Hus som finns på en fastighet som är enskild egendom - är huset enskild egendom?

2021-02-19 i Fastighet
FRÅGA |hustrun är lagfaren ägare av fastighet, den är enskild egendom äktenskapsförord finns. Fastigheten ägde hustrun innan äktenskapets början På fastigheten finns nu ett hus hur är ägandeförhållanden där. Är huset automatiskt hustruns enskilda egendom.Makarna vill ha det så behöver de skriva något dokument om detta för att undvika kommande arvstvist
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du jordabalken (JB) Blir byggnaden enskild egendom?Vad som blir av betydelse för om även huset ska ses som enskild egendom är om den utgör ett fastighetstillbehör. Om huset är fastighetstillbehör blir det nämligen en del av fastigheten. Vilket betyder att även huset blir enskild egendom (2 kap 1 § JB). För att en byggnad på en fastighet ska räknas som fastighetstillbehör krävs att byggnaden kommit i "samme ägares hand" (2 kap 4 § JB). Detta betyder att huset måste ägas av samma person som äger fastigheten. Det vill säga hustrun måste äga även huset för att det ska räknas som fastighetstillbehör och därmed enskild egendom. Utifrån informationen i din fråga framgår inte riktigt vem det är som äger huset på fastigheten. Därför kan jag inte ge ett exakt svar utan jag besvarar din fråga utifrån både det fall att hustrun äger fastigheten och att både hustrun och maken äger fastigheten. SammanfattningHuset blir alltså enskild egendom om det ses som fastighetstillbehör. För att kunna bli fastighetstillbehör måste dock huset på fastigheten ägas av hustrun. Om huset blir enskild egendom sker alltså automatiskt i de fall hustrun är ensam ägare av huset. Om huset ägs av både hustrun och maken måste ett äktenskapsförord skrivas där huset görs till hustruns enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Sakrättsligt giltig fastighetsöverlåtelse inom äktenskapet

2018-04-16 i Fastighet
FRÅGA |Min hustru står som ensam ägare av det hus vi bor i. Funderar nu på att hon ska ge bort halva huset som gåva till mig. Inget vidare krångligt tycker jag. Jag ser en gåva som en gåva dvs. inga penningtransaktioner inblandade. Vad är det vanliga? En kostnad av 0 kr eller halva taxeringsvärd som köpeskilling?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur du på bästa sätt åstadkommer en sakrättsligt giltig gåva inom ditt äktenskap.Av 8 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att en gåva mellan makar åstadkoms genom registrering enligt 16 kap ÄktB. I praktiken innebär detta att ett gåvobrev måste utfärdas. I detta ska framgå att din hustru ger dig halva fastighetens värde i gåva samt att ni bägge signerar denna handling, se 16:2 andra stycket ÄktB. Så fort denna handling uppfyllt formkraven som nämns i 16 kap ÄktB ska denna skickas till Skatteverket som sedan kommer att registrera gåvan i erat äktenskapsregister. För att ge bort en del av en fastighet i form av gåva ställer jordabalken (JB) upp formkrav för hur detta ska gå till. Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav för fastighetsköp som vid gåvoöverlåtelse av en sådan. Gåvobrevet ska därmed innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, vilka parter som är involverade samt en förklaring om att den aktuella delen av fastigheten överlåts till gåvomottagaren, se JB 4 kap 1 §.Vad som är värt att känna till när det kommer till gåvor mellan makar är att dessa inte utgör enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. I praktiken innebär detta att det som ni gett varandra fortfarande kommer bli en del av giftorättsgodset, se 7 kap 2 § ÄktB. Vill ni därför att varsin hälft ska lämnas utanför en eventuell bodelning kan ni avtala om detta genom att upprätta ett äktenskapsförord, se ÄktB 7 kap 3 §.Hoppas detta besvarar din fråga!

Byggnad på fastighet som utgör enskild egendom - fastighetstillbehör?

2013-03-26 i Fastighet
FRÅGA |Min make och jag har ett äktenskapsförord genom vilket bl.a. en fastighet gjorts till min enskilda egendom. Samma fastighet är min enskild egendom även enligt det gåvobrev från min pappa. På samma fastighet har jag byggt ett hus under äktenskapet. För att finansiera bygget har vi belånat den bostadsrätt som är vår permanentbostad. Vi har nu ansökt om äktenskapsskillnad och min avsikt har varit att ta den del av lånen som är tagna för att bebygga fastigheten ovan. Min make har då väckt frågan om inte jag måste lösa ut honom från fastigheten till byggnadens marknadsvärde. Jag uppfattar det som att såväl fastigheten som sådan, som byggnaden - även om den upprättats under äkenskapet - är min enskilda egendom och inte ska ingå i bodelningen.
|Hej!Om även byggnaden utgör enskild egendom är beroende av om byggnaden anses vara ett fastighetstillbehör eller inte, se 2:1 Jordabalken. Om byggnaden är ett fastighetstillbehör utgör den en del av fastigheten och blir därför enskild egendom precis som resten av fastigheten. Om byggnaden däremot inte blir ett fastighetstillbehör utgör den en byggnad på ofri grund, vilket blir en egen tillgång som inte är en del av fastigheten och därmed inte blir enskild egendom enligt ert äktenskapsförord/gåvobrevet.Om byggnaden blir fastighetstillbehör är i ert fall beroende av om kravet i 2:4 Jordabalken är uppfyllt. Enligt bestämmelsen måste byggnaden komma "i samme ägares hand" som fastigheten för att utgöra ett tillbehör. Om du ensam är ägare till byggnaden har den kommit i samme ägares hand då du äger både byggnaden och fastigheten. Om du och din make däremot äger byggnaden tillsammans har byggnaden inte kommit i samme ägares hand då det inte stämmer överens med ägarförhållandet avseende fastigheten.Frågan är därför vem som äger byggnaden. Det är inget jag säkert kan säga utifrån de uppgifter jag har, men det faktum att ni tagit ett gemensamt lån talar för att ni tillsammans äger byggnaden. I så fall utgör byggnaden giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, vilket innebär att du, om inte ni har övrigt giftorättsgods till motsvarande värde som din make kan få, måste lösa ut din make ur byggnaden.Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.Vänliga hälsningar,

Samägande av fastighet mellan makar

2012-06-09 i Fastighet
FRÅGA |Min man och jag har en stor villa tillsammans. Han har 75 % och jag 25 % i lagfarten. I ett senare äktenskapsförord har han 60 % och jag 40 %. Bör vi ändra även i lagfarten? Vi börjar bli till åren. Om en av oss skulle bli dement och oförmögen att fatta beslut - kan då den andre sälja huset? Kan vi skriva en fullmakt? Vi har båda särkullbarn och ett gemensamt barn.
Malin Axelsson |Hej och tack för din fråga! Om din man exempelvis skänkt 15 procentenheter av sin äganderätt i fastigheten till dig och att det är det som återges i äktenskapsförordet så skall denna förändring av ägandeförhållandet ändras även i lagfarten. Ditt fång kan förvisso likväl vara giltigt (under förutsättning att det uppfyller övriga krav som ställs vid överlåtelse av fastighet) men lagfatren skall hållas uppdaterad. Vid samägande av fastighet måste båda parter vara överens om samtliga beslut rörande fastigheten, även försäljning, se 1 § lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. En konstruktion med fullmakt är tänkbar, under förutsättning att den hjälpbehövande maken är i stånd att teckna en sådan med bindande verkan när fullmakten skrivs. Fullmakten måste alltså i så fall tecknas innan maken i fråga har hamnat i det tillstånd att han/hon är oförmögen att fatta beslut. Om en av er blir exempelvis dement och därigenom helt oförmögen att fatta beslut rörande sin egendom kan ni även ansöka om en föraltare för denne. Ansökan görs hos rätten, se föräldrabalken 11 kap. 7 §. Förvaltarskapet kan vara generellt och avse all den hjälpbehövandes egendom eller specifikt och bara avse just den aktuella fastighten. Förvaltaren och den andre maken kan sedan efter förordnandet gemensamt besluta om försäljning av fastigheten. Om förvaltaren och den andre maken inte kan enas om försäljning kan var den en av dem istället påkalla försäljning vid offentlig auktion, se 6 § lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. Lagtext Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Lag om samäganderätt: https://lagen.nu/1904:48_s.1 Vänliga hälsningar

Husbygge på fastighet som är enskild egendom - blir huset enskild egendom?

2019-01-26 i Fastighet
FRÅGA |Om man bygger hus på enskild egendom, blir då huset automatiskt enskild egendom också?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i jordabalken (JB). Blir byggnaden enskild egendom?Vad som blir av betydelse för om även byggnaden ska ses som enskild egendom är om den ska anses utgöra fastighetstillbehör. Om byggnaden är fastighetstillbehör blir den nämligen en del av fastigheten, vilket alltså medför att även byggnaden blir enskild egendom (2 kap. 1 § JB). Som huvudregel är en byggnad på fastighet fastighetstillbehör men för att den ska bli det krävs det att ägarförhållandena stämmer överens på så vis att byggnaden måste ägas av samma person som äger fastigheten för att kunna ses som fastighetstillbehör och alltså ses som enskild egendom (2 kap. 4 § JB).Sammanfattningsvis blir byggnaden alltså enskild egendom om den ses som fastighetstillbehör. För att kunna bli fastighetstillbehör måste dock byggnaden på fastigheten ägas av samma person som äger fastigheten. Om byggnaden blir enskild egendom eller inte beror alltså på vem som bygger/äger huset. Ska huset byggas gemensamt rekommenderar jag att skriva till det i ett äktenskapsförord för att undvika eventuella tvistigheter med enskild egendom. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till byggnad som uppförts på makes fastighet?

2018-02-23 i Fastighet
FRÅGA |I ett äktenskapsförord där hon äger hela gården och vi byggt ett nytt garage /stall på hennes gård och vi har gemensamma lån på allt har jag någon ekonomisk rätt vid försäljning av hela gården? Vi gifte oss 2000 och byggde garage/stall 2009.
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom under äktenskapetUnder äktenskapet råder varje make över sin egendom (1 kap. 3 § äktenskapsbalken) och vilken make som äger vilken egendom regleras genom allmänna förmögenhetsrättsliga regler. Utgör en fastighet gemensam bostad för makarna krävs dock samtycke av den andre maken vid försäljning av fastigheten (7 kap. 5 § äktenskapsbalken).Hör byggnaderna till fastigheten?Nya byggnader på en fastighet utgör antingen fastighetstillbehör eller byggnader på ofri grund (lös egendom). Vad de ska klassificeras som avgörs av ägarförhållandena. Om det är ägaren av fastigheten som tillfört fastigheten byggnaderna räknas de som fastighetstillbehör och ägs av fastighetsägaren (2 kap. 1 § jordabalken). Om det däremot är någon annan än fastighetsägaren som tillfört fastigheten byggnaderna utgör de lös egendom, och byggnaderna ägs av den som är ägare till byggnaderna (2 kap. 4 § jordabalken). Då det är din maka som äger fastigheten och ni gemensamt uppfört byggnaderna skiljer sig ägarförhållandena åt, vilket som huvudregel ska innebära att byggnaderna inte hör till fastigheten.I rättsfallet NJA1986 s. 513 hade en person uppfört bland annat en trappa och en friggebod på sin sambos fastighet. HD ansåg att personen inte hade visat att det inte förelåg gåvoavsikt avseende tillbyggnaderna på fastigheten, och att de därför utgjorde fastighetstillbehör. De menade också att det skulle vara olämpligt och opraktiskt att äganderätten inte tillföll fastighetsägaren när det gällde sådan typ av egendom som blir kvar på fastigheten. Personen hade alltså ingen rätt till det som han tillfört fastigheten. När det handlar om tillbyggnader på en partners fastighet kan det alltså anses vara en gåva om inte exempelvis avtal eller annat visar att det inte förelåg någon gåvoavsikt.Avtal om byggnadernaFör att säkerställa att du inte står utan ersättning vid en försäljning av gården är mitt råd att upprätta ett avtal mellan er om att du har rätt till viss ersättning vid försäljningen. Ett annat alternativ är att utfärda ett skuldebrev mellan er avseende din investering i fastigheten.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

DELAD LAGFART

2012-08-19 i Fastighet
FRÅGA |Min man och jag som varit gifta i många år och ej har äktenskapsförord äger en fastighet sedan ca 30 år tillbaka. Min man äger ensam fastigheten och har således lagfarten.Vi önskar nu få delad lagfart-ägande. Hur gör vi och vad kommer det att kosta? Mvh
Hampus Sabel |Hej, Det enklaste sättet för er att få till delat ägande av fastigheten är att din make ger dig halva fastigheten i gåva. Eftersom gåvoskatten är avskaffad utgår det då ingen skatt. Observera att om du i samband med gåvan övertar del av eventuella lån så får din del av lånen inte överstiga 85% av fastighetens taxeringsvärde. I så fall utgår nämligen stämpelskatt. Det är viktigt att veta att det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att man skall kunna ge bort en fastighet som gåva. Dessa återfinns i Jordabalken kap 4. I korthet innebär kraven att ett skriftligt gåvobrev måste upprättas. Denna skall innehålla en förklaring om hur stor andel av fastigheten som överlåts till vilken eventuell ersättning. Handlingen måste undertecknas av både dig och din man. De relevanta reglerna är Jordabalken 4:29 och 4:1, i slutet av svaret kommer jag att länka till lagtexten. Gåvobrevet måste sedan registreras hos Skatteverket. Detta kostar 275 kronor. Du kan läsa precis hur man ska göra här: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/gavamellanmakar.4.8639d413207905e9480002472.html När ni fått tillbaka gåvobrevet från Skv skall detta och en bestyrkt kopia av detta skickas till Lantmäteriet. Du kan läsa exakt hur du ska göra här: http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/inskrivning/faktablad/inskrivning_handledning.pdf Lantmäteriet tar ut en avgift om 825 kronor för att upprätta lagfarten. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lycka till med fastigheten och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Jordabalken hittar du här: https://lagen.nu/1970:994#K4 Vänligen,

Gemensam lagfart

2011-07-29 i Fastighet
FRÅGA |Min hustru och jag har varit gifta i många år utan äktenskapsförord. Vi äger gemensamt en villa, men min hustru står som lagfaren ägare till 100%. Vi önskar nu att vi skall ha gemensam lagfart (eller 50% till min hustru och 50% till mig). Hur gör man och vad kostar det% Mvh
|Hej Tack för din fråga. I ditt fall förutsätter jag att du ger ½ fastigheten till din fru i gåva. Detta pga varken du eller din fru i sambandet med gåvan behöver skatta. Ni söker sedan lagfart så att det på lagfarten står att du äger ½ och din fru ½. På sin hemsida har lantmäteriet en bra guide i hur en lagfartsansökan går till. Se gärna: http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/inskrivning/faktablad/inskrivning_handledning.pdf Kostnaden för lagfarten är vid gåva 825 kronor i expeditionskostnad. Någon stämpelskatt utgår inte vid gåva. Har du fler frågor eller det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian