Flytta från hyresrätt innan uppsägningstidens slut.

2021-08-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag hyr ett hus, har blivit uppsagd å har 3 månaders uppsägningstid. Men jag har hittat nytt boende. Gäller 3 månader ändå eller kan jag flytta?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att ert hyresavtal är uppsagt och du undrar om du kan flytta innan uppsägningstidens slut. Det finns inget som hindrar dig från att flytta ut innan avtalstidens slut, din betalningsskyldighet kvarstår dock avtalstiden ut. Du kommer alltså vara tvungen att betala för resterande tid även om du flyttar tidigare. Du kan självklart komma överens med hyresvärden om att hyresavtalets datum ändras till ett tidigare datum. Det är däremot inget du kan kräva. Har du fler funderingar eller vill att vi kollar närmre på ditt kontrakt är du välkommen att boka ett möte med en av våra jurister här.

Uppsägning av hyresavtal via Messenger

2021-08-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, vi hyr ett radhus i andra hand. (Personen vi hyr av, äger alltså sitt radhus).Vi har skrivit kontrakt med uppsägningstid på 3 månader.För ca 3 veckor sedan skrev han på Messenger till oss att han säger upp oss som hyresgäster samt sista datumet vi ska vara ute. Är det ett giltigt sätt att säga upp ett avtal på?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om uppsägning av hyresavtal finns i 12 kap. Jordabalken (1970:994) [JB]. Som huvudregel ska ett hyresavtal som varat längre än 3 månader, sägas upp skriftligen. Om hyresavtalet däremot har varat i mindre än 3 månader, förekommer det ingen formkrav för uppsägningen. (12 kap. 8 § JB). Vidare krävs det även att det framgår en tydlig viljeförklaring i meddelandet. Detta innebär att det ska framgå tydligt av meddelandet att hyresvärden vill säga upp avtalet. Hyresvärden måste även ange ett datum för när uppsägningen ska ske. (12 kap. 8 § 2 st. JB). Som det framgår har din hyresvärd angett datum för uppsägningen och det framgår en tydlig viljeförklaring. Därefter blir det fråga om huruvida ett meddelande på Messenger kan tolkas som en skriftlig uppsägning. Av praxis framgår det att digitala meddelanden anses uppfylla det skriftliga formkravet. Sammanfattningsvis anses ett meddelande på Messenger ett giltigt sätt att säga upp ett avtal på. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Är jag ersättningsskyldig för en trasig tvättmaskin i min hyresrätt?

2021-08-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag bor i en hyresrätt med tvättmaskin. En plast detalj har slitits/knäckts i doseringsfacket, är jag ansvarig att åtgärda detta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som plastdetaljen slitits av under den tid som du bor i hyresrätten.Hyresgästens ansvarSom hyresgäst omfattas du av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Du som hyresgäst bär ansvar för att hålla lägenheten i vårdat skick, och svarar även för de skador som uppstår enligt 12 kap 24 § jordabalken. Vid bedömning av en uppkommen skada görs den utifrån skadeståndsrättsliga principer. Det innebär att den som vållar en sakskada med uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta den, se 2 kap 1 § kap skadeståndslagen. Vidare gör en bedömning om du kunde inse risken för skada genom ditt handlande, om du kunde inse skadans storlek, och slutligen vad du gjorde för att undvika skadan.Du kan naturligtvis kunnat orsaka skadan om du smäller i luckor och behandlar din tvättmaskin vårdslöst. I det fallet blir du ersättningsskyldig, enligt ovan redogjorda grunder. Det kan ju även vara så att tvättmaskinen är flera år gammal, och gått sönder av ålder och bruk. Om det är en gammal tvättmaskin, kan du påtala det för din värd, är det däremot en ny maskin kan du bli ersättningsskyldig för skadan.Vem ska betalaTvättmaskinen tillhör fastighetsägaren, och de har försäkring som täcker deras egendom. Beroende på hur olyckan bedöms ha uppstått, genom ditt vållande eller genom slitage kan även din försäkring täcka skada på annans egendom.SammanfattningEn gammal tvättmaskin kan gå sönder genom bruk och slitage. Då ska din hyresvärd ersätta den. Du som hyresgäst har ansvar för de olyckor och skador som uppstår i din lägenhet. Om det är så att du har varit hårdhänt och slarvig i ditt brukande av maskinen kan du bli ersättningsskyldig. Beroende på hur din försäkring ser ut, kan det finnas möjlighet till skydd för skada på annans egendom. Om du behöver hjälp med att reda ut frågan med din hyresvärd, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan en hyresvärd välja hyresgäst?

2021-08-10 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Tack för en mycket bra sida med bra svar.Kan jag som hyresvärd i ett flerfamiljshus själv välja hyresgäst till en ledig lägenhet?Jag har ett fall där vi hade lägenhetsvisning för 2 personer, båda vill ha lägenheten. Vi valde den som enligt oss är mest lämpad att bo där. Den andra personen blir mkt besviken och hävdar att de var först i kön och därmed har rätt till lägenheten och att vi som privat hyresvärd inte kan välja hyresgäst. Stämmer det?Tack i förhand.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 12 kap. jordabalken (JB) innehåller regler avseende hyra. Det finns inga regler avseende val har hyresgäst och hur en hyresvärd ska gå tillväga när det finns flera intresserade av att hyra samma bostad. Det är alltså upp till hyresvärden själv att välja en hyresgäst som hen anser är mest lämplig, så länge inte någon typ diskriminering sker vid detta val. Diskriminering kan exempelvis handla om att en hyresvärd inte vill hyra ut till en person baserat på personens kön, etnicitet eller sexuella läggning m.m. (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).Du skriver att personen hävdar att hen var "först i kön". Om det är så att det finns en bostadskö till lägenheten kan det vara problematiskt att hyra ut till någon annan än den som är först i kön, men som jag uppfattar din fråga finns det ingen bostadskö för lägenheterna ni hyr ut och därför borde detta inte vara ett problem i ert fall. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad händer med min hyresrätt om fastigheten får en ny ägare?

2021-08-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har blivit uppsagd från min hyresrätt då min hyresvärd sålt fastigheten, jag har ett tills vidare kontrakt och hon hyr inte ut privat hon har ett AB, jag har aldrig misskött mig och har bott här i åtta år. Vilka rättigheter har jag gentemot den nya ägaren? Han tar över den 1:a okt och då ska jag vara ute enl den gamla ägaren. Tacksam för svar
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som hyresgäst finns det flertalet skydd som omfamnar dig, dessa regleras i Jordabalken (JB). Under förutsättning att det finns ett skriftligt hyresavtal och hyresgästen hunnit flytta in i bostaden så ett ägarbyte inga konsekvenser alls, vilket framgår av 7 kap. 13 § JB. Saknas ett skriftligt hyresavtal är den första ägaren skyldig att informera den nya ägaren om att det finns hyresgäster enligt 7 kap. 11 § JB. Hyresavtalet gäller då även gentemot den nya ägaren. När ett hyresförhållande varat under längre tid än tre månader måste en uppsägning från hyresvärdens sida ske skriftligen enligt 12 kap. 8 § JB. En uppsägning är däremot inte alls detsamma som att man faktiskt måste lämna bostaden. I Sverige har hyresgäster ett starkt s.k. "besittningsskydd", vilket innebär att hyresgästen som utgångspunkt har rätt att bo kvar trots uppsägningen. För att en hyresvärd ska vara framgångsrik med sin uppsägning måste någon av omständigheterna i 12 kap. 46 § JB vara uppfyllda. Det kan t.ex. handla om att hyresgästen inte sköter sig eller att det aktuella huset ska rivas. Att hyresvärden bara vill bli av med hyresgästen är dock inte en giltig anledning. Om hyresgästen blivit uppsagd men fortfarande vill bo kvar måste hyresvärden anmäla tvisten till hyresnämnden senast en månad efter att uppsägningstiden löpt ut enligt 12 kap. 49 § JB. Under tiden som tvisten pågår i hyresnämnden har hyresgästen rätt att bo kvar på samma hyresvillkor som tidigare vilket framgår av 12 kap. 50 § JB. Om hyresvärden förlorar i hyresnämnden fortsätter hyresavtalet att löpa på i oförändrad form enligt 12 kap. 51 § JB. Enligt samma bestämmelse får hyresvillkoren bara ändras om hyresvärden ber hyresnämnden att även behandla den frågan. Hyresvärden har naturligtvis bevisbördan för att det föreligger en omständighet som berättigar till uppsägning av hyresgästen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hyresgästens ansvar för skador pga slarv

2021-08-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag hyr ut del av mitt hus enligt privatuthyrningslagen. Min senaste hyresgäst har redan vid två tillfällen, under de 6 första veckorna av hyresförhållandet, orsakat brandlarm genom slarv (ouppmärksamhet) vid spisen. Larmet är kopplat till larmcentral och tack vare att jag vid båda tillfällen varit hemma så har larmet kunna återställas utan brandkårsutryckning. Självklart kan jag inte tillåta fortsatt slarv med risk för brand och skada på hus, egendom och person och behöver därför upplysa hyresgästen om dennes ansvar (LSO?) för eventuella framtida utryckningskostnader och skadestånd. Finns det någon template för ett sådant förtydligande eller måste jag dra i nödbromsen och säga upp hyresavtalet för att istället få in en ansvarskännande hyresgäst? Tacksam för råd. Mvh
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresgästen har ett ansvar för att sköta om bostaden väl. Om hyresgästen orsakar skada genom vårdslöshet så ska denne ersätta skadorna. Detta innebär att om din hyresgäst är slarvig och t.ex. orsakar en brandkårsutryckning så är det dennes ansvar att betala för detta. Det kan vara bra att informera hyresgästen om ansvaret och eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med hyrningen av bostaden. Enligt lagen ska hyresgäster vårda bostaden väl och ersätta de skador som denne orsakar, 12 kap. 24 § jordabalken. Detta kan innefatta många olika situationer och lagen föreskriver inga konkreta regler. Det som du kan göra är att hänvisa till betalningsansvaret i lagen och upplysa din hyresgäst om att denne kommer att behöva ersätta de skador som denne orsakar. Förhoppningsvis är hyresgästen mer försiktig i framtiden. Om du vill säga upp kontraktet med hyresgästen i förtid så måste denne ha begått ett avtalsbrott, uppsägningsgrunderna finns uppräknade i 12 kap. 42 § jordabalken, läs här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Får jag ta över min farfars hyresrätt om vi är samboende?

2021-08-10 i Hyresrätt
FRÅGA |HejMin farfar har stått i kö till en hyresrätt (Skb) i cirka 36-40 år. Det innebär att han med rätt så stor sannolikhet kommer att kunna hyra en ledig lägenhet. Får jag som ung student flytta in där fastän att min farfar står på hyreskontraktet? Jag har läst i en annan fråga att jag kan överta hyreskontraktet efter cirka 3 år.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HyreslagenDu och din farfar omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen, eftersom ni hyr en bostad med hyresrätt.Om din farfar får en lägenhet kan du flytta in hos honom. Ni är då samboende.Överlåtelse av hyreskontraktGrundregeln för hyresrätter är att de inte fritt går att överlåta utan hyresvärdens medgivande, se 12 kap 32 § jordabalken. Det finns dock undantag för den regeln, som omfattar närstående med samboende, se 12 kap 34 § jordabalken. För att du ska kunna räknas som samboende måste ni ha bott tillsammans stadigvarande i tre år. Praxis har dock godkänt betydligt kortare tid. Det viktiga är det finns en avsikt att ni ska bo tillsammans under en längre tid. Detta gäller även om din farfar skulle avlida.Som närstående räknas makar, sambos, barn eller annan närstående släkting. I ditt fall borde det vara fullt möjligt att ta över lägenheten eftersom ni är närstående och bor tillsammans.Beslutet om överlåtelse fattas av hyresnämnden. De godkänner det om inte hyresvärden har synnerliga skäl som motsäger en överlåtelse.SammanfattningOm du som närstående till din farfar bor tillsammans med honom stadigvarande med avsikt att göra det under en längre tid, finns det möjlighet att överlåta hyreskontraktet till dig. Beslutet fattas av hyresnämnden. Hyresvärden ska godkänna överlåtelsen om inte synnerliga skäl föreligger. Om du får problem med överlåtelsen, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad

2021-08-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag har en fråga på ert. Jag har ett hus i Sverige. Huset har jag hyrt ut till en kille. Han vill lämna huset från och med 31.10. Nu är min fråga , han sagts av hyreskontrakt på 01.08. och vi har en avtal med uppsägningstid från 3 månader. Må han också betala för November eller inte. Vad hand om han betala inte?Med vänliga hälsningar
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du hyrt ut ditt hus till en kille (här nedan kommer jag kalla honom för "hyresgästen"). Det du nu undrar över är hur länge till han måste betala hyra till dig. Detta då han den 1 augusti sagt upp hyresavtalet mellan er. Tillämplig lagDu hyr ut ditt egna hus. Därför är lagen om privatuthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) tillämplig i ditt fall. Hur länge till måste hyresgästen betala hyra till dig? Med anledning av att du inte skriver något om huset hyrs ut fram tills ett visst datum (bestämd tid) förstår jag det som att du hyrt ut den tills vidare (obestämd tid). Vid uthyrning till obestämd tid (vilket alltså föreligger i ditt fall) har hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet att sluta gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (2 och 3 § privatuthyrningslagen) Det innebär alltså att i och med att din hyresgäst sagt upp lägenheten den 1 augusti så gäller ert hyresavtal fram tills 30 september. Det innebär med andra ord att din hyresgäst är skyldig att betala hyra för hela augusti och september men inte för oktober eller november. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning