Uppsägning av jaktarrende

2014-03-31 i Arrende
FRÅGA
Jag vill säga upp ett jakträttsavtal. I det upprättade avtalet står det formulerat "Uppsägning skall ske på sått som stadgas i 8 kap 8 § jordabalken senast 2 månader före upplåtelsetidens utgång. Sker inte uppsägning skall avtalet anses förlängt med fem år". Sista datum för uppsägning är 30 apr 2014. Min första fråga är om just "uppsägn enl 8 kap.. jordabalken" gör att det behöver formuleras på något speciellt sätt eller kan jag skriva ett uppsägningsbrev och hänvisa till jakträttsavtalet bara? Fråga två - behöver jag skicka det någon annan instans, tänker t.ex. lantmäteriet kanske, än till jakträttsinnehavaren? Ingen jakt har bedrivits på det fyra år vi haft fastigheten av jakträttsinnehavaren.
SVAR

Hej och tack för dinfråga!

Lagrummet kräver ingensärskild formulering, utan kräver endast att uppsägningen ska vara skriftlig.Du behöver endast delge jakträttsinnehavaren för att uppsägningen ska varagiltig, du behöver alltså inte skicka uppsägningen någon annanstans. Vanlig delgivning sker genom att handlingen skickaseller lämnas till delgivningsmottagaren. Normalt sker detta genom atthandlingen skickas med post (rekommenderat brev) eller överlämnas med bud. Sombevis på att delgivningsmottagaren har mottagit handlingen begärs ettdelgivningskvitto eller mottagningsbevis (s.k. vitt kort).

Hoppas det var svar pådin fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84379)