Hur reglerar man personliga skulder bäst?

2018-07-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min son har köpt bostadrätt ihop med sin flickvän. Jag har betalat ca 10% av sonens del i lägenheten. Vid framtida försäljning har jag rätt till 10% av försäljningsbeloppet. Frågan är nu hur vi ska upprätta ett giltigt avtal. Om jag eventuellt avlider vill jag att min del kommer att ärvas av min son och dotter.
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Ett vanligt sätt att reglera liknande skuldförhållanden är att upprätta ett enkelt skuldebrev i enlighet med Skuldebrevslagen. Det blir då ett skriftligt erkännande av den skuld de har till dig i och med lägenhetsköpet och ni kan välja att signera det allihopa, samt eventuellt ha vittnen för att undvika framtida konflikter om fordringen.Gällande arvet kommer det i frånvaro av testamente tillfalla din make/ maka om du är gift, och inte har särkullbarn, se Ärvdabalken 3 kap. Är du inte gift tillfaller arvet istället dina barn med lika andel, i enlighet med Ärvdabalken 2 kap. 1 §. Önskar du att din andel i lägenheten specifikt ska tillfalla din son och dotter föreslår jag ett testamente, eftersom uppdelningen av arvet i sin helhet annars kommer vara upp till arvtagarna att bestämma över. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Granne klagar på störningar

2018-07-07 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Vi bor i ett radhus (bostadsrätt) och har bott här i 15 månader. En av grannarna, vilken vi bor vägg i vägg med, har varit efter oss sen vi flyttade in. Han är sjukskriven på heltid pga psykisk ohälsa (ca 55 år) och har tinnitus. När vi flyttade in gick det 5 dagar innan han knackade på och hade åsikter om vår ljudanläggning. Vi kom överens om att sänka basen och har den sen dess på lägsta möjliga nivå och vi har satt möbeltassar på allt då han menar att vibrationerna går genom väggarna. Han har även skrivit lappar, brev och skickat sms om att vi ska skruva ner TV'n, vid tillfällen då vi inte ens varit hemma. Vi har fått samtal från ordförande i föreningen då grannen kontaktat honom om våra s.k. "störningar". Det senaste halvåret har det dock varit lugnt, tills ordförande nyligen kontaktade oss för ett möte. Det visar sig att vår granne i ett års tid har fört en loggbok över oss, där han noterat datum, tidpunkter (om det gäller halvtimmar eller timmar) osv om olika "störningar" vi gjort. Han har också i sitt brev till ordförande skrivit mycket om vårt spabad som vi nyligen köpt och att "som observerat används plaskdammen väldigt sällan, den är alltså bara ett onödigt elände" etc, vilket alltså visar att han dessutom spionerar på oss. Allt känns väldigt obehagligt och det känns som att vi blir oskyldigt dömda för något vi inte gjort. Är detta anledning nog att polisanmäla? (obs, detta är bara kort allt vad han gjort och anklagar oss för)
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 7 kap. 9 § bostadsrättslagen föreskrivs att en bostadsrättshavare som använder lägenheten måste se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra deras bostadsmiljö. Bostadsrättshavaren är dessutom skyldig att iaktta det som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick samt är skyldig att följa eventuella ordningsföreskrifter som föreningen meddelat. Om det förekommer störningar ska föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra. Om det rör sig om en bostadslägenhet ska föreningen dessutom meddela socialnämnden i kommunen. Av din fråga framgår att föreningen kontaktat er angående störningarna. Ni bör ta kontakt med föreningen återigen och meddela att många av oljuden inte kommer från er lägenhet eftersom ni vid flera tidpunkter inte varit hemma. Det är bra om ni kan bevisa att ni inte varit hemma vid dessa tidpunkter. Ni kan dessutom meddela föreningen om att ni blir störda av grannens beteende. Det är svårt att utifrån förutsättningarna säkert säga om din granne gjort sig skyldig till något brott eller inte. Att "spionera" på andra grannar behöver nödvändigtvis inte vara straffbart. Vid vissa situationer kan det dock utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. En möjlighet är att försöka kontakta polisen och fråga om förutsättningarna för att göra en anmälan. Med vänlig hälsning,

Får styrelsemedlemmar vara med och rösta på föreningsstämman vid val av revisor?

2018-06-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!I en bostadsrättsförening, får styrelsen vara med och rösta om vem som ska vara föreningens egna revisor? Med tanke på att revisorn ska granska styrelsen?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt Bostadsrättslagen 1 § andra stycket så ska Lag om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar när bostadsrättslagen hänvisar till denna lag. Detta är fallet när det gäller dom paragrafer som jag räknar upp nedan vilket innebär att dessa paragrafer är tillämpliga även på bostadsrättsföreningar. En ekonomisk förening ska ha minst en revisor och revisorerna väljs i normalfallet av föreningsstämman. LEKF 8 kap. 1 §.Det är medlemmarna som har rätt att rösta vid föreningsstämman. Styrelsemedlemmarna är i regel också medlemmar i bostadsrättsföreningen vilket innebär att dom har rösträtt vid föreningsstämman. LEKF 7 kap. 2 § Det finns vissa inskränkningar i en medlems rätt att rösta vid föreningsstämman. LEKF 7 kap. 36 §. Dessa inskränkningar gäller följande situationer:- Frågor om talan mot medlemmen- Frågor om medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse mot föreningen- Frågor om talan eller befrielse enligt ovan mot någon annan person om medlemmen har något väsentligt intresse som kan strida mot föreningens Dessa situationer tar inte sikte på valet av revisor, vilket innebär att det inte finns något hinder mot styrelsemedlemmar att delta i en omröstning om valet av revisor i föreningen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller ifall du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Förverkad nyttjanderätt till bostadsrätt - krävs varning innan?

2018-06-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan en bostadsrättsförening genast säga upp/vräka en innehavare av bostadsrätt om denne hyr ut till sin lägenhet via en tjänst som AirBnb, om det i stadgarna står att nyttjanderätten är förverkad ifall lägenheten hyrs ut i andra hand utan samtycke från föreningen, eller kan det krävas en varning/anmaning först?
Emil Duberg |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Inledningsvis kan sägas att enligt bostadsrättslagen 7 kap 18 § punkt 2 så kan nyttjanderätten förverkas vid andrahandsuthyrning utan samtycke. Det finns dock en begränsning i bostadsrättslagen 7 kap. 20 § som anger att förverkande förutsätter att bostadsrättshavaren "låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål."Med andra ord ska en varning/tillsägelse komma från Brf:en ang. andrahandsuthyrningen och om inte rättelse vidtas, dvs om andrahandsuthyrningen fortsätter pågå utan tillstånd/samtycke så kan nyttjanderätten förverkas.

Granne som röker i sin lägenhet

2018-07-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej jag har problem med grannen som röker och vädra sin lägenhet och allt hemskt doft kommer till min lägenhet så jag måste stänga mina fönster. Jag har vänd mig till föreningen men det värkar att jag kan inte få nog hjälp. Vad kan jag vända mig för att få hjälp?
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du bor i en bostadsrätt. Frågor som rör bostadsrätter regleras huvudsakligen i bostadsrättslagen.När en bostadsrättshavare använder lägenheten är denne enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra deras bostadsmiljö. Bostadsrättshavaren måste även iaktta det som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Dessutom ska bostadsrättshavaren följa eventuella ordningsföreskrifter som föreningen meddelat, så länge föreskrifterna överensstämmer med "god sed". En förening kan meddela ordningsföreskrifter avseende till exempel rökförbud i gemensamma utrymmen. Sådana utrymmen kan till exempel vara trappuppgångar eller tvättstugor. I praxis har det dock uttalats att rökning är något som man i stor utsträckning får acceptera i samhället. Därmed kan en förening inte förbjuda personer att röka i sina egna lägenheter. Såsom rättsläget ser ut idag finns det alltså ingen möjlighet för en förening att införa rökförbud i lägenheterna. Vissa lukter såsom rökning måste ofta accepteras och utgör därmed ingen störning enligt bostadsrättslagens mening. Av den anledningen finns det sannolikt inte heller någon skyldighet för föreningen att agera mot din granne. Du kan självklart försöka prata med din granne och påtala problemet med röklukten. Om din granne ändå väljer att fortsätta röka i lägenheten finns det troligtvis inte mycket för föreningen att göra. Om det däremot visar sig att det är problem med ventilationssystemet i byggnaden har föreningen ett ansvar att åtgärda detta. Med vänlig hälsning,

Störningar i bostadsrätt

2018-07-03 i Bostadsrätt
FRÅGA |Om en person renoverar sin.bostadsrätt så att mycket högt störande ljud uppstår ( borrni g i vägg med.betongbottmaskin,sågni g,slipning och spökande m.m) OCH detta sker på kvällstid samt helger HAR den personen då gjort sig skyldig till lagöverträdelse? Har blivit fruktansvärt störd i flera veckors tid och tvingats lämna bostaden vid ett tillfälle p g.a att det var omöjligt att vistas där p g a oljudet.Dessutom helgdag,lördag.
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni bor i bostadsrätter, därmed blir bostadsrättslagen tillämplig.Din granne får inte utsätta övriga grannar för störningar som inte skäligen bör tålasBostadsrättshavare ska se till att inte utsätta övriga grannar för störningar som kan försämra deras bostadsmiljö i sådan grad att den inte skäligen bör tålas. Hen ska iaktta allt som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom huset och iaktta föreningens stadgar (7 kap. 9 § första stycket bostadsrättslagen).Agerar bostadsrättshavaren i strid mot vad som anges ovan ska föreningen uppmana bostadsrättshavaren att omedelbart upphöra med störningarna. Föreningen ska även underrätta socialnämnden i kommunen (7 kap. 9 § andra stycket bostadsrättslagen).Vad är störningar som skäligen bör tålas?För att bedöma vilka oljud som skäligen bör tålas måste man se till den allmänna uppfattningen. Generellt brukar det vara så att grannar anses få tåla högre ljudnivåer under dagen, men att det ska vara tyst och lugnt under natten. Din granne har inte gjort något brottsligtDet medges att man får utföra arbete i sin lägenhet i skälig omfattning och oväsen som följer av att din granne renoverar sin lägenhet är en sådan störning som grannar normalt måste tåla. Min bedömning är att din granne inte gjort sig skyldig till brott mot 7 kap. 9 § första stycket bostadsrättslagen men jag förstår det som att du upplever din grannes agerande som mycket störande. Vad kan du göra nu?Vill du göra dina synpunkter gällande kan en lämplig väg att gå vara att i första hand prata med grannen och försöka nå en överenskommelse. Fungerar inte detta kan du kontakta styrelsen och be dem agera även titta i bostadsrättsföreningens stadgar för att se om grannen överträtt någon bestämmelse där. Exempelvis om där anges några tidpunkter när arbete inte får pågår i bostadsrättsföreningen. Vänligen,

Stadgebestämmelser som strider mot lagen

2018-06-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, om en bostadsrättsförening har stadgebestämmelser som strider mot Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar i sådana avseenden då lagen är tvingande, och föreningen inte senast 30 juni 2018 har ändrat i stadgarna, vad händer då?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om föreningen inte senast den 30 juni har ändrat i stadgarna blir de äldre bestämmelserna ogiltiga, därför bör de därmed rensas ut ur stadgarna.Vänligen,

Fråga om vad hyresvärden ska tänka på vid uthyrning av sin villa?

2018-06-29 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag ska hyra ut min villa i Höllviken under ca tre års tid.Vad måste jag tänka på för att inte råka illa ut?
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du ska hyra ut din villa behöver du inte ansöka om tillstånd, dock finns det regler som styr vilken hyra du kan ta för bostaden. Det är viktigt att hyran du tar ut är skälig och i linje med vad lagen säger. Hyran skall vara kostnadsbaserad och inte överstiga summan av dina kapital och driftkostnader för bostaden enligt 4 kap § 2 st Lag (2012:970) om uthyrning av egen bostad. Det är viktigt att du även upprättar ett omfattande andrahandskontrakt som skyddar både dig och hyresgästen. Andrahandskontraktet är utgångspunkten om det skulle uppstå en eventuell tvist mellan dig och hyresgästen eller om något skulle hända med bostaden. Du bör även fråga hyresgästen att ta en kreditupplysning på sig själv, på så sätt kan du säkerställa att hyresgästen är pålitlig samt att denna har god ekonomi för att kunna betala hyran under en längre period.Hälsningar,