Om arrendators misskötsel och avtalets längd

2014-04-11 i Arrende
FRÅGA
Hej! Jag funderar på hur reglerna ser ut när en person som arrenderar missköter sig, anlägger vägar utan tillåtelse, hyr ut marken i tredje hand? Och hur länge kan man egentligen ha ett arrendekontrakt? Om en person utnyttjar ett senilt par och skriver kontrakt på 50 år. Var kan jag läsa om arrendelagar och finns något liknande fall jag kan läsa om?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder digtill Lawline med din fråga!

Reglerna om arrende finns att hitta i8-11 kap i Jordabalken beroende på vilket typ av arrende det är fråga om. Detfinns fyra olika typer av arrende, nämligen jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrendeoch lägenhetsarrende. I 8 kap finns regler som gäller för arrende i allmänhet.

I 8:23 finns bestämmelser om arrenderättensförverkande (se här). Där framgår det ett antalolika situationer, så kallade förverkandegrunder, då jordägaren har rätt attsäga upp avtalet med arrendatorn. Som exempel på dessa är om arrendatornvanvårdar arrendestället, nyttjar arrendestället för annat ändamål än det somvar avsett, överlåter arrenderätten eller nyttjanderätt i strid motjordabalkens bestämmelser eller i övrigt åsidosätter avtalsenlig skyldighet.Det som ligger arrendatorn till last måste dock vara värre än av endast ringabetydelse.

Bestämmelsen om arrendatorns vanvårdinnebär att platsen ska hållas i samma tillstånd som när arrendatorntillträdde, varken i sämre eller bättre skick. Att anlägga en väg utantillåtelse skulle möjligen kunna tolkas in under denna bestämmelse, beroende påhur vägens anläggande har gått till. Vad gäller arrendatorns uthyrning avmarken, så finns bestämmelsen i 8:19 som reglerar detta. Där framgår det attarrendatorn inte får upplåta nyttjanderätt i arrendestället eller del av dettautan jordägarens tillåtelse. Arrendatorn har dock rätt att hyra ut ledigtutrymme i byggnad eller upplåta visst område till t.ex. upplagsplats om det kanske utan olägenhet för jordägaren. Om arrendatorn hyr ut marken i strid motdessa regler, det vill säga på ett otillåtet sätt utan jordägaren samtycke, såblir arrenderätten förverkad enligt 8:23 och jordägaren har rätt att säga upp arrendeavtalet.Om avtalet sägs upp på detta vis så upphör det att gälla på den nästkommandefardagen enligt 8:4. Fardag är ett gammalt uttryck som avser den dag då ettarrende ska sluta gälla, och har traditionellt sett varit den 1 oktober. Vilketdatum som helst kan dock gälla som fardag om det finns fastställt i arrendeavtalet.

Angående frågan om för hur lång tidett arrendeavtal kan slutas, så finns det både minimitider och maximitider förhur lång tid ett arrendeavtal ska gälla. Anledningen till att det finnsminimitider i lagen är att arrende generellt tar sikte på ett långvarigtanvändande av ett område och att det därför tagits hänsyn till att arrendatornska kunna känna sig säker under åtminstone en relativt lång framtid. Dessatider varierar en del mellan de olika arrendetyperna, men normalt gäller attett arrende ska gälla för minst fem års tid. Vad gäller maximitiden så är den25 år inom detaljplanelagt område och annars 50 år, alternativt arrendatornslivstid om det har avtalats (7:5 JB).

Som jag tidigare nämnt, så kan dualltså läsa själv om reglerna kring arrende i främst Jordabalkens 8-11 kapitel.En länk till detta har du här. Det är ont omliknande rättsfall som du efterfrågar, men jag har funnit ett avgörande frånHögsta Domstolen där en arrendator hyrt ut marken utan jordägarens lov. Det kandu vid intresse läsa i denna länk https://lagen.nu/dom/nja/1988s583.

Med vänliga hälsningar, 

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84381)