Hyresgästens skadetåndsansvar - fråga om culpabedömningen samt bevisbördan

Hej, Jag har hyrt ut min bostadsrätt till en hyresgäst, kontraktet ska pågå i 1 år. Min bostadsrätt har totalrenoverats och jag drog av plasten på den nyinbyggda diskmaskinen 2019. Jag har aldrig haft problem med diskmaskinen. Min hyresgäst säger nu att diskmaskinen fått översvämning 2 gånger och att vattnet läckt ut på golvet utanför plastskyddsmattan. Vi har båda hemförsäkring, han en hemförsäkring och jag en fritidshusförsäkring på lgh. Jag befinner mig 80 mil och kan inte kika på skadan själv. Kontraktet anger inte vem som ska bekosta skador som dessa. Jag misstänker att han genom vårdslöshet skadat den eller låtit den diska med matrester på disken som skapat en propp i filtret. Hans försäkringsbolag säger att jag ska bekosta skadan. Men vem har bevisbördan och ska bevisa att han orsakat detta själv och att det inte gäller normal slitage? Mitt försäkringsbolag har inte svarat ännu. Jag är en student och vill naturligtvis inte bekosta skador som hyresgästen orsakat då även en stol gått sönder. Tacksam för vägledning som kan hjälpa mig men även rätta ut vad som gäller. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I din fråga tolkar jag det som att det står klart (ostridigt) att skadan uppkommit under hyrestiden men att din fråga är vem som ska hållas ansvarig för den vattenskada som nu uppkommit. Av 12 kap 24 § 1 st jordabalken framgår det att hyresgästen under hyrestiden skall väl vårda lägenheten samt att denne är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande (vårdslöshet). Förutsatt att det går att visa att hyresgästen varit vållande är det alltså hyresgästen som ska ansvara för skadan samtidigt som vi motsatsvis kan läsa ut att det inte föreligger något sådant ansvar om han inte agerat vårdslöst.

Eftersom hyresgästen är skyldig att ersätta skadan enbart när denna agerat vårdslöst innebär det att det inte räcker att hyresgästen är den som orsakat skadan, vi behöver alltså även visa att skadan orsakats på ett vårdslöst sätt. För att på ett adekvat sätt besvara din fråga – vem som har bevisbördan för att hyresgästen förfarit vårdslöst – bör vi då först utredas vilka omständigheter som kan konstituera vårdslöshet för att därefter besvara vem som har bevisbördan för att dessa omständigheter föreligger.


Allmänna riktlinjer för vårdslöshetsbedömningen

Frågan om en hyresgäst förfarit vårdslöst är en fråga som varit uppe för Högsta domstolens prövning vid ett flertal tillfällen. Om vårdslöshetsbedömningen kan allmänt sägas att den utgår från omständigheterna i det enskilda fallet och det är därför svårt att ge ett generellt svar på vad som konstituerar vårdslöshet. Med detta i åtanke finns det dock ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2011 s 454) som är belysande av de skälet att domstolen ger vissa allmänna riktlinjer för hur bedömningen ska göras. Högsta domstolen domskäl skulle kunna sammanfattas så att följande omständigheter ska vägas in i bedömningen:

· Sannolikheten för att skadan kommer uppkomma.

· Storleken för den skada som befaras uppkomma.

· Hyresgästens möjligheter att inse denna risk.

· De olägenheter för hyresgästen som är förenade med att förebygga denna risk (exempelvis hur tidskrävande/ kostsamt åtgärderna är).

· I vilken mån hyresgästen med försäkring har möjlighet att skydda sig mot effekterna för skadan.

Med dessa i åtanke har vi alltså att besvara huruvida det kan anses vara vårdslöst att låta diskmaskinen diska när det finns matrester kvar på disken. Av betydelse blir då hur mycket matrester som är kvar på disken, alltså exempelvis om det är mycket matrester kvar kommer självklart risken för att det bildas en propp vara större än om enbart bara vissa enstaka matrester finns kvar. Eftersom vi inte kan säga något säkert om detta ligger det närmast till hands att utgå från ett mellanting mellan dessa två. Min bedömning är då att risken för att det uppstår en översvämning när man diskar med matrester är relativt liten samtidig som den skada som kan uppstå vid en översvämning kan befaras bli väldigt stora. Eftersom risken för skadan kan förebyggas på ett relativt enkelt sätt (genom att helt enkelt skölja av disken innan man använder diskmaskinen) talar detta för att hyresgästens (påstådda) agerande varit vårdslöst. Eftersom hyresgästen dessutom borde insett dessa risker finns det alltså goda skäl att - i de fall hyresgästen agerat på det sätt som du tror – göra bedömningen att han agerat vårdslöst. Notera dock återigen att vårdslöshetsbedömningen alltid kommer avgöras utifrån det enskilda fallet och det är därför svårt att ge ett klart svar utan att vara medveten om alla kringliggande omständigheter.


Gällande bevisning

Allmänt

I min bedömning ovan har jag utgått från de uppgifter du lämnat i din fråga, huruvida en domstol kommer utgå från att dessa omständigheter föreligger är dock en annan fråga. Det blir således relevant att redogöra för vilka bevisregler som gäller i ett fall som detta. För att du ska nå framgång med en talan mot hyresgästen behöver då i princip två förutsättningar vara uppfyllda, (1) att skadan har uppkommit under hyrestiden och inte innan dess samt (2) att hyresgästen agerat vårdslöst. I en rättsprocess kan man då tänka sig att hyresgästen kommer att göra ett förnekande och frågan blir då först vem som ska ha den s.k. bevisbördan.


Bevisbördan för när skadan uppkommit

Av NJA 1987 s 668 framgår det att det är hyresvärden som har bevisbördan för när en skada har uppkommit, alltså behöver hyresvärden kunna visa att skadan uppkommit under hyrestiden och inte innan dess. I din fråga tolkar jag det dock som att det inte råder några tvivel kring att skadan uppkommit under hyrestiden. Förutsatt att hyresgästen själv erkänner detta skulle då denna fråga inte blir föremål för någon bevisbörda eftersom en domstol då är bunden av att utgå från att denna omständighet föreligger (35 kap 3 § 1 st rättegångsbalken). Även om en hyresgästen skulle förneka detta skulle man dock kunna tänka sig att du kan fullgöra din bevisbörda genom att visa sms meddelanden eller liknande från hyresgästen som visar på att skadan uppkommit under hyrestiden.


Bevisbördan för att hyresgästen agerat vårdslöst

Frågan blir därefter om du kommer behöva bevisa att hyresgästen agerat vårdslöst eller om det är hyresgästen som kommer behöva bevisa att han inte agerat vårdslöst. Allmänt om bevisbördan i tvistemål kan man säga att det generellt sätt är den som påstår att någon annan agerat vårdslöst som är den som har bevisbördan för detta. Alltså är huvudregeln att du har bevisbördan för att skadan vållats genom vårdslöshet. Högsta domstolen har dock gjort undantag från denna huvudregel i NJA 1975 s 657 där det framgår att bevisbördan ska ligga på hyresgästen om skadan är en sådan som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet (vårdslöshet). Avgörande för bevisbördans placering blir alltså om man kan påstå att den skada som uppstått (översvämning från diskmaskinen) är en sådan som typiskt sett enbart uppstår när man agerat vårdslöst. Gällande denna fråga saknar jag tyvärr sådan teknisk expertis för att kunna göra ett ställningstagande.


Beviskravet

Av ovan framgår alltså att jag inte kan göra något säkert ställningstagande kring vem som skulle ha bevisbördan i denna fråga. Om vi emellertid utgår från det för dig sämre scenariot – alltså att du som hyresvärd har bevisbördan - uppstår frågan vilka beviskrav som ställs för att du ska anses ha uppfyllt din bevisbörda. Det ska här noteras att beviskravet i tvistemål kan variera från fall till fall (vilket alltså skiljer sig från brottmål där åklagaren alltid ska ställa sitt påstående bortom rimligt tvivel). Som utgångspunkt brukar man dock säga att den som har bevisbördan i tvistemål ska styrka sitt påstående, vilket är ett relativt högt beviskrav. Det har dock i den juridiska doktrinen ansetts att denna huvudregel blivit föremål för så pass många undantag att man kan ifrågasätta om det ens utgör en huvudregel. Som argument för att sänka beviskravet skulle då kunna anföras att det för dig är svårt att kunna styrka vad som hänt under hyrestiden eftersom de i dessa fall är svårt att säkra bevisning då det sällan finns några vittnen eller liknande. I vissa fall kan det då göras en bevislättnad som innebär att det exempelvis räcker för dig att göra dit påstående sannolikt. Som bevismedel för att nå upp till beviskravet kan du då exempelvis lägga fram att översvämningen uppstått två gånger under hyrestiden, vilket alltså är en omständighet som talar för att skadan orsakats genom något särskilt agerande från hyresgästen och inte av en olyckshändelse. Återigen är det här svårt för mig att göra något säkert ställningstagande kring vad som gäller i ditt fall men min förhoppning är att mitt svar givit dig vissa riktlinjer till hur domstolar brukar resonera. 


Sammanfattning

I mitt svar har alltså kommit fram till att hyresgästen behöver ha agerat vårdslöst för att han ska vara skyldig att ersätta skadan. Därefter har jag givit dig vissa riktlinjer för hur denna bedömning görs. Eftersom det är väldigt svårt att visa vad som hänt i hyresgästens lägenhet under hyrestiden blir det naturligt att bevisfrågor i praktiken får en stor betydelse. Jag har här visat att utgångspunkten är att du som hyresvärd har bevisbördan för att hyresgästen agerat vårdslöst men att undantag kan göras i vissa fall. Även om man skulle komma fram till att du är den som har bevisbördan kan man även tänka sig att det i ditt fall föreligger en viss bevislättnad vilket skulle kunna innebära att du relativt enkelt kan uppnå beviskravet för att fullgöra bevisbördan. Frågor om bevisning är dock relativt komplicerade varför det är svårt för mig att ge dig något säkert svar på vad som gäller i ditt fall.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”