inte betunga grannen mer än nödvändigtSom utgångspunkt är reglerna om servitut förhållandevis breda i sin omfattning. Det framgår att den tjänande fastigheten (grannen som upplåtit servitutet) inte får betungas mer än nödvändigt, 14 kap. 6 § JB. De skulle med andra ord kunna tala för att ett hinder för dem att inte få använda sin väg för detta ändamål riskerar att vara en för stor inskränkning i deras rätt till sin fastighet. Grannen får inte hindra er att utöva er rättDet framgår dock att om det är så att den tjänande fastigheten har åsidosatt sin skyldighet som framgår av servitutet så måste han återställa det. Om grannen således skulle förstöra vägen har han en skyldighet att återställa denna igen så att ni kan använda den snarast. Skulle detta även innebära någon form av skada för er så ska han dessutom ersätta denna skada. Skulle det innebära någon blockering för er att använda vägen måste även det som blockerar flyttas, 14 kap. 7 § JB. Vissa mindre inskränkningar får tålasDet viktigaste är givetvis att grannen inte får hindra er från att använda servitutet på så sätt som är stadgat. Det finns dock ett rättsfall, NJA 2018 s. 200, där en viss inskränkning har tillåtits. I rättsfallet har man konstaterat att det i undantagsfall uppkommer situationer där servitutet tillfälligt måste begränsas om det finns ett "trängande behov". Ett exempel på detta som de nämner i rättsfallet är att man stänger av en väg för att reparera den eller liknande. Rör det sig däremot om störningar som uppkommer vid upprepade tillfällen så ska dessa inte accepteras annat än om det skriftligen framgår av servitutet.Slutsatser och rådSlutsatsen är därmed att det inte finns några tydliga linjer för vad som gäller i ert fall. Det beror helt enkelt på hur pass stor inskränkning som denna bebyggelse skulle innebära för er. Era intressen måste sättas emot varandra och en bedömning måste göras utifrån det. En tvist er emellan bedöms i tingsrätten, vilket alltså innebär att ni är tvungna att väcka talan genom att stämma grannen om ni inte kan komma överens. Det är dock viktigt att ni är medvetna om att detta kan medföra höga rättegångskostnader. Som ett första led i processen råder jag er därför att kontakta Lantmäteriet och rådfråga dem om deras bedömning i frågan eftersom det är dem som har hand om officialservitut. Det är först i andra hand ni bör ta till domstol och i så fall bör ni ta hjälp av en jurist för största möjlighet till framgång. Det kan självklart vi här på Lawline hjälpa er med om ni är intresserade av det. I så fall, eller om ni har några följdfrågor, är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att ni fick svar på er fråga och jag önskar er ett stort lycka till!Vänligen

Får jag parkera bilen på min båtplats om det är nödvändigt för att nyttja servitutet?

2020-04-29 i Servitut
FRÅGA |Hej.Vi har ett förättningsservitut sedan vår fastighet,( ett fritidshus på en ö) gällande "anlägga, underhålla och förnya brygga samt båtuppläggning" och att nyttja väg.Servitutet har nyttjats endast sporadiskt sedan fastighetsbildningen 1984.Vi har istället nyttjat min systers brygga på fastigheten bredvid (50 meter från servitutsplats)Vi har tidigare nyttjat vägen (enligt vårt servitut) och även haft bilen parkerad på marken där vi har servitutet.Nu efter att vi ombesörjt strandskyddsdispens för att uppföra ny brygga enligt servitutet hävdar fastighetsägaren (efter påtryckning från granne) att vi självklart har rätt att ha brygga och åka på vägen, men inte parkera. Detta gör att vi hamnar i moment 22. Vi måste ha båtplats för att ta oss till ön. Och parkera bilen för att nyttja båten.Hur ska vi tackla. Kan vi vägras att parkera på plats där vi har rätt till båtuppläggning och nyttjande av väg. Rätt till båtuppläggning kan jag tycka tolkas som att vi kan ha båt upplagd på land. (Vintertid eller året runt) Den platsen borde kanske kunna hävdas att den ävennkan användas till parkering.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Fastighetsbildningslagen (FBL) och Jordabalken (JB) där servitut regleras. Krav för bildande av förrättningsservitutFör att ett förrättningsservitut ska få bildas krävs det att det är av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning, 7 kap. 1 § FBL. Tolkning av ert servitutMed tanke på att ert fritidshus ligger på en ö är ni beroende av en båtplats och att kunna använda vägen som går till denna båtplats för att ni ska kunna ta er till ert fritidshus. Huruvida ni även har rätt att parkera bilen på den plats där ni har rätt till att lägga upp båten får avgöras utifrån omständigheterna som råder i frågan. Som huvudregel gäller den information som framgår av servitutet och där stadgas det ingen rätt för er att parkera bilen där. Dock förstår jag det som att ni är tvungna att använda bilen för att kunna ta er till båtplatsen med tanke på att det säkerligen är en bit för er att ta er dit från närmsta tillgängliga parkeringsplats. Därmed bör det anses framgå indirekt av servitutet, precis som du säger, att ni har rätt att parkera bilen på er båtplats. Jag har nämligen svårt att tro att det skulle vara Lantmäteriets tanke, vid bildande av servitutet, att ni skulle vara tvungna att ta er till båtplatsen till fots med tanke på att det föreligger en rätt att använda bilvägen dit. Det förefaller då naturligt att bilen måste göras av någonstans, eftersom den inte kan tas med till ön.Servitutet får inte betungas mer än nödvändigtDet finns en bestämmelse som stadgar att ni som nyttjare av servitutet inte får förfara på ett sätt så att servitutet betungas mer än nödvändigt, det vill säga medför onödig olägenhet för fastighetsägaren, 14 kap. 6 § JB. Eftersom ni är tvungna att använda bilen för att ta er till båtplatsen och er fritidsbostad är därmed min bedömning att parkeringen är just nödvändig utifrån syftet med hela servitutet. Dessutom medför det ingen större olägenhet för fastighetsägaren att ha bilen stående där än att er båt skulle ligga där året om. Sammanfattning och rådMin slutsats är att ni har rätt att parkera bilen på er båtplats om det är nödvändigt för att ni ska kunna nyttja servitutet och ta er till ert fritidshus på ön.Fortsätter fastighetsägaren att "bråka" med er om detta råder jag er i första hand att kontakta Lantmäteriet eftersom det är de som har hand om förrättningsservitut. Information om hur du kontaktar dem hittar du HÄR.I andra hand får en stämning ske i tingsrätten. Detta kan medföra höga rättegångskostnader, vilket ni bör vara medvetna om ifall detta är av intresse. Givetvis kan vi här på Lawline också hjälpa till om det finns ett intresse av att anlita en av våra jurister på byrån. I så fall är det bara att höra av er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Likaså gäller om ni har någon följdfråga. Annars hoppas jag att ni fick svar på er fråga och jag önskar er stort lycka till!Vänligen

Gäller officialservitut även vid försäljning till ny ägare?

2020-04-05 i Servitut
FRÅGA |Hej,Jag äger en fastighet Edsvära 21:3, till fastigheten finns det ett officialservitut knutet gällande vatten för ett hushållsbehov från Edsvära 21:1 sedan avstyckningen 1989-01-04.Vi är på väg att sälja fastigheten, ägaren på fastigheten 21:1 vill gärna köpa vår fastighet och har hotat mäklaren med att om inte den får köpa fastigheten och ngn annan vill köpa huset kommer hen att stänga av vattnet för den nya ägaren. Hen påstår att de har fått gräva en ny brunn för att upprätthålla vår vattenförsörjning, vilket inte stämmer.Har hen rätt att hota med vattenavstängning vid evtl. Ägarbyte?mäklaren är rädd att det hamnar i hennes knä vid ev. försäljning.Formuleringen enligt lantmäteriet anteckning: Rätt att ta vatten i brunn på Edsvära 21:1 för ett hushållsbehov, behålla, underhålla och förnya en vattenledning från brunnen.Tack på förhand.MVH
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Fastighetsbildningslagen (FBL) och Jordabalken (JB). Officialservitut gäller vid ägarbyteHela poängen med att teckna servitutsavtal är att de ska gälla för fastigheten som sådan och inte ha någon koppling till dess ägare eller eventuella byte av ägare. Med tanke på att det rör sig om ett officialservitut finns detta avtal dessutom inskrivet i fastighetsregistret både genom text och karta, vilket innebär det inte råder några tvivel om att servitutet existerar. Vid tecknande av ett officialservitut får det inte göras beroende av några villkor och det får inte heller upprättas för en specifik tid utan ska vara tidsoberoende. Däremot får man skriva in i servitutet att de endast gäller så länge ändamålet inte kan uppnås på annat sätt. I ditt fall skulle detta i så fall vara om ni enklare kunde få er vattenförsörjning på ett annat sätt, vilket nu inte är fallet, 7 kap. 1 § FBL. Min slutsats är därmed att det inte föreligger någon osäkerhet om att servitutet är gällande och så även vid en försäljning till en ny ägare. Ändring eller upphävning av servitutetEtt officialservitut kan ändras eller upphävas om ni som fastighetsägare kommer överens om detta, 7 kap. 8 § FBL. Detta kan även ske utan samtycke i vissa fall, såsom om det har inträffat ändrade förhållanden så att din fastighet hade klarat sig okej utan detta servitut. Av vad du har berättat används servitutet för att din fastighet ska ha tillgång till vattenförsörjning och detta kan inte ske på något annat sätt, varför det inte finns någon rätt till varken ändring eller upphävning av servitutet från den andra ägarens sida, 7 kap. 4 § FBL. Någon rätt för fastighetsägaren att stänga av vattenförsörjningen finns därmed inte då det strider mot servitutet. Om ägaren stänger av vattnetOm det skulle vara så att ägaren stänger av vattenförsörjningen till din fastighet måste hen sätta på vattnet igen och det föreligger även en rätt till ersättning om det har uppstått någon skada i samband med detta (exempelvis extra utgifter på grund av att det inte fanns vatten), 14 kap. 7-8 §§ JB.Avslutning och sammanfattningSammanfattningsvis har ägaren inte rätt att stänga av vattenförsörjningen som följer av servitutet. Hen har alltså ingen rätt att hota med detta eftersom det inte finns någon företrädesrätt till att hen ska få köpa fastigheten. Servitutet gäller även vid ägarbyten. Stänger hen av vattnet ändå har ägaren till din fastighet rätt att få ersättning för eventuell skada. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver hjälp i ärendet av en jurist för att fastighetsägaren inte lyssnar är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!Vänligen

Kan jag säga upp ett officialservitut?

2020-05-30 i Servitut
FRÅGA |Hej - min granne skall stycka sin tomt/rakt av På fastigheten finns idag bara ett mindre enbostadshus.Den avstyckade tomte har egen utfart till kommunal väg. Ursprunglig tomt har utfart via servitut över min tomt. På båda tomterna ges grannen rätt att uppföra ett tvåbostadshus och naturligtvis Attefall.Så här ser jag problemet: Den utfart/angöring som idag sker över min fastighet på grund av servitutet avser angöring till/från för boende i ett enbostadshus. Då tvåbostadshuset är uppfört och ev, även Attefall så kommer trafiken över min fast. /servitutet (ett officialservitut) att påtagligt ökas på väg som går c:a tre meter från min fastighets fasad och det är inte bra. Eftersom nybyggnation skall ske på granntomten och jag tycker att grannen väldigt lätt kan angöra via egen tomtmark vill jag säga upp servitutet och undrar om det är möjligt att göra med framgång - vad säger ni ? Jag kompletterar gärna med kopia av servitutsavtal/tomtkarta, etc. Servitutet ursprungligen avsett för boende i ett egnahem/småhus/enbostadshus. I servitutet skrivs endast "utfart till fastigheten" (inget skrivs om antal boende, etc. på fastigheten)Jag vill naturligtvis att grannen för båda fastigheterna skall låta angöra via väg på sin egen fastighet - det rinns bra möjligheter för det. Att hans nybyggnadsplaner skall öka trafikbelastning på min tomt är inte bra.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om officialservitut finns i fastighetsbildningslagen (FBL). Som du vet innebär servitutet att ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten) har rätt att nyttja en del av en tillgång av en annan fastighet (den tjänande fastigheten). I förevarande fall är din fastighet således den tjänande.Utgångspunkten med officialservitut är att de inte ska upphävas, varför sådana servitut bildas genom ett myndighetsbeslut. Det är möjligt att i vissa fall ändra och/eller upphäva ett servitut. Ett servitut kan ändras om det hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att olägenheten kan undanröjas genom ändringen (7 kap. 4 § första stycket FBL). Kan olägenheten inte undanröjas genom ändring får servitutet upphävas (7 kap. 5 § första stycket FBL). Ett servitut kan även ändras om ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst och det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande eller härskande fastigheten utan att för den delen medföra olägenhet av betydelse (7 kap. 4 § andra stycket FBL). I ditt fall skulle det eventuellt gå att argumentera för att bestämmelserna i andra stycket är tillämpliga. Dock bör uppmärksammas att det endast rör ändring av servitutet och inte upphävning.Ett servitut får däremot även upphävas, om det till följd av ändrade förhållanden ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Detsamma gäller, om servitutet under avsevärd tid ej utövats och omständigheterna är sådana att det måste anses övergivet (7 kap. 5 § FBL). Som synes finns det under vissa förutsättningar möjlighet att få ett officialservitut upphävt, om det går att argumentera för att nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med den belastning som sker på din fastighet. Tyvärr är det inte en bedömning jag kan göra.Ett servitut får även ändras eller upphävas efter överenskommelse mellan ägarna av den härskande och tjänande fastigheten (7 kap. 8 § FBL). Det är således möjligt för dig och ägaren till fastigheten att komma överens om att servitutet ska upphävas, om överenskommelse är möjlig.Sammanfattningsvis finns det under vissa förutsättningar möjlighet att ändra eller upphäva även officialservitut. Det som är aktuellt i ditt fall är antingen om du kan komma överens om så med ägaren till den härskande fastigheten, eller om servitutet till följd av ändrade förhållanden inte längre behövs av den härskande fastigheten eller om nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på din fastighet. Tyvärr är det svårt att göra en bedömning om vilken eventuell framgång du kan nå.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på tisdag, den 2 juni, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Äganderätt till anläggning/byggnad med servitut

2020-05-06 i Servitut
FRÅGA |Jag har en brygga som är byggd på en servitutsrätt. Bryggan har funnits i snart 50 år, och allt har fungerat fint. Nu har det kommit en ny ägare till den tjänande fastigheten.Bryggan är gammal och behöver renoveras.Den nya ägaren vill ta över rätten att renovera bryggan och säga att den renoverade bryggan är hans.Han ska bygga en flotte, med aktersnurra, och ha den vid bryggan.I vårt servitut står det "Anlägga och begagna båtplats ( mindre brygga) samt taga nödig gångväg till båtplatsen".Den nya ägaren vill att vi ska ha vår båt på en mycket sämre plats, en flytbrygga, där det är grunt och dyigt.Vi får dock vara på "hans nya brygga", men inte ha båt där.Det här känns inre bra för oss, Kan den nye ägaren ta över vårt renoveringsobjekt?Vem är ägare till bryggan?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör ett av juridikens mest intressanta men också komplicerade områden. Svaret kan se väldigt olika ut beroende på de rådande omständigheterna. Jag ska försöka ge ett så konkret svar jag kan utifrån det som du beskrivit i din fråga.Vem äger bryggan?Den som äger bryggan är den som beslutar om renoveringen av den. Om fastighetsägaren är den som tillfört bryggan är huvudregeln att detta utgör ett fastighetstillbehör (2 kap 1 § jordabalken). Detta innebär att den som äger fastigheten även äger bryggan. Då står det ägaren fritt att sköta underhåll av bryggan (14 kap 1 § andra stycket jordabalken). Att du har servitut innebär inte per automatik att du har äganderätten. Om du (eller tidigare servitutshavare) är den som anlagt bryggan föreligger det som kallas ägarkongruens, och bryggan är inte fastighetstillbehör till den (2 kap 4 § jordabalken). I sådant fall är det du som äger bryggan, du som ska sköta underhållet, och då är det upp till dig vem som får renovera bryggan. Skulle den nya ägaren renovera bryggan innebär inte i sig att äganderätten övergår till denne.Särskilt när man talar om servitut säger man att om anläggningen (bryggan) redan var anlagd då servitutet ingicks är den som regel tillbehör till den tjänande fastigheten. Om den byggts av den härskande fastighetens ägare blir den däremot i regel tillbehör till den härskande fastigheten Jag tolkar det som att du är den som anlagt bryggan. I sådant fall är du ägare till bryggan och den nya fastighetsägaren kan inte överta renoveringsobjektet hur som helst.Vad gäller enligt servitutet?Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Servitut är ett visserligen en unik avtalsform, men denna regel gäller oavsett. Att det är framgår av servitutet att du ska få anlägga och begagna båtplats innebär att det är detta som gäller. Så länge servitutet är gällande är nya ägaren till den tjänande fastigheten skyldig att låta dig göra det. Enligt min uppfattning innefattar begagnande av båtplats helt kart att man får ha båt på platsen. Annars är det inte mycket till båtplats.Hindrar den nya ägaren dig från att begagna båtplatsen har han brustit i sin skyldighet på grund av servitutet (14 kap 7 § jordabalken). Du har då rätt att kräva att få fortsätta begagna båtplatsen enligt servitutet. Går ägaren inte med på det rekommenderar jag att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten i första hand (1 § och 4 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Detta är betydligt billigare och snabbare än att väcka talan hos tingsrätten. Har du frågor kring det eller behöver hjälp med det kan du kontakta oss på info@lawline.se.SammanfattningKort sagt är det den som byggt bryggan som äger den. Var det en tidigare ägare till den tjänande fastigheten som byggde bryggan är den nya fastighetsägaren ägare till bryggan. Var det en tidigare ägare av den härskande fastigheten är det du som är du ägare till bryggan. Den som äger bryggan beslutar om renovering. Den nya ägaren har inte rätt att hindra dig att begagna servitutet enligt vad som står avtalat, utan att servitutet i behörig ordning sägs upp eller ändras.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler frågor!

Får man använda ett vägservitut för annat ändamål än det som står?

2020-04-24 i Servitut
FRÅGA |Jag har gett servitut för RÄTT ATT ANVÄNDA VÄG TILL SKOGSSKIFTE över min mark . Grannen vill nu använda den som KÖRVÄG TILL SOMMARSTUGA lite längre bort . Han måste runda min närmaste grannes tomt över sitt skogsskifte och sen ner mot sjön igen . Är detta ok enligt servitut regler . Jag har i min tur servitut på hans mark RÄTT ATT ANVÄNDA OMRÅDE FÖR BRYGGA . Han blockerar med båtkärra och timmer kärra precis där jag går ner till min brygga . Det är där hela problemet börjar .Är det ok enligt servitut regler.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken (JB) och Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (Lbh).Servitutet på din fastighet – "Rätt att använda väg till skogsskifte"Servitut är avtal som är slutna till en specifik fastighet och precis som med alla avtal gäller att de ska följas efter vad som lyder av avtalet. Om det på ditt servitut står att din granne får använda en särskild väg över din mark för att ta sig till sitt skogsskifte är detta vad som gäller. Att dessutom använda vägen för att ta sig till sin sommarstuga strider därmed mot servitutet eftersom det innebär att vägen blir mer trafikerad än vad som är avtalat. Det är nämligen så att din granne inte får betunga servitutet mer än nödvändigt, 14 kap. 6 § JB. Om detta innebär skada för dig av något slag har du rätt till ersättning för detta från grannen, 14 kap. 7 § JB. Skulle grannen inte skärpa sig och fortsätta använda vägen i denna högre utsträckning har du rätt att häva servitutet om trafikeringen inte är av ringa betydelse för dig, 14 kap. 9 § JB. Huruvida detta är av ringa betydelse eller inte kan givetvis diskuteras utifrån omständigheterna.Servitutet på din grannes fastighet – "Rätt att använda område för brygga"Precis som redan är sagt måste man följa det som framgår av servitutet. Det faktum att grannen hindrar dig från att använda din brygga strider mot servitutet. Av lagen framgår det att den som har åsidosatt sina skyldigheter måste återställa detta så att servitutet kan användas på ändamålsenligt sätt. Grannen måste således flytta på såväl timmerkärran som båtkärran om det är så att dessa hindrar dig från att använda din brygga, 14 kap. 7 § JB. Om grannen inte flyttar på dessa kärror kan du ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden för att få detta gjort, 4 § Lbh. Viktig är då att du har det skriftliga servitutet till hands och på så sätt kan bevisa din rätt. För att göra denna ansökan går du in HÄR. AvslutningSammanfattningsvis har din granne inte rätt att använda din väg till sin sommarstuga. Grannen är skyldig att ta bort kärrorna om det är så att dessa hindrar dig från att använda din brygga. Lyssnar han inte råder jag dig att ansöka om handräckning hos Kronofogden. Vill du ha ytterligare hjälp i ärendet eller har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Kan härskande fastighet stoppa en flytt av servitut?

2020-03-08 i Servitut
FRÅGA |En härskande fastighet har ett official servitut för väg över den tjänande fastigheten.Den tjänande fastigheten vill nu, pga byggnation, flytta servitutet ca 8 meter i en riktning. Ingen försämring sker för den härskande fastigheten men en avsevärd förbättring sker för den tjänande fastigheten som då kan bygga den byggnad man planerar.Den härskande fastighetens ägare är ej kontaktbar i detta ärende och jag utgår därför ifrån att han är negativ till flytten av servitutet. Min fråga är om han kan stoppa flytten? Ingen förändring sker för den härskande fastigheten.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEtt officialservitut bildas, ändras och upphävs genom en lantmäteriförrättning i en fastighetsreglering. Bestämmelser om detta finns främst i 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL). För att ett servitut ska få ändras krävs det att det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att denna olägenhet kan undanröjas genom ändringen (7 kap. 4 § första stycket FBL). Att markområden kan utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt är ett allmänt intresse. Regeln syftar till att möjliggöra ändring av servitut som förhindrar sådan önskvärd markanvändning. Vad som är ett ändamålsenligt utnyttjande får bedömas utifrån de behov som följer med den tjänande fastighetens ändamål. Möjligheterna att ändra ett servitut beror inte enbart på reglerna i 7 kap. FBL utan även av reglerna i 3 och 5 kap. FBL. Även om ett servitut skulle hindra en ändamålsenlig användning av den tjänande fastigheten, kan en ändring nekas till följd av att de allmänna lämplighetsvillkoren i lagens 3 kapitel inte är uppfyllda eller att de särskilda villkoren i 5 kapitlet utgör hinder. Den närmare avvägningen mellan den tjänande och härskande fastighetens motstående intressen sker därmed inom ramen för en prövning enligt 3 och 5 kapitlets regler.Enligt samma lagrum, andra stycket, får servitutets ändras om ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, om det innebär väsentlig fördel för antingen den tjänande eller den härskande fastigheten och utan att det medför olägenhet av betydelse för den andra fastigheten (7 kap. 4 § andra stycket FBL). Som exempel från domstolar kan nämnas en dom från Hovrätten i Norra Norrland (1980–11–19, UÖ 137) vari till följd av samhällsutvecklingen (ökade krav på tillgänglighet och standard) kunde ett vägservitut som bildats 1958 ändras med avseende på kurvradie och bredd. I ett annat rättsfall (Hovrätten i Västra Sverige, 1986–01–15, UÖ 1) utgjorde inte det faktum att ägare till härskande fastighet anlagt servitutsväg på annan plats än servitutet avsåg ändrade förhållanden.I ditt fall kan jag dessvärre inte göra någon bedömning av huruvida den härskande fastigheten kan hindra flytten. Avgörande blir om lagens krav uppfylls och min rekommendation är att du ansöker om en lantmäteriförrättning för ändring av servitutet.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 10 mars, klockan 16.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,