Kan hyresgästen kräva hyresvärden på ersättning pga skador i lägenheten?

2021-08-26 i Hyresrätt
FRÅGA |I tvättstugan (hyresrätt, gemensam tvättstuga) började tumlaren brinna. Jag blev av med mina kläder och hamnade på sjukhus med syrgas och inhalator. En tumlare ska för tusan inte utsätta folk för livsfarliga situationer! Kan jag kräva skadestånd av hyresvärden? Vad är rimligt isf? Jag är så förbannad!
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om hyresrätter finns i 12 kap. Jordabalken (1970:994) [JB]. Lagens bestämmelser är tvingande till hyresgästens förmån om inte annat anges i lagen (12 kap. 1 § 5 st. JB).Hyresvärden har ett ansvar att vid tillträdesdagen och under hyrestiden, tillhandahålla lägenheten och tillhörande utrymmen i ett sådant skick att de enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbara för sina avsedda ändamål. (12 kap. 9 § JB och 12 kap. 15 § JB). Detta innebär i ditt fall att hyresvärden ansvara för torktumlaren då det räknas som "tillhörande utrymme". Vidare anges det i lagen att om det under hyrestiden inträffar en skada på lägenheten eller tillhörande utrymmen, utan att hyresgästen har orsakat skadan, kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran och ersättning för skada (12 kap. 16 § JB och 12 kap. 11 § JB). Som hyresgäst har du rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 11 § 1 st. 3 p. JB). Sedan har du även rätt till ersättning för de skador som har uppkommit på grund av bristerna i tumlaren. Detta gäller däremot endast om hyresvärden har genom försummelse medfört skada på tumlaren. Försummelsen i sin tur kan vara i form av oaktsamhet, ovarsamhet eller vårdslöshet. (12 kap. 11 § 1 st. 4 p. JB). Jag kan däremot inte ge något svar kring hur mycket som är rimlig att begära i ersättning. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

​Uppsägning av bostad.

2021-08-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresvärden säger att jag måste flytta ut omgående,trots att jag är skriven på adressen
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din hyresvärd kräver att du flyttar ut omgående och du undrar om detta är korrekt. Då det framgår väldigt lite information av din fråga får jag göra några antaganden, vilka gäller för de flesta fall, och hoppas på att detta stämmer in på din situation.Huvudregeln är att ett hyreskontrakt gällande bostadslägenhet, som ingåtts på obestämd tid, kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från datumet för uppsägningen om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap 4 § första stycket p. 1 JB). Detta gäller oavsett hur lång tid hyresgästen har hunnit bo i lägenheten.Det finns dock undantag gällande uppsägningstiden. En hyresrätt är förverkad och hyresvärden kan säga upp hyresavtalet direkt utan uppsägningstid om hyresgästen t.ex. dröjer med att betala hyran i mer än en vecka, utan tillstånd överlåter lägenheten till någon annan eller vanvårdar lägenheten (12 kap 42 § JB). Hyresvärden kan även säga upp ett hyresavtal omedelbart utan uppsägningstid om hyresgästen åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt denna paragraf, och rättelse inte vidtas utan dröjsmål efter tillsägelse (12 kap. 25 § andra stycket JB). Ifall din situation inte faller in under några av undantagen kan din hyresvärd inte säga upp ditt kontrakt omgående, utan då gäller en uppsägningstid på 3 månader i enlighet med huvudregeln i (12 kap 4 § första stycket p. 1 JB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Får jag sätta upp en hängkoj i min hyresrätt?

2021-08-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag bor i en studentlägenhet och vill sätta upp en hängkoj med två väggfästen varav varje fäste sätts upp med fyra skruvar. Jag måste alltså borra sammanlagt åtta hål i lägenheten. När jag flyttade in fanns redan en hel del hål i väggarna, de flesa små men vissa borrade. Jag påpekade det när jag flyttade in. Jag undrar om det lär räknas som onormalt slitage och om jag kan bli återställningsskylldig om jag sätter upp fästena?
Hemen Yazdanfar |Tillämplig lagMed anledning av att du hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB). Hyresgästens vårdplikt under hyrestidenEn hyresgäst har en skyldighet att vårda hyresbostaden väl under hyrestiden (12 kap. 24 § JB) (vårdplikt). Vissa skador som uppkommer under hyrestiden kan alltså hyresgästen komma att bli ansvarig för (skadeståndsansvariga skador). Motsatsvis innebär det att vissa andra skador inte kan ställas hyresgästen till last (normal slitage). Skadeståndsansvariga skador och normalt slitageDen vårdplikt som hyresgästen har kan förenklat beskrivas som en skyldighet för hyresgästen att vid nyttjandet av bostaden handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer ett större slitage än vad som vanligen kan uppstå. Med andra ord ska hyresgästen vid nyttjandet av bostaden visa den aktsamhet som skäligen kan krävas av en ordentlig person. Det är först då den uppkomna skadan är en följd av hyresgästens oaktsamhet som hyresgästen blir skadeståndsansvarig för skadan i bostaden. Motsatsvis innebär detta att nyttjar hyresgästen bostaden genom aktsamhet och att trots det så uppstår skada i bostaden så kan inte den uppkomna skadan läggas hyresgästen till last; skadan anses utgöra normalt slitage. När anses en skada ha orsakats genom oaktsamhet? Bedömningen om hyresgästen orsakat bostaden skada genom oaktsamhet bör utgå ifrån den avtalade användningen av bostaden. Det innebär alltså att ett oaktsamt agerande för en bostadshyresgäst kan skilja sig från en lokalhyresgäst. Annorlunda uttryckt är normal förslitning ifråga om en bostad inte alltid detsamma som för en lokal. BevisbördaFör att hyresgästen ska ställas ansvarig för en uppkommen skadeståndsansvarig skada krävs det att hyresvärden bevisar att skadan uppkommit under hyresgästens hyrestid. Hyresvärden skulle kunna bevisa att så är fallet genom att denne visar att skadan inte funnits vid en besiktning innan inflyttningen av hyresgästen men att den funnits där vid utgången av hyresgästens hyrestiden. Hyresgästen kan dock trots det frigöra sig från skadeståndsansvar om denne lägger fram sådan bevis som gör att det är oklart om skadan funnits där före hyresgästens tillträde. Det torde kunna ske exempelvis genom att hyresgästen visar på brister i den besiktning som gjorts av hyresvärden när hyresgästen flyttat in.I ditt fallDet innebär alltså att det avgörande i ditt fall, avseende huruvida du har rätt att göra hål i väggen genom det sätt på vilket du tänkt göra, är precis som du skriver om hålen kan anses utgöra normal slitage. Som regel kan man säga att hål gjorda i väggen anses utgöra normalt slitage. Men undantag från detta kan föreligga, och att hålen därigenom anses vara skadeståndsansvarig skada, ifall hålen är ovanligt stora och att de t.ex är i när anslutning till varandra. I och med att det du ska göra inte är fråga om något lika sedvanligt såsom att sätta upp tavlor, hyllor eller dylikt kan det i detta fall vara fråga om ett gränsfall. Att kojan kräver 8 st. hål vilka jag tolkar som kommer att vara i nära anslutning till varandra tyder därför mer på att det inte är fråga om normalt slitage; det tyder mer på sådan skadeståndsansvarig skada som du torde komma att få åtgärda när du väl flyttar ut. Men ifall det är fråga om mindre hål eller obetydliga hål kommer utgången att vara den motsatta. Sammanfattning och handlingsplanÄr det fråga om mindre eller obetydliga hål som du kommer att göra så anses det med störst sannolikhet vara så att du kan vara lugn med att sätta upp kojan. Om det däremot är fråga om lite större och ovanliga hål torde bedömningen vara den motsatta i synnerhet på grund av att det är så pass många hål i när anslutning till varandra. I och med att det är i viss mån oklart ifall du har rätt att göra hålen med tanke på att jag inte vet på ett ungefär hur stora hålen kommer att vara så rekommenderar jag att du mejlar hyresvärden och ser vad denne säger om det du tänkt göra. Med vänlig hälsning

Jag har hyrt en lägenhet i tre månader med chans till förlängning. Förlängningen diskuterades aldrig. Har min hyresvärd rätt att kräva att jag ska betala tre månaders uppsägningstid?

2021-08-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag har hyrt en lägenhet som andrahandskontrakt i 3 månader. Vi skulle diskutera eventuell förlängning, men det hände aldrig och dagen innan min utflytt och städning av lägenheten så säger den jag hyr av att jag begår kontraktsbrott och vill att jag betalar hyran i 3 månader efter kontraktets slutdatum. Jag har hyrt en annan lägenhet då jag aldrig fick svar från personen. Hur funkar 3 månader uppsägningstid när jag bott där i 3 månader och inte haft någon dialog?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om hyresavtal finns i 12 kap. jordabalken, och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.Har jag någon uppsägningstid när jag hyrt en lägenhet i andra hand i tre månader?Om du och hyresvärden kommit överens om att du ska få hyra lägenheten i tre månader så har du inte någon uppsägningstid (12 kap. 3 § andra stycket jordabalken). Till skillnad från hyreskontrakt som gäller tills vidare, alltså förstahandskontrakt, har hyresavtal på bestämd tid inte någon uppsägningstid. Att du och hyresvärden sagt att ni skulle diskutera förlängning innebär inga andra skyldighet för någon av er i förhållande till det gällande avtalet om tre månaders hyra utan uppsägningstid. Det krävs att ni faktiskt förhandlat fram ett nytt villkor för att detta ska gälla. Det kan vara bra att veta att hyresavtal och hyresvillkor juridiskt sett inte måste vara skriftliga för att gälla (12 kap. 2 § jordabalken). För att undvika missförstånd och krångel med hyresvärden vill jag dock rekommendera dig att alltid be om ett skriftligt avtal. Om hyresavtalet, hyresperiod och övriga villkor finns i skrift minskar riskerna för missförstånd och meningsskiljaktigheter avsevärt. SammanfattningDu har inte någon uppsägningstid på ditt hyresavtal och behöver därför inte betala för mer än de tre månader som avtalet avsett. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Besittningsskydd vid uthyrning av villa

2021-08-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Vi planerar att långtidsuthyra vår villa och undrar, efter att ha läst både här och i vad vi uppfattat vara tillämpliga lagar (jordabalken och privatuthyrningslagen) utan att riktigt få koll, huruvida besittningsrätt gäller eller inte för kommande hyresgäst. Vi planerar att flytta tillbaka till villan i framtiden och önskar kunna göra detta genom att i avtalet skriva ömsesidiga uppsägningsvillkor med uppsägningstid.Tack på förhand!
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kommer hyresgästen att ha besittningsskydd?Vid uthyrning av egen bostad såsom en villa tillämpas lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) och inte jordabalken (1 § privatuthyrningslagen). Enligt 3 § tredje stycket privatuthyrningslagen har en hyresgäst inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalar om annat. Detta innebär att en kommande hyresgäst inte kommer att ha besittningsskydd. Hyresgästen måste därmed flytta när avtalet upphör att gälla, det vill säga efter att uppsägningstiden har gått ut. Det är dock viktigt att påpeka att ni inte får avtala om kortare uppsägningstid än vad privatuthyrningslagen säger, då detta skulle vara till nackdel för hyresgästen (2 § privatuthyrningslagen). Enligt 3 § andra stycket privatuthyrningslagen är uppsägningstiden en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden. Det finns dock inget hinder mot att avtala om längre uppsägningstid än detta.Jag hoppas att du/ni fått svar på er fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att ha två boenden samtidigt?

2021-08-25 i Hyresrätt
FRÅGA |hej har eget rad hus och hyr lägen het som jag ibland behöver bo och min son vad säger lagen att ha två boende?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget i lagen som hindrar dig från att ha ett radhus och hyra en lägenhet samtidigt. För att en hyresvärd ska kunna säga upp ett kontrakt så måste det finnas sakligt skäl för det. Det kan t.ex. vara att hyresgästen inte har betalat hyran i tid, hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillåtelse eller saknar behov av lägenheten (10 kap. 46 § jordabalken). En hyresvärd får alltså inte säga upp avtalet om en saklig grund saknas. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Uppsägningstid enligt lagen om uthyrning av egen bostad

2021-08-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Om min hyresvärd sagt upp mej från mitt hus, använder sej av en blankett där det står uthyrning av villa och lag (2012:978) och använder sej av sitt namn och personnummer och säger att detta gäller 3 månaders uppsägningstid, kan jag då säga upp mej från bostaden och slippa 3 månader och bara ha en månads uppsägningstid? Mvh Nettan
Linn Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen om uthyrning av egen bostad (som din hyresvärd och du tillämpar i ert hyresförhållande) föreskrivs att hyresrätten får sägas upp av hyresvärden med tre månaders uppsägningstid om avtalet gäller under obestämd tid. Som hyresgäst får du i din tur säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid om du inte vill att avtalet ska fortsätta löpa i tre månader. Att uppsägningstiden är tre månader när hyresvärden säger upp avtalet är för att skydda hyresgästen från en allt för snabb flytt, men om du vill lämna redan efter en månad så är det möjligt (3 § andra stycket).Jag rekommenderar dig att vara tydlig med din hyresvärd om hur du önskar göra så att ni kan komma överens om villkoren tillsammans för att slippa eventuella konflikter om uppsägningstidens längd i ett senare skede.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Är hyresvärden skyldig att erbjuda en ersättningslägenhet?

2021-08-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Vad har för hyresvärd för skyldigheter för en skada som man inte själv orsakat?Hej!Jag bor i en hyresrätt och min granne hade en vattenläckage som läckte in i min lägenhet. Hyresvärden säger att det är mitt försäkringsbolags ansvar att vi hittar en ny lägnhet att bor i under tiden reperationer genomförs på min lägenhet. Men mitt försäkrningsbolag säger att den jag och min hyresvärd skyldighet att lösa en evakueringslägenhet. Vem är det som har rätt eller vad säger lagen om detta? All hjälp skulle uppskattas.
Minela Kurjakovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Det är 12 kap. Jordabalken som behandlar hyresfrågor. I lagen finns det ingen bestämmelse som säger att en hyresvärd är skyldig att erbjuda en ersättningslägenhet till hyresgäster vars lägenheter drabbats av skador som behöver repareras. Däremot har man som hyresgäst rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick (12:11 JB). Mitt råd är att du pratar med hyresvärden. Om det uppkommer en tvist mellan dig och hyresvärden kan du få hjälp av hyresnämnden.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!Med vänlig hälsning,