Förändring av arrendekostnad

2010-01-22 i Arrende
FRÅGA |Jag äger en stuga på en tomt som jag arrenderar i 5-årsintervaller. Vid nästa byte av intervall vill arrendatorn höja arrendet från ca 5000 kr/år till 15 000 kr/år. Jag undrar om arrendatorn får höja så mycket? Finns det någon lag om detta?
Bo Olsson |Hej! Om ni inte kommer överens om den nya avgiften vid en villkorsändring ska denna bestämmas till ett skäligt belopp. Detta stadgas i 10 kap. 6 § Jordabalken. Se https://lagen.nu/1970:994#K10P6S1 .Det är inte höjningen i sig som ska bedömas som skälig utan avgiften för arrendet i sig. Om det förra arrendet var för lågt kan en höjning med 200% vara skäligt. Om detta är skäligt i ditt fall kan jag dock inte svara på eftersom jag inte vet vad som är skäligt arrende i just ditt område. Om ni inte kan komma överens så ska markägaren lämna tvisten till arrendenämnden eftersom det är han som vill ändra villkoren i arrendet. Gör han inte det senast två månader innan arrendeperiodens slut så förlängs avtalet med oförändrade villor i fem år. Vänligen

Överlåtelse av hus på ofri grund.

2009-10-25 i Arrende
FRÅGA |Hej, jag äger tillsammans med min bror en fiskestuga på arrenderad mark på Gotland. Jag ska nu köpa ut hans andel i huset. Hur ska vi gå tillväga? Är det OK med ett köpeavtal från bokhandeln? Ska köpet registreras hos någon myndighet? Hälsningar
Samuel Lundberg |Hej,Din och din brors fiskestuga står på arrenderad mark. Jordabalkens 1 kap. 1 § beskriver vad som är fast egendom, se https://lagen.nu/1970:994#K10, och då hus stående på annans mark ej räknas upp så skall er fiskestuga betraktas som lös egendom. Konsekvensen blir att de speciella formreglerna som gäller vid överlåtelse av fast egendom ej är tillämpliga på er stuga. Någon inskrivningsmyndighet för lös egendom finns heller ej och köpet behöver alltså inte registreras. I princip är därför ett muntligt överlåtelseavtal mellan dig och din bror bindande enligt rättsgrundsatsen om att avtal skall hållas. Detta stadgas i Avtalslagen 1 §, se https://lagen.nu/1915:218. Trots detta kan det ur bevissynpunkt vara klokt att upprätta en skriftlig handling på överlåtelsen. Ett köpeavtal från bokhandeln torde vara helt OK, se dock till att det är standardiserat för överlåtelse av hus på ofri grund och inte fast egendom. Du kan köpa ett sådant avtal http://www.dokumera.se/kopekontrakt_avtal_om_overlatelse_av_byggnad_pa_ofri_grund_mm_3566_dd.htmlHar du fler frågor så återkom gärna.Med vänlig hälsning