Avtalsservitut

2021-09-30 i Servitut
FRÅGA
Jag arrenderar en stugtomt och vill bygga en skogsväg dit ca 1,5 km som jag till största delen kommer att bekosta själv.Problemet är att det är 11 olika markägare (tjänande) och 4 st stugägare (härskande) på sträckan.Alla 15 skall ju ha rätt att använda vägen (härskande). Med förbehållet att kör man sönder vägen skall den återställas.Vi är överens idag men går det att skriva ett avtals servitut när det ser ut som jag beskriver. Och om nån av skiftena byter ägare kan den nya ägaren neka till att man får köra över dennes mark trots att man skrivit ett avtalsservitut (om det nu går). Det finns ingen möjlighet att köra runt nån av dessa 11 markägare. Eftersom vägen kommer att gå på en halvö där skiftena går från strand till strand och längden på skiftena varierar från 40-350 meter. Eller måste man göra en lantmäteriförättning (officialservitut).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Avtalsservitut

Ett servitut är ett rättsförhållande mellan två eller flera fastigheter där den härskande fastigheten ges rätt att nyttja den tjänande fastigheten på ett visst sätt för att läka en brist i den härskande fastigheten som den inte löser inom den egna fastighetens gränser (14 kap. 1 § jordabalken). Det kan till exempel som i ditt fall handla om en väg som en annan fastighet (eller flera) ges rätt att nyttja. För att ett avtalsservitut ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen av ägaren till den tjänande fastigheten. I avtalet ska den härskande och den tjänande fastigheten samt ändamålet med upplåtelsen uppges (14 kap. 5 § jordabalken). Det går även att förena ett servitutsavtal med en skyldighet att ersätta eventuell skada som uppstår, det vill säga att skadad mark i ditt fall ska återställas. Det finns således inga problem i ditt fall med att upprätta ett avtalsservitut mellan er så länge alla är överens.

Vad händer om någon av fastigheterna byter ägare?

Ett servitut är knutet till fastigheterna i fråga och inte till ägarna (14 kap. 1 § jordabalken). Det finns inget krav på att skriva in ett servitut i fastighetsregistret, men möjligheten finns (7 kap. 10 § jordabalken). Är avtalsservitutet inte inskrivet i fastighetsregistret så måste dock köparen av fastigheten informeras om att ett servitut finns innan köpet fullbordas för att servitutet även skall bli gällande gentemot den nya ägaren (7 kap. 11 § JB). För att undvika framtida oklarheter är därför det bästa att helt enkelt låta skriva in servitutet i fastighetsregistret.

Sammanfattning och råd

Det finns inga hinder mot att upprätta ett sådant avtalsservitut som du nämner. Avtalet måste vara skriftligt och ange den härskande och tjänande fastigheten (eller fastigheterna om det är flera) samt ange ändamålet med upplåtelsen. Mitt råd till dig/ er är även att skriva in servitutet i fastighetsregistret eftersom ni då är garanterade att servitutet kommer fortsätta att gälla även om någon fastighet byter ägare.

Om du/ ni vill ha hjälp med att upprätta ett korrekt avtal som uppfyller alla era önskemål kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96481)