FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/10/2021

Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?

Vi har ett officialservitut på vår tomt (låt oss kalla den Tomt2:1) för att dra en väg till Tomt 1:1. Servitutet upprättades 2008 ihop med en del avstyckningar av Tomt1:1 så att denna delen som servitutet rör blev utan vägförbindelse. Vägens dragning är väldefinierad i servitutet. Denna delen av Tomt1:1 har sedan avstyckats och skapat Tomt 1:2, det skedde 2015. Det har byggts ett hus på den avstyckade tomten 1:2 år 2016 och väganslutning har skapats ett annat håll än över vår tomt, vet inte om det är per servitut eller ägande av mark. De som bor på 1:2 är släkt med ägaren av tomt1:1 och är bekannta med servitutet mellan tomt 1:1 och tomt 2:1.

De boende på Tomt1:2 funderar nu på att stycka av en del av tomten som kommer bli Tomt1:3. Det är den delen av Tomt1:2 där vår mark ansluter och servitutet mot Tomt1:1 säger att man får dra vägen. De vill utnyttja servitutet som står på i alla fall i vår dokumentation mellan Tomt 2:1 och Tomt1:1. Det har inte ändrats något i vårt servitut utan det pekar fortfarande på Tomt1:1 om man kontrollerar på Lantmäteriet.

Vad är rättsläget vid den här typen av avstyckningar följer servitut med till den nya tomten utan att det ändras hos lantmäteriet eller kan man anse servitutet som finns i vår tomt som förverkat i och med att det inte verkar överfört till tomt 1:2 och man dessutom löst deras vägdragning på ett annat sätt?

Är vi skyldiga att låta dem dra vägen eller finns det annan juridisk praxis?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Officialservitut regleras i fastighetsbildningslagen (FBL).

Servitut efter avstyckning

Vid avstyckning från fastighet till vilken ett servitut finns kan det bestämmas att servitutet i sin helhet eller till viss del ska tilläggas styckningslotten. Är det fråga om en rättighet som inte lämpligen kan uppdelas får den tilläggas styckningsdelarna gemensamt (10 kap. 4 § första stycket FBL). Om inget uttryckligen bestäms vid förrättningen ska regeln i 2 kap. 5 § fastighetsbildningslagen tillämpas (10 kap. 4 § andra stycket FBL). Bestämmelsen lyder enligt följande: "Är servitut eller annan särskild rättighet som hör till fastighet av betydelse för fastigheten endast om viss mark hör till denna, följer rättigheten marken vid ändring i fastighetsindelningen.". Detta innebär att om en fastighet med servitut för att anlägga en tillfartsväg till etablerad bebyggelse på fastigheten genomgår avstyckning där hela bebyggelsen avskiljs från stamfastigheten så följer servitutet automatiskt med till styckningslotten, om inte lantmätaren beslutar annat.

En ansökan om avstyckning hanteras av lantmäterimyndigheten. Myndigheten ska i samband med detta behandla frågan om servitut. Mycket talar i ert fall för att servitutet kommer följa med till styckningslotten, eftersom det är den mark som ansluter mot servitutet. Detta är ett beslut som fattas av Lantmäterimyndigheten. Om frågan av någon anledning inte tas upp vid förrättningen innebär det dock inte att servitutet är förverkat. Istället tillämpas då 2 kap. 5 § FBL. Utifrån de givna omständigheterna bedömer jag att servitutet då kommer följa med till styckningslotten ändå, eftersom jag tolkar din fråga som att det är styckningslotten som gränsar mot marken där servitutet finns. Skulle så inte vara fallet kommer servitutet fortsatt tillhöra stamfastigheten.

Sammanfattning

Servitutet kommer (baserat på hur jag tolkar din beskrivning) att följa med styckningslotten. Detta är något som lantmäterimyndigheten dessutom behandlar i samband med förrättningen avseende avstyckningen. Skulle frågan inte behandlas under förrättningen innebär det dock inte att servitutet är förverkat. Ni kommer därmed vara skyldiga att låta dem nyttja servitutet och dra vägen.

Om ni har några frågor om mitt svar får ni gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000